Nr II/07 luty Na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca został uchwalony

Komentarze

Transkrypt

Nr II/07 luty Na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca został uchwalony
Na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca został uchwalony jednogłośnie budżet naszej gminy na rok 2007.
Poniżej podajemy planowane wydatki na zadania własne i zlecone.
Plan wydatków gminy na 2007 rok opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące opracowania projektu dochodów i zasad wydatkowania środków zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249,poz. 2104
z późniejszymi zmianami) a także założeń, że w 2007 roku:
- wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,9 %
- składka na fundusz pracy wyniesie 2,45 %
- średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 3 %
Wydatki gminy na 2007 rok planuje się w kwocie - 11.803.973,00
W planie wydatków zabezpieczono środki na następujące zadania
własne i zlecone
1. Zadania własne gminy - Plan wydatków - 9.795.705,00
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się wydatki w kwocie - 17.000,00 zł.
2. Dział 020 - Leśnictwo. Planowana kwota wydatków na 2007 rok
wynosi - 10.000,00 zł. Kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na zadrzewienia nieużytków oraz utrzymanie i pielęgnację drzew w pasie
drogowym przy nowobudowanych drogach gminnych. Wydatek sfinansowany zostanie ze środków budżetu gminy i dotacji WFOŚIGW
Rok 2007 to rok wyboru samorządu wiejskiego, w każdej
miejscowości naszej gminy zostały przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich.
Wszystkim wybranym sołtysom oraz członkom rad sołeckich gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z pracy na
rzecz naszej gminnej społeczności.
3. Dział 600 - Transport i Łączność
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 627.948,00 zł
zadania bieżące tj.: bieżące remonty dróg i odśnieżanie dróg, zakup
sprzętu do remontu dróg , opłata stała za wyłączenia gruntów rolnych
pod budowę drogi w Dębinie, partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w ramach udzielonej pomocy samorządowi
powiatu, partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej Żabia
Wola - Strzyżewice w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu ( II transza), dalsza budowa drogi w Polanówce , przebudowa drogi
gminnej w Pawłowie i Kiełczewicach Górnych przy współudziale środków FOGR i usuwania klęsk żywiołowych, środkami budżetu gminy.
Realizacja modernizacji dróg gminnych oraz dalszej budowy niektórych rozpoczętych odcinków dróg będzie możliwa w 2007 roku pod
warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Planowanie tych zadań na etapie projektu budżetu byłoby planowaniem
fikcyjnym ponieważ w chwili obecnej brak decyzji dotyczących rozpatrzenia złożonych wniosków. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zadanie
współfinansowane środkami Unii Europejskiej zostanie wprowadzone
do budżetu na 2007 rok.
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków
w tym dziale na 2007 rok wynosi - 10.000,00 zł Są to środki przeznaczone na wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.000,00 zł
5. Dział 710 - Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w
tym dziale wynosi - 30.000,00 zł w tym: opracowania geodezyjne i kartograficzne pod przyszłe inwestycje
6. Dział 750 - Administracja publiczna - zadania własne. Plan wydatków na 2007 rok wynosi - 1.751.190,00 złi przedstawia się następująco:
1. Wydatki Rady Gminy i Komisji Rady - 84.750,00 zł w tym:
2. Wydatki administracji samorządowej planuje się w kwocie1.666.440,00 zł
Stan zatrudnienia od 1 stycznia 2007 roku wyniesie 25 etaty, w tym 1
etat sprzątaczki, 1 etat kierowcy i 1 etat pracownika orządkowego oraz
6 osób robót publicznych.
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wydatków -6.000,00 zł
z tego: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 10-ciu jednostek OSP
8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem Plan wydatków87.350,00 zł
9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 145.000,00 zł - zapłata
odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 10.000,00 zł
Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki
11. Dział 801 - Oświata i wychowanie. Plan wydatków - 4.998.038,00
zł, z tego: wydatki bieżące
Wydatki bieżące na zadania oświaty i wychowania obejmują: wydatki
szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach, wydatki przedszkola, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, opłaty na ośrodek szkolenia i dokształcania nauczycieli oraz koszty GZEAS. Planowana kwota
wydatków skalkulowana przy aktualnym stanie organizacyjnym zabezpiecza podstawowe wydatki tj. płace oraz
niezbędne wydatki rzeczowe takie jak: ogrzewanie, energia, środki utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych, niezbędne koszty usług.
Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco:
1.Szkoły podstawowe- rozdział 80101
Plan wydatków szkół podstawowych na 2007 rok - 3.397.955,00 zł
2.Oddziały przedszkolne w szkołach , rozdział 80103
Plan wydatków - 248.939,00 zł
cd na stronie 4
Nr II/07 luty
3
cd ze strony 3
3.Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół -190.490,00 zł
Zatrudnienie 4 etaty.
4.Gimnazjum - rozdział 80110 - 848.538,00 zł
Zatrudnienie w gimnazjum średnio roczne wyniesie 21,93 etatu, z tego 19,55
etatu nauczycieli i 2,38 etatu obsługi,
5. Przedszkola – rozdział 80104 - 175.599,00 zł
Zatrudnienie 4 etaty, w tym 2 etaty nauczycieli i 2 etatu obsługi oraz dodatkowo 2-ch nauczycieli i 1 etat obsługi zatrudnionych przez Biuro Pracy do
końca lutego 2007 roku, a w okresie od lutego do końca czerwca 2007 roku
przez Urząd Gminy. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosi
40 dzieci.
