program funkcjonalno-użytkowy - BIP Celowy Związek Gmin R-XXI

Komentarze

Transkrypt

program funkcjonalno-użytkowy - BIP Celowy Związek Gmin R-XXI
PROGRAM
FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Nazwa zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa
w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i
kompostu z odpadów zielonych wraz z rozbudową
istniejącej instalacji w celu oczyszczania odcieków z placu
oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów
utwardzonych na Stacji Przeładunkowej Odpadów w
Świnoujściu.
Lokalizacja:
1. Słajsino; 2. Świnoujście.
CPV: 45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
Zamawiający:
Sporządzający
PF-U
Celowy Związek Gmin R-XXI
Plac Wolności 5
72-200 Nowogard
Komplet Inwest s.j.
Al. 11-go Listopada 91K
66-400 Gorzów Wlkp.
Opracował:
Opracowano: 03.07.2014r.
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
1
SPIS TREŚCI
Opis ogólny przedmiotu zamówienia. ............................................................................. 3
Parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego. ................................................. 3
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. .......................................................... 3
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. .................................................................... 4
Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. ........................................................... 7
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. ................. 11
2.1 Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy. ................................ 11
2.2 Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań. ................................................................. 11
2.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. ...................... 11
3. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością. ............................................ 12
4. Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia. ............................................ 12
5. Informacje i dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego. ............................... 15
1.
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
2
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań:
1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu
z odpadów zielonych wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków
z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej.
2. Budowa wiat i placów utwardzonych na Stacji Przeładunkowej Odpadów
w Świnoujściu.
Parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego.
1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu
z odpadów zielonych wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania
odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej.
Planowany zakres:
- budowa placu magazynowego o powierzchni ok. 4.500 m;
- rozbudowa istniejącej stacji odwróconej osmozy do wydajności ok. 100
m3/dobę (obecnie 60 m3/dobę)
- budowa ścieżki edukacyjnej.
2. Budowa wiat i placów utwardzonych na Stacji Przeładunkowej Odpadów
w Świnoujściu.
Planowany zakres:
- budowa placu magazynowego ok. 7150 m2;
- budowa placu dla potrzeb PSZOK ok. 1500 m2
- budowa boksów/wiat do magazynowania odpadów problemowych i
niebezpiecznych (4 szt.) oraz na surowce wtórne ( 6 szt.);
- budowa ogrodzenia PSZOK.
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.



Wykonawca przed rozpoczęciem procesu projektowania zobowiązany jest do
dokonania dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych.
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiającego, dotyczy to każdej z faz wykonania projektów; Zamawiający
w szczególności musi zaakceptować projekt budowlany przed rozpoczęciem robót
oraz wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji projektu wykonawczego;
żaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie może być wykonywany
na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź innego
dokumentu projektowego;
Projekty muszą być wykonane zgodnie z:
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
3







Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
42, poz. 217).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
72, poz. 464).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót
budowlanych
oraz
programu
funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 2075).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414 ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu
z odpadów zielonych wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania
odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej.
Plac do magazynowania stabilizatu i kompostu.
Planowana rozbudowa o dodatkowe powierzchnie do magazynowania kompostu
pozwoli na magazynowanie wytworzonego ze stabilizatu po przesianiu na sicie o
rozmiarze oczek 20 mm tj. kompostu oznaczonego kodem 190503, przeznaczonego do
odzysku na składowiskach, które są planowane do rekultywacji, należących do CZG
R-XXI, zgodnie z obowiązującym pozwolenie zintegrowanym. Planowana
rekultywacja 13 składowisk z odzyskiem odpadów - tj. wytworzonego w RZGO
kompostu nie odpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania)
oznaczonego
kodem
190503
znacząco
wpłynie
na zwiększenie efektu
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
4
ekologicznego polegającego na ograniczeniu składowania odpadów ulegających
biodegradacji.
Dla potrzeb transportu materiału z istniejącego placu kompostu do nowobudowanego
należy zaprojektować i wykonać estakadę z zestawem taśmociągów. Taśmociągi
musza zapewnić bezkolizyjny transport materiału nad droga gminną.
Zamawiający zakłada iż, dodatkowe powierzchnie magazynowe zapewnią czasowe
przechowywanie kompostu wytworzonego z odbieranych selektywnie odpadów
ulegających biodegradacji tj. odpadów zielonych i innych bioodpadów których ilości
w związku z selektywnym zbieraniem odpadów stale rosną.
W związku z rozbudową powierzchni placów niezbędne jest rozbudowa istniejącej
stacji odwróconej osmozy do oczyszczania odcieków, dzięki której osiągnięta będzie
przepustowość oczyszczania zapewniająca oczyszczenie dodatkowej ilości odcieków z
placu.
Do magazynowania stabilizatu i kompostu należy zaprojektować i wykonać plac o
powierzchni min. 4.500 m2.
Proponuje się lokalizację placu na działce nr 68/7. Nawierzchnia placu betonowa,
monolityczna, zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym z hydrotechnicznego
betonu cementowego B-30 o gr. warstwy min. 24cm. Ścieki technologiczne z placu
kompostowania odprowadzane będą do istniejącego zbiornika odcieków.
Ścieżka edukacyjna o długości około 95m.
Ścieżka edukacyjna będzie obrazowała historię budowy Zakładu, cele i efektu
działania.
Ścieżka będzie składała się z następujących – głównych elementów:
- Wiata widokowa o wym. 6x12 m;
- Ciąg pieszy z kostki betonowej
- Tablice edukacyjne (min. 10 szt.);
- Plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe dla grup do 30 osobowych,
- Ogrodzenie systemowe o wys. 70-80cm,
- Nasadzenia ( krzewy płożące w trzech gatunkach w ilości 40 szt. i krzewy
ozdobne w trzech gatunkach w ilości 30 szt.)
2. Budowa wiat i placów utwardzonych na Stacji Przeładunkowej Odpadów
w Świnoujściu.
Wymagane jest, by PSZOK spełniał warunek zajmowania powierzchni co najmniej
1500m2, zapewniającej wjazd samochodów, manewrowanie oraz miejsca
magazynowania odpadów luzem i w ustawionych kontenerach. Dlatego planowany do
wykonania zakres obejmuje budowę placu manewrowego i wiat/boksów do
magazynowania odpadów.
Zakres zamówienia obejmuje:
A. Budowa placu o powierzchni ok. 7.150 m2 do magazynowania odpadów
wielkogabarytowych i budowlanych, zlokalizowana na działkach nr 957 i 106 i
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
5
942. Nawierzchnia placu betonowa monolityczna zbrojona zbrojeniem
rozproszonym stalowym z hydrotechnicznego betonu cementowego B-30 o gr.
warstwy 24cm. Odwodnienie placu do istniejącej kanalizacji deszczowej. Plac
umożliwi czasowe magazynowanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.
Wykonanie placu musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenie środowiska
gruntowo-wodnego oraz umożliwić posadowienie kruszarki gruzu i czasowe
magazynowanie rozdrobnionego gruzu budowlanego przed przekazaniem do
odzysku.
B. Budowa placu PSZOK o powierzchni ok. 1.500 m2. Nawierzchnia placu betonowa
monolityczna zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym z hydrotechnicznego
betonu cementowego B-30 o gr. warstwy 24cm. Odwodnienie placu do istniejącej
kanalizacji deszczowej.
C. Budowa boksów/wiat do magazynowania odpadów problemowych i
niebezpiecznych oraz na surowce wtórne. Proponuje się budowę boksów
magazynowania odpadów problemowych i niebezpiecznych jako obiekt
niepodpiwniczonych, 1- kondygnacyjnych, wolnostojących o konstrukcji
tradycyjnej. Zadaszenie z blachy trapezowej na płatwiach stalowych wspartych na
ścianach poprzecznych. Boksy na odpady problemowe (4 szt.) powinny być
zamykane z zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym
zanieczyszczeniem. Powierzchnia zabudowy ok. Pz = 230,00 m2. Boksy muszą
spełniać warunek wymagany dla PSZOK, jako miejsca zbierania i magazynowania
odpadów tj. będą miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i
akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów
odpadowych itd.). Wykonanie ogrodzenia jako zabezpieczone przed dostępem
osób niepowołanych. Budowa boksów przyjęcia i magazynowania surowców
wtórnych. Budowa 6 betonowych boksów o konstrukcji żelbetowej ze stalowym
zadaszeniem. Boksy służyć będą do magazynowania poszczególnych rodzajów
wysegregowanych surowców: makulatura, folia, tworzywa sztuczne, PET oraz
złom ferromagnetyczny, złom kolorowy (np, w pojemnikach, kontenerach), puszki
aluminiowe. Boksy spełnią warunek wymagany dla PSZOK tj. są miejscami
zadaszonymi dostosowanymi do magazynowania odpadów: papieru i tektury,
odpadów opakowaniowych ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe,
tworzyw sztucznych i metali.
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
6
Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.
1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu
z odpadów zielonych wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania
odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej.
1.1. Plac magazynowy.
Nawierzchnia betonowa monolityczna zbrojona z hydrotechnicznego betonu
cementowego B-30 o gr. w-wy min. 24cm wg PN-75/S- 96015 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym stalowym w ilości 20kg/m3 oraz włóknami polipropylenowymi w
ilości 0,6kg/m3.
Nawierzchnia podlega zdylatowaniu polami o max wymiarach 4,0*4,0m,
wypełnienie szwów roboczych i szczelin skurczowych naciętych na głębokość 1/3
grubości płyty sznurem dylatacyjnym i masą dylatacyjną elastyczną.
Podbudowę zaprojektować i wykonać z gruntu stabilizowanego cementem / z węzła /
o gr. w-wy 25cm Rm=5,0Mpa i E>150Mpa wg PN-S-96012
Warstwa odsączająca / mrozochronna / wykonywać z mieszanki 0/25 /pospołki/ o śr
gr. warstwy 40cm wg.PN-B-11111;1996.
Załażenia zweryfikować pod względem istniejących warunków geotechnicznych.
Nawierzchnię ograniczyć krawężnikami betonowymi typu ulicznego, drogowego,
najazdowymi i skośnymi o szer. 15cm i wysokości 22÷30cm ułożonymi na ławie
betonowej z oporem z betonu B-15 zabudowywanymi w zależności od warunków
miejscowych.
Sieć odwodnienia wykonać z rur PVC dopuszczonych do stosowania w ciągach
drogowych. Stosować rury o ścianach litych.
Włazy i wpusty projektować i wykonać w standardzie ruchu ciężkiego.
Pomiędzy istniejącym i nowoprojektowanym placem składowania kompostu
wykonać estakadę z zestawem taśmociągów umożliwiających transport materiału
nad drogą. Załadunek taśmociągu będzie odbywał się za pomocą ładowarki.
Wysokość instalacji oraz rozstaw podpór muszą zagwarantować bezpieczny przejazd
pojazdów i maszyn rolniczych.
1.2. Rozbudowa istniejącej stacji odwróconej osmozy do wydajności ok. 100 m3/dobę
(obecnie 60 m3/dobę).
Schemat istniejącej instalacji przedstawiono w załączeniu.
Istniejący system obejmuje instalację do utylizacji odcieków ze składowiska, której
głównym procesem jest odparowanie.
W skład instalacji wchodzą poszczególne elementy technologiczne:
Zbiornik wejściowy ścieków – na początku procesu odcieki są dostarczanego ze
zbiornika ziemnego odcieków – ob. nr 22 do zbiornika wejściowego (wchodzącego
w skład instalacji), który wyposażony jest w miernik pH. Tutaj dodawane są
odczynniki dozowane w zależności od składu odcieków.
Układ grzewczy – kocioł elektryczny do podgrzewania odcieków z możliwością
wykorzystania biogazu ze składowiska. W układzie grzewczym wytwarzany jest
płyn grzewczy (gorąca woda) potrzebny do uzyskania temperatury wrzenia wód
odciekowych.
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
7
Układ parowania i skraplania - pozwala skutecznie zredukować ilość i ładunek
zanieczyszczeń, ponadto niszczy obecne w odciekach związki toksyczne.
