projekt budowlany - Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa

Komentarze

Transkrypt

projekt budowlany - Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa
PRACOWNIA PROJEKTOWA „AR-EL” - RYSZARD RYBAK
BIURO - Suwałki ul. Klonowa 43/47 PRACOWNIA - ul. Kościuszki 82 lok. 5
tel/fax. 87 - 565-07-75
kom. 694 426 909
PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:
PROJEKT ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
– FONTANNA Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES :
SUWAŁKI UL. KOWALSKIEGO
DZIAŁKI NR 21280/8 , 21350/8 , 21350/9 , 25655 .
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Suwałkach Spółka z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 14 , 16-400 Suwałki
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jerzy W. Boryszewski
upr. SUW-28/89
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:
mgr inż. Lucyna Huryn
upr. SUW – 106/87
BRANŻA SANITARNA
PROJEKTANT:
mgr inż. Danuta Piszczatowska
upr. SUW – 75/90
BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:
mgr inż. Elżbieta Rybak
upr. SUW - 131/85
DATA OPRACOWANIA
MARZEC
2014 r
Suwałki
marzec 2014
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ,
oświadczamy iż Projekt budowlany elementów małej architektury –
fontanny z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w
Suwałkach przy ul. Kowalskiego na działkach nr 21280/8 , 21350/8 ,
21350/9 i 25655 wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami ,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej .
ZESPÓŁ AUTORSKI :
Architektura
mgr inż. arch.
Jerzy W. Boryszewski
Konstrukcja
mgr inż.
Lucyna Huryn
Instalacje sanitarne
mgr inż.
Danuta Piszczatowska
Instalacje elektryczne
mgr inż.
Elżbieta Rybak
Zawartość opracowania
ARCHITEKTURA
I.
Opis techniczny – Projekt zagospodarowania terenu
II.
Opis techniczny – Elementy małej architektury
III. Załączniki formalno – prawne
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
V.
Część graficzna
1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 : 500
2. Komora techniczna i zbiornik wody – rzut i przekrój pionowy
3. Fontanna – rzut niecki i obrzeża fontanny .
4. Fontanna – przekrój pionowy
5. Fontanna – rzut ściany bocznej niecki fontanny
6. Fontanna – rzut – rozstaw wsporników płyt kamiennych nad niecką
7. Płyty kamienne nad niecką fontanny - wymiary
8. Płyty kamienne na ścianie niecki i na obrzeżu fontanny
9. Układ płyt posadzki placu i chodników wokół fontanny
10. Ławka parkowa – karta katalogowa
11. Pokrywa włazu do komory technicznej – karta katalogowa
OPIS TECHNICZNY
Projekt elementów małej architektury przy ul. Kowalskiego w Suwałkach
– fontanna z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
I.
1.0.
Projekt zagospodarowania terenu. Działki nr 21280/8, 21350/8,
21350/9 , 25655.
Dane ogólne
1.1.
Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Suwałkach .
- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1 : 500
- warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan i energetycznej .
1.2.
Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
zagospodarowania fragmentu terenu przy ul. Kowalskiego w
Suwałkach w rejonie lokalizacji projektowanej fontanny (pomiędzy
zespołem Szkół nr 7 a ul. Kowalskiego) . Fontanna projektowana jest
w miejscu istniejącej zdekapitalizowanej fontanny przeznaczonej do
rozbiórki .
W opracowaniu są projekty z zakresu :
- projekt architektoniczno-budowlany misy fontanny i komory
technicznej z urządzeniami technologicznymi )
- małej architektury ( ławki )
- komunikacji (plac wokół fontanny oraz przebudowa części
chodników – dojść do fontanny)
- instalacji sanitarnych ( wodociągowa – zasilanie fontanny,
kanalizacja – spust wody z fontanny i komory technicznej do
kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie placu wokół
fontanny)
- instalacji elektrycznych (zasilanie fontanny)
- sieć oświetlenia terenu – uwidoczniona w projekcie
zagospodarowania terenu sieć , wykonywana będzie na podstawie
odrębnego opracowania , na odrębne pozwolenie na budowę .