6. Dowożenie dzieci do szkół - rozdział 80113 - 104.000,00 zł
Dowożeniem objęci są uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych
upoważnionych do dowożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - 20.000,00 zł
8. Pozostała działalność - 12.517,00 zł w tym: wydatki związane z awansami n-li i konkursem na dyrektora, wydatki związane z realizacją programu
„Socrates – Comenius” finansowanego ze środków Unii Europejskiej
12. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Plan wydatków - 100.000,00 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:
1. Zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii Szczegółowy zakres
wydatków określa preliminarz kosztów opracowany i przyjęty przez komisję
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: wydatki
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii
2. Partycypacja w kosztach rozbudowy szpitala w Bychawie w ramach udzielonej pomocy Samorządowi Powiatu
13. Dział 852 – Pomoc Społeczna zadania własne. Plan wydatków 389.880,00 zł. Środki te planuje się na następujące zadania własne gminy z
zakresu opieki społecznej.
1. Domy pomocy : jest to zapłata kosztów pobytu 1 mieszkańca gminy w
domu pomocy społecznej.
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,wypłata zasiłków na zakup opału na zimę dla 30 osób celowe jednorazowe zasiłki pieniężne dla 50 osób
3. Dodatki mieszkaniowe
4. Koszty utrzymania OPS - 216.650,00 zł wydatki to: wynagrodzenia osobowe dla 5 – ciu etatów, dodatkowe wynagrodzenia, składki ZUS, usługi
remontowe (remont ksera), pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS
5. Dożywianie dzieci w szkołach - 62.000,00 zł
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.230,00 zł
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne opiekunek,
planowanych do zatrudnienia w 2007 roku.
15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym
dziale na 2007 rok 175.513,00 zł. Zadanie finansowe z tego działu obejmuje:
1. Wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej
2. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „ Kluby
przedszkolaka”.Kluby przedszkolaka będą realizowane w trzech szkołach
podstawowych tj. przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych,
Szkole Podstawowej w Osmolicach i Szkole Podstawowej w Żabiej Woli.
3. Pomoc materialna dla uczniów - 1.600,00 zł. Są to stypendia za wyniki
w nauce.
15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zadania
własne -Plan wydatków - 682.336,00 zł. Środki te planuje się na następujące
zadania :
1. Oczyszczanie miast i wsi
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych
3. Pozostała działalność
a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. W budżecie roku
2007 zostały zabezpieczone środki na realizacje tego zadania jako udział własny gminy zakładając, że realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana przy
współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej.
4
b) Olimpiada ekologiczna w szkołach
c) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi
Strzyżewice
d) Kształtowanie centrum wsi Żabie Wola poprzez budowę
oświetlenia parkowego, zakup i montaż ławek oraz, tablicy informacyjnej,
w tym środki Unii Europejskiej
e) Składki na rzecz Związku Komunalnego Gmin w Kraśniku
f) Opłaty za korzystanie ze środowiska
g) Udział w konkursie ekologicznym „ Przyjaźni Środowisku – Promotor
Ekologii
16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków - 552.450,00 zł
Zadania tego działu to koszty funkcjonowania bibliotek, Centrum
Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach,
świetlicy oraz kapeli i chórów a remont CKiP Gminy Strzyżewice
przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej
Plan wydatków na 2007 rok dla tych zadań przedstawia się
następująco :
1.Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w
Piotrowicach - 220.000,00 zł
W Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest 5 osób oraz 2-ch pracowników na umowy o dzieło tj. kapelmistrz orkiestry i instruktor ds.tańca
2.Dotacja dla bibliotek plan - 165.000,00
W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach.
W całości działalność bibliotek finansowana jest z dotacji gminy.
3. Chóry i kapele - 15.000,00 zł
Środki przeznaczone na sfinansowanie stroi oraz kosztów przewozu
na występy kapeli ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach
Górnych oraz chórów ze wszystkich szkół podstawowych,
w tym na na występy zagraniczne.
Remont Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w
Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - 152.450,00 zł
w tym środki Unii Europejskiej 121.960,00 zł.
17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan na 2007 rok - 93.000,00 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu dla
organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy - 80.000,00 zł, zakup kosiarki i areatora do stadionów - 13.000,00 zł
II. Zadania Zlecone
Plan wydatków zadań zleconych na 2007 rok wynosi - 2.008.268,00 zł w
tym:
1. Dział 750 - Administracja publiczna - plan - 77.248,00 zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych takich jak: rejestracja Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonania przez
jednostki organizacyjne gminy zadań powszechnego obowiązku obrony,
udział w przygotowaniu poboru, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i
konopi oraz krajowy rejestr sadowy działalności gospodarczej. Otrzymane
środki zabezpieczają wydatki płacowe i pochodne płac.
2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 1.620,00 zł
Plan wydatków 1.620 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców.
3. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 100,00 zł
Są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez
gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni
spełniający kryteria dochodow
4. Dział 852– Pomoc społeczna – plan - 1.929.300,00 zł
Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej obejmują: 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Nr II/07 luty
W związku z licznymi przypadkami zaniedbań ze strony właścicieli psów przypominamy o obowiązkach dotyczących utrzymywania
tych zwierząt. Poniżej publikujemy wyciąg z uchwały gminnej o
której nie powinniśmy zapominać!
UCHWAŁA Nr LI /287/2006 RADY GMINY STRZYŻEWICE
z dnia 18 października 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżewice
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
obiektów sportowych.
ust. 2 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zapewnić im
pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i
stały dostęp do wody. Uwięź, na której trzymane jest zwierzę,
nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi
mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.
