2015-06-11 16:25:24

Komentarze

Transkrypt

2015-06-11 16:25:24
PIT
2015-06-11 16:25:24
2
PIT w Hiszpanii dotyczy wszystkich dochodów osób fizycznych i powiększenia majątku. To podatek progresywny,
tzn. stopa opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania.
Na podatek IRPF, obok stawki ogólnej, składa się także stawka lokalna, uzależniona od miejsca zamieszkania
podatnika. Do rozliczenia podatku zobowiązana jest każdy zatrudniony, którego dochód brutto wyniósł ponad 22
000 euro lub gdy pracował u więcej niż jednego pracodawcy w ciągu roku, a w kolejnym miejscu pracy jego
pensja przekraczała 1.500 euro.
Dla większości podatników (np. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) część lub całość
podatku na bieżąco jest odprowadzana zaliczkowo przez pracodawców. W hiszpańskim systemie podatkowym
możliwe jest łączne rozliczanie się małżonków.
Osoby zobowiązane do płacenia podatku IRPF corocznie same rozliczają się z Urzędem Skarbowym (Agencia
Tributaria – www.aeat.es), który ma prawo do weryfikacji złożonego rozliczenia. Niezłożenie zeznania
podatkowego lub złożenie go po wyznaczonym terminie, wiąże się z nałożeniem sankcji na podatnika.
Stawki podatku IRPF i progi, dla których są stosowane
Wysokość dochodów w
euro
Stawka
ogólna
Dodatkowa
stawka
podatkowa
(2012-2014)
Stawka
lokalna (na
przykładzie
Madrytu)
Zbiorcza
stawka
podatkowa
od
do
0
17.707,2
12,00%
0,75%
11,60%
24,35%
17.707,2
33.007,2
14,00%
2,00%
13,70%
29,70%
33.007,2
53.407,2
18,50%
3,00%
18,30%
39,80%
3
53.407,2
120.000,2
21,50%
4,00%
21,40%
46,90%
120.000,2
175.000,2
22,50%
5,00%
21,40%
48,90%
175.000,2
300.000,2
23,50%
6,00%
21,40%
50,90%
23,50%
7,00%
21,40%
51,90%
300.000,2
Źródło: Opracowanie WPHI na podstawie http: www.agenciatributaria.es
Regulacja IRPF w niektórych aspektach została przekazana poszczególnym wspólnotom autonomicznym
Hiszpanii. Dlatego też w poszczególnych wspólnotach ulgi i odliczenia od podatku mogą podlegać odmiennym
regulacjom.
Ulgą podatkową jest np. odliczenie przysługujące z powodu narodzin lub adoptowania dziecka. I tak podatnicy,
którzy w 2013 r. mieszkali we Wspólnocie Madrytu mogą odliczyć za każde narodzone lub adoptowane dziecko
następujące kwoty:
4
■
■
■
600 euro w przypadku pierwszego dziecka
750 euro w przypadku drugiego dziecka
900 euro w przypadku trzeciego lub każdego kolejnego dziecka
W przypadku porodu lub adopcji mnogiej powyższe kwoty zwiększają się o 600 euro za każde dziecko. Z ulgi
mogą skorzystać jedynie rodzice zamieszkujący z narodzonymi lub adoptowanymi dziećmi.
Podatek dochodowy dotyczy zarówno obywateli hiszpańskich, jak i cudzoziemców zamieszkałych w Hiszpanii, z
wyjątkiem dyplomatów i pracowników delegowanych do pracy w tym kraju. W przypadku cudzoziemców chodzi o
osoby, które mają status rezydenta, mieszkają w Hiszpanii lub uzyskują dochody w tym kraju.
5

Podobne dokumenty