Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości

Transkrypt

Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości
Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości
W ankiecie badania satysfakcji z Dnia Przedsiębiorczości wzięły udział 33 osoby.
Dzień Przedsiębiorczości został zorganizowany po raz pierwszy w ramach „Dzierżoniowskich
Prezentacji 2012”, a pomysł na jego organizację pochodzi od Zespołu, który opracowywał
Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Ankieta została
przeprowadzona 30 września 2012 roku i miała na celu poznanie opinii uczestników
Dnia Przedsiębiorczości na temat tego wydarzenia. Otrzymane wyniki pozwolą na
udoskonalenie
formuły
Dnia
Przedsiębiorczości
w
kolejnych
latach.
Pytanie 1. Jak ocenia Pan /Pani pomysł organizacji Dnia Przedsiębiorczości w skali
od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza źle a 5 bardzo dobrze)
Spośród 33 ankietowanych na Pytanie nr 1 udzieliło dopowiedzi 31 osób (2 ankiety w tym
pytaniu nie zostały uzupełnione). Aż 21 respondentów bardzo dobrze oceniło pomysł
organizacji Dnia Przedsiębiorczości, co stanowi ponad 60 % wszystkich ankietowanych.
Dobrze pomysł ten oceniło 9 ankietowanych, co daje blisko 30% wszystkich respondentów.
Zadowalającą ocenę tego pomysłu wskazały dwie osoby, co stanowi 6 % badanych.
Podsumowanie:
90% ankietowanych oceniło Dzień Przedsiębiorczości bardzo dobrze lub dobrze. Należy
zatem podjąć decyzję o kontynuowania tej formy współpracy i wspierania
przedsiębiorczości.
Pytanie 2. Który element Dnia Przedsiębiorczości oceniłby Pan/Pani najwyżej?
Wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi na to pytanie. Najwięcej osób uznało,
że najlepszym elementem Dnia Przedsiębiorczości było Spotkanie ze znaną osobistością
ze świata biznesu – 22 wskazania (67% spośród wszystkich ankietowanych). Kolejne pod
względem ilości wskazań były odpowiedzi – Stoiska informacyjno – doradcze – 7 wskazań
(21% badanych) oraz Lokalny Informator Biznesowy – 4 wskazania (12% respondentów).
Podsumowanie:
Za najbardziej wartościowy element Dnia Przedsiębiorczości zostało uznane spotkanie ze
znaną osobistością ze świata biznesu. Należy zatem uwzględnić podobne wydarzenia
w kolejnych edycjach Dnia Przedsiębiorczości
Pytanie 3. Który element Dnia Przedsiębiorczości oceniłby Pan/Pani najniżej?
Spośród 33 ankietowanych tylko 21 udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Najwięcej osób
wskazało, że najniżej ocenia Lokalny Informator Biznesowy (8 wskazań, co stanowi 24 %
wszystkich ankietowanych). Pięciu ankietowanych zaznaczyło opcję Stoiska informacyjno –
doradcze (15% wszystkich ankietowanych). Po cztery wskazania przypadły dla opcji:
Spotkanie ze znaną osobistością ze świata biznesu oraz Folder informacyjny.
Podsumowanie:
Najniżej ocenionym elementem Dnia Przedsiębiorczości jest Lokalny Informator
Biznesowy. Należy zastanowić się nad zmianą formuły tego elementu.
Pytanie 4. Czy Pana /Pani zdaniem Dzień Przedsiębiorczości powinien zostać na stałe
włączony w Dzierżoniowskie Prezentacje?
Zdecydowana większość respondentów, bo aż 90 % wszystkich ankietowanych, wskazała że
Dzień Przedsiębiorczości należy na stale włączyć w organizację „Dzierżoniowskich
Prezentacji”. Jedna osoba zaznaczyła odpowiedź negatywną. Dwie osoby nie udzieliły na to
pytanie żadnej odpowiedzi.
Podsumowanie:
96% ankietowanych oceniło, że Dzień Przedsiębiorczości powinien stać się stałym
punktem w organizacji Dzierżoniowskich Prezentacji. Należy zatem podjąć decyzję
o kontynuowania tej formy wspierania przedsiębiorczości.
W ramach odpowiedzi na pytanie nr 5 - Co by Pan/Pani zmienił/ a w obecnej formule Dnia
Przedsiębiorczości? wskazane zostały następujące propozycje:
frekwencję przedsiębiorców
wydłużenie czasu na spotkanie z osobistością - zaprosić jeszcze raz P. Domareckiego
Intensywniej, krócej, podzielone w czasie, znane osobistości lokalne
przedsiębiorcy lokalni w wystąpieniach przekazać swoje twórcze i wykonawcze
sukcesy
więcej informacji, kilku prelegentów
wszystko
mniej prezentacji
czas otwarcia stoisk w relacji do prelekcji o przedsiębiorczości
wprowadzenie punktu o edukacji na terenie gminy
powiększenie informacji o biznesie
zmniejszenie czasu wystąpień - 3 godz. to stanowczo za długo
Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 4 świadczą, iż należy kontynuować pomysł
organizacji Dnia Przedsiębiorczości w kolejnych latach. Wskazówki i propozycje
ankietowanych zawarte w ramach odpowiedzi na pytanie nr 5, powinny zostać
rozpatrzone podczas spotkań Zespołu ds. Organizacji Dzierżoniowskich Prezentacji
oraz Zespołu ds. Wdrażania, monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości Dzierżoniowa.

Podobne dokumenty