Hello. - Pearson

Transkrypt

Hello. - Pearson
Hello.
A I’m Lily.
Cele lekcji:
•przedstawianie się
•pytanie innych o imię
•literowanie swojego nazwiska
«Temat: Człowiek (dane
personalne)
Presentation
1
1 02
Listen and read. Posłuchaj nagrania
i przeczytaj tekst.
Lily: Asha: Robbie: Asha: Raj: Mrs Patel: Asha: Lily/Robbie: 4
Hello. I’m Lily. What’s your name?
My name’s Asha.
And I’m Robbie.
Hi, Robbie.
Hello. I’m Raj.
Asha! Raj! Lunch!
OK, Mum! Bye, Lily. Bye, Robbie.
Goodbye, Asha. Goodbye, Raj!
1
2 03
Listen and repeat the dialogue.
Posłuchaj nagrania ponownie
i powtórz dialog.
English today
er
• Hello.
• Hi.
• OK.
• Bye.
• Goodbye.
1
Hi! I’m Lenny!
The alphabet
« Vocabulary:
Grammar
5 I’m Lily.
My name’s Asha.
What’s your name?
1
04
L isten and repeat. Then say the alphabet
backwards. Posłuchaj nagrania i powtórz
litery alfabetu. Następnie wymień je od
końca.
I’m = I am
My name’s = My name is
> Lenny’s Grammar Lessons p. 87
Speaking
3 Work in pairs. Say Hello to your partner.
Pracując w parach, przeczytajcie dialog. Użyjcie
waszych imion.
A: Hello.
B: Hi.
A: I’m … . What’s your name?
B: My name’s …
4 Y
ou are a famous sportsperson. Work in pairs.
Say Hi or Hello to your partner. Pracujcie w parach.
Wyobraźcie sobie, że jesteście osobami ze zdjęć.
Zadawajcie sobie nawzajem pytania i odpowiadajcie
na nie. Następnie zamieńcie się rolami.
A: Hi, I’m David. What’s your name?
B: Hello, David. My name’s Serena.
Listening
6 1
05
L isten and write the names in your
notebook. Posłuchaj nagrania i napisz
imiona w zeszycie.
1 Lily
1 David Beckham
2 Serena Williams
1 L 2 R 3 a 4 A 5 a y
b a
i About you
7 W
ork in pairs. Say Hello to your partner and
spell your name. Pracując w parach, odegrajcie
dialog. Przedstawcie się sobie nawzajem
i przeliterujcie swoje nazwiska.
Hello. I’m Marta Nowak.
M – A – R – T – A N – O – W– A – K
3 Victoria Pendleton
4 Kobe Bryant
5
B He’s my brother.
Cel lekcji:
•rozmawianie o swojej rodzinie
«Temat: Życie rodzinne Presentation
i towarzyskie (członkowie rodziny)
1
1 06
Listen and read. Posłuchaj nagrania
i przeczytaj tekst.
Robbie: Hi, Alex. Alex is my little brother.
Raj: Hi, Alex.
Alex: Hello.
Raj: And who’s he in the photo?
Robbie: He’s my dad.
Raj: What’s his name?
Robbie: His name’s Eric.
Raj: And who’s she?
Robbie: She’s my mum. Her name’s Sally.
Raj:
And that’s you and Lily! Nice photo!
1
2 07
Listen and repeat the dialogue.
Posłuchaj nagrania ponownie
i powtórz dialog.
Family members
« Vocabulary:
1
3 08
Listen and repeat. Posłuchaj
nagrania i powtórz wyrazy.
father (dad) mother (mum) brother
sister uncle aunt cousin grandfather (grandad) grandmother (grandma)
4 L ook at the Baker family tree and write the family
members in your notebook. Use the word in exercise 3.
The Baker
family
Popatrz na drzewo genealogiczne rodziny
Bakerów. Którymi wyrazami z ćwiczenia 3.
należy uzupełnić obrazek?
