Człowiek – najlepsza inwestycja Inżynier Przyszłości – badania i

Komentarze

Transkrypt

Człowiek – najlepsza inwestycja Inżynier Przyszłości – badania i
 Człowiek – najlepsza inwestycja W maju 2009 roku ruszył na Wydziale Zarządzania projekt:
Inżynier Przyszłości
– badania i analizy kierunków rozwoju kadr inżynierskich w perspektywie
zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego
nr WND-POKL.08.01.02-24-002/08
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem głównym projektu Inżynier Przyszłości – badania i analizy kierunków rozwoju
kadr inżynierskich w perspektywie zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego
(WND-POKL.08.01.02-24-002/08) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie monitorowania i adaptacyjności
kadr inżynierskich w warunkach transformacji gospodarczej województwa śląskiego, poprzez
badania i analizy kierunków rozwoju tych kadr w perspektywie zmian zachodzących w
strukturze gospodarki.
Problemem, który uzasadnia realizację projektu jest niedostosowanie zasobów kadry
inżynierskiej do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw w związku z transformacją
gospodarczą województwa śląskiego.
Prace nad projektem skupione są wokół realizacji następujących celów szczegółowych:
− identyfikacji i charakterystyki branż wzrostowych,
− diagnozy rynku pracy dla inżynierów,
− upowszechnienia wyników badań i analiz wśród regionalnych intresariuszy,
− prognozowania zmian w strukturze popytu na kadry inżynierskie w branżach
wzrostowych,
− podniesienia świadomości kandydatów na studia odnośnie wyboru ścieżki kształcenia
zgodnie z potrzebami rynku pracy dla inżynierów,
− zwiększenia zdolności adaptacyjnych systemu kształcenia inżynierów do oczekiwań
pracodawców.
Podstawowymi rezultatami projektu będą:
1. analiza zmian w strukturze gospodarki – identyfikacja i charakterystyka branż
wzrostowych o wysokim potencjale innowacyjnym oraz ocena ich znaczenia dla
przyszłego rozwoju regionu.
2. diagnoza rynku pracy dla kadr inżynierskich w czterech subregionach na podstawie:
struktury jakościowej kadr inżynierskich, identyfikacji luk kompetencyjnych,
struktury popytu na inżynierów, aktualnych i oczekiwanych potrzeby pracodawców,
3.
4.
5.
6.
analizy zbieżności ofert edukacyjnych Politechnik z oczekiwaniami przedsiębiorców,
analizy ofert pracy dla inżynierów.
prognoza zmian w strukturze popytu na kadry inżynierskie – charakterystyka sylwetki
Inżyniera Przyszłości
- portfela kluczowych kompetencji gwarantujących
zatrudnienie; rekomendacje dla Politechnik i władz regionalnych w zakresie strategii
rozwoju kadr inżynierskich.
Przewodnik Inżyniera dla studentów i kandydatów na studia – praktyczne narzędzie
podnoszenia świadomości obecnych i przyszłych studentów Politechnik w zakresie
kształcenia i perspektyw kariery zawodowej zgodnie z trendami zmian na rynku.
publikacja książkowa i biuletyn prezentujący syntetyczne wyniki badań.
udoskonalony program nauczania na Politechnice Częstochowskiej.
Kierownikiem projektu jest dr inż. Aneta Pachura.
Więcej informacji: WWW.zim.pcz.pl/inzynierprzyszlosci
BIURO PROJEKTU
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania pokój 104
Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty