Odp:Horice 18-19.06 i inni.

Komentarze

Transkrypt

Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/04/20 12:23
_____________________________________
Pany u Czechów siê dziaæ zacze³o. Jedziemy?
najpierw do Horic 18-19 czerwca
http://www.amkhorice.cz/cz/zavody/ceska-tourist-trophy/
Potem mamy jeszcze (podajê z: http://www.zimalato.pl/html/kalendarz-imprez/article/207) :
25-26.06.2011
Mistrzostwa Czech Zabytkowych Motocykli Wy¶cigowych i Sidecar (JPHZM), Kralovedvorsky Okruh, Kralovy Dor,
Czechy. Organizator: Old Racing Club,
www.old-racing.cz,
Lipiec
2-3.07.2011
Mistrzostwa Czech Road Racing Cup Motocykli Wy¶cigowych oraz Mistrzostwa Czech Motocykli Zabytkowych i Sidecar,
Okruh Frantiska Bartose, Radvanice, Czechy. Organizator: Rabamotosport,
www.rabamotosport.cz,
30-31.07.2010
Nepomuk - Nepomuk, Mistrzostwa Czech Zabytkowych Motocykli Wy¶cigowych i Sidecar (JPHZM), Nepomuk, Czechy.
Organizator: Automoto Klub Nepomuk v AER,
www.amk.nepomuk.cz,
Sierpieñ
27-28.08.2011
Mistrzostwa Czech Road Racing Cup Motocykli Wy¶cigowych oraz Mistrzostwa Czech Motocykli Zabytkowych do
250ccm, Terlicky Okruh, Ostrava, Czechy. Organizator: Prosport-Cz o.s,
www.terlickyokruh.nolimit.cz,
Wrzesieñ
3-4.09.2011
Mistrzostwa Czech Road Racing Cup Motocykli Wy¶cigowych oraz Mistrzostwa Czech Motocykli Zabytkowych i Sidecar,
Kyjovsky Okruh, Kyjov, Czech. Organizator: Motoklub Kyjov,
www.kyjovskyokruh.com,
10-11.09.2011
Mistrzostwa Czech Zabytkowych Motocykli Wy¶cigowych i Sidecar (JPHZM), Kolstejnsky Okruch, Branna, Czechy.
Organizator: Kol¹tejnský Moto Klub Branná v ACR,
www.kolstejnskyokruh.org,
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
17-18.09.2011
Mistrzostwa Czech Zabytkowych Motocykli Wy¶cigowych i Sidecar (JPHZM), Bezrue v Okruch, Opava, Czechy.
Organizator: AV Moto Racing,
[email protected]
Braæ wybieraæ. Ja gwoli tradycji skocze na Brann± ale to dopiero wrzesieñ. Te Horice te¿ bym chêtnie zaliczy³, potem
Kralovy Dvur, Nepomuka i Opavê. Reszta chyba bardziej na wspó³czesny sprzêt nastawiona, ale te¿ mo¿na by skoczyæ.
Któren chêtny? ;)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/06/21 14:04
_____________________________________
No patrzcie co wyczesa³em!
http://www.vc-soltau.de/brockhoefe/brockhoefe.html
Kawa³ek przed Hamburgiem - jedyne 700 km odemnie. Jakby sie ekip± zebraæ to mo¿na by wspólnie autem siê kopsn±æ
kiedy¶...
No patrzcie tylko:
http://www.vc-soltau.de/brockhoefe/bilder6/trial15.JPG
No? Który zgadnie co to jest? :)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: AdaM72 - 2011/06/21 14:48
_____________________________________
Pastor zapisz:
http://www.vc-soltau.de/brockhoefe/bilder6/trial15.JPG
No? Który zgadnie co to jest? :)
BMW R25
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/06/21 21:48
_____________________________________
Nie¼le!! :)
Prawie trafione - zdjêciodawca twierdzi ¿e R26, co zasadniczej róznicy nie czyni poniekunt ;)
a ³o http://www.vc-soltau.de/brockhoefe/seiten6/trial15.html
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: AdaM72 - 2011/06/22 00:40
_____________________________________
Pastorze, Pastorze dwója historii singli BMW. R25 i R26 ró¿ni³y siê w sposób zasadniczy. Pomijaj±c ró¿nice w samych
motorach (które to akurat rzeczywi¶cie wielkie nie by³y - jakie¶ tam pierdo³y w rozrz±dzie inne ga¼niki=> moc, etc.) te
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
motocykle zupe³nie inaczej wygl±da³y. A to choæby wskutek tego, ¿e R25 mia³ ty³ na suwakach, podczas gdy R26 mia³
wahaczowe zawieszenie tylnego ko³a. Ponadto R26 (nie wiem czy wszystkie, ale co najmniej ich czê¶æ) mia³y przednie
zawieszenie na wahaczu pchanymj (Earles), co w R25 nie wystêpowa³o. Inne skorupy reflektorów (W R26 kontrolki w
charakterystyczny sposób przeniesiono pod prêdko¶ciomierz), inne zbiorniki paliwa i inne b³otniki. Do tego dochodzi
jeszcze R27, który poza kilkoma ma³o istotnymi detalami i chyba ga¼nikiem od R26 ró¿ni³ siê tym, ¿e jednostka
napêdowa w R27 by³a zawieszona na silent-blokach, a w R26 na sztywno, na szpilkach. Aha - co¶ mi siê o uszy obi³o
(ale w praktyce tego nie widzia³em i trudno mi to potwierdziæ), ¿e podobno zabieraki w dyfrach siê ró¿ni³y, przez co ko³a
mia³y nie pasowaæ. Ale jak dla mnie brzmi to nieprawdopodobnie trochê.
A wym±drzam siê, bo mia³em na stole wszystkie: R25, R26 i dwa egzemplarze R27. Bardzo fajne motocykle. Na R27
to sporo poje¼dzi³em nawet. Brat mojego kuma takowy motocykl posiada.