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
2.0. Opis stanu istniejącego .
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Suwałkach przy ul
Kowalskiego i stanowi część zielonych terenów rekreacyjnowypoczynkowych istniejących pomiędzy ul. Kowalskiego a zespołem
szkół nr 7. Na terenie tym istnieje aktualnie fontanna – nieczynna ,
zdekapitalizowana , z betonową misa o średnicy ok. 6 m . Jest to
fontanna wykonana w latach 80-ych XX wieku – jest w złym stanie
technicznym , urządzenia technologiczne są przestarzałe , a jej walory
estetyczne są co najmniej wątpliwe . Urządzenia technologiczne
fontanny zlokalizowane są w studzience nieopodal fontanny . Woda z
fontanny spuszczana była do sieci kanalizacji deszczowej .
Wokół fontanny i przy istn. chodnikach rosną młode drzewa iglaste i
liściaste nie kolidujące z projektowanym nowym zagospodarowaniem
terenu . Pozostała część zagospodarowana jest w formie trawników .
Istniejące chodniki
mają nawierzchnię z kostki betonowej i są
oświetlone latarniami parkowymi .
3.0.
-
-
-
Opis projektu zagospodarowania terenu.
W
ramach
inwestycji
zaprojektowano
następujące
elementy
zagospodarowania :
fontanna – w miejscu istniejącej
fontanny zaprojektowano nową
fontannę. Starą fontannę przeznacza się do rozbiórki , łącznie z
istniejącym placem i murkami z cegły klinkierowej wokół placu . Z
projektowaną fontanną związana jest podziemna komora techniczna
zlokalizowana nieopodal , w której znajdować się będą urządzenia
technologiczne fontanny .
chodniki – dojścia do fontanny i okrągły plac wokół fontanny .
Nawierzchnia chodników do częściowej wymiany – zamiast kostki
betonowej projektuje się kostkę granitową , kostkę bazaltową i płyty
granitowe w układzie wg. rysunku nr 9. Projektuje się jednocześnie
korektę lokalizacji obrzeży chodników przy połączeniu chodnika z
placem wokół fontanny .
Nawierzchnia placu wokół fontanny – j.w. – kostka granitowa , kostka
bazaltowa i płyty granitowe w układzie wg. rysunku nr 9.
ławki parkowe zlokalizowane na obrzeżu placu wokół fontanny .
na trawnikach na części obrzeża placu projektuje się żywopłot .
przewiduje się również nowe oświetlenie terenu na które wykonana
będzie odrębna dokumentacja projektowa i które będzie realizowane na
podstawie odrębnego pozwolenia na budowę .
3.1. Projektowane uzbrojenie terenu
W ramach opracowania projektuje się :
- przyłącze wodociągowe do projektowanej komory technicznej
- przyłącze kanalizacyjne – spust wody z fontanny i komory technicznej do
sieci kanalizacji deszczowej .
- przyłącze elektroenergetyczne do komory technicznej .
4.0. Bilans terenu.
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem
Powierzchnia placu z fontanną
w tym : - powierzchnia zabudowy fontanny
Powierzchnia projektowanych chodników
Powierzchnia zieleni w granicach objętych opracowaniem
w tym : - powierzchnia zabudowy podziemnej komory
i zbiornika wody
–
–
–
–
–
–
2815,8 m²
400,2 m²
43,0 m²
419,0 m²
1996,6 m²
23,6 m²
OPIS TECHNICZNY
Projekt fontanny i elementów małej architektury
1.0.
