Regulamin wyboru organów LGD

Komentarze

Transkrypt

Regulamin wyboru organów LGD
Załącznik do Uchwały Nr 13/2015
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska” z dnia 17.12.2015 r.
REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY, KOMISJI REWIZYJNEJ
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.
Wyboru członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” dokonuje się w oparciu o zapisy Statutu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” (zwanego dalej
Stowarzyszeniem), regulaminu Zarządu, regulaminu Rady, regulaminu Komisji Rewizyjnej
oraz niniejszego regulaminu.
2.
Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybiera się w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może
zadecydować (poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów) o przeprowadzeniu
głosowania tajnego, zwykłą większością głosów.
3.
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
członkowie Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie Członków może zadecydować (poprzez głosowanie
jawne, zwykłą większością głosów) o przeprowadzeniu głosowania tajnego, zwykłą
większością głosów. Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
wybierani są na okres wspólnej kadencji. Mandat tego członka wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tego organu. W przypadku kooptacji Walne
Zebranie Członków wybiera taką ilość kandydatów, o którą dokonuje się kooptacji.
§2
1.
Wyboru członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje się
spośród kandydatów zgłoszonych przez obecnych członków na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
2.
Liczbę kandydatów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, określa się w następujący sposób:
1) liczba kandydatów do Zarządu nie może być mniejsza niż 7 osób;
2) liczba kandydatów do Rady nie może być mniejsza niż 15 osób;
3) liczba kandydatów do Komisji Rewizyjnej nie może być mniejsza niż 3 osoby.
3.
Każdy członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” może
zgłosić swoją kandydaturę.
4.
Każdy kandydat zobowiązany jest do wyrażenia zgody na kandydowanie.
5.
Wyboru członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, dokonuje się w następujący sposób:
1) Członków Zarządu- pierwszych 7 osób o największej ilości głosów;
2) Członków Rady- pierwszych 15 osób o największej ilości głosów;
3) Członków Komisji Rewizyjnej- pierwsze 3 osoby z największą ilością głosów.
6.
W przypadku równej ilości głosów dwóch lub więcej kandydatów, przeprowadza się
ponowne głosowanie spośród kandydatów z tą samą ilością głosów w celu uzupełnienia
składu:
1)
Zarządu do 7 osób,
2)
Rady do 15 osób,
3)
Komisji Rewizyjnej do 3 osób.
7. Wybór członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków
zatwierdza uchwałami.
§3
1.
Do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona trzyosobową Komisję
Skrutacyjną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji
Skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
2.
Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na członka Zarządu, Rady,
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Każdorazowo z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół
podpisany przez wszystkich członków Komisji, który stanowi załącznik do protokołu
z posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
4. Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej z głosowania jawnego oraz głosowania tajnego
stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
przypomina zasady wybranego sposobu głosowania (opisane w Rozdziale II oraz Rozdziale
III), zgodnie z § 2.
Rozdział II
Zasady głosowania jawnego
§4
1.
Głosowanie jawne przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
2.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia listę kandydatów zgodną
z § 2 ust. 2
3.
Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki według następującego
porządku:
1) kto jest „za”;
2) kto jest „przeciw”;
3) kto „wstrzymał się”.
4.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przelicza każdorazowo głosy oddane „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je, porównuje z listą obecności, nakazuje
odnotowanie członkowi Komisji Skrutacyjnej w protokole Komisji Skrutacyjnej.
5.
Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który
odczytuje protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania jawnego.
Rozdział III
Zasady głosowania tajnego
§5
1. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
2. Głosowanie tajne odbywa się na karcie głosowania oznaczonej przez Komisję
Skrutacyjną pieczęcią Stowarzyszenia.
3. Kart do głosowania wydaje się tyle, ile obecnych jest w momencie głosowania
członków Walnego Zebrania Członków.
4. Kartę do głosowania głosujący wrzuca do urny.
5. Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej. Karty
do głosowania należy przechowywać w zamkniętej i opieczętowanej kopercie.
6. Wzory kart do głosowania w wyborach Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia stanowią odpowiednio załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5 do
niniejszego regulaminu.
§6
1.
Głosowania na członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
dokonuje się w następujący sposób:
1) wyboru członków Zarządu dokonuje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska 7 kandydatów. Postawienie znaku „x” obok
nazwiska oznacza głos „za”, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 6 pkt. 1);
2) wyboru członków Rady dokonuje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska 15 kandydatów. Postawienie znaku „x” obok
