kosztorys ślepy do ofertowania

Komentarze

Transkrypt

kosztorys ślepy do ofertowania
USŁUGI PROJEKTOWE
LESZEK SKRZYPCZAK
ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin
KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA
45453000-7
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Remont sali lekcyjnej
Szkoła Filialna w Grębowie, Grębów 33, 63-708 Rozdrażew
Zespół Szkół w Rozdrażewie
ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
: LESZEK SKRZYPCZAK
: 21.07.2014
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
zł
Słownie:
PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych.
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
21.07.2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiot inwestycji: Remont sali lekcyjnej w budynku Szkoły Filialnej w Grębowie - stan wykończony
Inwestor: Zespół Szkół w Rozdrażewie, ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew
Adres budowy: Szkoła Filialna w Grębowie, Grębów 33, 63-708 Rozdrażew
Zestawienie parametrów
- powierzchnia użytkowa - 40,00m2
Zakres prac:
- zmycie starych farb z ścian i sufitu;
- poszpachlowanie nierówności; gruntowanie powierzchni ścian i sufitu;
- wykonanie lapmerii z tynku żywicznego do wysokości 1,40m;
- malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi.
Uwaga: Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć podłogi, stolarkę drzwiową i okienną przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniem
oraz zdemontować i po wykonaniu robót zamontować osprzęt elektryczny.
Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Użytkownik: Zbigniew Kowańdy
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
1
1 KNR 4-01
d.1 1202-09
Opis i wyliczenia
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
3.00*(8.00*2+5.00)-(1.20*1.80*5+0.90*2.10)+8.00*5.00
j.m.
m2
m2
3 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
d.1 202 1134-02
1.60*(8.00*2+5.00)-(1.20*1.80*5+0.90*2.10)
m2
4 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
d.1 202 1134-01
8.00*5.00
m2
5 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.1 1204-02
ścian
1.60*(8.00*2+5.00)-(1.20*1.80*5+0.90*2.10)+8.00*5.00
m2
m2
m2
m2
m2
6 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
d.1 1204-01
tów
8.00*5.00
m2
8 KNR 0-23
d.1 0933-02
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków żywicznych mozaikowych nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
1.40*(8.00*2+5.00)-(1.20*0.50*5+0.90*2.10)
90.31
RAZEM
90.31
60.91
RAZEM
60.91
20.91
RAZEM
20.91
40.00
RAZEM
40.00
60.91
RAZEM
60.91
40.00
RAZEM
40.00
24.51
RAZEM
24.51
24.51
RAZEM
24.51
m2
m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków żywicznych mozaikowych gr. m2
1 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome
1.40*(8.00*2+5.00)-(1.20*0.50*5+0.90*2.10)
m2
Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Użytkownik: Zbigniew Kowańdy
Razem
m2
2 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
1.60*(8.00*2+5.00)-(1.20*1.80*5+0.90*2.10)+8.00*5.00
7 KNR 0-23
d.1 0933-01
Poszcz
KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
1
2
3
REMONT SALI LEKCYJNEJ
1
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE
1 KNR 4-01
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
d.1 1202-09
powierzchni podłogi ponad 5 m2
2 KNR-W 4-01
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
d.1 1204-08
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
3 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
d.1 1134-02
pionowe
4 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
d.1 1134-01
poziome
5 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
d.1 1204-02
tynków wewnętrznych ścian
6 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
d.1 1204-01
tynków wewnętrznych sufitów
7 KNR 0-23
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków żyd.1 0933-01
wicznych mozaikowych - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej
8 KNR 0-23
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków żyd.1 0933-02
wicznych mozaikowych gr. 1 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE
Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Użytkownik: Zbigniew Kowańdy
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
m2
90.31
m2
60.91
m2
20.91
m2
40.00
m2
60.91
m2
40.00
m2
24.51
m2
24.51
Wartość
zł
(5 x 6)
7
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Nazwa
Kosztorys
Słownie:
Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Użytkownik: Zbigniew Kowańdy
Robocizna
Materiały
Sprzęt
RAZEM
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH
Lp.
Podstawa
Opis
REMONT SALI LEKCYJNEJ
1
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE
1 KNR 4-01
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszd.1 1202-09
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar = 90.31 m2
1*
-- R -robocizna
0.092r-g/m2
jm
m2
r-g
-- M -mydło techniczne maziste (szare) 65%
kg
0.022kg/m2
3*
wapno suchogaszone
t
0.00088t/m2
4*
piasek do zapraw
m3
0.001m3/m2
5*
materiały pomocnicze
%
2%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
2 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- m2
d.1 1204-08
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
obmiar = 60.91 m2
2*
1*
-- R -robocizna
0.095r-g/m2
-- M -gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0.3kg/m2
3*
materiały pomocnicze
2%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
3 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - pod.1 1134-02
wierzchnie pionowe
obmiar = 20.91 m2
2*
1*
2*
3*
-- R -robocizna
0.08r-g/m2
-- M -preparat gruntujący
0.22dm3/m2
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
0.0002m-g/m2
5*
środek transportowy
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
4 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - pod.1 1134-01
wierzchnie poziome
obmiar = 40.00 m2
4*
1*
2*
3*
4*
-- R -robocizna
0.06r-g/m2
-- M -preparat gruntujący
0.21dm3/m2
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
0.0002m-g/m2
Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Użytkownik: Zbigniew Kowańdy
Nakłady
8.3085
1.9868
0.0795
0.0903
2.0000
r-g
5.7865
kg
18.2730
%
2.0000
m2
r-g
1.6728
dm3
4.6002
%
1.5000
m-g
0.0042
m-g
0.0063
m2
r-g
2.4000
dm3
8.4000
%
1.5000
m-g
0.0080
Koszt
jedn.
R
M
S
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH
Lp.
Podstawa
Opis
środek transportowy
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
5 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
d.1 1204-02
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 60.91 m2
5*
1*
-- R -robocizna
0.127r-g/m2
-- M -farby emulsyjne nawierzchniowe
0.286dm3/m2
3*
materiały pomocnicze
2%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
6 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
d.1 1204-01
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = 40.00 m2
2*
1*
-- R -robocizna
0.127r-g/m2
jm
m-g
r-g
7.7356
dm3
17.4203
%
2.0000
m2
r-g
-- M -farby emulsyjne nawierzchniowe
dm3
0.298dm3/m2
3*
materiały pomocnicze
%
2%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
7 KNR 0-23
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynm2
d.1 0933-01
ków żywicznych mozaikowych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar = 24.51 m2
2*
3*
-- R -robocizna
0.105r-g/m2
-- M -podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -środek transportowy
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
8 KNR 0-23
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynd.1 0933-02
ków żywicznych mozaikowych gr. 1 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
obmiar = 24.51 m2
4*
1*
2*
3*
4*
-- R -robocizna
0.4986r-g/m2
-- M -tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z
dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego
gr. 1mm
4kg/m2
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -żuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0064m-g/m2
Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Użytkownik: Zbigniew Kowańdy
0.0120
m2
2*
1*
Nakłady
5.0800
11.9200
2.0000
r-g
2.5736
kg
7.3530
%
1.5000
m-g
0.0098
m2
r-g
12.2207
kg
98.0400
%
1.5000
m-g
0.1569
Koszt
jedn.
R
M
S
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH
Lp.
Podstawa
Opis
środek transportowy
0.009m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
5*
Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Użytkownik: Zbigniew Kowańdy
jm
m-g
Nakłady
0.2206
Koszt
jedn.
R
M
S