ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Komentarze

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zadanie 1
Przedmiot zamówienia: Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym i dwoma
detektorami dla Zakładu Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej
L.p.
I.
Parametry
Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieuŜywany, nie
rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu: 2010 lub nowszy
Sufitowy statyw 3D na lampę RTG
1.
Statyw z lampą mocowany na suficie
2.
Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - wzdłuŜ ≥ 3400 mm
3.
Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem – w poprzek ≥ 2200 mm
4.
Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 148 cm
5.
Obrót lampy w osi pionowej ≥ +150°/-180°
6.
Obrót lampy w osi poziomej ≥ +/- 120°
Wszystkie ruchy zmotoryzowane z moŜliwością sterowania ręcznego w celu
doprecyzowania ustawienia lampa-detektor
Zakres ruchów detektora i lampy umoŜliwiający wykonywanie badań pacjenta w
technologii cyfrowej w dowolnej projekcji na stole stałym oraz badań pacjenta w pozycji
pionowej.
W przypadku awarii autopozycjonowania układu lampa- detektor moŜliwość wykonania
ręcznego pozycjonowania i wykonania ekspozycji.
Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90o wraz z
obrotem kołpaka lampy
Wyświetlanie pomiaru odległości SID, kąta lampy i rodzaju stanowiska pracy.
Automatyczny ruch nadąŜny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z
zachowaniem odległości SID
Automatyczny ruch nadąŜny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z
detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie
Automatyczny ruch nadąŜny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z
detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w poziomie i pod kątem
Automatyczne pozycjonowanie lampy rentgenowskiej za pomocą zdefiniowanych
programów narządowych.
Ilość zdefiniowanych pozycji systemu ≥ 12
Odległość SID automatycznie przystosowywana do typu zastosowanej kratki
przeciwrozproszeniowej.
Automatyczne dostosowanie pozycjonowania lampy rentgenowskiej do kąta nachylenia
statywu ściennego.
Automatyczne centrowanie lampy rentgenowskiej w stosunku do statywu ściennego lub
detektora w stole za pomocą przycisku centrowania.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1
Funkcja parkowania lampy do pozycji nie zakłócającej swobodne poruszanie się po
pomieszczeniu.
II. Lampa RTG i kolimator
Rozmiar ogniska małego max. 0,6
1.
(Zgodnie z IEC 60336)
Rozmiar ogniska duŜego max. 1,0
2.
(Zgodnie z IEC 60336)
Moc ogniska małego min 40 kW
3.
(Zgodnie z IEC 60613)
Moc ogniska duŜego min 80 kW
4.
(Zgodnie z IEC 60613)
5.
Pojemność cieplna anody min. 300 kHU
20.
6.
Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg min. 1,5 MHU
7.
Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min
8.
Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG
9.
Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych lub ręcznie
Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze automatycznie z programów
anatomicznych lub zmieniana ręcznie
Kolimator ze świetlnym znacznikiem pola promieniowania i celownikiem laserowym
10.
11.
III.
Generator RTG
1.
3.
Generator wysokiej częstotliwości >200kHz
Moc generatora min. 80 kW
(zgodnie z normą IEC 601)
Max prąd w radiografii ≥ 800 mA
4.
Zakres dostępnych nastaw mAs co najmniej w zakresie (0,1-750)
5.
Zakres napięć w radiografii co najmniej w zakresie (40 - 150 kV)
6.
Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora systemu DR
7.
Najkrótszy czas ekspozycji max 1 ms
8.
Układ AEC oparty o komory pomiaru dawki- min. 3 komory
2.
IV.
Uniwersalny stół diagnostyczny
Stół stacjonarny z płaskim blatem pozwalający na zdefiniowanie w oferowanym aparacie
1.
obszarów kolizyjnych dla układu lampa-detektor-stół
2.
Blat pływający
3.
Długość blatu stołu ≥ 2300 mm
4.
Szerokość blatu stołu ≥ 800 mm
5.
Zakres ruchu wzdłuŜnego blatu ≥ 800 mm
6.
Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 240 mm
7.
Max obciąŜenie stołu ≥ 240 kg
8.
Odległość płyta stołu – detektor ≤ 65 mm
2
9.
10.
11.
Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55,5 cm
Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm
Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al. ≤ 0,8 mm
17.