Zapisz je w zeszycie.
1 grandfather
Jerry
Eric
Sally
3
Janice
1
2
4
Peter
Lily
6
Alex
7
Robbie
8
9
Patricia
5
Jake
10
6
1
Grammar
Grammar
Who’s he?
He’s my dad.
Who’s she?
She’s my mum.
He’s my dad.
What’s his name?
His name’s Eric. He’s = He is She’s = She is
She’s my mum.
What’s her name?
Her name’s Sally.
> Lenny’s Grammar Lessons p. 87
7 W
ork in pairs. Look at the Patel family in
Exercise 6 again. Ask and answer. Pracując
> Lenny’s Grammar Lessons p. 87
Speaking
5 W
ork in pairs. A: You are Raj. B: You are Robbie.
Ask and answer about the Baker family in
Exercise 4. Pracując w parach, zadawajcie sobie
nawzajem pytania dotyczące osób z ćwiczenia 4.
i odpowiadajcie na nie. Wyobraźcie sobie, że jedno
z was jest Rajem, a drugie Robbiem.
A: Who’s he?
B: He’s my grandad.
A: Who’s she?
B: She’s …
w parach, zadawajcie sobie nawzajem pytania
dotyczące zdjęć z ćwiczenia 6. i odpowiadajcie
na nie.
1
A: What’s her name?
B: Her name’s Deepa.
8 W
rite the correct words in your notebook.
Then work in pairs. Ask and answer. Napisz
w zeszycie właściwe słowa. Następnie, pracując
w parach, przeczytajcie dialogi.
1 her
Miley Cyrus:
singer and actress
6 L ook at the Patel family. You are Asha. Write
He’s or She’s in your notebook. Popatrz na zdjęcia
rodziny Patelów. Wyobraź sobie, że jesteś Ashą.
Napisz w zeszycie He’s lub She’s.
1 She’s
1
A: What’s his / her name?
B: His / Her name’s Miley.
Daniel Radcliffe:
actor
Asha
1 Deepa
2 Raj
2A: What’s his / her name?
B: His / Her name’s Daniel.
About you
9 D
raw your family tree. Then work in pairs.
Ask and answer. Narysuj drzewo genealogiczne
3 Sanjay
1
2
3
4
?
?
?
?
my mum.
my brother.
my dad.
my grandma.
4 Devina
swojej rodziny. Porozmawiajcie w parach o waszej
rodzinie na podstawie narysowanych drzew.
A: Who’s he?
B: He’s my brother.
A: What’s his name?
B: His name’s Felipe.
7
C How old are you?
Cele lekcji:
•pytanie innych o wiek
•nazywanie dni tygodnia
•liczenie do 50
Presentation
1
1 09
Listen and read. Posłuchaj nagrania
«Temat: Człowiek (dane
i przeczytaj tekst.
personalne)
Robbie: It’s my birthday today.
Raj: Really? Happy birthday! How old are you?
Robbie: I’m eleven. How old are you?
Raj:
I’m ten but I’m eleven on
Wednesday.
Robbie: Cool!
Raj: Hi, Lily! Wow! What a big present!
Lily: Yes, it’s for my dog. It’s his birthday
on Thursday.
Raj: How old is he?
Lily: He’s five.
Robbie:Oh no! It’s a present for Spot, not
for me!
1
2 10
Listen and repeat the dialogue.
Posłuchaj nagrania ponownie
i powtórz dialog.
English today
• Really?
• Happy birthday!
• Cool!
• Wow!
• What a (big present)!
• Oh no!
4 C
over Exercise 3. Write the days of the week
in your notebook. Zakryj ćwiczenie 3. Napisz
Days of the week
« Vocabulary:
1
3 11
Listen and repeat. Posłuchaj nagrania
i powtórz nazwy dni tygodnia.
w zeszycie nazwy dni tygodnia.