W części parownika tzw. separatorze pary, odcieki osiągają wrzenie i są rozdzielane
na gaz i płyn. Odcieki, których nie można odparować, gromadzą się na dnie
separatora. Następnie w tzw. skraplaczu następuje odzyskanie ciepła i całkowita
kondensacja pary wodnej. Jako płyn chłodzący mogą być użyte całkowicie
oczyszczone wody procesowe.
Układ chłodzenia - w układzie chłodzenia następuje schłodzenie i kondensacja pary
powstałej w parowniku.
Układ STRIPPING/SCRUBBER - proces STRIPPING/SCRUBBER jest używany,
gdy końcowa zawartość azotu amonowego w wodzie infiltracyjnej do oczyszczenia
przekracza dopuszczalne granice dla wody oczyszczonej.
Stripping – proces powoduje usunięcie wody z amoniaku oraz innych
zanieczyszczeń lotnych.
Scrubber – proces ten polega na wchłonięciu do strumienia wody amoniaku i
pozostałych związków lotnych, które uległy odpędzeniu podczas strippingu.
Układ oczyszczania biologicznego – reaktor biologiczny umożliwia uzyskanie
odpowiednich parametrów wyjściowych oczyszczonej wody dla wód publicznych.
Wykonawca zaprojektuje i wykona rozwiązanie zwiększające wydajność opisanego
systemu do wydajności min. 100 m3/dobę.
1.3. Budowa ścieżki edukacyjnej.
Wiata widokowa o wym. 6x12 m;
Wiatę wykonać z profili aluminiowych. Profile muszą być zabezpieczone przed
korozją. Kolor profili – zielony – nr RAL poda Zamawiający.
Przekrycie wiaty łukowe, wypełnione wkładem z poliwęglanu komorowego gr. min
8 mm.
Wiatę wyposażyć stoły i ławy o konstrukcji nośnej ze stali lub aluminium
malowanego proszkowo w kolorze zielonym – RAL poda Zamawiający. Siedziska i
blaty wykonane z desek z drewna litego zabezpieczonego przed korozją.
Ilość stołów i ławek musi umożliwić przyjęcie jednorazowo minimum 30 osób.
Nawierzchnię pod wiata wykonać jak ciągi piesze.
Ciąg pieszy z kostki betonowej
Ciągi piesze wykonać wg schematu załączonego do PFU.
Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej, betonowej w kolorze czerwonym.
Grubość kostki min. 6 cm.
Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej. Pod chodnik wykonać warstwę
odsączającą gr. min 10 cm. Pod nawierzchnią wykonać warstwę oddzielającą z
geowłókniny.
Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowych o wym. 8x100 cm.
Tablice edukacyjne (min. 10 szt.);
Tablica edukacyjna musi być wykonana na podłożu z materiałów odpornych na
warunki atmosferyczne.
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
8
Informacje umieszczone na tablicy muszą być wykonane w sposób trwały (np.
sitodruk).
Tablice umieścić na konstrukcji trwale związanej z podłożem. Konstrukcję wsporczą
wykonać z kształtowników aluminiowych lub stalowych malowanych proszkowo.
Wymiary minimalne tablicy 2,5x2 m.
Treść tablicy będzie uzgodniona z Zamawiającym.
Plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe dla grup do 30 osobowych.
Lokalizację placu przedstawiono na załączonym rysunku. Powierzchnię placu
ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 8x100 cm. Nawierzchnię placu wykonać z
piasku płukanego drobnego o gr. warstwy min. 30 cm. Pod nawierzchnią z piasku
wykonać warstwę oddzielającą z geowłókniny.
Wykonać min. następujące elementy placu zabaw: huśtawka ramieniowa podwójna;
zestaw zabawowy jednowieżowy ze ślizgawką, pomostem wejściowym skośnym,
drabinką wejściową i huśtawką; bujak na sprężynie – 3 szt; ruchome przejście;
huśtawka ważka podwójna; tablica informacyjna, dwie ławki z oparciem i kosz na
śmieci.
Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty
dopuszczające je do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją.
Fundamentowanie urządzeń zabawowych z betonu B-20 na głębokość min. 0,9 m
poniżej powierzchni terenu.
Ogrodzenie systemowe o wys. 70-80cm.
