Program sympozjum - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

Program sympozjum - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich,
Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
„Mechanizmy zachowań zwierząt
oraz możliwości ich modelowania”
18 listopada 2011 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław , Sala A-Z
www.zachowaniazwierzat.pl
Prof. Ewa J. Godzińska "Podstawowe mechanizmy regulujące
zachowanie się zwierząt domowych" (Prezes PolskiegoTowarzystwa
Etologicznego)Pracownia Etologii Zakład Neurofizjologii Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Prof. Patrick Pageat "Zastosowanie feromonów w utrzymaniu
dobrostanu zwierząt" . (Francja, Dvm, MSc, PhD, BDEVF, Dipl ECVBM-CA,
Professor of Applied Ethology and Animal Welfare,Toulouse, IRSEA ,President
of the European College of Veterinary Behavioural Medicine-Companion Animals)
Lek. wet. Agnieszka Janeczek "Oddawanie moczu i znaczenie terenu u
kotów" (behawiorystka, absolwentka University of Southampton, członek APBC
/Association of Pet Behaviour Counsellor)
Lek. wet. Joanna Iracka "Ocena zagrożeń ze strony psa" (behawiorystka,
prekursorka medycyny behawioralnej w naszym kraju)
Mgr Andrzej Kłosiński "Mechanizm uzależnienia od emocji ulgi, jako
czynnik wzmacniający zachowania agresywne - analiza przypadku"
behawiorysta zwierzęcy DipCABT(Coape)NOCN, psycholog
Dr Marcin Wrzosek "Różnicowanie zaburzeń behawioralnych i
neurologicznych u zwierząt" (lek. wet., neurolog, UP Wrocław)
Prof. Ewa Jodkowska / Prof. Norbert Pospieszny "Wielofunkcyjność
zmysłów konia" (Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa Instytut Hodowli Zwierząt /
Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, UP Wrocław)
Dr Aleksandra Górecka-Bruzda "Zachowania społeczne koni i ich
związek z utrzymaniem i użytkowaniem" (Zakład Zachowania się Zwierząt w
Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
Dr Krzysztof Skorupski "Stanowczość to nie przemoc, uległość to nie
bezradność – praktyczne uwagi na temat pracy z koniem" (autor książki
„Psychologia treningu koni”)
Dr inż. Irena Zwolińska-Bartczak „Neofobia pokarmowa u zwierząt
gospodarskich" (etolog, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, UP Wrocław)
Mgr inż. Paulina Abramowicz "Interakcja człowiek-zwierzę w chowie i
hodowli bydła". (Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt ,SGGW Warszawa)

Podobne dokumenty