X Edukacja.vp

Komentarze

Transkrypt

X Edukacja.vp
EDUCATION
193
TABL. 19 (131). UCZNIOWIE TECHNIKÓW DLA M£ODZIE¯Ya (bez szkó³ specjalnych) WED£UG
GRUP KIERUNKÓW KSZTA£CENIA
STUDENTS OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTHa (excluding
special schools) BY FIELDS OF EDUCATION
2005/06
GRUPY KIERUNKÓW
KSZTA£CENIAb
uczniowie
2006/07
2005/06
absolwenci
students
graduates
FIELDS OF EDUCATION b
OGÓ£EM.................
15214
15326
Spo³eczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2907
2689
579 Social and behavioural science
Ekonomiczne i administracyjne . . .
1857
1464
531 Business and administration
Fizycznec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
128
Informatyczne . . . . . . . . . . . . . . . .
299
898
In¿ynieryjno-techniczne . . . . . . . . .
4440
4015
3370 T O T A L
50 Physical sciencesc
- Computing
1127 Engineering and engineering trades
Produkcji i przetwórstwa . . . . . . . .
486
347
158 Manufacturing and processing
Architektury i budownictwa . . . . . .
888
993
204 Architecture and building
Rolnicze, leœne i rybactwa . . . . . . .
789
737
194 Agriculture, forestry and fishery
Weterynaryjne . . . . . . . . . . . . . . . .
-
58
Us³ug dla ludnoœci . . . . . . . . . . . . .
2853
3287
Us³ug transportowych . . . . . . . . . .
281
274
30 Transport services
Ochrony œrodowiska . . . . . . . . . . .
414
436
55 Environmental protection
- Veterinary
442 Personal services
a W przypadku uczniów ³¹cznie z technikami uzupe³niaj¹cymi; patrz uwagi ogólne, ust. 1 i ust. 2 na str. 173. b Zgodnie
z Miêdzynarodow¹ Standardow¹ Klasyfikacj¹ Edukacji (ISCED’97). c Miêdzy innymi: fizyka, chemia, geologia.
a In case of students including supplementary technical secondary schools; see general notes, item 1 and item 2 on
page 173. b According to the International Standard Classification of Education (ISCED’97). c Among others: physics,
chemistry, geology.
TABL. 20 (132). SZKO£Y POLICEALNE WED£UG FORM KSZTA£CENIA (bez szkó³ specjalnych)
POST-SECONDARY SCHOOLS BY TYPE OF EDUCATION (excluding special
schools)
2006/07
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000/01 2005/06
ogó³em
dzienne
total
day
wieczorowe
evening
zaoczne
SPECIFICATION
weekend
Oddzia³y . . . . . . . . . . . . .
191
323
324
86
27
211 Sections
Uczniowie . . . . . . . . . . . .
4894
8041
8113
2074
653
5386 Students
w tym I klasa . . . . . . .
3094
4955
5255
1246
366
3643
w tym kobiety . . . . . . .
3262
4629
4482
1323
339
2820
Absolwencia . . . . . . . . . . .
2281
2741
.
968
243
1530 Graduatesa
w tym kobiety . . . . . . . .
1616
1751
.
602
152
a W podziale wed³ug form kszta³cenia — z roku szkolnego 2005/06.
a According to type of education — for 2005/06 school year.
997
of which 1st grade
of which females
of which females

Podobne dokumenty