A co do zagadki, to wydawa³o mi siê, ¿e w przedstawionym motórze, rama jest w³a¶nie taka jak w R25 (ale ty³u nie
widaæ, wyra¼nie, wiêc trudno orzec), zbiornik jest na bank z R25 (ale poryty patentami spod znaku wiejskiego
motomechanika - teraz o taki bak cholernie trudno, trzeba by³o od czego¶ innego dopasowaæ), a zawiecha raczej nie jest
z R26 (ona wogóle chyba nie jest z BMW). Wiêc najpierw musieliby¶my siê umówiæ co przyj±æ za kryterium rozstrzygaj±ce
jaki to motocykl.
No bo tak wogóle, ¿e to rze¼ba to chyba nadmieniaæ nie trzeba? No trzeba czy nie trzeba?
I jeszcze obrazki, ¿eby¶ wiêcej nie grzeszy³ s³owem wiêcej w taki sposób:
R26:
http://www.bmbikes.co.uk/photos/photophotos/r26.jpg
R25/3 (ostatnia seria)
http://www.bmbikes.co.uk/photos/photophotos/r25_3.jpg
W razie potrzeby mam chyba jeszcze trochê czê¶ci do nich. A ju¿ z ca³± pewno¶ci± fabryczne katalogi czê¶ci.
Papierowe a nie interneciane.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: AdaM72 - 2011/06/22 01:02
_____________________________________
Ha jednak detale zwiod³y mnie na manowce. Na zdjêciu tutaj:
http://www.vc-soltau.de/brockhoefe/seiten4/fourstroke%20brockhoefe%2028.html
widaæ wyra¼nie, ¿e za punkt wyj¶cia nie pos³u¿y³ R25 lecz który¶ z modeli pó¼niejszych. A wiêc R26.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/06/22 07:07
_____________________________________
Ja tam sie do historii singli istotnie nie przyznajê - zapoda³em tylko co w podpisie obrazka nasz³em. A co do samego
sprzêta, to wiesz - wyczynowe trialówki niewiele miewa³y wspólnego z maszynami na bazie których powstawa³y. Ot silnik i
troche ramy...
Ale same zawody - zacne :) Bêdziesz mia³ chwilê to wrzuæ w serczowe okienko na jutubie Trial Brockhöfe - kupa
¶miechu chwilami :) Chêtnie bym sam zobaczy³. Ba! Chêtnie bym wystartowa³! :)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/09/05 08:48
_____________________________________
Pany, który tam operuje oper± czy inn± mozil±? Bo sie kurde casovy program nie chce otworzyæ w IE, a potrzebuje wnik
zrobiæ. Help!
http://www.kolstejnskyokruh.org/
============================================================================
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Stranger - 2011/09/05 09:02
_____________________________________
¯e co ? ¯e strona siê nie wy¶wietla ?
U mnie dzia³a bo mom Mozille.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/09/05 09:48
_____________________________________
Nie moge tych pdfów pootwieraæ w IE - ale juz mi kumpel podes³a³. Thanx.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/09/05 10:28
_____________________________________
Dobra, skoro dosta³em, to i ja sie podziele
Trénink - sobota 10. 9. 2011
T 8:10 - 8:25
U 8:35 - 8:50
E + F 9:00 - 9:15
H 9:25 - 9:40
J + K 9:50 - 10:05
Sidecary (v¹echny) 10:15 - 10:30
B + C + L 10.40 - 10:55
V1 11:05 - 11:20
R + S 11:30 - 11:45
V2 + W2 + X 11:55 - 12:10
W1 12:20 - 12:35
2. mìøený trénink
T 13:10 - 13:25
U 13:35 - 13:50
E + F 14:00 - 14:15
H 14:25 - 14:40
J + K 14:50 - 15:05
Sidecary (v¹echny) 15:15 - 15:30
B + C + L 15.40 - 15:55
V1 16:05 - 16:20
R + S 16:30 - 16:45
V2 + W2 + X 16:55 - 17:05
W1 17:15 - 17:30
Zawody. Niedziela. Odprawa 10 min przed startem. 15 okr±zeñ (30 km)