Kratka przeciwrozproszeniowa stała uniwersalna z moŜliwością wyciągania i wymiany
bez pomocy narzędzi pozwalająca na prawidłowe wykonywanie ekspozycji w zakresie
odległości od 100 do 150 cm . . Rozdzielczość ≥ 70 linii/cm.
Układ AEC w stole
Przełączniki noŜne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu
(ruch w kierunku wzdłuŜnym i poprzecznym)
Automatyczny ruch nadąŜny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuŜ stołu z
zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora
Automatyczny ruch nadąŜny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem
synchronizacji promień centralny – środek detektora
Pas uciskowy wykonany z materiału przezroczystego dla promieniowania RTG
18.
Uchwyt dla pacjenta
12.
13.
14.
15.
16.
V.
Statyw do zdjęć odległościowych
1.
Statyw mocowany do podłogi
2.
Minimalna moŜliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≤ 430 mm
3.
Maksymalna moŜliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≥ 1650 mm
4.
6.
Układ AEC w statywie
Kratka przeciwrozproszeniowa stała uniwersalna, umoŜliwiająca wykonywanie zdjęć w
odległości 180cm +/- 20cm . Rozdzielczość ≥ 70 linii/cm.
MoŜliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi
7.
Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 0,65 mm
8.
10.
Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora max 50 mm
Automatyczne śledzenie ruchu lampy rentgenowskiej przez detektor i ruchu detektora
przez lampę rentgenowską w zaleŜności od opcji wybranej przez operatora.
Panel z detektorem uchylnym w zakresie min. –20° /+90°
11.
Uchwyt ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych
5.
9.
VI.
Płaskie stałe detektory cyfrowe w stole 1szt. i w statywie 1 szt.
1.
Wymiary detektora [cm] ≥ 43 x 43
2.
Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) ≥7.2 mln
3.
Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 160 µm
4.
Współczynnik DQE ≥ 60 %
5.
Głębokość akwizycji ≥ 14 bit
VII.
1.
Konsola technika RTG
Płaski kolorowy monitor o przekątnej min. 19”
3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki lub poprzez ekran
dotykowy
Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji max. 8 sekund
Pamięć obrazów diagnostycznych nieskompresowanych (ilość obrazów) ≥ 5000
Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w ilości min. 500 dla dorosłych, dzieci i
noworodków
Nagrywanie płyt CD z badaniami pacjenta oraz dołączoną przeglądarką DICOM
bezpośrednio na konsoli technika
Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS lub manualna
MoŜliwość wykonania zdjęć w trybie Emergency z pominięciem szeregu elementów
wprowadzania danych. MoŜliwość późniejszego ich uzupełnienia.
Integracja ze szpitalnym RIS – systemem PACS firmy AGFA na koszt dostawcy aparatu.
Obsługa funkcjonalności DICOM:
• DICOM Send,
• DICOM Print
• DICOM Storage Commitment,
• DICOM Worklist / MPPS
Podstawowa obróbka uzyskanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu (W/L),
automatyczne i manualne blendowanie, powiększanie, obracanie, lustrzane odbicie,
funkcje pozytyw – negatyw. MoŜliwość dodania skali centymetrowej, pola tekstowego w
dowolnym miejscu na obrazie.
• Zdefiniowane elektroniczne markery połoŜenia pacjenta.
• MoŜliwość zapisania własnych markerów jako elementów listy tekstów gotowych do
wklejania w dowolne miejsce na obrazie.
Ilość łącznie min. 40.
Analiza zdjęć odrzuconych
MoŜliwość prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych z podaniem
przyczyny odrzucenia, wg techników. Analiza ilości zdjęć przeeksponowanych,
niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umoŜliwiająca optymalizację
procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów
Funkcja kosza do składowania obrazów odrzuconych, skasowanych, wszystkich
niezarchiwizowanych i nieprzeniesionych do osobnego folderu, analiza ilości zdjęć
przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych
Funkcje umoŜliwiające kontrolę jakości, obrazy testowe .
MoŜliwość uzyskania nieobrobionych (surowych) obrazów
Zasilanie poprzez UPS zabezpieczający przed wahaniami napięcia w sieci i
krótkotrwałymi zanikami prądu
MoŜliwość rozbudowy o wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego
MoŜliwość automatycznego oraz ręcznego wysyłania obrazów do serwerów PACS, oraz
stacji diagnostycznych (workstation).