Fontanna
Fontannę zaprojektowano w postaci okrągłej podziemnej betonowej
niecki, przykrytej nawierzchnią z płyt kamiennych . Efekty wizualne
stanowić będą trzy obrazy wodne . Efekt pierwszego obrazu wodnego
tworzony będzie poprzez centralnie umieszczoną dyszę wieloobrazową
bijącą wodą na wysokość do 3,0m i średnicę do 4,0m. Efekt wizualny
drugiego obrazu wodnego tworzony będzie poprzez system 16 szt. dysz
bijącymi wodą na wysokość do 1,5m, umieszczonych na planie okręgu.
Oświetlenie ww. obrazów wodnych realizowane będzie za pomocą 20 szt.
reflektorów ze światłem ledowym. Efektem wizualnym trzeciego obrazu
wodnego będzie zalewanie i czasowe utrzymywanie 2cm lustra wody
powyżej płyt kamiennych na niecce fontanny.
Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń
zlokalizowanych w podziemnej żelbetowej komorze technicznej
zlokalizowanej obok fontanny (ok. 10,5 m od ściany fontanny).
Urządzenia techniczne związane z pracą fontanny zlokalizowane
będą w w/w komorze technicznej oraz w niecce fontanny.
1.1. Misa fontanny
Zaprojektowano okrągłą misę fontanny o średnicy wewnętrznej 6 m. i
głębokości 50 cm . W dnie misy zakotwione zostaną wsporniki do
podłóg podniesionych . Na ścianie zewnętrznej misy i na w/w
wspornikach ułożone będą płyty kamienne stanowiące posadzkę
fontanny . W ścianie bocznej misy zaprojektowane jest koryto
przelewowe do zbierania wód opadowych .
Płyta denna i ściany boczne – żelbetowe , wylewane . Beton z
dodatkami uszczelniającymi . Dodatkowo na powierzchnię wewnętrzną
misy i
koryta przelewowego nałożyć
warstwę
zaprawy
hydroizolacyjnej Hydrostop.
W trakcie realizacji niecki należy ją wyposażyć w króćce
technologiczne : przelewowe , spustowy , tłoczne i przejść kabli .
Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna niecki należy wyposażyć w
łańcuchy uszczelniające firmy Integra Gliwice.
1.2. Komora techniczna
Zaprojektowano komorę podziemną na planie prostokąta o wymiarach
3,66 m x 6,86 m i wysokości w świetle 2,2 m , w której mieści się
pomieszczenie z urządzeniami technologicznymi i zbiornik wody . W
jednym z narożników pomieszczenia technicznego zaprojektowano
zagłębienie – studzienkę do umieszczenia pompy zatapianej
wypompowującej wodę na zewnątrz w przypadku zalewania komory
lub spuszczania wody z układu fontanny na zimę .
- fundamenty – żelbetowe , wylewane .
- ściany – murowane z bloczków betonowych z rdzeniami i
wieńcami
pośrednimi usztywniającymi – żelbetowymi ,
wylewanymi .
- strop – żelbetowy , wylewany
- włazy do komory technicznei i zbiornika wody – otwory w
stropie 90 x 90 cm , zejście po klamrach stalowych osadzonych
w ścianie . Pokrywa włazu stalowa z blachy nierdzewnej ,
ocieplana , wyposażona w wywietrznik i zamki – producent :
Sormet Konstrukcje i Urządzenia Ryszard Sokoł – lub inny o
podobnych parametrach
- izolacje termiczne
- ściany zewnętrzne – styropian ekstrudowany M20 gr. 8 cm
- strop – styropian ekstrudowany M30 gr. 8 cm
- izolacje przeciwwilgociowe – wg opisów na rysunkach. Do
uszczelniania zbiornika przelewowego stosować materiały
np systemu basenowego Deitermann .
- instalacje podstawowe – komora wyposażona będzie w instalacje :
- oświetleniową i gniazd wtykowych .
- wentylacji mechanicznej dla odprowadzenia nadmiaru ciepła
od pracujących pomp i dla utrzymania odpowiedniej
atmosfery powietrza w pomieszczeniu .
W pom. technicznym zamontowany będzie osuszacz
powietrza.