T 9:00
U 9:35
E+F 10:10
H 10:45
J+K 11:20
SIDECARY M+N+P+Z 11:55
Mdeale fanfary i takie tam: 12:35
B+C+L+ 13:40
V1 14:15
R+S 14:50
V2+W2+X15:25
W1 16:00
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
SIDECRAY Y+Z 16:35
Mdeale fanfary i takie tam: 17:05
Kategorie B Vintage vyrobené 1920 1930
3 Kohler Wolfhard D BMW - R 44 500 1927
9 Hojgr Lubomír CZ BSA sloper 500 1929
52 Louèka Jan CZ Indian Scout 750 1927
63 Odehnal Marek CZ Rudge-Whitworth 500 1928 Triskel Bøeclav
64 Hlavsa Jiøí CZ Rudge-Ulster 500 1930 Toka Indeva
87 Zatloukal Jaroslav CZ BSA sloper 500 1929
90 Chrástecký Roman CZ Matchless V3 500 1929
Kategorie C Post - vintage do 350 ccm vyrobené 1931 1949
12 Kratochvíl Marek CZ Matchless G3L -350 1947 Autocentrum Zábøeh
19 Matou¹ek Josef CZ Triumph 250 1936
47 Long Harry GB Rudge Rapid 1937
67 Vecko Rudolf CZ NSU 250 OSL 1938
77 Borùvka Jindøich CZ NSU 251 OSL 1941
79 ©najberk Jan CZ NSU 250 OSL Sport 1946 Izola Praha
86 Tománek Ladislav CZ Jawa 350 OHV 1946
91 Èerný Zdenìk CZ Jawa 350 OHV 1936
97 Exner Jan CZ NSU 250 OSL 1937
98 Køí¾ Lubo¹ CZ NSU 250 OSL 1943
Kategorie E Post - vintage pøes 350 ccm vyrobené 1931 1949
1 Blight Peter SK Sunbeam special 500 1932
7 Zatloukal Jaroslav CZ BSA Blue Star 500 1935
16 Wallach Tadeusz A Norton Manx 500 1947 Z.V. Motor Wien
50 Toulec Pavel CZ Gilera 500 1946
52 Louèka Jan CZ Triumph T 110 1949
93 Svoboda Vladimír CZ Coventry Eagle 1947
Kategorie F Classis do 175 ccm vyrobené 1950 1967
2 Srovnal Drahomír CZ ÈZ 150 C 1951
5 Vala Martin CZ ÈZ 175 1962 AMK Hoøice
6 Beran Jindøich CZ Motobi Catria 175 1962 Akucar FABE
9 Prouza Vratislav CZ ÈZ 175 1963
14 Hrnèál Zdenìk CZ ÈZ JT 175 1964 AMK Hoøice
28 Petr Oldøich CZ ÈZ 150 1964
43 Kopecký Ondøej CZ Moto Morini 125 1967 FSR o.s.
47 Kratochvíl Marek CZ ÈZ 175 1958 Autocentrum Zábøeh
48 Holásek Václav CZ Kovrovec 175 1967 Motosport TázlerHolásek
60 Hynek Karel CZ ÈZ 175 1958 AMK Hoøice
64 Vrzáò Libor CZ ÈZ 175 1964
71 Li¹ka Ondøej CZ ÈZ 125 1963 Classic Racing Club
79 Tázler Jaromír CZ ÈZ JT 175 1962 Obec Raso¹ky
81 Malý Michal CZ ÈZ 150 C 1951
85 ©najberk Jan CZ ÈZ 125 2X OHC 1955 Izola Praha
97 Pady¹ák Milan CZ ÈZ 125 1954 Kentaur Brno
98 Málek Ladislav CZ Moto Morini 150 1966 AMK Hoøice
Kategorie H Classis do 250 ccm vyrobené 1950 1967
1 Spychala Szymon PL Honda CB 250 1961 Lightspeedteam
2 Bek Michal CZ Honda CB 250 1962 Moto Ufo Jaromìø
5 Vala Martin CZ ÈZ 250 1962 AMK Hoøice
9 ©rámek Milan CZ ÈZ-Walter 250 OHC 1954
10 Tázler Jaromír CZ ÈZ-JT 250 1967 Obec Roso¹ky
11 Bek Petr sen. CZ ÈZ 250 Junior 1967 Moto Ufo Jaromìø
17 Jirou¹ Josef CZ Jawa 250 junior 1964
19 Králík Ivan CZ ÈZ 250 junior 1967 Rabamotosport Ostrava
21 Korzynievski Tomasz PL Honda CB 250 1961 Lightspeedteam
22 Zavadil Václav CZ Jawa AMR 250 1955 VÚSZ Praha
23 Práger Jiøí CZ Jawa 250 1958
27 Fuksa Martin CZ Jawa 250 1960 DJ PRO
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
30 Valtera Martin CZ Jawa 250 1964 AMK Hoøice
33 Tenk Jiøí CZ ÈZ 250 junior 1967
40 Vorel Bøetislav CZ Jawa 250 1964 AMK Hoøice
43 Jadrníèek Franti¹ek CZ RAVO 250 1962
54 Bièi¹tì Jaroslav CZ Jawa 250 1954
55 Kaèena Pavel CZ ÈZ 250 junior 1967
56 Fotr Ivan CZ Jawa 250 1954
62 Vajdl Martin CZ Jawa 250 1962
70 Vorel Václav CZ Jawa 250 1950 AMK Hoøice
82 ©koda Karel CZ Ogar 250 1960
86 ©koda Jan CZ ÈZ 250 junior 1967
89 Þení¹ek Jan CZ Jawa 250 1954 ÈP Invest
90 Halfar Jaromír CZ Jawa 250 1960 Classic Racing Club
91 Tikovský Jakub CZ ÈZ 250 junior 1967 SMS Hoøice
94 Prùcha Jiøí CZ Jawa 250 1964 Bedla Engineering
96 Fingerhut Josef CZ Jawa 250 1963 www.usporneteplo.cz
97 Kvasnièka Lubo¹ CZ Jawa 250 1953 Korowatt s.r.o.
98 Dworak Franz A Aermacchi ala ï Oro 1962 Z.V. Motor Wien
99 Anto¹ Michal CZ ÈZ 250 junior 1967
Kategorie J Classis do 350 ccm vyrobené 1950 1967
1 Kopiec Robert PL Junak M10 350 1961
9 Turna Martin CZ Jawa 350 1964 SMS Hoøice
10 Ritter Franz A Aermacchi ala d´Oro 1967 Z.V. Motor Wien
13 Kruþík Antonín CZ Jawa 350 4V 1967
39 ©rámek Milan CZ ÈZ-Walter 350 OHC 1954
41 Hyneèek Rudolf CZ Ogar 350 1948 AMK Hoøice
46 Vojáèek Tomá¹ CZ Jawa Bol d´Or 350 1957 Auto Jarov.cz
48 Fotr Ivan CZ Jawa 350 1955
61 Svìdiroh Miroslav CZ ÈZ-Walter 350 1954
65 Paznocht Zdenìk CZ Aermacchi ala d´Oro 1966
66 Bänch Steffen A Jawa 350 RS 1967
75 Medek Jiøí CZ Jawa 350 1964 AMK Hoøice
83 Stínil Jiøí CZ Jawa 350 1950
89 Þení¹ek Jan CZ Jawa 350 1954 SMS Hoøice
92 Tikovský Jakub CZ Jawa 350 1954
95 Pták Jan CZ Jawa 350 1953
96 Fingerhut Josef CZ Jawa 350 1958 www. usporneteplo.cz
99 Stejskal Vladimír CZ Ducati MK 350 1967
Kategorie K Classis pøes 350 ccm vyrobené 1950 1967
4 Svìdiroh Miroslav CZ ESO 500 1967
6 Novák Robert CZ ESO 500 Rickman 1967
7 Dolej¹í Karel CZ ESO 500 1966 EIDK
17 Klime¹ Stanislav CZ Noston ES-2 sport 1959
43 Tenk Jiøí CZ ESO S-45 500 1966
59 Korzyniewski Tomasz PL BSA Super Rocket 1959 Lightspeedteam
67 Spychala Szymon PL Triumph TR 6C 650 1964 Lightspeedteam
68 Svoboda Vladimír CZ ESO 500 1966 SMS Hoøice
93 Turek Jiøí CZ SEELEY Jawa 500 1967
Kategorie R GP do 250 ccm vyrobené 1968 1978
2 Rathouský Václav CZ AHRA 125 1964 SMS Hoøice
4 Virág Jiøí CZ MS 250 1977 Waspeed
5 Minschke Peter D Yamaha TD 2 1970 Minschke Racing Team
9 Turna Martin CZ ÈZ 250 junior 1968 SMS Hoøice
14 Klime¹ Zdenìk sen. CZ VAB 125 1968 Kol¹tejnský Motoklub
16 Kleemann Franz A Jawa 125 junior 1970 Z.V. Motor Wien
23 Macchi Giovanni I Ducati 250 1968 M.C. Porta Nuovo Milano
29 ©koda Pavel CZ OSSA 250 1970
34 Chábera Petr CZ Yamaha TZ 250 1976 Motosport Benz - Suchdol
40 Ko¹»ál Ladislav CZ Jawa 250 junior 1969
41 Klime¹ Zdenìk jun. CZ Jawa 250 junior 1970 Kol¹tejnský Motoklub
43 Jadrníèek Franti¹ek CZ Jawa 125 1968
44 Hegny Ernst A Suzuki TR 250 1969 Z.V. Motor Wien
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
55 Kru¾ík Antonín CZ Jawa 250 GP 1977
70 Heèko Jan CZ Jawa junior 250 1968
72 Szlachta Bruno sen. CZ Jawa junior 250 1968 AMK Tìrlicko
73 Szlachta Bruno jun. CZ Jawa junior 250 1968 AMK Tìrlicko
77 Hill Karol SK Jawa junior 250 1968
86 ©efl Václav CZ ÈZ 250 junior 1970
90 Halfar Jaromír CZ Jawa 250 2V 1970 Classic Racing club
94 Prùcha Jiøí CZ Jawa 250 2V 1976 Bedla engineering
95 Vejroch Jiøí CZ ÈZ 250 1971
Kategorie S GP pøes 250 ccm vyrobené 1968 1978
20 Svìdiroh Miroslav CZ Jawa 350 junior 1972
45 ©vihnos Jiøí CZ Yamaha 350 1978
51 Holanec Martin CZ Jawa 350 1969
52 Chábera Petr CZ Yamaha TZ 350 1975 Motosport Benz - Suchdol
Kategorie T Clubsport do roku 1978 pro 125/ 2 T + 250/ 4T
1 Klapil Du¹an CZ ÈZ 175 1968
3 Pták Jaroslav CZ Pauer ÈZ 1966 Trival
5 ©arkézi Jiøí CZ ÈZ 175 1971 AMK Hoøice
6 Mráz Ondøej CZ Honda CB 250 1974
8 Opplová Denisa CZ Honda CB 125 1978
9 Hojgr Lubomír CZ ÈZ 175 katalog 1971 Autocentrum Zábøeh
14 Hrnèál Zdenìk CZ ÈZ 125 JT 1970 AMK Hoøíce
25 Slavíèek Rostislav CZ Suzuki TS 125 1972
27 Hanák Josef CZ Malanca 125 1976 Motoring Hanák
28 Vrána Marek CZ ÈZ 175 1972
31 Obtulowicz Jiøí CZ ÈZ 175 1971 Rabamotosport
35 Nìmec Ladislav CZ Honda CB 250 1975 MOTO-X7
37 ©obáò Milan CZ Benelli 125 1972 AMK Masarykùv okruh
42 Venc Stanislav CZ Honda CB 250 1968 Motosport classic Kvìtinov
57 Matou¹ek Josef CZ ÈZ 125 1971
58 ©orf Milan CZ Honda CB 250 1974 M + H
75 Suk Jakub CZ Honda CB 250 1976 Autodoprava Hadinec
76 Venc Tomá¹ CZ Honda CB 125 1978 Motosport classic Kvìtinov
77 Borùvka Jindøich CZ Kleva 125 1972
79 Drábek Miloslav CZ Honda CB 250 1976
81 Anto¹ Radek CZ ÈZ 125 1970
82 Jílek Vladimír CZ Honda CB 250 1967 Moto Klasik Vranovice
85 Hanulík Vítìzslav CZ ÈZ 175 1972
86 Doutlík Stanislav CZ Honda CB 250 1970
90 Fiala Karel CZ MZ - ÈZ 125 1978 AMK Nepomuk
91 Tom¹ej Jan CZ ÈZ MTX 3-01 1977
92 Èadek Petr CZ ÈZ 125 1972
94 Roudný Petr CZ Jawa 90 MTX 1977
97 Kubíèek Bohuslav CZ ÈZ 175 1971 Autocentrum Zábøeh
Kategorie U Clubsport do roku 1978 pro 250/ 2T + 350/ 4T 1 vál.
2 Bek Petr jr. CZ Yamaha RD 250 1974 Moto Ufo Jaromìø
4 Nespì¹ný Jiøí CZ Benelli 250 1972 Rabamotosport Ostrava
7 ©upík Petr CZ Suzuki GT 250 1978 SMS Hoøice
10 Dostál Josef CZ Yamaha RD 250 1975
11 Bek Petr sen. CZ Yamaha RD 250 1975 Moto Ufo Jaromìø
14 Hrnèál Zdenìk CZ Yamaha DS7 1970 AMK Hoøice
15 Vitvar Ladislav CZ Benelli 250 1972
16 Stìnièka Milo¹ CZ Yamaha DS7 1971
18 Vyhnálek Vítìzslav CZ Yamaha RD 250 1978 AMK Hoøice
20 Walter Marian D ÈZ 250 1972
22 Szlachta Jaroslav CZ Yamaha RD 250 1974 AMK Tìrlicko
24 Bek Michal CZ Yamaha RD 250 1976 Moto Ufo Jaromìø
32 Svoboda Tomá¹ CZ Yamaha RD 250 1978 AMK Hoøice
33 Korotvièka Du¹an CZ ÈZ Pauer 250 1968 AMK Hoøice
40 Ko¹»ál Ladislav CZ Benelli 250 1972
41 Urválek Pavel CZ Yamaha RD 250 1973 AMK Hoøice
45 ©vihnos Jiøí CZ Suzuki GT 250 1977
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
46 Neef Ronald D Yamaha RD 250 1976 Moto Neef
51 Ráèek Jaroslav CZ Yamaha RD 250 1975 Moto Team Vysoèina
61 Kubíèek Bohuslav CZ ÈZ 250 1975 Autocentrum Zábøeh
80 Krsek Petr CZ ÈZ 250 1972 PRISPED a Láïa
84 Thér Milo¹ CZ ÈZ 250 1972 Q8 oils Milan ©váb
87 Beran Jindøich CZ Moto Guzzi 250 1972 Akucar FABE
88 Bango Milan CZ Suzuki T 250 1971
89 Stolz Gerhard A Yamaha RD 250 1973 Z. V. Motor Wien
90 Weichel Mathias D Benelli 250 RS 1972 German Road Racing
Kategorie V Clubsport do roku 1978 pro 500/ 2 vál.
V1
1 Hanák Josef CZ MV Agusta 350 1971 Motoring Hanak
2 Èerveòák Milan CZ Yamaha RD 400 1976 Moto Team Èerveòák
5 Ráèek Jaroslav CZ Yamaha SR 500 1978 Moto Team Vysoèina
15 Medek Miroslav CZ Yamaha XS 400 1976 AMK Pisárky Brno
20 Walter Marian D Yamaha 350 1971
21 Málek Ludìk CZ Yamaha R5 350 1972
22 Szlachta Jaroslav CZ Kawasaki H1 400 1976 AMK Tìrlicko
32 Holík Josef CZ MV Agusta 350 1975
39 ©ulc Petr CZ Honda CB 450 1972
41 Urválek Pavel CZ Yamaha XS 400 1978 AMK Hoøice
46 Neef Ronald D Yamaha RD 400 1978 Moto Neef
47 Starý Josef CZ Yamaha XS 400 1978 AMK Hoøice
51 Fichna Tomá¹ CZ Yamaha SR 500 1978
52 ©tìpánek Jindøich CZ Yamaha RD 350 1975
58 ©orf Milan CZ Yamaha XS 500 1977 M + H
59 Nìmec Ladislav CZ Yamaha XS 500 1977 MOTO X-7
61 Dvoøák Václav CZ Yamaha SR 500 1978
66 Jirsák Jan CZ Yamaha 500 SR 1978 Motoklub Vìèná jízda
68 Macháèek Pavel CZ Ducati 500 Desmo 1977 Motoklub Vìèná jízda
69 Metelka Petr CZ Honda CB 450 1971
71 Serbousek Jiøí CZ Honda CB 450 1972 Motoklub Vìèná Jízda
80 Synek Josef CZ Yamaha 350 JS 1973 Moto Pedas Racing
81 Jílek Vladimír CZ Honda CB 350 1971 Moto Klasik Vranovice
82 Prager Vratislav CZ Honda CB 500 1975 SMS Hoøice
88 Havlíèek Karel CZ Yamaha RD 400 1974
97 Dworak Franz A Ducati desmo 450 1973 Z.V. Motor Wien
V2
9 Martínek Václav CZ Yamaha RD 400 1978
10 Málek Ladislav CZ Ducati 450 1969 AMK Hoøice
98 Bøízek Radoslav CZ Ducati 350 1974
99 Panczak Krzysztof PL Suzuki GS 400 1977 Moto-Klinika Racing Team
169 Brábník Petr CZ Yamaha XS 400 1977
Kategorie W Clubsport do roku 1978 pro 750/ 2 vál. + 500/ vícevál.
