Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale

Komentarze

Transkrypt

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale
2017.03.02
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale
społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu
ochrony powietrza
2016.12.07
zobacz online:
http://szemud.pl/artykuly/komunikat-zarzadu-wojewodztwa-pomorskiego-o-udziale-spoleczenstwa-w-oprac
owaniu-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza/
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji
Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu
zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
http://bip.pomorskie.eu/a,56319,ogloszenie-43.html
http://bip.pomorskie.eu/a,56320,ogloszenie-44.html
komunikat-zwp-pop_agl-trojmiejska
komunikat-zwp-pop_strefa-pomorska
www.szemud.pl | 1

Podobne dokumenty