10.W przypadku padnięcia, zwłoki zwierząt domowych należy
przekazywać do jednostki prowadzącej działalność w zakresie
zbierania lub unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Koszt unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia ponosi jego właściciel.
§ 16
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie
tych zwierząt.
Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy:
systematyczne szczepienie psa w wieku powyżej 3 miesięcy przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.
U. Nr 69, poz. 625 z późn. zmianami) i okazywaniu zaświadczenia
o przeprowadzonym szczepieniu na żądanie uprawnionych osób,
w przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną
– uzyskanie stosownego zezwolenia Wójta Gminy zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.
U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami), w związku z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznanych za
agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
3. Właściciel nieruchomości (posesji) zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie, w
taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej
granice oraz umieścić w widocznym miejscu odpowiednio oznakowaną tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem.
4. W miejscach publicznych psy mogą być prowadzone tylko na
smyczy, natomiast psy lub inne zwierzęta ras uznanych za agresywne lub o usposobieniu agresywnym mogą być prowadzone
tylko na smyczy i z założonym kagańcem.
5. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest
dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi
i przy zapewnieniu pełnej kontroli nad jego zachowaniem, nie
dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne lub z natury agresywnych.
6. Psy ras niebezpiecznych muszą być wyprowadzane wyłącznie
przez osoby dorosłe, które są w stanie sprawować odpowiedni
nadzór nad zwierzęciem.
7. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach
przeznaczonych do użytku publicznego.
8. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:
miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności do
piaskownic;
pomieszczeń użyteczności publicznej;
Nr II/07 luty
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
23-107 Strzyżewice, tel. (081) 56-28-150
1. TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE
profil - zarządzanie informacją - dla dziewcząt i chłopców
2. CZTEROLETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Technikum Samochodowe
Zawód: technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów
samochodowych - dla chłopców
Technikum Ekonomiczne
Zawód: technik ekonomista - dla dziewcząt i chłopców
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Zawód: technik mechanizacji rolnictwa - dla chłopców
Technikum Informatyczne
Zawód: technik informatyk - dla dziewcząt i chłopców
3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych - dla chłopców
Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - dla
chłopców
Zawód: ślusarz-spawacz - dla chłopców
Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, internatem, warsztatami, salą gimnastyczną, siłownią, stadionem
sportowym, pracownią komputerową ze stałym dostępem do
Internetu.
Szkoła prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców, który umożliwia uzyskanie prawa jazdy kat. B, T i M.
W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież ma możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań sportowych w sekcjach
podnoszenia ciężarów, koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.
Ponadto oferujemy bezpłatne korzystanie z Internetu .
Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły
w godz. 700 – 1500, telefon 0 81/ 56-28-150
Zapraszamy
5
W dniach od 17 do 19 lutego 2007 w Centrum Olimpijskim Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, po raz pierwszy w Polsce, odbył
się „Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Sportowych”, na
który zaproszeni zostali uczniowie z różnych szkół naszego kraju, w tym
również gimnazjaliści z Gimnazjum w Bystrzycy Starej
Dnia 18 lutego (w składzie: Justyna Skrzypek i Łukasz Oleszko oraz panie: Jolanta Konieczna i Agnieszka Kaproń) pojechaliśmy do Warszawy, aby uczestniczyć w Festiwalu. Biorąc udział w pokazach filmów o
różnorodnej tematyce sportowej mogliśmy np. zobaczyć pracę trenera
podczas treningu, na meczu, na zgrupowaniu, czy też w różnych sytuacjach pozasportowych.
Pokazom filmowym towarzyszyły inne, ciekawe atrakcje, które na
nas czekały. Jedną z nich były warsztaty dziennikarskie prowadzone
przez znanego i cenionego redaktora sportowego Andrzeja Mielczarka
tu dowiedzieliśmy się w jaki sposób przeprowadzić relację ze szkolnych rozgrywek sportowych. Po wyczerpujących warsztatach czekała
nas miła niespodzianka - wszyscy uczestnicy Festiwalu spotkali się z
reprezentantami Polski oraz wicemistrzami świata 2006 w siatkówce
mężczyzn, Michałem Bąkiewiczem i Wojciechem Grzybem grającymi na co dzień w klubie PZU AZS Olsztyn. Siatkarze zasypywani byli
przez uczestników spotkania pytaniami od prywatnych począwszy, a na
sportowych skończywszy. Po konferencji nadeszła pora, aby zdobyć autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcia z wybitnymi sportowcami.
Podczas Festiwalu zwiedziliśmy siedzibę Centrum Olimpijskiego. Budynek Centrum sam w sobie robi wrażenie, bo jego architektura jest bardzo nowoczesna, a wykonany jest ze szkła . Zwiedzanie Muzeum Sportu
i Turystyki ( które mieści się w Centrum ) rozpoczęliśmy od pierwszych Igrzysk Olimpijskich w Starożytnych Atenach przechodząc przez
wszystkie lata w dziejach sportu, a skończywszy na ostatnich igrzyskach
w Turynie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po muzeum, poruszamy się po bieżni i mamy wrażenie, ze znajdujemy się na autentycznym obiekcie sportowym.
Muzeum gromadzi cenne pamiątki takie jak: znicze olimpijskie, medale,
sprzęt sportowy i inne związane z historią ruchu olimpijskiego.