Ogrodzenie wykonać z elementów systemowych i paneli 2D lub 3D, wykonanych z
drutu ocynkowanego. Słupki stalowe ocynkowane.
Słupki zakotwiczyć w fundamentach bet.
Nasadzenia
Na terenie zielonym wokół ścieżki dokonać nasadzeń krzewów płożących w trzech
gatunkach w ilości 40 szt. i krzewów ozdobnych w trzech gatunkach w ilości 30 szt.
2. Budowa wiat i placów utwardzonych na Stacji Przeładunkowej Odpadów
w Świnoujściu.
Planowany zakres:
2.1. Budowa placu magazynowego oraz placu PSZOK.
Nawierzchnia betonowa monolityczna zbrojona z hydrotechnicznego betonu
cementowego B-30 o gr. w-wy min. 24cm wg. PN-75/S- 96015 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym stalowym w ilości 20kg/m3 oraz włóknami polipropylenowymi w
ilości 0,6kg/m3.
Nawierzchnia podlega zdylatowaniu polami o max wymiarach 4,0*4,0m,
wypełnienie szwów roboczych i szczelin skurczowych naciętych na głębokość 1/3
grubości płyty sznurem dylatacyjnym i masą dylatacyjną elastyczną.
Podbudowę zaprojektować i wykonać z gruntu stabilizowanego cementem / z węzła /
o gr. w-wy 25cm Rm=5,0Mpa i E>150Mpa wg PN-S-96012
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
9
Warstwa odsączająca / mrozochronna / wykonywać z mieszanki 0/25 /pospółki/ o śr
gr. warstwy 40cm wg.PN-B-11111;1996.
Załażenia zweryfikować pod względem istniejących warunków geotechnicznych.
Nawierzchnię ograniczyć krawężnikami betonowymi typu ulicznego, drogowego,
najazdowymi i skośnymi o szer. 15cm i wysokości 22÷30cm ułożonymi na ławie
betonowej z oporem z betonu B-15 zabudowywanymi w zależności od warunków
miejscowych.
Sieć odwodnienia wykonać z rur PVC dopuszczonych do stosowania w ciągach
drogowych. Stosować rury o ścianach litych.
Włazy i wpusty projektować i wykonać w standardzie ruchu ciężkiego.
2.2. Budowa boksów/wiat do magazynowania odpadów problemowych i
niebezpiecznych (4 szt.) oraz na surowce wtórne (6 szt.);
Boksy magazynowania odpadów problemowych i niebezpiecznych zaprojektować i
wykonać jako obiekty niepodpiwniczone, 1- kondygnacyjne, wolnostojące o
konstrukcji tradycyjnej.
Zadaszenie z blachy trapezowej na płatwiach stalowych wspartych na ścianach
poprzecznych.
Boksy na odpady problemowe (4 szt.) muszą być zamykane z zabezpieczeniem
środowiska
gruntowo-wodnego
przed
ewentualnym
zanieczyszczeniem.
Powierzchnia zabudowy ok. Pz = 230,00 m2.
Boksy muszą spełniać warunek wymagany dla PSZOK, jako miejsca zbierania i
magazynowania odpadów tj. muszą być miejscami zadaszonymi przystosowanymi
do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i
akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów
odpadowych itd.).
Boksy zabezpieczyć ogrodzeniem z bramą jako zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych.
Budowa boksów przyjęcia i magazynowania surowców wtórnych. Budowa 6
betonowych boksów o konstrukcji żelbetowej ze stalowym zadaszeniem. Boksy
służyć będą do magazynowania poszczególnych rodzajów wysegregowanych
surowców: makulatura, folia, tworzywa sztuczne, PET oraz złom ferromagnetyczny,
złom kolorowy (np, w pojemnikach, kontenerach), puszki aluminiowe. Boksy będą
spełniały warunek wymagany dla PSZOK tj. będą miejscami zadaszonymi
dostosowanymi do magazynowania odpadów: papieru i tektury, odpadów
opakowaniowych ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw
sztucznych i metali.
Wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne muszą być odporne na działanie
środowiska i działania magazynowanych tam odpadów oraz wytwarzanych przez nie
par i ocieków.
2.3. Budowa ogrodzenia PSZOK
Ogrodzenie PSZOK o dł. ok. 300 m. wykonać z prefabrykatów betonowych.
