Aktualizowano: 21 marca 2003r. Temat nr: 01 Tytuł pracy: "Projekt

Transkrypt

Aktualizowano: 21 marca 2003r. Temat nr: 01 Tytuł pracy: "Projekt
dr hab. inż. Marcin Sikorski
Propozycja tematu pracy dyplomowej magisterskiej
Temat nr: 01
Tytuł pracy:
"Projekt usprawnienia organizacji pracy na wydziale [...] przedsiębiorstwa X"
Promotor: dr hab. inż. Marcin Sikorski
Cel pracy:
Analiza stanu organizacji pracy na wydziale [...] przedsiębiorstwa X, ze szczególnym
uwzględnieniem jej wpływu na występowanie braków i strat produkcyjnych oraz zagrożeń
wypadkowych i zdrowotnych. Opracowanie planu poprawy organizacji pracy oraz polepszenia
warunków ergonomicznych na stanowiskach pracy. Oszacowanie oczekiwanych korzyści oraz
opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia modernizacyjnego.
Praca obejmuje następujące części:
• Wstęp: Sformułowanie problemu.
• Analiza literatury i praktyki: Przegląd literatury problemu i rozwiązań stosowanych w
praktyce.
• Analiza problemu: Analiza zadań pracowników na rozważanych stanowiskach pracy.
Ocena stanu obecnego organizacji pracy oraz warunków ergonomii i bezpieczeństwa
pracy. Określenie kierunków proponowanych zmian i modernizacji.
• Część projektowa. Opracowanie szczegółowego planu przedsięwzięcia poprawy
organizacji pracy i polepszenia warunków pracy.
• Analiza techniczno-ekonomiczna. Ocena ekonomiczna proponowanego rozwiązania.
• Wnioski: Omówienie wyników pracy, sformułowanie wniosków końcowych.
• Podsumowanie: Zestawienie głównych ustaleń pracy.
• Literatura: Spis źródeł wykorzystanych w pracy.
• Załączniki.
Praca może dotyczyć:
• przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego
Wymagania dodatkowe dla dyplomantów:
• brak
Literatura podstawowa:
• zostanie podana na seminarium dyplomowym.
Pobrano z: http://www.zie.pg.gda.pl/~msik/dyplomy/mgr-info.htm
[ ]
Aktualizowano: 21 marca 2003r.

Podobne dokumenty