Aktualnie w Centrum otwarta jest wystawa poświęcona Januszowi Kusocińskiemu (1907-1940), legendzie polskiego sportu i najlepszemu
biegaczowi okresu międzywojennego oraz zdobywcy złotego medalu
w biegu na 10000m podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w
1932.
Zachęcamy wszystkich do zwiedzenia Centrum Olimpijskiego w
Warszawie, bo naprawdę warto!
Przeżycia związane z Festiwalem na długo pozostaną w pamięci całej
naszej czwórki.
Zakończył się sezon Szkolnych Igrzysk Sportowych w tenisie
stołowym. W tym roku szkolnym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli odnieśli również duże sukcesy. Największy
to Natalii Cięszczyk – I miejsce w województwie w indywidualnym tenisie stołowym w kategorii dziewcząt starszych. Dobrymi miejscami mogą cieszyć się również: Karolina Lalak – IV
miejsce w województwie w kategorii dziewcząt młodszych oraz
Mateusz Lalak - VII miejsce w kategorii chłopców starszych. Zawodnicy Ci zdobyli również I miejsca na szczeblu powiatowym
Igrzysk Szkolnych.
Trenują w Klubie Sportowym „Sygnał”. Swoimi umiejętnościami dzielą się z kolegami i koleżankami ze szkoły. Dzięki temu
również inni uczniowie mogą poszczycić się wysokimi osiągnięciami w zakresie tenisa stołowego np. : Marta Zawiślak, Rafał
Janik czy Arkadiusz Banach.
W drużynowym tenisie stołowym największy sukces osiągnęły:
Natalia Cięszczyk, Marta Zawiślak, Karolina Lalak, które reprezentując drużynę Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli, po zwycięstwach na szczeblu powiatowym i rejonowym, zajęły V miejsce
w Wojewódzkich Igrzyskach Sportowych w kategorii dziewcząt
starszych.
Dorota Lato
Wzorem lat ubiegłych nauczyciele przygotowali dla dzieci ciekawą
ofertę zajęć w czasie ferii zimowych. Były zajęcia komputerowe,
akrobatyczno -taneczne, doskonalące język angielski i niemiecki, muzyczne oraz rozgrywki w ping - ponga. Codziennie w godzinach 900
– 1300 uczniowie nie tylko naszej szkoły mogli pożytecznie i aktywnie
spędzić wolny czas. Przychodziło ich dosyć dużo, bo natura zawiodła
i o atrakcjach zimowych nie było mowy.
Wolne dni to również możliwość przeprowadzania niezbędnych remontów w klasach szkolnych. Tym razem za namową wychowawcy
klasy IV pana Pawła Tetera część rodziców odnowiła pomieszczenie,
w którym ich pociechy będą się uczyły jeszcze ponad 2 lata. Zakupionymi przez szkołę farbami pomalowali podłogę, lamperie i parapety.
W ładnej sali nie pasowały stare ławki, więc szkolny konserwator wymienił w nich blaty.
Rodzice zakupili nowe doniczki do kwiatów i teraz klasa wygląda
prawie jak nowa. Oto nasi społecznicy: Józef Matacz, Stanisław Rymarz, Andrzej Skiba, Agnieszka Koziej, Piotr Opoka.
Uczniowie twierdzą, że w odnowionej sali o wiele lepiej im się pracuje, co mamy nadzieję przełoży się na lepsze wyniki nauczania.
Uśmiechy i radość dzieci są najlepszym podziękowaniem za włożoną
pracę.
Za pomoc w remoncie zaangażowanym rodzicom serdecznie dziękujemy.
MC
Justyna Skrzypek
Łukasz Oleszko
6
Nr II/07 luty
W pogodne sobotnie popołudnie, w świątecznym nastroju, przy elegancko nakrytych stołach, w blasku świec, w otoczeniu girland i czerwonych
serc symbolizujących miłość wnuków do babć i dziadków spotkały się
trzy pokolenia. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz zespół „Wiercipięty” przekonały wszystkich, że dobrze pamiętają o tym ważnym święcie.
W montażu słowno – muzycznym wyrażały swoje najgłębsze uczucia.
Opowiadały o zaletach i zasługach swoich babć i dziadków, o umiejętnościach i talentach, jakie posiadają, a także o okazywanej im trosce,
opiekuńczości, cierpliwości i miłości płynącej z serc dziadków, jak również o tym, że potrafią się świetnie bawić i zawsze mają dla swych wnuków „worek pełen dobrych rad”. Dzieciaki przekazały również wiązankę
najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, szczęścia i słodyczy, pomyślności i radości, dni bez zmartwień i bez strapień oraz odpoczynku wiele.
„Niech im życie płynie miło, żeby trosk im też ubyło i na koniec życzeń
jeszcze emerytury życzyli im większej...”.
W piosenkach podarowali swoje serca i kwiaty, namalowali laurki i wyśpiewali im sto lat. Następnie dzieciaki zatańczyły „Siedmiokroczek”
oraz wcieliły się w role krasnoludków w czerwonych czapeczkach. Po
prezentacji tańców animacyjnych dzieci zaprosiły babcie i dziadków
do wspólnej zabawy tanecznej. Walce, samba, rumba, cza-cza, krakowiaczki i poleczki królowały tego wieczora. Przy dźwiękach biesiadnej
muzyki bawili się wspaniale wszyscy zaproszeni goście oraz dzieci. Kolejnym punktem imprezy było wspólne śpiewanie znanych, lubianych i
popularnych piosenek i przyśpiewek, które poprowadziła Pani Regina
Wróbel. Wszyscy chętnie śpiewali i bawili się wesoło. Impreza trwała
do późnych godzin, ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy.
