(KOSZTORYS-popie\263uszko sklep.xls)

Komentarze

Transkrypt

(KOSZTORYS-popie\263uszko sklep.xls)
Przebudowa ulicy Popiełuszki od skrzy owania z ul. Ofiar Katynia
do rejonu skrzy owania z ul. 1-go Sierpnia
Przedmiar robót - O wietlenie uliczne
Nr SST
Lp
1
KOD CPV
07.01.01
Pozycja Nazwa SST
cenowa Rodzaj robót wg. CPV
Opis pozycji przedmiaru
Cena
jedn.
Jedn. Ilo
O wietlenie dróg
1.1 07.01.01
1
Wykonanie wykopu r cznie w gruncie kategori III,
uło enie kabla YAKY 4x35 w rurach ochronnych typu
Arot KR 75,przykrycie foli oraz zasypanie wykopu.
m
224,00
1.2 07.01.01
1
Przestawienie słupów o wietleniowych
szt.
3,00
OGÓŁEM PRZEDMIAR:
Warto

Podobne dokumenty