- instalacja wodociągowa – doprowadzenie wody z zewnątrz
do napełnienia i uzupełniania wody w układzie fontanny
- kanalizacja – odprowadzenie nadmiaru wody do sieci
zewnętrznej za pomocą pompy zatapianej umieszczonej
w studzience w posadzce pomieszczenia technicznego
- instalacje technologiczne związanie obiegiem wody i
sterowaniem pracą układu fontanny wykonane zostaną
przez dostawcę technologii fontanny na podstawie jego
opracowań wykonawczych .
- wykończenie wewnętrzne
- posadzka i ściany pomieszczenia technicznego na całej
wysokości - gres
- zbiornik przelewowy – płytki ceramiczne , basenowe na
całej wysokości ścian
- sufit – szpachlowanie zaprawą tynkarską np. Goldband i
malowanie farbą emulsyjną 2-krotnie
2.0. Mała architektura .
Na obrzeżu projektowanego placu wokół fontanny zaprojektowano
ławki – zgodnie z życzeniem inwestora – stalowe , nierdzewne z
oparciami .
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Elementy małej architektury – fontanna z
niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w
Suwałkach przy ul. Kowalskiego na działkach nr 21280/8 ,
21350/8 , 21350/9 i 25655
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach
Spółka z o.o.
16-400 Suwałki ul. Sikorskiego 14
PROJEKTANT : mgr inż. arch. Jerzy W. Boryszewski upr. bud. SUW 28/89
16-400 Suwałki ul. Kościuszki 82/5
Opis inwestycji
1.0. Zakres robót budowlanych
W zakresie robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotowej inwestycji jest:
- budowa fontanny z podziemną komorą techniczną
- budowa sieci uzbrojenia terenu
- przyłącze wodociągowe do fontanny
- kanalizacja deszczowa
- sieć oświetlenia terenu w rejonie fontanny
- budowa chodników i ławek .
2.0. Stan istniejący
Teren objęty opracowaniem znajduje się przy ul. Kowalskiego w
Suwałkach . W miejscu projektowanej fontanny znajduje się istniejąca
fontanna – betonowa misa o średnicy ok. 6 m . Fontanna jest nieczynna i
jest w złym stanie technicznym. Wokół fontanny istnieje plac z
nawierzchnią z kostki betonowej , a na obrzeżach placu murki z cegły
klinkierowej z siedziskami – również w złym stanie technicznym .
Na terenie nie ma elementów stwarzających szczególne zagrożenie
podczas wykonywania robót budowlanych , natomiast istnieją sieci
uzbrojenia terenu : - sieć kablowa energetyczna SN , sieć oświetlenia
terenu , sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa .
3.0. Skala i rodzaj występujących zagrożeń.
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią roboty
stwarzające szczególne zagrożenie dla wykonujących je pracowników:
- praca w rejonie istniejących sieci elektroenergetycznych
- praca w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m – komora techniczna
fontanny , sieci – wodociągowa , kan. deszczowa
4.0. Instruktaż dla pracowników.
Przyjęto że pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP.
Przed
rozpoczęciem
robót
należy
pracownikom udzielić
instruktażu stanowiskowego dla każdego stanowiska i rodzaju pracy
, co powinno być
odzwierciedlone
stosownymi
wpisami
w
książce instruktażu stanowiskowego.
5.0. Wytyczne do zagospodarowania placu budowy
Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy :
- Ogrodzić plac budowy aby uniemożliwić wtargnięcie na teren
budowy osób postronnych
- Teren placu budowy należy urządzić tak , aby zapewnić sprawną
komunikację umożliwiającą ewakuację na wypadek wystąpienia
zagrożeń nie związanych z budową .
6.0.
W związku z występowaniem szczególnych zagrożeń podczas
prowadzenia robót budowlanych , zachodzi
obowiązek
sporządzania na etapie realizacji
Planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia , zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca
1994r. – Prawo Budowlane .

Podobne dokumenty