W1
1 Weichel Mathias D Benelli 500 RS 1974 German Road Racing
4 Nespì¹ný Jiøí CZ Benelli 500 1974
5 Prager Vratislav CZ Honda CB 500 1971 SMS Hoøice
9 Pátek Vavøín CZ Moto Guzzi V7 750 1972 Biocolor Vy¹kov
10 Hejzlar Pavel CZ Honda CB 400 F 1974
11 Vlach Bohumil CZ Benelli 500 1974 Old Bikers Club Holice
12 Bek Petr jun. CZ Honda CB 400 F 1974 Moto Ufo Jaromìø
20 Suk Jakub CZ Honda CB 500 1971 Autodoprava Hadinec
24 Kafunìk Karel CZ Honda CB 500 1971 SMS Hoøice
26 Jindra Daniel CZ Benelli 350 RS 1978
28 Nechvátal Jiøí CZ Honda CB 350 F 1972
43 Kopecký Ondøej CZ Benelli 350 1975 FSR o.s.
45 Vraspír Martin CZ Honda CB 500 1972
47 Kotland Vladimír CZ Yamaha XS 650 1972 AMK Hoøice
50 Stibor Marek CZ Benelli 500 1974 www. stibor.cz
55 Schejbal Tomá¹ CZ Honda CB 400 1974
59 Knì¾ík Josef CZ Benelli 500 1974
63 Sotoláø David CZ Laverda 750 1972 MVCM Malenovice
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
68 Pavel Tomá¹ CZ Yamaha XS 650 1975 Moto S + P s.r.o.
85 Janèík Pavel CZ Benelli 500 1974 SMS Hoøice
87 Proke¹ Václav CZ Benelli 500 1975
92 Varmu¾ka Martin CZ Honda CB 400 F 1974
95 Vavrouch Michal CZ Honda 500 1972
96 Cílek Martin CZ Honda CB 400 F 1974 Old Bikers Club Holice
97 Pady¹ák Milan CZ Honda CB 500 1972 Kentaur Brno
98 Kaèena Pavel CZ Honda CB 400 F 1975
W2
25 Slavíèek Rostislav CZ Honda 350 1972
44 Nákladal Jakub CZ Honda CB 400 1976
84 Doutlík Stanislav CZ Honda CB 400 1973
89 Reil Rudolf CZ Honda CB 400 F 1974 Vinotéka Goldschmied
91 Langer Roman CZ Honda CB 400 F 1974
Kategorie X Clubsport do roku 1978 do 1000
3 Rozenek Jiøí CZ Laverda 1000 3C 1974
6 Kula Stanislaw PL Honda CB 750 1977
7 Mrázek Franti¹ek CZ Triumph Trident 750 1971 LIKO-S
8 Furbock Johann A Weslake Seeley 750 1970
14 Ritter Franz A Moto Guzzi 850 1976 Z.V. Motor Wien
34 Koláø Petr CZ Suzuki GS 750 1977 WASPS Racing
57 Hill Karol SK Honda CB 750 1972
60 Pavel Tomá¹ CZ Rickman CR 750 1975 Moto S+P s.r.o.
77 Cimburek Petr CZ Suzuki GS 1000 1978 SQS Racing
78 Vyhnálek Vítìzslav CZ Honda CB 750 1971 AMK Hoøice
90 Pátek Vavøín CZ Suzuki GS 1000 1978 Biocolor Vy¹kov
Sidecary
M 7 Klime¹ Stanislav CZ Ural 600 1950 www.ural.cz
Klime¹ Zdenìk CZ
M 10 Prchal Franti¹ek CZ BMW 500 R51 1953 CNC obrábìní J. Provazník
Èerný Zdenìk CZ
Z 11 Bílý Richard CZ Suzuki Tamara 1978
Vorel Milan CZ
Z 21 Prchal Ludìk CZ Yamaha Windle 750 1972
Macháèek Pavel CZ
Z 27 Virág Jiøí CZ Pedrini- Yamaha 750 1978 VaSpeed
Vajdl Martin CZ
Z 31 Karásek Libor CZ Suzuki GT 750 1978
Rýdlo Karel CZ
Z 33 Nechanický Zdenìk CZ JAWA 600 1978 Nechatrans
Vlèek Josef CZ
Z 37 Bednáø Jan sen. CZ Honda 830 Berny 1971
Bednáø Jan jun. CZ
Z 43 Fi¹ar Petr CZ Honda CB 900 1974 FSR o.s.
Kopecký Ondøej CZ
Z 44 Nechanický Jaroslav CZ JAWA 600 1976 Nechatrans
©imek Radomír CZ
Z 51 Gautret Dimitri F BMW 1000 1970 Godzila team
Kubalová Markéta CZ
Z 57 Petrá¹ Karel CZ Vihur 750 1975 JAPOKRA
Petrá¹ Karel jun. CZ
Z 58 Sedláèek Roman CZ Honda CB 836 1975
Sedláèek Ondøej CZ
Z 66 Nechanický Ondøej CZ Honda CB 750 1971 Nechatrans
Boháè Robert CZ
P 71 Polívka Jan CZ Ural 650 1967 JAPOKRA
Koláøová Lucie CZ
Z 73 Rozenek Jiøí CZ Windle Yamaha 650 1969
Rozeneková Kateøina CZ
Z 75 Huml Jiøí CZ Suzuki SRS 750 1978
Huml Tomá¹ CZ
Z 90 Valtera Jaroslav CZ MG Wartburg 900 RS 1975
Valtera Zdenìk CZ
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
P 95 Beran Jindøich CZ Triumph Bonneville 650 1967 Akucar FABE
Vitvar Ladislav CZ
M 96 Hlavsa Jiøí CZ Rudge Ulster 500 1937 TOKA INDEVA
Snop Jiøí CZ
Z 97 Kalina Karel CZ Yamaha Douglas 830 1968
Koòaøík Radek CZ
M 98 Zatloukal Jaroslav CZ BSA deLuxe sloper 500 1930
Exner Jan CZ
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Stranger - 2011/09/05 18:18
_____________________________________
A po co ze¶ to wsio wkleja³ ?
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: AdaM72 - 2011/09/05 20:30
_____________________________________
Ojeeesuuuuu... dlaczego ja nie mogê tam pojechaaaaæ
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/09/06 06:52
_____________________________________
Stranger zapisz:
A po co ze¶ to wsio wkleja³ ?
¯eby mieæ z czego wydrukowaæ :)
A widzia³e¶ ¿e naszych powoli przybywa? W tym roku Junak bêdzie nawet. :) Ju¿ siê Wojtkiem K. ugada³em ¿e
bia³oczerowne szaliki bierzemy.
Adamu - sie nie stresuj. Jeszcze nie jedna Branna przed Tob±. Fotów bym Ci narobi³, ale samych zawodów to ja te¿
niezazbytnio obejrzê bo w niedziele z rañca bede musia³ siê redukowaæ stamt±d.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2011/09/12 11:17
_____________________________________
Jak tam który ciekawy to zwali³em troche fot na swoj± pikase
https://picasaweb.google.com/110961596656050043971/Branna2011#
Nie sortowane, nie opisywane, przebrane tylko tak od czapy. Jak znam zycie to tak ju¿ zostanie :)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/06/21 09:07
_____________________________________
No Miras, pokazuj foty z Horic... :)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: mirek - 2012/06/21 09:49
_____________________________________
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
No tu jest kilka fotek - mam jeszcze filmy - ale nawet nie mie³em czasu ich obadaæ czy siê do publikacji nadaj±
https://plus.google.com/photos/104568222135795455856/albums/5756389944003115009?banner=pwa
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/06/21 10:31
_____________________________________
Ooo dziêxy.