Rozbawieni, szczęśliwi i wzruszeni goście udali się ze swoimi pociechami do domów. Ta wspaniała zabawa to zasługa nie tylko dzieci i ich
opiekunki, ale także Pani dyrektor Laury Żydek, jak również kochanych
rodziców, którzy przygotowali bardzo smaczny poczęstunek oraz współuczestniczyli i czuwali nad bezpieczeństwem i przebiegiem imprezy.
Jolanta Szysz
Od 1 kwietnia 2007 roku Samorządowe Przedszkole Publiczne w
Piotrowicach rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2007/2008.
Jest to się czas, kiedy rodzice pragnący umożliwić swoim dzieciom
wszechstronny rozwój rozważają decyzję - czy zapisać dziecko do
przedszkola?
W związku z tym chętnie zaprezentujemy naszą placówkę wszystkim, którzy naszego przedszkola jeszcze nie znają.
Budynek przedszkola umiejscowiony jest w parku, z dala od głównego szlaku komunikacyjnego. W przedszkolu znajdują się dwie sale,
jadalnia dla dzieci i łazienka.
Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw znajdujący się przy przedszkolu. Plac jest ogrodzony, a rosnące wokół drzewa, latem rzucają
przyjemny cień.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
6.45 do 16.30. Oferujemy trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad,
podwieczorek przygotowywane w przedszkolnej kuchni. Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy w oparciu o programy wychowania w przedszkolu dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, wykorzystując nowoczesne pomoce dydaktyczne,
środki audiowizualne, książki i zabawki. Na co dzień umożliwiamy
dzieciom wyrażanie swoich przeżyć, doświadczeń, marzeń i fantazji w różnorodnych formach aktywności: intelektualnej, muzycznej,
ruchowej oraz plastyczno-konstrukcyjnej. Uczymy dzieci ich praw,
mówimy wspólnie o obowiązkach,
uwrażliwiamy na potrzeby innych. Organizujemy na terenie placówki płatne zajęcia dodatkowe: rytmikę, język angielski, zajęcia z tańca
towarzyskiego. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach, organizujemy uroczystości zgodne z kalendarzem przedszkola.
Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do przedszkola od września 2007 roku, powinny pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożyć w terminie do 30 kwietnia 2007 roku.
Tradycją naszego przedszkola jest DZIEŃ OTWARTY. W tym dniu
wszystkie dzieci, które nas odwiedzą będą mogły bawić się wspólnie
z naszymi przedszkolakami, zobaczyć jak wygląda fragment dnia w
przedszkolu, obejrzeć zabawki, przybory, z których korzystamy na co
dzień. W tym roku zapraszamy wszystkich na 24 kwietnia 2007 roku
(wtorek),w godzinach od 10.00 do 12.00 Wszystkich chętnych zapraszamy. Do zobaczenia !!!
Joanna Kapica, Marta Różycka
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach
Składa serdeczne podziękowania:
Państwu Magdalenie i Adamowi Cnota
- Zakład kamieniarski „Diatrak”
Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Kunom – „Kuna” SJ
Państwu Małgorzacie i Tomaszowi Wolskim
– PPUH „Mit”
Panu Marianowi Piotrowiskiemu- „Rol-Mex”
– skład materiałów przemysłowych i rolniczych
Panu Markowi Fusowi- „Marfus”
za ufundowanie pomocy naukowych, bezinteresowną
pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej szkole.
Z wyrazami szacunku Laura Żydek
Nr II/07 luty
7
Szkoła dla ciebie, pod takim tytułem został ogłoszony nabór wniosków na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich szczebli szkół. Z
terenu gminy wysłano 6 projektów, cztery z nich uzyskały akceptację. Dużym strumieniem spłyną pieniądze na zajęcia dla naszych dzieci. Poniżej
prezentujemy założenia realizowanych projektów.
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej
Projekt nasz opiera się na szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w formie kółek przedmiotowych, zajęć dydaktycznych poza
szkołą, zajęć dla uczniów wymagających wsparcia.
Chcemy by uczniowie mogli zapoznać się z historią i tradycjami Gminy, Lubelszczyzny i wybranych regionów Polski.
Chcemy zachęci uczniów do rozwijania własnej aktywności intelektualnej i fizycznej, pobudzać aspiracje edukacyjne i zainteresowania
uczniów.
Chcemy umożliwić uczniom podniesienie poziomu umiejętności językowych,
wdrażyć i doskonalić umiejętności posługiwania się najnowszymi środkami komunikowacji.
Cele te chcemy realizować poprzez stosowanie atrakcyjnych pobudzających myślenie i inspirujących do podejmowania własnych działań
metod i form pracy z uczniami, takich jak:
wyjazdy edukacyjne, Zielone Szkoły, zajęcia warsztatowe, zajęcia
plenerowe, przygotowanie inscenizacji, wywiady z ciekawymi ludźmi, opracowanie folderu projektu, wykonanie makiet obiektów zabytkowych, wydawanie gazetki szkolnej, założenie i prowadzenie strony
internetowej projektu, tłumaczenie znanych tekstów, przeprowadzenie
gminnego konkursu wiedzy o regionie, wyjazdy na pływalnię, zajęcia
rekreacyjno-spotrowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia logopedyczne.
Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach
tytuł programu rozwoju: :Chcę zobaczyć, poznać, być,...”