MoŜliwość wydruku zdjęć na cyfrowych kamerach dokumentacyjnych wydruku suchego
podłączonych do wspólnej sieci komputerowej bezpośrednio z konsoli DR
Zaimplementowane oprogramowanie kompozytora wydruków na konsoli technika z
podziałami co najmniej 1x1, 1x2, 1x4. Drukarki, do których naleŜy skonfigurować
wydruki produkcji AGFA typ: DRY STAR 5300
MoŜliwość wydruku zdjęć w trybie DICOM „TRUE SIZE”
4
21.
VIII.
1.
Oprogramowanie i pomoc kontekstowa konsoli technika RTG w języku polskim
WyposaŜenie dodatkowe
Interkom do komunikacji pokój badań - sterownia
1. Elementy radiologicznej ochrony osobistej:
Fartuchy ochronne jednoczęściowe męskie nie zawierające ołowiu „ „ultralekkie” z
przodu zapinany na rzep z elastycznym pasem ortopedycznym o równowaŜniku
0,50mmPb z przodu i 0,25mmPb z tyłu
•
•
•
•
2.
Rozmiar
Rozmiar
Rozmiar
Rozmiar
XL 3 sztuki waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
L 3 sztuki waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
M 2 sztuki waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
S 2 sztuki waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
2.Dodatkowe elementy ochrony nie zawierające ołowiu „ „ultralekkie”:
• 2 x ochrona tarczycy dla dorosłych
• 2 x ochrona tarczycy dla dzieci
• 2 x ochrona jajników
• 2 x ochrona mosznej
• 2 x ochrona na gonady dziecięce
• 1 x okulary z ochroną boczną
• 2 x rękawice rentgenoochronne
3.Półfartuchy ochronne jednoczęściowe dla dorosłych i dzieci nie zawierające ołowiu
„ultralekkie” z przodu zapinany na rzep z elastycznym pasem ortopedycznym o
równowaŜniku 0,50mmPb
Rozmiar dla dorosłych 3 sztuki
Rozmiar dziecięcy
3 sztuki
3.
Sprzęt kontroli jakości odpowiadający oferowanemu aparatowi
- fantom DiGi 13 – radiologia ogólna
- fantom do testów jakości w cyfrowej angiografii subtrakcyjnej DSA
- fantom Primus I S – fluoroskopia
- filtr absorpcyjny 25 mm Al.
- miernik do pomiaru luminancji i jednorodności monitorów diagnostycznych
- miernik parametrów wiązki promieniowania dla radiografii, fluoroskopii, fluoroskopii
impulsowej, mammografii z laptopem i oprogramowaniem. Pomiar: kVp, czas, dawka,
moc dawki, dawki/impuls, mA, Mas, HVL, całkowitej filtracji
4.
Dostawa i wymiana lampy rtg na nową po jej zuŜyciu
5
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zadanie 2
Przedmiot zamówienia: Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym i dwoma
detektorami dla Zakładu Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej w kompleksie
Pediatrycznym
.
L.p.
I.
Parametry
Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieuŜywany, nie
rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu: 2010 lub nowszy.
Sufitowy statyw 3D na lampę RTG
1.
Statyw z lampą mocowany na suficie. System przystosowany do pracy w pomieszczeniu
o wysokości 290cm z zachowaniem wszelkich cech uŜytkowych.
2.
Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - wzdłuŜ ≥ 4000 mm
3.
Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem – w poprzek ≥ 4000 mm
4.
Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 148 cm
5.
Obrót lampy w osi pionowej ≥ +150°/-180°
6.
Obrót lampy w osi poziomej ≥ +/- 120°
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wszystkie ruchy zmotoryzowane z moŜliwością sterowania ręcznego w celu
doprecyzowania ustawienia lampa-detektor
Zakres ruchów detektora i lampy umoŜliwiający wykonywanie badań pacjenta w
technologii cyfrowej w dowolnej projekcji na stole stałym oraz badań pacjenta w pozycji
pionowej.
W przypadku awarii autopozycjonowania układu lampa- detektor moŜliwość wykonania
ręcznego pozycjonowania i wykonania ekspozycji.
Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90o wraz z
obrotem kołpaka lampy
Wyświetlanie pomiaru odległości SID, kąta lampy i rodzaju stanowiska pracy.
Automatyczny ruch nadąŜny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z
zachowaniem odległości SID
Automatyczny ruch nadąŜny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z
detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie
Automatyczny ruch nadąŜny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z
detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w poziomie i pod kątem
Automatyczne pozycjonowanie lampy rentgenowskiej za pomocą zdefiniowanych
programów narządowych.
Ilość zdefiniowanych pozycji systemu ≥ 12
6
17.
18.
19.
20.
II.
1.
2.
3.
4.
Odległość SID automatycznie przystosowywana do typu zastosowanej kratki
przeciwrozproszeniowej.
Automatyczne dostosowanie pozycjonowania lampy rentgenowskiej do kąta nachylenia
statywu ściennego.
Automatyczne centrowanie lampy rentgenowskiej w stosunku do statywu ściennego lub
detektora w stole za pomocą przycisku centrowania .
Funkcja parkowania lampy do pozycji nie zakłócającej swobodne poruszanie się po
pomieszczeniu.
Lampa RTG i kolimator
Rozmiar ogniska małego max. 0,6
(Zgodnie z IEC 60336)
Rozmiar ogniska duŜego max. 1,0
(Zgodnie z IEC 60336)
Moc ogniska małego min 30 kW
(Zgodnie z IEC 60613)
Moc ogniska duŜego min 60 kW
(Zgodnie z IEC 60613)
5.
Pojemność cieplna anody min. 300 kHU
6.
Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg min. 1,5 MHU
7.
Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min
8.
Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG
9.
Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych lub ręcznie
10.
Ustawianie dodatkowej filtracji w
anatomicznych lub zmieniana ręcznie
11.
Kolimator ze świetlnym centratorem i celownikiem laserowym
III.
kolimatorze
automatycznie
z
programów
Generator RTG
1.
Generator wysokiej częstotliwości >200kHz
2.
Moc generatora ≥ 65 kW
(zgodnie z normą IEC 601)
3.
Max prąd w radiografii ≥ 650 mA
4.
Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV
5.
Zakres dostępnych nastaw mAs co najmniej w zakresie (0,1-750)
6.
Najkrótszy czas ekspozycji max 1 ms
7.
Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora systemu DR
8.
Układ AEC oparty o komory pomiaru dawki- min. 3 komory
7
IV.
Uniwersalny stół diagnostyczny
1.
Stół stacjonarny z płaskim blatem blatem pozwalający na zdefiniowanie w oferowanym
aparacie obszarów kolizyjnych dla układu lampa-detektor-stół
2.
Blat pływający
3.
Długość blatu stołu ≥ 2300 mm
4.
Szerokość blatu stołu ≥ 750 mm
5.
Zakres ruchu wzdłuŜnego blatu ≥ 800 mm
6.
Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 240 mm
7.
Max obciąŜenie stołu ≥ 200 kg
8.
Odległość płyta stołu – detektor ≤ 65 mm
Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 50 cm
9.
Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm
10.
Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al. ≤ 0,8 mm
11.
12.
Kratka przeciwrozproszeniowa stała uniwersalna z moŜliwością wyciągania i wymiany
bez pomocy narzędzi pozwalająca na prawidłowe wykonywanie ekspozycji w zakresie
odległości od 100 do 150 cm. . Rozdzielczość ≥ 70 linii/cm.
13.
Układ AEC w stole
Przełączniki noŜne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu
(ruch w kierunku wzdłuŜnym i poprzecznym)
Automatyczny ruch nadąŜny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuŜ stołu z
zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora
Automatyczny ruch nadąŜny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem
synchronizacji promień centralny – środek detektora
14.
15.
16.
17.
Pas uciskowy wykonany z materiału przezroczystego dla promieniowania RTG
18
Uchwyt dla pacjenta
V.
Statyw do zdjęć odległościowych
1.
Statyw mocowany do podłogi
2.
Minimalna moŜliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≤430 mm
3.
Maksymalna moŜliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≥ 1650 mm
4.
Układ AEC w statywie
5.
Kratka przeciwrozproszeniowa stała uniwersalna, umoŜliwiająca wykonywanie zdjęć w
odległości 180cm +/- 20cm . Rozdzielczość ≥ 70 linii/cm.