Widze ¿e Robert tez startowa³ - nie wiesz jak mu posz³o?
https://lh4.googleusercontent.com/-gcfkDXxv1dk/T-LO8nlThTI/AAAAAAAADBQ/iwmrtHq7xfA/s950/_DSC0066.JPG
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: mirek - 2012/06/21 14:23
_____________________________________
Wydaje mi siê ¿e s³abo - ale tam chyba 3 klasy razem jecha³y mi siê co¶ widzi wiêc trudno oceniæ - a w spikera siê
nie ws³uchiwa³em
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: BooBoo - 2012/06/21 15:25
_____________________________________
Uóch , ten janek to potêga !
a w wersji enduro to by³ dopiero smok.
ten przedni bêben z wentylacj± to samodzie³ka, czy by³y takie ?
ja tam na pewno siê wybiorê w tym roku, tymbardziej, ze aktualnie jestem posiadaj±cy czesk± my¶l techniczn±
traktowan± przez trzydzie¶ci lat polsk± kultur± techniczn±:)
a czê¶ci które mi przys³ali okaza³y siê chiñskim wyobra¿eniem na temat techniki, kurwa maæ, podrabiac jikovy z lat 80tych:sick:
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: adam_r100gs - 2012/06/21 17:05
_____________________________________
http://www.vmcc.net/1000bikes/
Aaa, takie tam zbiegowisko, choæ fakt, ¿e z tych wiêkszych... Takie tutejsze Horice:>
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/06/22 11:32
_____________________________________
BooBoo zapisz:
Uóch , ten janek to potêga !
a w wersji enduro to by³ dopiero smok.
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
Fajnie siê czyta hamerykañsk± opiniê o tym¿e "smoku" ;)
Tu jest:
http://www.junak.riders.pl/NEUES/pscrama.htm
Czytujê:
Junak robi wyra¼nie wra¿enie, ¿e móg³by zostaæ str±cony z urwiska nie uszkadzaj±c niczego poza ska³ami na dole. Jest
tak surowy, pod pewnymi wzglêdami, jak kamienna siekiera, a jednocze¶nie tak samo mocny.
W zesz³ym roku jeden madziar na takiej przeróbce nie¼le namiesza³ w naszych krajowych za przeproszeniem
"zawodach"
http://adamzajac.files.wordpress.com/2011/05/azajac_12434.jpg
ten przedni bêben z wentylacj± to samodzie³ka, czy by³y takie ?
Samodzie³ka, ale bardzo ³adna. Ogólnie z bliska sprzêt bardzo ³adnie dopracowany. Pod koniec tej galerii mam pare
fociszy:
https://picasaweb.google.com/110961596656050043971/Branna2011#
Zreszt± na Brannej pewnie sam zobaczysz. Ju¿ we wrze¶niu. :)
Teraz 30.06/01.07 jest wy¶cig w Dvur Kralowe, ale kurde nie pasi mi zazbytnio.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: adam_r100gs - 2012/06/22 14:49
_____________________________________
£aaaa, no prooooszszê, z ca³êj tej Brannej to czego mi brak tutaj to te ce¶ki i ten Junak. Widzê, ¿e w nim pierwsza
wersja odmy - sk±din±d najprostsza, wiêc najskuteczniejsza. I ciekawa przeróbka regulacji zaworów.
Z innych podwójny silnik ce¶ki mi siê spodoba³. Jak tam t³oki chodz± i jak podwójnej mocy jedna skrzynia podo³uje?
A w tym artykule z Ameryki: patrzcie, to ju¿ w latach '60 praktykowano t± dziennikarsk± przesadê - "Kierownica
(...)wygl±da jak poprzeczna belka s³upa telefonicznego", "Je¶li przechyli siê, by gwa³townie skrêciæ, zmiana wysoko¶ci
bêdzie wystarczaj±ca by spowodowaæ zatkanie uszu." - itede. Nawet zabawne.
Ale ¿e Junak mia³ na tamten rynek os³onê miski - nooo, to mnie za¿y³o! Co ciekawe, test z X'1963, a silnik wci±¿
siódemkowski.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/09/04 07:35
_____________________________________
Drodzy Pañstwo. W ten ³ykedn. W TEN £YKEND!!!...
http://www.kolstejnskyokruh.org/
:woohoo:
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/09/14 10:55
_____________________________________
No to tak: Bylim. Znaczy z Lupusem pojechalim altanko ¿eby by³o po tanio¶ci. Dojechalim w sobote pod wieczór,
kimnelismy w polu i za rañca mieli¶my wy¶cig tu¿ pod nosem.
Pogoda by³a cacy, piwo by³o cacy, ogólnie te¿ by³o cacy i wogóle cacacy :)
Jakichs specjalnych nowo¶ci sie nie dopatrzy³em w porównaniu do lat ubieg³ych, ale pewien postêp by³. Nasz Junak
jecha³ bardzo ³adnie.
https://lh4.googleusercontent.com/-fk9rce2kHCw/UFLtiBvVUMI/AAAAAAAAIXQ/Ki2jisdhvzs/s640/P1010115.JPG
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
Który dojecha³ to nie wiem bo mi sie pdf-y ze strony onanizatroa nie chc± otwieraæ.
Reszta naszych te¿ dawa³a radê. Nie wiem czy to aby na pewno oni bo listy startpwej tez nie moge otworzyæ :dry: ale
tak mnie sie zdawa:
https://lh6.googleusercontent.com/-v9P9EMvLblA/UFLtGNzDunI/AAAAAAAAIVM/z8fD5hA6f6E/s640/P1010084.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-cqag3onaBjo/UFLtYp7qIMI/AAAAAAAAIWw/DGyeFLROlBQ/s640/P1010106.JPG
Poza tym starzy znajomi z poprzednich lat
https://picasaweb.google.com/110961596656050043971/Branna2012#
To tylko troche fot z wierzchu, póki mi bakterie nie wydech³y. Mam jeszcze kupe materia³u na Lupusiej karcie, ale nie
mam czytnika. Po nedzieli poka¿ê. Jest tam te¿ ³adny filmik z piêknym ujêciem tego zdarzenia:
https://lh4.googleusercontent.com/-ByRn8C3Xuuw/UFLtyqEz-5I/AAAAAAAAIYg/VCKC-6s1ouU/s640/P1010129.JPG
Na razie tyle.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/09/24 12:26
_____________________________________
Pierwszy raz w ¿yciorysie powiesi³em film w necie. Wprawdzie Lupusowy - nie mój.