Koordynator projrktu: Alfred Sagan
założenia: projektem zostanie objętych 88 uczniów
wydatki projektu szacowane są na kwotę 60610 złotych
Celem projektu jest wsparcie uczniów w realizacji ich planów, marzeń
edukacyjnych i życiowych, wyrównywanie szans pomiędzy dziećmi z
obszarów wiejskich a dziećmi z obszarów miejskich. Projekt umożliwi
rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozwoli na
zwiększenie ich aktywności społecznej, nabywania nowych umięjtności
i kompetencji z uwzględnieniem sprawnego komunikowania się i technologii informacyjnej oraz pozwoli na aktywne uczestnictwo uczniów
w życiu kulturalnym i społecznym. W ramach projektu zorganizowane
zostaną zajęcia dodatkowe, które będą obejmowały:
zajęcia w ramach “Akademii Muzycznej” wokalne i gry na instrumentach, „Z komputerem „Na Ty” nie tylko po polsku”: warsztaty komputerowe i językowe, zajęcia sportowe : „Zdrowo i bezpiecznie” : nauka
pływania (zajęcia na basenie ) i wycieczki pieszo- rowerowe po Gminie
Strzyżewice.
W zajęciach pod nazwą „Akademia Muzyczna” uczestniczyć będą
również uczniowie z PSzP w Rechcie i Zespołu Szkół w Bystrzycy St.
na podstawie zawartego porozumienia z dn.: 22.02.2007 r. pomiędzy
Publiczną Szkołą Podstawową w Kiełczewicach Górnych a ww.
szkołami.
Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli
Założeniem projektu „Ze szkoły wyruszam w świat” jest wspieranie
uczniów w realizacji ich potrzeb, marzeń i planów edukacyjnych, stworzenie warunków do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, w
celu zmniejszania dysproporcji między miastem a wsią. By zaspokoić różnorodne oczekiwania uczniów, rodziców i potrzeby środowiska
lokalnego, działania będziemy prowadzić w wielu kierunkach równocześnie. W ramach projektu zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne
8
obejmujące następujące działania:
- Klub Miłośników Przyrody, treningi w szkółce jeździeckiej,
- Koło Odkrywców Internetu,
- Skarbnica Talentów i Trzymam Cię za rękę - rozwijanie zdolności i
wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- Multimedialna Kronika Szkoły oraz fotogaleria,
- Teatrzyk Obcojęzyczny,
- Koło recytatorskie - „Strofy dla Ciebie”,
- Taniec nowoczesny - „Crazy Frogs”,
- Koło regionalne - „Tutaj są moje korzenie”,
- Koło dziennikarskie.
Realizując powyższe działania będziemy wykorzystywać innowacyjne metody dydaktyczno-wychowawcz
Szkoła Podstawowa w Rechcie
Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie dysproporcji między wsią
a miastem w zakresie dostępu do działań edukacyjno - kulturalnych
uczniów. Podejmowane działania w ramach w/w projektu obejmują
szerokie spektrum zainteresowań i aktywności uczniów. Celem ich
jest motywowanie i wspieranie rozwoju osobowościowego na wielu
płaszczyznach: kultury, wychowania obywatelskiego, wychowania
technicznego i wspomagania działań dydaktycznych. Szczególną troską objęci zostaną uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i wychowawczych, również ci, którzy zagrożeni są różnego rodzaju
patologiami obserwowanymi w naszym środowisku. Projekt będzie
realizowany na bazie już istniejących w szkole grup i kół zainteresowań, jak również stworzy możliwość utworzenia nowych. Zajęcia
będą miały charakter pozalekcyjny, część z nich prowadzona w dniach
wolnych od zajęć szkolnych
Planowane przedsięwzięcia: teatrzyk szkolny, kluby językowe, zajęcia
z zakresu informatyki, zajęcia manualno-techniczne, koło regionalne, realizowanie zadań taneczno -i muzycznych, szkółka pływacka,
wdrażanie dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych,
wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz inne wyjazdy.
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI w PIOTROWICACH
serdecznie zaprasza na:
I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej Lubelski Talent 2007
24 marzec 2007
Przesłuchania festiwalowe w godz 11.00-17.00
Koncert laureatów i wręczenie nagród - 17.30
Sponsorzy festiwalu
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia
Urząd Gminy Strzyżewice
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
Sklep “Muzyk”, Lublin, ul.Cyrulicza 2
Nr II/07 luty
„Cyfrowe przetwarzanie dźwięku” - to zajęcia realizowane w ramach „Pożytecznych ferii 2007”. Projekt w znacznej większości finansowany był
przez Fundację Wspomagania Wsi, a zrealizowany przez Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach. W ramach projektu dla potrzeb pracowni
muzycznej został zakupiony komputer wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Zajęcia odbywały się codziennie i cieszyły się dużym zainteresowaniem. O szczegóły przedsięwzięcia zapytaliśmy już samych zainteresowanych.
Red. Ferie zimowe to okres wypoczynku, a raczej, mówiąc wprost, odpoczynku od zajęć szkolnych. Można się więc wyspać do woli, oglądać
programy telewizyjne lub grać godzinami na komputerze. Natomiast
wasza grupa codziennie spędza dwie do trzech godzin w sali muzycznej.
Uchylcie więc rąbka tajemnicy, cóż tak intrygującego Was tam przyciąga?
Jesteśmy uczestnikami kursu pt. „Cyfrowe przetwarzanie dźwięku” i
uczymy się pracować w programie „Dance eJay 2”
Czy można bliżej?
