ZALICZENIA STUDIÓW Warunkiem zaliczenia studiów jest: • 80

Komentarze

Transkrypt

ZALICZENIA STUDIÓW Warunkiem zaliczenia studiów jest: • 80
ZALICZENIA STUDIÓW
Warunkiem zaliczenia studiów jest:



80% obecności na zajęciach
zrealizowanie 16 h praktyk w wybranej pracowni potwierdzone stosownymi dokumentami
otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z przebiegu studiów.
Ocena końcowa z przebiegu studiów będzie średnią z ocen cząstkowych:




Test wiedzy z zakresu kursów 1 i 7 zawartych w module I - termin: 21-22.12.2014, test wyboru
Test wiedzy z zakresu kursu 12 zawartego w module III - termin: 7-8.03.2015, test wyboru
Test wiedzy z zakresu kursów 13 i 15 zawartych w module III - termin: 30.05.2014, test wyboru
Dodatkowa ocena bardzo dobra za 100% uczestnictwo w zajęciach
Praktyki w wytypowanej pracowni:
Zgodnie z programem studiów zobowiązani są Państwo do odbycia 16 godzin praktyk w wybranej pracowni.
W terminie do 31.01.2015 otrzymają Państwo wykaz pracowni, do których można zgłaszać się, aby zrealizować praktyki.
Poza wymienionymi pracowniami mogą Państwo odbyć praktyki w wybranej przez siebie dowolnej pracowni. W
przypadku samodzielnego wyboru pracowni bardzo proszę o przesłanie mailem danych pracowni i danych do osoby
kontaktowej celem podpisania umowy o współpracy w zakresie praktyk. Termin zgłoszenia samodzielnie wybranej
pracowni 28.02.105
W ramach zaliczenia praktyki przedstawić należy dwa przygotowanie przez siebie orzeczenia psychologiczne oraz
protokół praktyki. Dokładne informacje, co do dokumentów, które należy przedstawić po zrealizowaniu praktyki oraz
wzór protokołu otrzymają Państwo wraz z wykazem pracowni do 31.01.2015
Na praktyki zgłaszają się Państwo indywidualnie (bez skierowania) i w porozumieniu z opiekunem praktyki ustalają
indywidualnie jej termin oraz przebieg.
Termin realizacji praktyk: 01.04.2015 – 30.05.2015
Termin oddania dokumentacji po praktykach: 31.05.2014
Konsultacje
W ramach studiów przewidziano możliwość indywidualnych konsultacji z kierownikiem studiów, który w wyznaczonych
terminach będzie do Państwa dyspozycji w pracowni GPE Psychotronics (Tychy ul. Gajowa 3).
W dniach tych będą Państwo mogli skorzystać z udostępnionej aparatury badawczej, zasięgnąć odpowiedzi na nurtujące
Państwa pytania czy też uzyskać informacje odnośnie rozpoczęcia działalności, jako psycholog transportu.
Terminy konsultacji:
12.05.2015 16.00-19.00
13.05.2015 10.00-13.00
19.05.2015 16.00-19.00
20.05.2015 10.00-13.00
Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem Państwa obecności na konsultacjach najpóźniej na 7 dni przed
wybranym terminem.
PROGRAM STUDIÓW
L.p. PRZEDMIOT
1
MODUŁ I
Psychofizjologiczne
uwarunkowania
czynności
zawodowych
człowieka ze
szczególnym
uwzględnieniem
transportu.
2
3
4
5
MODUŁ II
Charakterystyka
zmiennych
psychologicznych
znaczących w
różnych rodzajach
transportu.
8
9
10
11
MODUŁ III
Psychologiczna
diagnoza
przydatności
zawodowej- zajęcia
praktyczne.
12
13
6
7
14
15
16
17
18
19
MODUŁ IV
Uzupełniające
kompetencje w
pracy psychologa
20
transportu.
21
Charakterystyka zmiennych psychologicznych istotnych w dziedzinie
transportu.
Psychologia transportu a inne specjalności
Medyczne przeciwwskazania do pracy w transporcie.
Zasady pierwszej pomocy i postępowania w sytuacji wypadku.
Ograniczenia do pracy w transporcie związane z wiekiem i
zaburzeniami psychoorganicznymi.
Stres i jego skutki w czynnościach związanych z kierowaniem
pojazdami.
Zmiany funkcjonowania psychicznego a sprawność psychofizyczna
kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego (wpływ środków
psychoaktywnych)
Znaczenie ergonomii w procesie dostosowania
Specyfika pracy na stanowiskach w transporcie szynowym
Specyfika pracy w transporcie wydobywczym
Psychologia sportów samochodowych.
Testy psychologiczne. Pomiar zmiennych w psychologii transportu
Charakterystyka i funkcjonowanie psychologicznej aparatury
pomiarowej. Pomiar poszczególnych zmiennych istotnych w
procesie diagnozy
Przebieg procesu diagnostycznego. Relacje badający- badany.
Integrowanie danych badawczych. Diagnoza. Orzeczenie.
Aspekty prawne związane z orzecznictwem psychologicznym.
Orzecznictwo psychologiczne w sprawach cywilno-karnych
Najczęstsze przyczyny wypadków w transporcie.
Zakładanie i prowadzenie samodzielnej działalności orzeczniczej w
zakresie psychologii transportu.
Współpraca psychologa transportu z innymi specjalnościami.
Praktyka w wytypowanej pracowni psychologicznej.
SUMA
ILOŚĆ
GODZIN
10
ZALICZENIE
na ocenę
10
8
5
5
8
10
na ocenę
8
8
8
8
20
30
10
10
5
5
6
5
5
16
200
na ocenę
na ocenę
na ocenę