Wysokość ogrodzenia – 1,75m, ogrodzenie pełne z ostatnim panelem ażurowym
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
10
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
2.1 Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie wymagane prace związane z
przygotowaniem terenu budowy tj.:
 Rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy;
 Zasilenia zaplecza placu budowy w energię elektryczną i poboru wody;
2.2 Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając
wymagania:
Ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.);
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
innych ustaw i rozporządzeń,
Norm Unii Europejskiej oraz Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych.
 Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny wariant
koncepcji rozwiązań projektowych. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do
proponowanych rozwiązań i wyda stosowne zalecenia do uwzględnienia w
projekcie budowlanym;
 Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego
w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i
pozwolenia;
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
11



Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę,
niezbędne będzie uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych, zawartych
w projekcie budowlanym, od zamawiającego;
Wszelkie
opracowania
muszą
zostać
przekazane
zamawiającemu
w 6 egzemplarzach wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach wersji elektronicznej.
Opisy, specyfikacje oraz rysunki muszą być wykonane w formacie PDF, DOC lub
RTF.
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
wchodzi również opracowanie i wykonanie:
 Map i rysunków (podkładów) do projektowania,
 Projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót
budowlanych oraz przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych;
 Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy;
 Wykonanie wszelkich innych niezbędnych uzgodnień, opracowań i
dokumentacji koniecznych do wykonania prac budowlanych,
3. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością (terenem),
na której realizowana będzie projektowana inwestycja, co potwierdzają stosowne
dokumenty.
Na obszarze objętym zamówieniem odbywa się normalna praca zakładu.
4. Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy
Prawo zamówień publicznych .
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania
określone w:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami.
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133.
[1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
12
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z dnia
8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389.
[1.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o Ustawa z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami.
[3] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 129 poz.902; z późniejszymi zmianami.
[4] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi
zmianami.
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity:
Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami.
[6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami.
[7] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
[8] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
[9] PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.
[10] PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody
pobierania próbek.
[11] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r.)
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP
podczas wykonywania robót budowlanych.
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn, i innych Urządzeń technicznych do wykonywania robót
ziemnych, budowlanych i drogowych.
[14] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogólnych przepisów BHP.
[15] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i
określenia.
[16] PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.
[17] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
13
[18] PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania
domieszek na beton.
[19] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[20] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
[21] PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
[22] PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N.
[23] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[24] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności.
[25] PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
[26] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
[27] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
[28] PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
[29] BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne
projektowania i wykonania.
[30] PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania
[31] PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali
[32] PN-89/H-84023/01
Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne.
Gatunki
[33] PN-89/H-84023/06
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
[34] PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na
gorąco
[35] PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
[36] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
[37] PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
[38] PN-81/B-30003 Cement murarski 15
[39] PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
[40] PN-B 12055
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.
[41] PN 12066: 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.
[42] PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
kształtowników walcowanych na gorąco
[43] PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
14
[44] PN-EN-10016-2: 1999/Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia
i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.
[45] PN-EN 10056-1: 2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
[46] PN 73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej, jakości o Rm do 490MPa
[47] PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia.
[48] PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z
wełny mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.
[49] PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów
lakierowych.
[50] PN-B-11110:1996
Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych
stosowane w budownictwie drogowym
[51] PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
[52] PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.
[53] PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
[54] PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie
[55] PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
[56] Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i
zabezpieczającej.
lub inne właściwe Normy krajów UE, dopuszczone do stosowania na terenie Polski
5. Informacje i dokumenty będące w posiadaniu
Zamawiającego.
Zamawiający przedstawia do dyspozycji wykonawców następujące dokumenty :
 Schematy proponowanych rozwiązań i zagospodarowania terenu RZGO w
Słajsinie i PSZOK w Świnoujściu.
 Projekt istniejącej stacji utylizacji odcieków.
Zamawiający ponadto posiada dokumentację powykonawczą dla tych obiektów, która
może udostępnić wykonawcy w razie potrzeby.
-------------------------------------------------------------------------------------Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych
wraz z rozbudową istniejącej instalacji celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na
Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.
15