dr Marta Pawelec - WSEI

Komentarze

Transkrypt

dr Marta Pawelec - WSEI
dr Marta Pawelec
1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego:
1. Studia magisterskie z psychologii w KUL; ukończone z oceną bardzo dobrą
(1988 - 1993)
2. Studia doktoranckie z psychologii w KUL (1994 - 1999)
3. Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii;
KUL Rozprawa pt.: „Egzystencjalne wymiary podmiotowości i
przedmiotowości.
Empiryczne badania studentów”. (2002)
4. Szkolenie podyplomowe TERAPIA SYSTEMOWA RODZIN; atestowane przez
Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2005-2007)
2. Przebieg pracy zawodowej poza WSEI:
1. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Lublinie; psycholog (1995 – 1997)
2. Dzienne Centrum Aktywności Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Łęcznej; psycholog (1996 – 1999)
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej; psycholog szkolny (1998 - 1999)
4. Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego filia
KUL w Stalowej Woli; warsztaty: Interpersonalne kompetencje doradcy,
Kształcenie integracyjne dzieci dysfunkcyjnych, Praca z dziećmi ze
środowiska patologicznego oraz seminarium dyplomowe (2001 – 2004)
5. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie; ćwiczenia z
psychologii ogólnej, wykład z psychologii społecznej, z rozwoju inteligencji i
twórczości oraz wykład z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
seminarium dyplomowe na poziomie licencjatu oraz podyplomowym (2001 –
2004)
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego w
Lublinie; psycholog (2002 – 2010)
7. Centrum Rozwoju Dziecka; szkolenia dla nauczycieli, psychologów,
pedagogów, rodziców z zakresu rozwoju i wychowania dzieci (2005-2013)
8. Instytut Nauk o Rodzinie KUL; Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny;
proseminarium z psychoprofilaktyki rodziny, wykład z psychologii ogólnej
oraz psychologii rozwojowej i wychowawczej (2008-2009)
3. Nagrody i wyróżnienia:
1. Dyplom uznania od władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w
Lublinie – 2004
2. Nagroda Dyrektora Zespołu Poradni Nr 2 w Lublinie – 2004
3. Nagroda Dyrektora Zespołu Poradni Nr 2 w Lublinie – 2005
4. Nagroda Władz WSEI w Lublinie - 2012
4. Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:
Od 2007 członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym Sekcja Terapii
Systemowej Rodzin
5. Praktyka psychologiczna:
Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi o
zaburzonym rozwoju; w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w
wieku przedszkolnym oraz szkolnym; w poradnictwie dla rodziców i
nauczycieli; w poradnictwie i terapii rodzin.
Autorskie programy psychologiczne
1. „Pomysłowy Przedszkolak” – program dla uzdolnionych 6-latków;
opracowany
i prowadzony we współpracy z pedagogiem mgr Teresą
Babij
2. „Wszystkie drogi prowadzą do ludzi” – program adaptacyjno-integracyjny
dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz dla przedszkolaków;
opracowany
i prowadzony we współpracy z pedagogiem mgr
Teresą Babij
3. „W pseckolu i w szkole” – program terapeutyczny
logopedyczno-psychologiczny dotyczący korygowania parasygmatyzmu w
zakresie głosek szeregu przedniojęzykowo–dziąsłowego oraz podnoszenia
wrażliwości i sprawności kinestetyczno-ruchowej dla dzieci 6-letnich;
opracowany i prowadzony we współpracy z logopedą mgr Ewą Hołotową
4. „Pozytywna dyscyplina w edukacji przedszkolnej” – innowacja
pedagogiczna dla edukacji przedszkolnej; program opracowany i wdrażany
we współpracy z mgr Justyną Cholewińską dyrektorem Prywatnego
Przedszkola Motylek
6. Zajęcia dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia z biologicznych podstaw zachowania; laboratorium i
ćwiczenia z diagnozy psychologicznej, laboratorium z pomocy psychologicznej,
seminarium magisterskie
7. Funkcje dydaktyczne i działania organizacyjne
1. Funkcja opiekuna Koła Naukowego Studentów Psychologii WSEI Innowacja
2. Koordynator Uniwersytetu Przedszkolaka
3. Opiekun I roku psychologii
8. Działania na rzecz rozwoju dydaktyki:
9. Kształcenie kadry naukowej:
10. Tematyka badań własnych:
Podejmowane badania w zakresie tematyki:
Podmiotowości, dyscypliny i dyscyplinowania dzieci, czynników rozwojowych i
wychowawczych w wieku przedszkolnym, dojrzałości szkolnej, manipulacji i
szantażu emocjonalnego, preferencji wartości w wieku przedszkolnym.
11. Realizowane projekty badawcze:
1. 2013/2014 Percepcja czasu przez osoby dorosłe w różnych fazach
dorosłości
2. 2014/2015 Współczesna hierarchia wartości w teorii i praktyce
psychologicznej
3. 2014/2015 Dziecko 6-letnie u progu szkoły
4. 2015/2016 Aksjologiczne i temporalne uwarunkowania małżeństwa i
rodziny w kontekście rozwoju osobowego człowieka
5. 2015/2016 Współczesna hierarchia wartości w teorii i praktyce
psychologicznej
6. 2016/2017 Współczesna hierarchia wartości w teorii i praktyce
psychologicznej
12. Staże i wyjazdy naukowe:
13. Współpraca z placówkami naukowymi w kraju i zagranicą:
14. Wykaz publikacji naukowych:
1. Kuna J., Pawelec M. (1996). „Adopcja – rodzina dla dziecka czy dziecko dla
rodziny?”. Opieka Wychowanie Terapia, nr 3(27), s. 7 – 10.
2. Pawelec M. (1998). „Przegląd współczesnych psychologicznych koncepcji
podmiotowości”. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z
psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin: Redakcja
Wydawnictw KUL.
3. Pawelec M. (2004). „Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i
zawodowe”; skrypt dla studentów WSNS w Lublinie
4. Pawelec M. (2005). „Miejsce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4
im. Jerzego Ciesielskiego w Lublinie w systemie poradnictwa i pomocy
dziecku oraz rodzinie”. W: Wychowanie i profilaktyka w rodzinie oraz w
szkole; materiały konferencyjne, organizator Urząd Miasta Lublin.
5. Pawelec M. (2009). „Zastosowanie Profilu Psychoedukacyjnego E.
Schoplera w pracy z rodziną dziecka o zaburzonym rozwoju. Studium
przypadku.” W: J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red.). Rodzina wobec
współczesnych wyzwań społeczno – kulturowych. Lublin: Wydawnictwo
KUL.
6. Pawelec M. (2009).”Znaczenie postaw rodzicielskich wobec dzieci z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla rozwoju kompetencji
społecznych i przygotowania do aktywności zawodowej”. W: J. Żbikowski,
A. Siedlecka (red.). Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych z obszarów wiejskich. Biała Podlaska: Wydawnictwo
PSW im. Jana Pawła II
7. Pawelec M. (2011). „Rola dyscypliny i dyscyplinowania w rozwoju
podmiotowości dziecka. Analiza literatury”. Horyzonty Psychologii, nr 1, s
79-88.
8. Pawelec M. (2011). „Egzystencjalne wymiary podmiotowości studentów”.
W: J. Saran, M. Żmigrodzki (red.) Student jako podmiot edukacji we
współczesnej uczelni wyższej. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo
Naukowe WSEI.
9. Pawelec M. (2012). „Rola pozytywnej dyscypliny w środowisku rodzinnym
w psychoprofilaktyce agresywnych zachowań dzieci”. W: M. Chuchra, J.
Jęczeń (red.). Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Lublin: Wydawnictwo
KUL.
10. Kostańska L., Łukasiewicz J., Pawelec M., Walesa Cz. (2012).
„Przekonania Polaków XXI wieku w różnych okresach dorosłości.
Horyzonty Psychologii, tom II, s. 119-146
11. Pawelec M., Łukasiewicz J. (2012). „Szantaż emocjonalny w relacjach
rówieśniczych”. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, tom 4 (59), s.
299-312
12. Pawelec M. (2012). Recenzja książki: Bożydar L.J. Kaczmarek Cudowne
krosna umysłu, Lublin 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej. Horyzonty Psychologii, tom II, s. 119-146
13. Iskra, J., Klinkosz, W., Pawelec. M., Łukasiewicz, J. (2013).
Психологические типы мужчин и женщин (1). Диалог, 4, 44-48.
14. Iskra, J., Klinkosz, W., Pawelec. M., Łukasiewicz, J. (2013).
Психологические типы мужчин и женщин (2). Диалог, 5, 44-47.
15. Pawelec, M. (2013). Intelligence quotient. W: J. Karbowniczek (red.) Small
Lexicon of the Early School Teacher. Fribourg:S.E.C.T.
16. Pawelec, M. (2013). Psychological-pedagogical counselling. W: J.
Karbowniczek (red.) Small Lexicon of the Early School Teacher.
Fribourg:S.E.C.T.
17. Pawelec, M., Mazur, A. (2014). Funkcjonowanie współczesnej rodziny w
percepcji młodzieży licealnej. W: Shchudlo, S., Długosz, P. (red)
,,Молодіжна політика: проблеми та перспективи”,(s. 34-39).
Drohobych-Przemyśl: Shvydkodruk.
18. Pawelec, M. Łukasiewicz, J. (2014). Kwestionariusz do Badania Szantażu
Emocjonalnego (KBSE). Prezentacja narzędzia. W: M.Z. Stepulak (red.)
Współczesne problemy systemu rodzinnego.
Diagnoza-Terapia-Profilaktyka, (s. 91-129), Lublin: Innovatio Press
Wydawnictwo Naukowe WSEI.
19. Pawelec, M., Cholewińska, J., Mazur, A., Ozga, A. (2014). Analiza
trudności wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W:
M.Z. Stepulak (red.) Współczesne problemy systemu rodzinnego.
Diagnoza-Terapia-Profilaktyka, (s. 229-255), Lublin: Innovatio Press
Wydawnictwo Naukowe WSEI.
20. Pawelec, M., Cholewińska, J., Mazur, A., Ozga, W. (2014). Trudności
wychowawcze w grupie dzieci przedszkolnych w percepcji nauczycieli.
Horyzonty Psychologii, tom IV, s. 81-102.
21. Pawelec, M., Mazur, A. (2015). Rodzinne uwarunkowania szantażu
emocjonalnego w relacjach rówieśniczych młodzieży. W: M.
Makara-Studzińska (red.), Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia (s.
299-210). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego.
22. Pawelec, M. (2015). Kryzys wartości i postawy egzystencjalne osób
dorosłych 25 lat po roku 1989. W: A. Lisnik, K. Greňová, M. Ambrozy
(red.), Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet: 1989 a 25 rokov
po… (s. 724-730), http://uv.ku.sk
23. Pawelec, M. (2015). Czas w percepcji osób dorosłych w różnych okresach
rozwojowych. W: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, M. Pawelec, E. Pękalska
(red.), Wybrane zagadnienia z psychologii czasu. Teoria i praktyka (s.
45-60). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI.
24. Pawelec, M., Mazur, A. (2015). Postawy egzystencjalne jako predyktory
postrzegania czasu. W: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, M. Pawelec, E.
Pękalska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii czasu. Teoria i
praktyka (s. 117-134). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
WSEI.
25. Iskra, J., Klinkosz, W., Pawelec, M., Łukasiewicz, J. (2015). Структура
личности женщин и мужчин. Vesnik of Brest University, 1, s. 148-153
26. Pawelec, M., Mazur,A. (2015). Hierarchia wartości ofiar sprawców
szantażu emocjonalnego w bliskich związkach. W: M.Z. Stepulak, J.