Saturday
u s a S n a Monday
Tuesday
W d e d y
Wednesday
4
Thursday
Friday
Saturday
5
6
7
8
Sunday
8
r d y
9
o d y
T u s a 5 In your notebook, number the days
in Exercise 4 in order. Napisz w zeszycie
nazwy dni tygodnia z ćwiczenia 4.
we właściwej kolejności.
1 Monday
1
Grammar
Grammar
It’s my birthday today.
What day is it today?
How old are you? I’m eleven.
How old is he/she? He’s/She’s eleven.
How old am I?
You’re eleven.
It’s = It is
> Lenny’s Grammar Lessons p. 87
Speaking
> Lenny’s Grammar Lessons p. 88
8 1
13
rite the questions and answers
W
in your notebook. Then listen and check.
6 L ook at the planner in Exercise 3. Work
in pairs. Point to a day and ask and answer.
Pracujcie w parach. Niech jedno z was wskaże
w ćwiczeniu 3. dzień tygodnia, a drugie poda
jego nazwę. Następnie zamieńcie się rolami.
Napisz pytania w zeszycie. Odpowiedz na
nie. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje
odpowiedzi.
1 How old is Maria? She’s eleven.
A: What day is it today?
B: It’s Monday.
Numbers 0–50
« Vocabulary:
1
7 12
Listen and repeat. Posłuchaj nagrania
1
?
old is Maria? 2 ?
is Jack?
3 ?
you?
?
your mother?
i powtórz liczby.
4 Writing
9 In your notebook, write about you and two
people in your family. Napisz w zeszycie krótki
tekst o sobie i dwóch osobach z twojej rodziny.
Hi! My name’s Rafal.
I’m ten. My brother is
Danek. He’s twelve. He’s
cool. She’s my mum. Her
name’s Magda. She’s
thirty-five. She’s nice.
9
D Revision
1
14
1
Write the missing letters of the alphabet in your notebook. Then listen and say the next letter.
Napisz w zeszycie brakujące litery alfabetu. Następnie posłuchaj nagrania i powiedz kolejną literę.
1 B
A M W Cel lekcji:
•powtórzenie materiału i samoocena
1
7
12
C O Y 2
8
13
E Q 3
9
G S I U 4
10
5
11
K 6
2 Look at Ben’s family tree. Read the sentences and write the missing words in your notebook.
Popatrz na drzewo genealogiczne rodziny Bena. Przeczytaj zdania i napisz w zeszycie brakujące wyrazy.
1 sister
Hi! I’m Ben.
1 Rita is my ? .
2 Anton is my ? .
3 Thomas is my ? .
4 Antonia is my
5 Dawn is my
6 Martin is my
.
?
.
?
?
.
3 C
omplete the dialogues about Ben’s family in your
notebook. Write the missing words. Then work in pairs.
Ask and answer. Jakimi wyrazami należy uzupełnić zdania
dotyczące osób z ćwiczenia 2.? Zapisz je w zeszycie.
Następnie, pracując w parach, przeczytajcie dialogi.
1 She’s
1 A: Who’s she?
B: 1 my sister.
A: What’s 2 name?
B: 3 name’s Rita.
2 A: Who’s he?
B: 4 my uncle.
A: What’s 5 name?
B: 6 name’s Tony.
10
7 Grace is my ? .
8 Tony is my ? .
9 William is my ? .
4 In your notebook, write the missing
numbers in the sequence. Napisz
w zeszycie kolejne liczby.
1 eight
1 ten, nine, ? , seven
2 two, four, six, ?
3 twenty, nineteen, eighteen, ?
4 twenty, thirty, forty, ?
5 fifty, forty, thirty, ? , ten
6 five, ten, ? , twenty
7 two, four, eight, sixteen, ? 5 R
ead and write the correct words in your
notebook. Then act out the dialogue. Napisz
w zeszycie właściwe słowa. Następnie, pracując
w parach, odegrajcie dialog.
1 My
Scott: Hello. 1 My / I’m name’s Scott. She’s
2
my / her sister, Jenny. What’s 3 you’re /
your name?