8
6.
MoŜliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi
7.
Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 0,65 mm
8.
Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora max 50 mm
9.
Automatyczne śledzenie ruchu lampy rentgenowskiej przez detektor i ruchu detektora
przez lampę rentgenowską w zaleŜności od opcji wybranej przez operatora.
10.
Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiające zdjęcia w projekcjach PA i bocznych .
VI.
Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy w statywie oraz do ekspozycji poza statywem
1.
Wymiary detektora [cm] ≥ 43 x 35
2.
Detektor bezprzewodowy umoŜliwiający pracę zarówno w stole jak i poza nim (zdjęcia z
wolnej ręki, zdjęcia pacjentów na wózkach inwalidzkich, łóŜkach przewoźnych itp.)
3.
Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) ≥ 7.0 mln
4.
Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 150 µm
5.
Współczynnik DQE ≥ 60 %
6.
Głębokość akwizycji ≥ 14 bit
7.
Ładowanie baterii detektora poprzez:
• jego umieszczenie w szufladzie stołu bez konieczności kaŜdorazowego podłączania
dodatkowego przewodu realizującego proces ładowania;
lub
• wymianę baterii i jej ładowanie w zewnętrznej dostarczonej przez Wykonawcę
ładowarce. Proces wymiany baterii w detektorze powinien być szybki i łatwy w
wykonaniu. Dla zapewnienia ciągłości pracy do detektora naleŜy dołączyć dwie
dodatkowe baterie.
8.
Czytelna i łatwo zauwaŜalna dla personelu informacja o poziomie rozładowania baterii,
konieczności jej ładowania lub wymiany.
9.
Maksymalna waga detektora 5 kg
10.
11.
Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leŜącego na nim ≥ 120 kg (przy wolnej
ekspozycji)
Detektor w kaŜdym miejscu wytrzymały na przypadkowy upadek z wysokości min. 1m.
Przy takim upadku nie następuje utrata gwarancji producenta.
12.
Szybkość otrzymania pełnego zdjęcia na konsoli technika ≤ 8 [s]
13.
MoŜliwa ilość ekspozycji wykonanych na nowej w pełni naładowanej baterii min.120
14.
Dodatkowy kabel do awaryjnego zasilania cyfrowego detektora w przypadku całkowitego
rozładowania baterii
VII.
1.
Płaski zintegrowany detektor cyfrowy w stole
Wymiary detektora [cm] ≥ 43 x 43
9
Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) ≥ 7,2 mln
2.
3.
Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 160 µm
4.
Współczynnik DQE ≥ 60 %
5.
Głębokość akwizycji ≥ 14 bit
VIII.
Konsola technika RTG
1.
Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki lub poprzez ekran
dotykowy
2.
Płaski kolorowy monitor o przekątnej min. 19”
3.
Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji max. 8 sekund
4.
Pamięć obrazów diagnostycznych nieskompresowanych (ilość obrazów) ≥ 4000
Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w ilości min. 500 dla dorosłych, dzieci i
noworodków
Nagrywanie płyt CD z badaniami pacjenta oraz dołączoną przeglądarką DICOM
6.
bezpośrednio na konsoli technika
7.
Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS lub manualna
MoŜliwość wykonania zdjęć w trybie Emergency z pominięciem szeregu elementów
8.
wprowadzania danych. MoŜliwość późniejszego ich uzupełnienia.
Integracja ze szpitalnym RIS – systemem PACS firmy AGFA na koszt dostawcy
9.
aparatu.
Obsługa funkcjonalności DICOM:
• DICOM Send,
10. • DICOM Print
• DICOM Storage Commitment,
• DICOM Worklist / MPPS
Podstawowa obróbka uzyskanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu (W/L),
automatyczne i manualne blendowanie, powiększanie, obracanie, lustrzane odbicie,
11.
funkcje pozytyw – negatyw. MoŜliwość dodania skali centymetrowej, pola tekstowego
w dowolnym miejscu na obrazie.
• Zdefiniowane elektroniczne markery połoŜenia pacjenta.
12. • MoŜliwość zapisania własnych markerów jako elementów listy tekstów gotowych
do wklejania w dowolne miejsce na obrazie.