We¼cie obadajcie czy równo wisi.
https://picasaweb.google.com/110961596656050043971/Branna2012#5791678546801251666
Reszte materia³u Wilczego tez powiesze, ale potem.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Stranger - 2012/09/24 12:34
_____________________________________
Eeeee. no to tak siê da zrobiæ ? Pisz po kolei to se powiesze nasz film na swojej pikassie.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/09/24 12:45
_____________________________________
Dok³adnie tak samo sie robi jak z fotami, tylko ³aduje sie d³ugo cholernie.
A u Ciebie te¿ tak skacze ten film z Brannej? Bo kurde orygina³ je¼dzi p³ynnie, a po za³adowaniu skacze. Nie wiem
czemu..
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Stranger - 2012/09/24 12:52
_____________________________________
³±cze albo komp ci nie daje rady - u mnie lata jak trza. To siê adres URL pakuje czy ten z linka ? Pojemno¶æ galerii siê
pewnie zmniejsza silnie co ?
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2012/09/24 13:05
_____________________________________
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
Normalnie robisz tak jakby¶ fote z kompa chcia³ do pikasy za³adowaæ. Dajesz "dodaj zdjêcia" i wskazujesz na plik z
filmem na kompie i jedziesz z koksem.
Pamiêci ubywa stosownie...
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2013/08/29 08:02
_____________________________________
Panowie 7-8.09.2013 Branna.
http://www.kolstejnskyokruh.cz/
Który jedzie siê pytam? :)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Stranger - 2013/08/29 18:30
_____________________________________
:(
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: AdaM72 - 2013/09/03 09:01
_____________________________________
Jeste¶my umówieni z Krzysiem na niedzielê. Wola wyjazdu na Branneñski piknik jest silna.
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: adam_r100gs - 2013/09/10 15:42
_____________________________________
No i co, by³ który w Brannej? Bo mi siê zwyciezca krajan pochwali³, ¿e zaj±³ pierwsze miejsce na silniku Dniepra.
Kibicowa³ mu kto¶ z nas?
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: adam_r100gs - 2013/09/10 19:39
_____________________________________
O, jest parê fot:
https://www.facebook.com/pages/Ural-dnepr-racing-team/594877343871469?id=594877343871469&sk=photos_stream
Ale filmy na tubie s± liche, wiêc nie wiem czy da siê zrobiæ tym siber na tutejszym ruskim zlocie:)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: AdaM72 - 2013/09/10 21:25
_____________________________________
Ch³opaki dnieprem (Fot. 3) jechali zachowawczo. Niemniej mi³o, ¿e przyjechali. Rz±dzi³ turkusowy Ural, nasz faworyt
zreszt± w¶ród bokserów. W Suzuki Tamarze wybuch³ silnik. Szkoda bo te¿ jecha³ ³adnie. Zdjêcia bêdê dodawa³
stopniowo na pikasê.
https://lh5.googleusercontent.com/-WKznXsQcJ0/Ui1wC0gwtoI/AAAAAAAAHCw/HPcMyTYXsYQ/s1152/DSC_0191A.jpg
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
https://lh6.googleusercontent.com/-6p1h-P7guok/Ui1wD5DxhgI/AAAAAAAAHDA/TC8qe1PsPW8/s1152/DSC_0515.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-TRXW9Hg-i-M/Ui1wE-cu7RI/AAAAAAAAHDQ/6bzis9javi4/s1280/DSC_0535A.jpg
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: adam_r100gs - 2013/10/01 20:30
_____________________________________
¯dziebko autoreklamy ze strony zwyciêzców:
http://www.kolyaska.pl/branna.html
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2013/10/04 12:49
_____________________________________
Kurde fajnie im posz³o :) Cieszê i gratulujê :)
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2014/09/11 09:28
_____________________________________
Panowie, jakby ktos zapomnia³, to w najblizszy ³ykend jest Branna. Jakby kto¶ teges, to zapraszam na kawiszona po
drodze ;)
Ja sie nie wybieram, bo mam insze problemy niestety.
Zreszt± - tam co roku przyjezdza to samo i mniej wiecej to samo siê dzieje, wiêc ochota mi stopniowo siada..
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2014/09/12 09:08
_____________________________________
Acha, jutro w Jaworzynie kolejna checa parowozowa. Mozê nawet zajrzê z kaszojadami.
http://muzeumtechniki.pl/program-gala-parowozow-2014/
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2014/09/18 09:16
_____________________________________
Pastor zapisz:
Panowie, jakby ktos zapomnia³, to w najblizszy ³ykend jest Branna.
Adam100gs podejs³al. Nie widzia³em jeszcze, ale wygl±da ¿e jakis progres w temacie udzia³u naszych. Tym razem na
3 ko³ach :woohoo:
https://www.youtube.com/watch?v=G1sP_vFUzbQ
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: adam_r100gs - 2014/09/18 17:11
_____________________________________
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12
Brnê przez to, ale dusza nie pozwala - kamerka na motorze, i tego trzeba pos³uchaæ z g³osem - ale¿ brak lito¶ci nad
ruskim odlewem koledzy prezentuj±, no mówiê Wam...
============================================================================
Odp:Horice 18-19.06 i inni.
Autor: Pastor - 2015/05/21 09:46
_____________________________________
Na ten rok pañski mamy co nastepuje:
02.05-03.05 2015 XIII Slovacky okruh o cene B.Kovare
23.05-24.05 2015
Slovakiaring Vintage
30.05-31.05 2015
Cena mesta Jicina
27.06-28-06 2015
Okruch Stanislava Maliny-Pisek
11.07-12.07 2015
Okruh Fr. Bartose Ostrava Radvanice
01.08-2.08 2015
Nepomucky Trojuhelnik
22.08-23.08 2015
24 Ceska TT Horice
22.08-23.08 2015
Wy¶cigi klasyków Tor Poznañ
12.09-13.09 2015
XVIII Kolstejnsky Okruh Branna
Dvur Kralove w 2015 nieczynny z okazji remontu nawierzchni.
Moze sie przemoge i na Brann± zacz³apiê. Sie zobaczy, bo ostatnio mi sie nie chcia³o ;)
============================================================================
- The Temple Of Concrete Mixers
MamboBoard Forum Component version: 1.4 Stable
Generated: 2 March, 2017, 12:12

Podobne dokumenty