4
Amy: My / I’m Amy. How old 5 is / are you?
Scott: 6 I’m / My ten.
Amy: How old 7 is / are your sister?
Scott: 8 She’s / He’s twelve.
6 U
nscramble the words. Then write the questions
and answers in your notebook. Z podanych liter
ułóż wyrazy i zapisz je w zeszycie wraz z pytaniami.
Song: My family
1
1
8 15
L isten and write the missing words in your
notebook. Then listen and sing. Posłuchaj
nagrania i napisz w zeszycie brakujące
wyrazy. Następnie posłuchaj piosenki
i zaśpiewaj ją.
1 father
He’s my 1 .
His name’s Sam.
She’s my 2 .
Her name’s Pam.
He’s my 3 .
His name’s Joe.
She’s my 4 .
Her name’s Flo.
He’s my 5 .
His name’s Boo.
My 6 ’s Dan.
Who are you?
Pronunciation: /h/
1
9 16
Listen and repeat. Posłuchaj
nagrania i powtórz zdania.
Hi! He’s Henry! His hat is blue.
Henry’s ten. How old are you?
1 Saturday
My progress
10 Read and say Yes or No. Przeczytaj listę
umiejętności. Które z nich już opanowałeś/
opanowałaś?
1 What day is it today?
It’s ? . (dutaryaS)
2 What day ? it today?
It’s ? . (haryTdus)
3 What ? today?
It’s ? . (saTeyud)
4
What ? ?
It’s ? . (riyFad)
5 ? ?
It’s ? . (nyodMa)
6 ? ?
? . (yendsWade)
7 L ook at the dialogues in Exercise 6. Work
in pairs. Ask and answer. Pracując w parach,
przeczytajcie dialogi z ćwiczenia 6.
A: What day is it today?
B: It’s Saturday.
Umiem:
przedstawić się
Hello. I’m Lily.
zapytać o czyjeś imię
What’s your name?
przeliterować swoje imię
I’m Marta. M – A – R – T – A.
rozmawiać o swojej rodzinie
He’s my dad.
zapytać kogoś o wiek
How old are you?
wymienić dni tygodnia
Monday, Tuesday …
policzyć do 50
one, two, three …
11
pc
k m
ix
piick
mix
and
?
t
a
h
w
s
Gues
NUMBERS
AND LETTERS
Cel lekcji:
•utrwalenie materiału
How to …
make a really cool
birthday card!
Read the instructions. Make a birthday card.
The letters A, F, H, K, N, Y and Z are all
three lines.
Przeczytaj instrukcje i wykonaj kartkę urodzinową.
You need:
• 2 pieces of paper • a pair of scissors
• glue
• crayons or pens
Step 1: Fold
The letters A, H, I, M, O, T, U, V, W, X and Y are the
same in a mirror. Now you try!
Step 2: Draw
Step 3: Cut
JUST
JOKING!
Step 4: Glue
Step 5: Colour
There are eleven letters in
the alphabet.
It’s true! Look!
12
Really?
Ha ha!
Step 6: Write
1
magazine
Fun Time!
ALPHABET SOUP
Write the missing letters of the alphabet in your notebook. Then order the letters and write the
word. Napisz w zeszycie brakujące litery alfabetu. Następnie ułóż z nich wyraz i zapisz go w zeszycie.
A, …
My favourite day is STAR SPOT
JUST
Write the correct words in your notebook.
.
JOKING!
Napisz w zeszycie właściwe słowa.
1 is
Justin Bieber
Justin Bieber 1 is / are
a singer.
2
He’s / She’s from
Canada. 3 His / Her
pet is a dog. His
name’s Sam.
What’s half of 8?
3! Haha!
Malia Obama
Malia Obama is from
the USA. 4 His / Her
dad 5 is / are Barack
Obama. 6 His / Her
pet is Bo. He’s a dog.
13

Podobne dokumenty