Ilość łącznie min. 40.
Analiza zdjęć odrzuconych
MoŜliwość prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych z podaniem
13. przyczyny odrzucenia, wg techników. Analiza ilości zdjęć przeeksponowanych,
niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umoŜliwiająca optymalizację
procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów
Funkcja kosza do składowania obrazów odrzuconych, skasowanych, wszystkich
14. niezarchiwizowanych i nieprzeniesionych do osobnego folderu, analiza ilości zdjęć
przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych
Funkcje umoŜliwiające kontrolę jakości, obrazy testowe .
15.
MoŜliwość uzyskania nieobrobionych (surowych) obrazów
5.
10
20.
Zasilanie poprzez UPS zabezpieczający przed wahaniami napięcia w sieci i
krótkotrwałymi zanikami prądu
MoŜliwość rozbudowy o wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego
MoŜliwość automatycznego oraz ręcznego wysyłania obrazów do serwerów PACS,
oraz stacji diagnostycznych (workstation).
MoŜliwość wydruku zdjęć na cyfrowych kamerach dokumentacyjnych wydruku suchego
podłączonych do wspólnej sieci komputerowej bezpośrednio z konsoli DR
Zaimplementowane oprogramowanie kompozytora wydruków na konsoli technika z
podziałami co najmniej 1x1, 1x2, 1x4. Drukarki, do których naleŜy skonfigurować
wydruki produkcji AGFA.
MoŜliwość wydruku zdjęć w trybie DICOM „TRUE SIZE”
21.
Oprogramowanie i pomoc kontekstowa konsoli technika RTG w języku polskim
16.
17.
18.
19.
IX.
1.
WyposaŜenie dodatkowe
Interkom do komunikacji pokój badań - sterownia
1. Elementy radiologicznej ochrony osobistej:
Fartuchy ochronne jednoczęściowe męskie nie zawierające ołowiu „ „ultralekkie” z
przodu zapinany na rzep z elastycznym pasem ortopedycznym o równowaŜniku
0,50mmPb z przodu i 0,25mmPb z tyłu
•
•
•
•
2.
Rozmiar
Rozmiar
Rozmiar
Rozmiar
XL 1 sztuka waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
L 1 sztuka waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
M 1 sztuka waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
S 1 sztuka waga nie wyŜsza niŜ 5 kg
2. Dodatkowe elementy ochrony nie zawierające ołowiu „ „ultralekkie”:
• 2 x ochrona tarczycy dla dorosłych
• 2 x ochrona tarczycy dla dzieci
• 2 x ochrona jajników
• 2 x ochrona mosznej
• 2 x ochrona na gonady dziecięce
• 1 x okulary z ochroną boczną
• 2 x rękawice rentgenoochronne
3.Półfartuchy ochronne jednoczęściowe dla dorosłych i dzieci nie zawierające ołowiu
„ultralekkie” z przodu zapinany na rzep z elastycznym pasem ortopedycznym o
równowaŜniku 0,50mmPb
Rozmiar dla dorosłych 2 sztuki
Rozmiar dziecięcy
2 sztuki
3.
Dostawa i wymiana lampy rtg na nową po jej zuŜyciu
11
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zadanie 3
Przedmiot zamówienia: Ramię C przeznaczone do zastosowań w badaniach ECPW w Pracowni
Gastroenterologicznej.
L.p.
Parametry
Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieuŜywany, nie
rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu: 2010 lub nowszy.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Generator
Zasilanie, jednofazowe 230V/ 50 Hz
Nowoczesny generator o mocy ≥ 15 kW
Generator o wysokiej częstotliwości pracy ≥ 15 kHz
Zakres napięć dla fluoroskopii i radiografii minimum 40 ÷120 kV
Maksymalny prąd fluoroskopii ciągłej standardowej ≥ 10 mA
Maksymalny prąd fluoroskopii ciągłej wysokokontrastowej w całym zakresie napięcia
6.
fluoroskopii ≥ 20 mA
7.
Tryb niskiej dawki uruchamiany jednym przyciskiem
8.
Maksymalny prąd fluoroskopii impulsowej lub ekspozycji impulsowej ≥ 40 mA
9.
