Oferty pracy

Komentarze

Transkrypt

Oferty pracy
www.wrzesnia.powiat.pl
Przegl¹d Powiatowy
Wrzesieñ 2005
11
Oferty pracy
Specjalista ds. marketingu do dzia³u odlewni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne ewentualnie ekonomiczne: marketing, bardzo
dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego, zadowalaj¹ca znajomoœæ jêzyka angielskiego, znajomoœæ komputera, komunikatywnoœæ, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów, kreatywnoœæ
Mistrz do dzia³u odlewni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne, preferowany kierunek: budowa maszyn, b¹dŸ in¿ynierskie w zawodzie
obróbka skrawaniem lub œrednie techniczne, doœwiadczenie zawodowe: minimum 2 lata, podstawowa znajomoœæ jêzyka niemieckiego, mile widziana znajomoœæ obs³ugi komputera. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 34 wew. 261
Planista do dzia³u odlewni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne ewentualnie ekonomiczne: marketing, bardzo dobra znajomoœæ
jêzyka niemieckiego, zadowalaj¹ca znajomoœæ jêzyka angielskiego, znajomoœæ komputera, komunikatywnoœæ, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów, kreatywnoœæ
Technolog - konstruktor do dzia³u odlewni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne, preferowane kierunki: budowa maszyn i odlewnictwo, dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego, zadowalaj¹ca znajomoœæ jêzyka angielskiego, znajomoœæ komputera, mile widziana znajomoœæ programów: CAD, Pro/Engineer,
inicjatywa, gotowoϾ do nauki
Mistrz do dzia³u wytapialni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze ewentualnie œrednie techniczne, preferowane kierunki: odlewnictwo metali
nie¿elaznych, budowa maszyn, podstawowa znajomoœæ jêzyka niemieckiego, doœwiadczenie zawodowe, obs³uga komputera
Technolog-metalurg do dzia³u odlewni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne, preferowane kierunki: budowa maszyn, odlewnictwo,
bardzo dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego, zadowalaj¹ca znajomoœæ jêzyka angielskiego, znajomoœæ komputera, mile widziana znajomoœæ programów: CAD,MAGMAsoft,
inicjatywa, gotowoϾ do nauki
Specjalista ds. controlingu do dzia³u odlewni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne, bardzo dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego,
znajomoœæ komputera, mile widziane doœwiadczenie, gotowoœæ do nauki
Specjalista ds. controlingu do dzia³u odlewni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne ewentualnie ekonomiczne: marketing, min. dobra
znajomoœæ jêzyka niemieckiego, dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego, znajomoœæ komputera, doœwiadczenie w bran¿y metalurgicznej, komunikatywnoœæ, ³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktów, kreatywnoœæ, gotowoœæ do nauki
Psycholog - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe (absolwenci psychologii), dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego, doœwiadczenie
zawodowe w tematach rozwoju personalnego, Assessment Center, metod analizy potencja³u kierowniczego, zarz¹dzania szkoleniami, wysoko rozwiniête umiejêtnoœci interpersonalne, komunikatywnoœæ, zaanga¿owanie, inicjatywa, umiejêtnoœæ pracy w grupie, dobra znajomoœæ obs³ugi komputera, dyspozycyjnoœæ, doœwiadczenie w bran¿y metalurgicznej,
komunikatywnoœæ, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów, kreatywnoœæ, gotowoœæ do nauki
Mistrz do dzia³u spawalni - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne, mile widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego, 3- letnie doœwiadczenie zawodowe, znajomoœæ obs³ugi komputera
Referentów do dzia³u zapewnienia jakoœci - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne lub in¿ynierskie, preferowane kierunki: budowa
pojazdów, diagnostyka pojazdów, uk³ady elektryczne w pojazdach, dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego, doœwiadczenie zawodowe
Referentów do dzia³u zapewnienia jakoœci - Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne, preferowane kierunki: elektryka, elektronika,
mechanika i budowa maszyn, towaroznawstwo, dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego, znajomoœæ obs³ugi komputera, zaanga¿owanie, inicjatywa
Uwaga ! Pozosta³e informacje: wszystkie powy¿sze oferty prosimy sk³adaæ w jêzyku polskim lub niemieckim na adres:
Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. ul. Warszawska 349 61-060 Poznañ lub elektronicznie: [email protected]
Specjalista ds. sprzeda¿y - KRISPOL Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie techniczne lub budowlane, znajomoœæ j. angielskiego lub niemieckiego. Pozosta³e
informacje: urz¹d pracy, pok. 33, wew. 259
Dekarz, blacharz - Zak³ad Dekarski. Pozosta³e informacje: 50 % zwrot kosztu za dojazd, tel.do pracodawcy 602-248-158
Szwaczka poszyæ tapicerskich - A&T PPHU Krawiectwo. Kwalifikacje: praktyka w zawodzie szwaczki, znajomoœæ obs³ugi maszyny przemys³owej
Sprzedawca na stacji gazu - Stacja Paliw. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, wymagane uprawnienie do tankowania gazu. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy, pok. 33,
wew.259
Kierowca kat. C+E - CTK Konin. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, tir-praktyka min. 6 m-cy. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy, pok. 34, wew. 261
Operator linii produkcyjnej - Work Service sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne:mechaniczne lub elektryczne (elektroniczne), mile widziane doœwiadczenie w przemyœle samochodowym. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 34 wew. 261
Technik utrzymania ruchu - Work Service sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne mechanik-automatyk, konieczne doœwiadczenie w utrzymaniu ruchu