Program służy do komponowania muzyki dance. Po krótkim zaprezentowaniu przez instruktora podstawowych jego funkcji i możliwości
stwierdziliśmy, że nie jest on zbytnio skomplikowany. Do tworzenia
utworów muzycznych mamy do dyspozycji ok. 1000 próbek dźwiękowych, czyli tzw. sampli, które są podzielone na kilka grup insrtumentów oraz przeróżnych efektów dźwiękowych, a są to, m.in.: bass, voice,
extra, fx, drums itd., co znacznie ułatwia komponowanie muzyki, jak
również pracę z programem.
Wypowiadacie się, nie jak początkujący, ale jak znawcy tematu. Krótko
mówiąc, połknęliście „muzycznego bakcyla”?
-Po zapoznaniu się z programem praca idzie coraz lepiej. Niektórzy z
nas już po dwóch dniach zaczęli komponować utwory trwające ponad
trzy minuty, co oznacza, że musieli poświęcić sporo czasu, aby tego dokonać. To pozwala zaś sądzić, iż niektórzy z nas na dobre zostali zarażeni pasją tworzenie...hmm...
Czy nazywać Was można kompozytorami?
- Czemu nie?- żartuję – hmm... aczkolwiek coś w tym jest. Mówiąc
całkiem serio, to różnicami między nami a „prawdziwymi kompozytorami” jest zasadnicza, mianowicie oni samodzielnie tworzą muzykę,
nuta po nucie, dźwięk po dźwięku... My zaś posiadamy gotowe sample,
które tylko wystarczy ze sobą odpowiednio połączyć – do pewnego stopnia przypomina to wczesnodziecięcą zabawę klockami, które to w dowolny sposób układając osiągaliśmy mniej lub bardziej zadowalające
efekty. W przypadku zabawy w programie „Dance eJay 2” możemy w
podobny, choć nie identyczny, sposób stworzyć określoną kompozycję,
tym razem nie estetyczną a muzyczną!
Kiedy i gdzie można będzie wysłuchać waszych utworów?
- Nasze utwory rozbrzmiewały w Centrum Kultury przez całe ferie, więc
każdy z „odwiedzających” Centrum mógł ich posłuchać. Obecnie trwa
post, toteż nasze kompozycje nie mogą uzyskać „szerszego rozgłosu”...
hmm.., ale gdy się skończy zorganizujemy dyskotekę na powitanie wiosny i mam nadzieję, że wtedy nasze utwory będzie można usłyszeć w
całej okolicy.
Poznaliście również możliwości rejestracji i obróbki dźwięków śpiewanych przez solistów CK i P. Podzielcie się więc wrażeniami jakich dostarczył Wam udział w sesji nagraniowej.
- Nagranie głosu ludzkiego okazuje się być, nie tak znowu skomplikowaną sprawą, jednakże należy posiadać odpowiedni sprzęt czyli: mikrofon, mikser, no i rzecz jasna, komputer „uzbrojony” w odpowiednią
kartę muzyczna. Dalszy ciąg prac odbywa się już w domenie cyfrowej,
Nr II/07 luty
mówiąc jaśniej, zarejestrowany w danym programie muzycznym ślad
wokalny należy odpowiednio „ uszlachetnić”, dokonując niezbędnych korekcji w zakresie stroju oraz dodając głosowi większej głębi i
przestrzeni. Czynności powyższe wymagają jednakże bardziej szczegółowej wiedzy, no i chyba większego doświadczenia. Tu mogliśmy
tylko z otwartymi ustami patrzeć na ekran. Nasz opiekun tłumaczył
bardzo cierpliwie, ale jest to sztuka wymagająca dużej znajomości
programu oraz - co tu wiele gadać- również, a może przede wszystkim, słuchu muzycznego. Tak więc, mimo szczerych chęci, zdecydowaliśmy się na powrót do programu „Dance eJay 2”, aby tworzyć
własną muzykę.
Dziękując za rozmowę życzę wielu udanych kompozycji i uznania
wśród uczestników zapowiedzianej dyskoteki
Ps. Wziąwszy pod rozwagę okoliczność, iż uczestnicy powyższych
warsztatów to męska część populacji, precyzując ostatnią myśl wywiadu, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć uznania pośród
żeńskiej gromady.
Projekt dobiegł końca, zaś zakupiony sprzęt będzie nadal służył młodzieży w zgłębianiu tajemnic programów muzycznych. Wszyscy
chętni mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w pracowni
muzycznej przez instruktora CKiP. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy czytelników do prezentacji swojej twórczości
na łamach naszego pisma. Dziś prezentujemy wiersz młodej poetki Wioletty Gołoś
Duchy Czasu
To my szukający wolności,
my ofiary miłości.
O nas każdy zapomina,
lecz to nie jest nasza wina.
My mieszkający w raju,
my z niejednego kraju.
My polegli dla ojczyzny,
my posiadający blizny.
Nam już od dawna honor zawdzięczali,
lecz pamięci nam nie dali.
My ginący w wypadkach,
my pływający na statkach.
My samobójcy, mordercy,
my fałszerze niewiercy.
Nam się każdy nie kłania,
o nas nie piszą opowiadania.
Chociaż nie jedno z nas by chciało,
ale nas jeszcze jest za mało.
Nasze ciała już się rozsypały,
prochy tylko z nich zostały.
Nasze dusze w niebie są,
i za żywych się wstawiają.
Wioletta Gołoś
9
Lubelska Izba Rolnicza wzywa wszystkich akcjinariuszy Krajowej Spółki
Cukrowej S.A do powstrzymania się od sprzedaży „akcji cukrowych”
spółce „INWESTOR” Biuro Prawno-Finansowe z Białej Podlaskiej.