Łukasiewicz (red.), Współczesne znaczenie wartościw teorii i praktyce
psychologicznej (s. 65-86). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
WSEI.
Recenzje:
1. Od 2009 roku recenzje dla Redakcji Roczników Nauk o Rodzinie
2. Od 2012 roku recenzje dla Medycyny Ogólnej i Nauk o Zdrowiu
15. Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych:
1. Stan badań na temat aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, Znaczenie postaw
rodzicielskich rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim dla przygotowania ich do samodzielności i aktywności zawodowej;
PWSZ im. Papieża Jana Pawła II Biała Podlaska; Biała Podlaska,
27-28.02.2009
2. Wartość i dobro rodziny, Wewnątrzosobowe czynniki sprzyjające
rozwojowi człowieka dorosłego; Instytut Nauk o Rodzinie KUL Jana Pawła
II; Lublin, 12-13.05.2009.
3. Rodzina polska i ukraińska wobec współczesnych wyzwań
społeczno-kulturowych, Dyscyplina i dyscyplinowanie dzieci we
współczesnej rodzinie; Katedra Życia Społecznego Rodziny INoR KUL Jana
Pawła II oraz Instytut Rodziny i Życia Małżeńskiego Ukraińskiego
Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie; Lwów 25-26.06.2009
4. Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka, Rola dyscypliny i
dyscyplinowania w rozwoju podmiotowości dziecka. Analiza literatury;
Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet Łódzki; Łódź,
14-16.06.2010.
5. Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej,
Egzystencjalne wymiary podmiotowości studentów; Zakład Andragogiki i
Edukacji Ustawicznej WSEI; Lublin, 25.11.2010.
6. Pedagogiczna Wielowymiarowość rozwoju Jednostka – Przestrzeń
Społeczna – Instytucja, Kryzys wartości w wieku średniej dorosłości w
kontekście etapów życia rodzinnego; Instytut Pedagogiki KUL, Lublin,
04-06.04.2011.
7. Wyzwania Profilaktyki: Oblicza Uzależnień, Dziecko wobec szantażu
emocjonalnego; Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WSEI,
Nałęczów 16-17 maj 2011
8. Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka, Wychowanie w wypowiedziach
osób dorosłych; Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet
Jagielloński; Kraków, 13-16.06.2011.
9. Instytucja Rodziny Wczoraj i Dziś, Rodzina jako środowisko chroniące
nastoletnie dzieci przed szantażem emocjonalnym w relacjach
rówieśniczych; Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha
Wasiutyńskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Warszawa,
09.12.2011.
10. Wyzwania Profilaktyki: Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie,
Szantaż emocjonalny w relacjach rodzinnych i jego uwarunkowania;
Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WSEI, Lublin,
21-22.05. 2012.
11. Wspomaganie Rozwoju Człowieka: Z Perspektywy Teorii i Praktyk, Style
funkcjonowania interpersonalnego a zjawisko szantażu emocjonalnego w
relacjach rówieśniczych; Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet
Zielonogórski; Zielona Góra, 28-30.05. 2012.
12. Koncepcje człowieka we współczesnej psychologii w perspektywie
temporalnej Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Rola dyscypliny i
dyscyplinowania w kształtowaniu odpowiedzialności u dzieci; Zakład
Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej WSEI, Lublin, 13.11. 2012.
13. Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Komunikacja i szantaż
emocjonalny w związkach trzeźwiejących alkoholików; Wydział Pedagogiki
i Psychologii WSEI; Lublin, 17.04. 2013.
14. Wyzwania Profilaktyki „Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i
bezdroża, Czynniki chroniące przed szantażem emocjonalnym w relacjach
rówieśniczych u młodzieży szkolnej; Lublin, 21-22.05. 2013.