nazwiska oznacza głos „za”, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 6 pkt. 2);
3) wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się poprzez postawienie znaku
„x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 3 kandydatów. Postawienie znaku „x”
obok nazwiska oznacza głos „za”, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 6 pkt. 3).
2.
Nie umieszczenie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego
kandydata uważa się za głos ważny „wstrzymujący się”.
3.
Głos uważa się za „nieważny” w przypadku:
1) kandydatów na członków Zarządu: postawienia znaku „x” w kratkach obok
nazwisk więcej niż 7 kandydatów lub mniejszej niż 7, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz
§ 2 ust. 6 pkt. 1);
2) kandydatów na członków Rady: postawienia znaku „x” w kratkach obok nazwisk
więcej niż 15 kandydatów lub mniejszej niż 15, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz
§ 2 ust. 6 pkt. 2);
3) kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej: postawienia znaku „x” w kratkach
obok nazwisk więcej niż 3 kandydatów lub mniejszej niż 3, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3
oraz § 2 ust. 6 pkt. 3);;
4.
Głos nieważny to również głos oddany na karcie do głosowania nieopieczętowanej,
lub na której dokonano skreśleń, oznaczeń, w sposób odmienny niż określony w ust. 1, 2 i 3.
1.
2.
§7
Ustalenie wyników głosowania tajnego odbywa się w miejscu jego przeprowadzenia.
Wyniki głosowania tajnego ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który
odczytuje protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego.
Załącznik nr 1 do Regulamin wyboru członków
Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”
Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia ...........................
dot. głosowania jawnego na członków .................... Stowarzyszenia LGD
„Ziemia Pszczyńska”
Komisja Skrutacyjna w składzie:
…………………………………………….. – przewodniczący/a
……………………………………………. – członek Komisji
……………………………………………. – członek Komisji
W dniu ..................... podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia
Pszczyńska”
zostało
przeprowadzone
głosowanie
jawne
w
celu
..................................................Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”.
Członkowie Stowarzyszenia zgłosili następujące kandydatury*:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Podczas głosowania uprawnionych było …………osób,
Oddano następującą liczbę głosów na poszczególnych kandydatów*:
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
…………………………… - „za” ............; przeciw” ...............; „wstrzymujące się” ...............
Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania jawnego do .....................
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, zostały wybrane następujące osoby:
………………………
………………………
………………………
Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej:
………………………
………………………
………………………
* Ilość nazwisk w zależności od ilości kandydatów.
Załącznik nr 2 do Regulamin wyboru członków
Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”
Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia ...........................
dot. głosowania tajnego na członków .................... Stowarzyszenia LGD
„Ziemia Pszczyńska”
Komisja Skrutacyjna w składzie:
…………………………………………….. – przewodniczący/a
……………………………………………. – członek Komisji
……………………………………………. – członek Komisji
W dniu ......................................... podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
LGD „Ziemia Pszczyńska” zostało przeprowadzone głosowanie tajne w celu
...................................................Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”.
Członkowie Stowarzyszenia zgłosili następujące kandydatury*:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Podczas głosowania uprawnionych było ……………… osób,
wydano ……………… kart do głosowania,
zebrano ……………… kart do głosowania,
Wyniki głosowania:
liczba głosów ważnych ………………
liczba głosów nieważnych ……..........
Oddano następującą liczbę głosów ważnych na poszczególnych kandydatów:
…………………………… - ...............
…………………………… - ...............
…………………………… -...............
…………………………… -...............
…………………………… -...............
…………………………… -...............
…………………………… -...............
…………………………… -...............
Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania tajnego do ...........................
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, zostały wybrane następujące osoby:
………………………
………………………
………………………
Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej:
………………………
……………………
……………………..…
* Ilość nazwisk w zależności od ilości kandydatów.
Załącznik nr 3 do Regulamin wyboru członków
Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór członków Zarządu *
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
* Ilość nazwisk w zależności od ilości kandydatów.
(miejsce na pieczęć)
Załącznik nr 4 do Regulamin wyboru członków
Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór członków Rady *
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
* Ilość nazwisk w zależności od ilości kandydatów.
(miejsce na pieczęć)
Załącznik nr 5 do Regulamin wyboru członków
Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór członków Komisji Rewizyjnej *
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
 ……………………………………….(imię i nazwisko)
* Ilość nazwisk w zależności od ilości kandydatów.
(miejsce na pieczęć)

Podobne dokumenty