Lubelska Izba Rolnicza dostrzega duże zagrożenie dla plantatorów buraka
cukrowego z Lubelszczyzny, którzy są posiadaczami akcji Krajowej Spółki
Cukrowej. Biuro Prawo-Finansowe „Inwestor” na terenie całego województwa organizuje spotkania na których posiadacze akcji KSC mogą wyzbyć się
swoich udziałów. W związku z powyższym Lubelska Izba Rolnicza wzywa
wszystkich Akcjonariuszy do powstrzymania się od jakichkolwiek działań
mających na celu sprzedaż, udzielenie pełnomocnictw do dysponowania,
zawieranie umów wstępnych itp., dotyczących wspomnianych papierów
wartościowych. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić jakie cele
przyświecają organizatorom wykupu. Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia z prywatyzacją innych branż (szczególnie tytoniowej) możemy z
całą pewnością stwierdzić, że sprzedaż akcji odbędzie się ze szkodą dla ich
posiadaczy jak również dla pracowników plantatorów jak i dla całej spółki.
Obecnie akcje KSC nie są dopuszczone do wolnego obrotu w związku z tym
nie można określić ich prawdziwej wartości. Dlatego Lubelska Izba Rolnicza
przestrzega i apeluje do właścicieli akcji o rozwagę przy sprzedaży udziałów
w KSC, ponieważ dzisiaj sprzedane akcje nie będą do odzyskania w cenie
jakiej dzisiaj proponuje kupujący.
Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej
W dniach 9-11.03. w hiszpańskiej La Corunie rozgrywane
były Mistrzostwa Unii Europejskiej w podnoszeniu ciężarów. W kategorii wagowej do 69 kg nasz kraj reprezentował Sebastian Żukowski GLKS POM-ISKRA Piotrowice,
podopieczny trenera A.Kawałka. Sebastian zdobył po raz
trzeci z rzędu Mistrzostwo Unii Europejskiej uzyskując w
dwuboju 281 kg / 120-161/. Obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry narodowej w Spale i przygotowuje się do Mistrzostw Europy , które odbędą się w dniach 14-22 kwietnia. Wcześniej bo już ostatnich dniach marca, czeka go
start na Mistrzostwach Polski Seniorów w Ciechanowie.
Bądź dobrze poinformowany – skorzystaj z bezpłatnych szkoleń
W dniu 26 lutego Lubelska Izba Rolnicza podpisała umowę na reazlizację
szkoleń w ramach konsorcjum z LODR w Końskowoli i LRH „Elizówka”.
Szkolenia realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” Priorytet:
„Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno - żywnościowym”
Tematem szkoleń dwudniowych jest organizacja poszczególnych rynków
rolnych w województwie lubelskim. Będzie przeprowadzonych w sumie 28
szkoleń na które składać się będzie szkolenie z organizacji rynku owoców
miękkich, warzyw, chmielu, tytoniu, trzody, bydła mięsnego i zbóż. Na
szkoleniu bedą poruszane takie tematy jak organizacja grup producentów
rolnych, zasady współpracy grup producentów rolnych z rynkami hurtowymi
i giełdami towarowymi, obrót towarów przez internet, marketing produktów
rolnych oraz uregulowania prawne poszczególnych rynków.
Uczestnik szkolenia będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
Zapraszamy
Więcej informacji na stronie internetowej : lir.lublin.pl
Młodsi koledzy naszego mistrza, również rozpoczęli
sezon startowy. Zainaugurowali go w Hrubieszowie Mistrzostwami Województwa LZS. Juniorzy POM-ISKEA
startując razem z seniorami innych klubów województwa
uzyskali następujące rezultaty.
W kat.56 kg Marcin Sulowski zajął IX m z wynikiem 100
kg / 43-57 /. W kat.62 kg Winiarski Tomasz zajął V m, z
wynikiem 170 kg /75-95/, Ostrowski Konrad uzyskał VI
m, z wynikiem 132 kg /55-77/, Chodoła Łukasz zajął VII
m, uzyskany wynik to 130 kg /55-75/. W kat.69 kg Kwietniewski Kamil zajął IX m, z wynikiem 118 kg /55-63/
Arkadiusz Bogusław w tej samej kategorii wagowej zajął
V m, uzyskując wynik 200 kg / 95-105/. W kat.77 kg Matraszek Krzysztof zajął V m, z wynikiem 183 kg /78-105/,
tuż za nim na VI m. Madyj Sławomir z wynikiem 180 kg
/80-100/. Sulowski Emil zajął IX m z wynikiem 150 g /65-85/. W kat.94 Zarzyka Robert zajął IV m , uzyskując w
dwuboju 212 kg /97-115/.
Zawodnicy naszej sekcji osiągają coraz lepsze rezultaty,
niestety po raz kolejny, z powodu braku środków finansowych, nie mogliśmy wystartować w drużynowych Mistrzostwach Polski.
Trener A.Kawałek
KOMPRES - GAZETA GMINY STRZYŻEWICE, NR 2/07 (90) ISSN 1429 - 2769
Redaguje zespół: Joanna Kawałek, Barbara Gąbka, Marcim Mączka. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów.
Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, 23 - 107 Strzyżewice, tel. /081/ 5628 074, e-mail:[email protected]ład:1200 egzemplarzy, kolportaż: CKiP.
Skład, łamanie i druk: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp.z o.o, ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin, tel./fax (081)746 97 17
10
Nr II/07 luty

Podobne dokumenty