w du¿ym zak³adzie przemys³owym, umiejêtnoœæ interpretacji schematów hydrauliki, pneumatyki i automatyki, znaj. obs³. komputera. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34
wew.261
Policjant - Komenda Wojewódzka Policji. Kwalifikacje: S³u¿bê w Policji mo¿e pe³niæ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie karany i korzystaj¹cy z pe³ni praw
publicznych, posiadaj¹cy co najmniej œrednie wykszta³cenie oraz zdolnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹ do s³u¿by w formacjach uzbrojonych,podleg³ych szczególnej dyscyplinie s³u¿bowej, której gotów jest siê podporz¹dkowaæ, mê¿czyŸni powinni posiadaæ uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej. Pozosta³e informacje: informacje dotycz¹ce procedury
kwalifikacyjnej mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Komendy G³ównej Policji: www.policja.gov.pl lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:
www.wielkopolska.policja.gov.pl oraz w urzêdzie pracy, pok.34, wew. 261
Murarz - BUD MARK Zak³ad Ogólnobudowlany. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako murarz. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew. 261
Pracownik fizyczny - kierowca wózka wid³owego – Cenos. Kwalifikacje: uprawnienia na wózki wid³owe, oferta przeznaczona dla mê¿czyzn z orzeczonym stopniem niepe³nosprawnoœci. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 33 wew. 259
Prasowaczka - Maxi Moda. Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe jako prasowaczka, najchêtniej osoby z okolic Zieliñca. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 34 wew.261
Szwaczka - Maxi Moda. Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe jako szwaczka, najchêtniej osoby z okolic Zieliñca. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 34 wew. 261
Geodeta – Powiatowy .Oœrodek .Dokum.Geodez. i Kartograficznej. Kwalifikacje: studia wy¿sze – geodezja lub w trakcie studiów, ewentualnie technik geodeta. Pozosta³e
informacje: urz¹d pracy pok. 34 wew. 261
Piekarz - Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska. Kwalifikacje: doœwiadczenie na ww. stanowisku. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy, pok. 33, wew. 259
Akwizytor - Hurtownia Art. Spo¿ywczych. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie, min. 2 lata praktyki, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy, pok. 33,
wew.259
Kelner - Hotel Kosmowski. Kwalifikacje: znajomoœæ j. obcego w stopniu komunikatywnym, mile widziane wykszta³cenie zawodowe gastronomiczne lub hotelarskie, dyspozycyjnoœæ, mile widziane aktualne badania sanepidu. Pozosta³e informacje: informacja w urzêdzie pracy, pok. 33, wew.261
Kucharz wykwalifikowany/szef kuchni - Hotel Kosmowski. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe gastronomiczne, dyspozycyjnoœæ, mile widziane aktualne badania
sanepidu. Pozosta³e informacje: informacja w urzêdzie pracy, pok. 33, wew.261
Pracownik ochrony - LOCUS SECURITY. Kwalifikacje: wiek do 35 lat, wzrost powy¿ej 170 cm, licencja nie jest wymagana. Pozosta³e informacje: informacja w Powiatowym
Urzêdzie Pracy, pok.33 tel.426-75-58 wew. 259
Robotnik budowlany - GRZEGORZ £UKASZEWSKI. Kwalifikacje: wykwalifikowani robotnicy budowlani: betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, murarz. Pozosta³e informacje:
urz¹d pracy pok. 34 wew.261
Spawacz MIGOMATEM - Salf P.U.P.H. Kwalifikacje: uprawnienia lub umiejêtnoœæ spawania MIGAMATEM. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy, pok. 34, wew.261
Tokarz-frezer - Salf P.U.P.H. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako tokarz-frezer. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 34 wew.261
Pracownik dzia³u marketingu – HAGROKOL. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie, bieg³a znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34
wew.261
Spawacz (MIGOMAT, TIG) – HORTPLANT. Kwalifikacje: uprawnienia, praktyka w zawodzie 2 lata. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 34 wew.261
Lakiernik samochodowy - „Auto Blaszak” Z.P.U.H. Kwalifikacje: min. wykszta³cenie zawodowe. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Operator linii produkcyjnej - Work Service sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne (preferowane: mechanika, elektronika, elektryka), znajomoœæ wiedzy
technicznej i jej zastosowanie w praktyce. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Kierowca samochodu ciê¿arowego - ADECCO POLAND Sp. z o.o. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C, C+E lub D, mile widziane œwiadectwo kwalifikacyjne. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Monter rusztowañ - ADECCO POLAND Sp. z o.o. Kwalifikacje: certyfikat uprawniaj¹cy do stawiania rusztowañ budowlanych, mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e
informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Spawacz MIGOMATEM - KOS ELEKTRO-SYSTEM. Kwalifikacje: doœwiadczenie, uprawnienia. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Œlusarz - KOS ELEKTRO-SYSTEM. Kwalifikacje: doœwiadczenie, uprawnienia. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Sprzedawca AGD/RTV - NEONET SA. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, doœwiadczenie na podobnym stanowisku, umiejêtnoœci handlowe i sprzeda¿y, niekaralnoœæ, uregulowany stosunek wojskowy. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Diagnosta samochodowy - Konpal Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie: technik samochodowy, minimum 3 lata doœwiadczenia. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy
pok.34 wew.261
Pracownik ochrony - „Ochrona Czerniak” Pus. Kwalifikacje: min. wykszta³cenie zawodowe, mile widziane osoby z licencj¹. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261
Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 436 75 58 lub na stronie www.praca.wrzesnia.org.pl

Podobne dokumenty