Jaka jest częstość, amplituda, początkowa faza, maksymalna

Komentarze

Transkrypt

Jaka jest częstość, amplituda, początkowa faza, maksymalna
Lista I/5
Fizyka Ogólna - Mechatronika
1. Znaleźć prędkość rozchodzenia się fali na powierzchni jeziora, jeżeli okres wahań pływającej
po jeziorze łódki jest równy T=4s, a odległość między sąsiednimi grzbietami fal wynosi =6m.
2. Znaleźć wychylenie z położenia równowagi punktu, znajdującego się w odległości l=/12 od
źródła drgań, w chwili t=T/6. Amplituda drgań A=0.05m. Faza początkowa =0.
3. Wychylenie z położenia równowagi punktu, znajdującego się w odległości l=4cm od źródła
fali, w chwili t=T/6 jest równe połowie amplitudy. Znaleźć długość tej fali.
4. Określić częstotliwość drgań dźwiękowych w stali, jeżeli odległość pomiędzy najbliższymi
punktami fali dźwiękowej o różnicy faz =/2 wynosi l=1,54m. Prędkość fali dźwiękowej dla tej
stali wynosi v=5000m/s.
5. Znaleźć różnicę faz między dwoma punktami fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu,
jeżeli są one odległe od siebie o l=0,25m, a częstotliwość drgań fali wynosi f=680Hz. Prędkość
dźwięku v=340m/s.
6. Kamerton drga z częstością 462Hz. Struna skrzypiec drga z częstością 457Hz. Znaleźć czas
jaki upływa pomiędzy dwoma sąsiednimi maksimami dudnień wytworzonych przez nałożenie
tych dwóch fal.
7. Przy górnym otworze naczynia cylindrycznego, do którego jednostajnym strumieniem wlewa
się woda, umieszczono dźwięczący kamerton. Dźwięk, wytworzony przez kamerton, zauważalnie
wzmacnia się, gdy odległości od górnego otworu do powierzchni cieczy wynoszą h1=25cm
i h2=75cm. Wyznaczyć częstotliwość drgań kamertonu. Przyjąć, że prędkość dźwięku
w powietrzu jest równa v=340m/s.
8. Rura Kundta jest napełniona w warunkach normalnych raz powietrzem, raz wodorem. Obliczyć
prędkości rozchodzenia się fal głosowych w wodorze, jeżeli odległość węzłów wynosi
w pierwszym przypadku l1=10cm, w drugim l2=38cm.
9. Przy równoczesnym wydawaniu dźwięku kamertonu i struny o długości l=87cm otrzymuje się
n=90 dudnień na minutę. Po skróceniu struny o l=0,3cm tony obu źródeł pokrywają się.
Obliczyć częstotliwość drgań kamertonu.
10. W pewnym miejscu spotykają się dwie fale poprzeczne o jednakowych częstościach, lecz
różnych amplitudach A1 i A2=2A1. Oblicz amplitudę fali wypadkowej, jeżeli przesunięcie fazowe
między falami składowymi w tym miejscu jest równe =/3.
11. Łódź podwodna poruszająca się z prędkością v=10m/s wysyła sygnał ultradźwiękowy
o częstości f=30kHz, który odbija się od przeszkody i wraca z powrotem. O ile częstość
odbieranego sygnału różni się od częstości sygnału pierwotnego?

Podobne dokumenty