Maksymalna częstotliwość pracy dla fluoroskopii impulsowej ≥ 8 imp/sek
10 Maksymalny prąd radiografii cyfrowej ≥ 75 mA
II. Lampa rentgenowska
1.
Lampa z wirującą anodą
2.
Wymiary małego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,3
3.
Wymiary duŜego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6
4.
Pojemność cieplna anody nie mniejsza niŜ ≥ 270 kHU
5.
Pojemność cieplna kołpaka anody nie mniejsza niŜ ≥ 1500 kHU
System w pełni przewoźny, system chłodzenia wbudowany w aparat, bez konieczności
6.
podłączania do instalacji zewnętrznej.
7.
Kolimator typu IRIS
8.
Kolimator szczelinowy z rotacją
III. Wózek z ramieniem „C”
1.
Długość całkowita aparatu przy projekcji promieniem pionowym ≤ 200 cm
2.
Głębokość ramienia C ≥ 60 cm
3.
Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) ≥ 78 cm
4.
Odległość SID ≥ 98 cm
5.
Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm
6.
Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 38 cm
7.
Zmotoryzowany ruch pionowy
8.
Rotacja ramienia ≥ 360°
9.
Zakres ruchu orbitalnego ≥ 115°
12
10.
11.
12.
13.
Odchylenie( obrót wokół osi pionowej) ≥ ±10°
Ramie C zbalansowane w kaŜdej pozycji
Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 2 trybami pracy koniecznie z
moŜliwością włączania promieniowania .Zapis obrazu realizowany za pomocą przycisku
noŜnego lub ręcznego.
Urządzenie zabezpieczające przed najeŜdŜaniem na leŜące przewody
IV. Wzmacniacz obrazu, kamera
1.
2.
3.
4.
5.
Średnica nominalna ≥ 9"
Ilość pól wzmacniacza obrazu ≥ 3
DQE wzmacniacza obrazu ≥ 62%
Kamera CCD o rozdzielczości ≥ 1024 x 1024 pikseli
Głębokość przetwarzania obrazu kamery ≥ 12 bit
V.
Tor wizyjny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prezentacja obrazu Ŝywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu.
Dwa monitory LCD TFT o przekątnej nie mniejszej niŜ 18" kaŜdy
Monitory z regulacją połoŜenia i kąta nachylenia na oddzielnym wózku
Rozdzielczość monitorów ≥ 1280 x 1024
Luminacja monitorów ≥ 500 cd/m2
Kąt widzenia obrazu ≥170°
Stacja monitorowa łączona z RTG z ramieniem C jednym wieloŜyłowym kablem zakończonym
w wielostykowy wtyk o duŜej wytrzymałości łączeniowej.
Matryca obrazu zapamiętanego ≥1024 x 1024 pikseli
Pojemność pamięci na dysku twardym nie mniejsza niŜ ≥ 500obrazów
Archiwizacja badań na zintegrowanym napędzie CD/DVD łącznie z dograniem
przeglądarki do ich oglądania na innym komputerze
DICOM 3.0 (minimalnie Storage, Print, Query, Retrieve, Worklist)
Integracja ze szpitalnym RIS – systemem PACS firmy AGFA
Funkcja „Last Image Hold" (LIH)
Automatyka oraz ręczna nastawa parametrów fluoroskopii
Regulacja kontrastu i jasności
Filtry uśredniania, wyostrzenia krawędzi
Redukcja szumów w czasie rzeczywistym
ZOOM - nie mniejszy niŜ dwukrotny
Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół
Obraz lustrzany
Obrót obrazu na monitorach cyfrowy bez wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania
≥ 360°
MoŜliwość zmiany kolimacji bez uŜycia promieniowania rentgenowskiego tzw. wirtualna
kolimacja
Kolimacja prostokątna i irysowa
Optymalizacja obrazu przy wprowadzaniu przedmiotów metalowych w pole obrazowania
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
13
25.
26.
27.
(np. narzędzia)
Funkcja dopasowująca jakość obrazu do wypełnienia pola obrazowego przy
przemieszczaniu się badanych struktur podczas fluoroskopii
Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisów
Pomiary odległości w badanych obrazach (łącznie z kalibracją) .
Pomiary kąta realizowane w aparacie lub za pomocą przeglądarki DICOM uruchamianej na
dowolnym komputerze PC.
14

Podobne dokumenty