15. Współczesne problemy systemu rodzinnego Diagnoza – Terapia –
Profilaktyka, Analiza trudności wychowawczych rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym; Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej
WSEI; Lublin, 10.11.2013.
16. Psychologia w służbie rodziny. Rodzina w dobrobycie - dobrostan w
rodzinie?, Style funkcjonowania rodziny a tendencje do angażowania się w
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
relacje rówieśnicze obarczone szantażem emocjonalnym; Instytut
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Gdańsk, 29-30.04.2014.
Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku,
Funkcjonowanie współczesnej rodziny w percepcji młodzieży licealnej;
Instytut Socjologii Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w
Przemyślu, Katedra Socjologii, Politologii i Prawoznawstwa Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, Instytut Socjologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Socjologii Narodowego
Uniwersytetu w Charkowie, Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwo Socjologiczne
Ukrainy; Przemyśl, 20-21.05. 2014.
Zdrowie i Odporność Psychiczna, Satysfakcja z życia i poziom optymizmu
u ofiar oraz sprawców szantażu emocjonalnego; Zakład Psychologii
Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie; Kraków, 26-27.09. 2014.
System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość – Teraźniejszość –
Przyszłość, Czas w percepcji osób dorosłych w różnych okresach
rozwojowych; Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej
WSEI; Lublin, 10-11.12. 2014.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Stosowanej UM w
Lublinie, Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych UM w
Poznaniu, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Katedra Akwizycji i
Dydaktyki Języków KUL, Instytut Socjologii UMCS, Studenckie Koło
Naukowe Badań nad Jakością Życia w Lublinie, Styl Życia, referat:
Rodzinne uwarunkowania szantażu emocjonalnego w relacjach
rówieśniczych młodzieży, 21.05.2015.
WSEI Lublin, Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej WSEI,
Psychologia Wartości na początku XXI wieku, referat: Hierarchia wartości
ofiar i sprawców szantażu emocjonalnego w bliskich związkach,
8-9.12.2015
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Stosowanej UM w
Lublinie, Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych UM w
Poznaniu, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Katedra Akwizycji i
Dydaktyki Języków KUL, Instytut Socjologii UMCS, Studenckie Koło
Naukowe Badań nad Jakością Życia w Lublinie, Styl Życia, referat:
Przemoc psychiczna w bliskim związku jako czynnik ryzyka rozwoju
chorób cywilizacyjnych Prezentacja Kwestionariusza do badania Przemocy
Psychicznej w Bliskich Związkach (KPPBZ), 28.01.2016.
WSEI Lublin, Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WSEI,
Rodzina i wychowanie: fundament czy balast?, referat: Funkcjonowanie
systemu rodzinnego a osobowościowy rozwój adolescentów
16. Referaty na seminariach naukowych:
a) w uczelni macierzystej:
b) poza uczelnią:
17. Działalność popularyzatorska poza uczelnią
1. Udział w VII Lubelskim Festiwalu Nauki „Nauka przygodą życia”; warsztaty:
„Dlaczego jestem, jaki jestem” oraz „Myślę i uczę się, ale gdzie
efekty?”2010
2. Organizacja i koordynowanie działań Uniwersytetu Przedszkolaka od 2012
3. Udział w X Lubelskim Festiwalu Nauki „CZŁOWIEK - NAUKA PASJA”;warsztaty: „Ja szantażuję, ty szantażujesz, my szantażujemy… o
szantażu emocjonalnym w relacjach rówieśniczych”i „„Co zrobić, by inni
uśmiechali się do mnie?”2013
4. Udział w XI Lubelskim Festiwalu Nauki ; warsztat „Śmiech to zdrowie. Co
zrobić, by inni uśmiechali się do mnie?” 2014
5. Udział w XII Lubelskim Festiwalu Nauki ; warsztat Rywalizacja i
współpraca – kiedy się opłaca? oraz : „Ja szantażuję, ty szantażujesz, my
szantażujemy… o szantażu emocjonalnym w relacjach rówieśniczych” 2015