zapytanie_ofertowe_n..

Komentarze

Transkrypt

zapytanie_ofertowe_n..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4
I.
Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”,
ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań
Data: 25 lutego 2011 r.
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, w ramach projektu „Podstawą dobra
praktyka” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową „Kadry dla Europy”
na mocy umowy o dofinansowanie nr WND – POKL.03.03.02-00-048/10 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła zapytanie ofertowe w związku
z poszukiwaniem dostawcy sprzętu: aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej, dyktafonu
cyfrowego z możliwością podłączenia do laptopa.
Postanowienie ogólne
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 późn. Zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert. Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłoczne wszystkim Wykonawcom, do których zostały wystosowane
zaproszenia ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych
zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie negocjacje w celu
uszczegółowienia przebiegu i uzgodnienia sposobu wykonania
zamówienia.
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” ~ 60-855 Poznań ~ ul. Petera Mansfelda 4
tel. (061) 65 82 477~ faks (061) 663 20 64 ~ e-mail: [email protected]
www.kde.edu.pl ~ NIP 7811766001 ~ REGON 300951312
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania – zakup sprzętu
1. Aparat Cyfrowy
Nazwa komponentu / parametru
Opis wymagań minimalnych
Matryca:
Minimum 10 MP
Maksymalna rozdzielczość:
Minimum 3648 x 2736 pikseli
Rodzaj obsługiwanej pamięci:
Secure Digital HC / Secure Digital
Maksymalny zoom optyczny
Minimum 10x
Czułość ISO:
Auto
800
80
400
200
1600
100
USB 2.0
Interfejsy:
Wyjście video
Wbudowana lampa
Tak
Wbudowany wyświetlacz LCD
Tak
Gwarancja:
Minimum 12 miesięcy.
2. Kamera Cyfrowa
Nazwa komponentu / parametru
Opis wymagań minimalnych
Zoom cyfrowy
Minimum 200 x
Zoom optyczny
Minimum 20 x
Format nośnika
Karta pamięci SD lub
Dysk twardy lub
Karta Memory Stick
Głośniki
Tak – wbudowane
Stabilizator obrazu
Tak
Złącza
analogowe wyjście S-Video
cyfrowe wyjście HDMI
interfejs USB 2.0
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” ~ 60-855 Poznań ~ ul. Petera Mansfelda 4
tel. (061) 65 82 477~ faks (061) 663 20 64 ~ e-mail: [email protected]
www.kde.edu.pl ~ NIP 7811766001 ~ REGON 300951312
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogniskowa obiektywu
3-63 mm lub 3-60 mm lub 3-90 mm
Szybkość migawki (min)
1/6 s lub 1/2 s
Szybkość migawki (max)
1/10000 s lub 1/2000s
3. dyktafon cyfrowy z możliwością podłączenia do laptopa
Nazwa komponentu / parametru
Opis wymagań minimalnych
wbudowana pamięć flash
Minimum 4096 MB
obsługiwane nośniki
microSD lub SDHC lub micro SDHC
czas nagrania
Minimum 40 godzin
głośnik
Wbudowany głośnik dynamiczny
Mikrofonowe 3.5 mm typu mini-jack
Słuchawkowe 3.5 mm typu mini-jack
gniazda
USB
Waga
Od 80 g do 170g
V.
Niezbędne dokumenty do złożenia oferty
1. Oferta z ceną przygotowana wyłącznie na druku stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: Każdy z wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć tylko
jedną ofertę. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z aktami statutowymi
wykonawcy.
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” ~ 60-855 Poznań ~ ul. Petera Mansfelda 4
tel. (061) 65 82 477~ faks (061) 663 20 64 ~ e-mail: [email protected]
www.kde.edu.pl ~ NIP 7811766001 ~ REGON 300951312
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VI.
Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zlecone podmiotowi, którego
oferta uzyska największą liczbę zgodnie z kryteriami oceny ofert.
VII.
Kryteria oceny ofert:
a) Cena : 100%
VIII.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu w
projekcie Podstawą dobra praktyka” należy składać w terminie do dnia 4
marca 2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Zawodowej
„Kadry dla Europy”, Poznań 60-855, ul. P. Mansfelda 4, Biuro Projektów,
pok. 102a (p. Dariusz Pluciński)
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani
osobiście, poprzez faks lub droga mailową najpóźniej w dniu 7 marca do
godz. 15.00. Do 11 marca 2011 r. do podmiotu wybranego w wyniku
rozstrzygnięcia postępowanie ofertowego zostanie skierowane zlecenie
realizacji zamówienia.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
o zamówienie.
IX.
Osoba do kontaktów
Wyjaśnień udziela p. Łukasz Rożek – Tel. 502 161 869, e-mail:
[email protected]
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy.
ZATWIERDZAM
_______________________________________________________
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” ~ 60-855 Poznań ~ ul. Petera Mansfelda 4
tel. (061) 65 82 477~ faks (061) 663 20 64 ~ e-mail: [email protected]
www.kde.edu.pl ~ NIP 7811766001 ~ REGON 300951312
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA OFERTY
______________________________________
Pieczęć firmowa Oferenta
Zamawiający:
Wyższa Szkoła Zawodowa
„Kadry dla Europy”
Ul. P. Mansfelda 4
60-855 Poznań
OFERTA
Po zapoznaniu się z dokumentacją przedmiotu zamówienia, której otrzymanie niniejszym
potwierdzamy, my niżej podpisani oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za
następujące ceny:
LP
Nazwa / Model
Cena netto (PLN)
VAT (%)
Cena brutto (PLN)
1.
2.
3.
Razem całość zamówienia
Zgadzamy się na utrzymanie ważności zamówienia niniejszej oferty przez okres 14 dni i będzie ona
dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed datą jej wygaśnięcia.
Data :
Podpis osoby upoważnionej do podpisania
Oferty w imieniu oferenta wraz z pieczątką
_____________________________
_____________________________________
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” ~ 60-855 Poznań ~ ul. Petera Mansfelda 4
tel. (061) 65 82 477~ faks (061) 663 20 64 ~ e-mail: [email protected]
www.kde.edu.pl ~ NIP 7811766001 ~ REGON 300951312