Analiza i ocena ryzyka zawodowego - Zespół Szkół Miejskich nr 5 w

Transkrypt

Analiza i ocena ryzyka zawodowego - Zespół Szkół Miejskich nr 5 w
ANALIZA I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
w Zespole Szkół Miejskich nr 5
w Jaśle
0
Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia
niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności
wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku
zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.
Ocena ryzyka jest szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego
co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom.
Służy również, aby szkodliwe i niebezpieczne warunki ograniczyć do minimum
lub wyeliminować. Ocena ryzyka powinna uświadomić pracodawcy, na jakie
zagrożenia narażeni są pracownicy, a pracownikom jakie zagrożenia występują
na ich stanowisku pracy, jakie są źródła zagrożeń, jakie powodują skutki i w
jaki sposób należy się przed nimi chronić.
Proces oceny ryzyka zawodowego nie jest procesem zamkniętym
i jednorazowym. Jego istota polega na cyklicznym powtarzaniu wszystkich
etapów oceny. Ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy oraz
kiedy wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy.
Ocena ryzyka zawodowego w szkole rozpoczyna się od ustalenia
wszystkich zagrożeń i osób zagrożonych poprzez scharakteryzowanie
stanowiska pracy. Trzeba wziąć pod uwagę:
• lokalizację stanowiska pracy
• osoby pracujące na stanowisku ich predyspozycje i poziom
kwalifikacji,
• stosowane środki pracy, materiały i wykonywane operacje,
• wykonywane czynności oraz sposoby i czas wykonywania,
• możliwe skutki występujących zagrożeń,
• stosowane środki ochronne,
• przyczyny wypadków, awarii i zdarzeń potencjalnie
wypadkowych,
• przyczyny chorób zawodowych.
Podczas identyfikowania zagrożeń trzeba wziąć pod uwagę:
•
•
•
•
•
•
•
czynniki i substancje chemiczne (np. środki do dezynfekcji),
pyły (także pył kredowy),
czynniki biologiczne,
czynniki fizyczne (np. hałas),
czynniki mechaniczne,
zagrożenia wybuchem lub pożarem,
czynniki uciążliwe ( praca przy monitorze ekranowym itp.).
1
Ocenę ryzyka wykonuje się:
• Przy tworzeniu nowych stanowisk pracy przed ich uruchomieniem.
• Przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (nowe maszyny,
urządzenia, zmiana technologii i organizacji pracy).
• Przy zmianie wymagań (norm, przepisów itp.).
• Przy wprowadzaniu zmian dotyczących stosowania środków
ochronnych.
• Jeżeli ocena ryzyka nie została wykonana.
Należy pamiętać o tym, że ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk
pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy
została wprowadzona zmiana mająca wpływ na bezpieczeństwo i występujące
zagrożenie.
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 226 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany:
• Ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną
pracą oraz stosować niezbędne środki ochronne i profilaktyczne
zmniejszające ryzyko powstania urazu lub choroby zawodowej.
• Poinformować pracowników o ryzyku zawodowym jakie występuje na
stanowisku pracy oraz jakie są podjęte środki zmniejszające ryzyko.
Na podstawie §39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy pracodawca jest obowiązany:
• Ograniczać ryzyko zawodowe poprzez właściwą organizację
stanowiska pracy.
• Stosować odpowiednie środki minimalizujące ryzyko.
• Informować pracowników o ryzyku zawodowym.
• Szkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.
2
Ocenę ryzyka można przeprowadzić następującymi metodami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Graf Ryzyka
metoda pięciu kroków
PN-N-18002:2000
PHA
FMEA
Risk Score
LMM
NIOSH
mapowania ryzyka
RULA
OCRA
W Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle ocenę ryzyka zawodowego
przeprowadzono metodą Risk Score.
W metodzie Risk Score do obliczenia ryzyka zawodowego należy wykorzystać
następujący wzór:
•
•
•
•
•
R=SxExP
R – wskaźnik poziomu ryzyka,
S – potencjalne skutki zagrożenia – straty,
E – ekspozycja na zagrożenie,
P – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.
Poszczególne parametry są tu oceniane w kilkustopniowych skalach. Oto one
w 4 poniższych tabelach.
Tabela 1. Ocena potencjalnych skutków zagrożenia – S
Charakterystyka strat
Wartość S Rodzaj skutków
Ludzkich
Materialnych
100
Poważna katastrofa Wiele ofiar śmiertelnych Powyżej 30 mln PLN
40
Katastrofa
Kilka ofiar śmiertelnych Od 10 do 30 mln PLN
15
Bardzo duże
Ofiara śmiertelna
Od 1 do 10 mln PLN
Ciężkie uszkodzenie
Od 30 tys. Do 1 mln
7
Duże
ciała
PLN
3
Średnie
Absencja w pracy
Od 3 do 30 tys. PLN
Udzielenie pierwszej
1
Małe
Poniżej 3 tys. PLN
pomocy
3
Tabela 2. Ocena ekspozycji na zagrożenie – E
Wartość E Poziom ekspozycji
10
Stała
6
Częsta (codzienna)
3
Sporadyczna (raz w tygodniu)
2
Okazjonalna (raz w miesiącu)
1
Minimalna (kilka razy w roku)
0,5
Znikoma (raz w roku)
Tabela 3. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia – P
Wartość P Opis
Szansa w %
10
Bardzo prawdopodobne
50
6
Całkiem możliwe
10
3
Mało prawdopodobne, ale możliwe 1
1
Tylko sporadycznie możliwe
0,1
0.5
Możliwe do pomyślenia
0,01
0.2
Praktycznie niemożliwe
0,001
0.1
Tylko teoretycznie możliwe
0,0001
Tabela 4. Ocena – wartościowanie ryzyka – R
Wartość R Kategoria ryzyka Profilaktyka
R < 20
Znikome
Działania zbędne
Działania profilaktyczne nie są
20 < R < 70 Małe
konieczne
Działania profilaktyczne wskazane,
70 < R < 200 Średnie
potrzebna poprawa
200< R < 400 Duże
Potrzeba natychmiastowej poprawy
R >400
Bardzo duże
Należy wstrzymać pracę
Kryteria akceptacji ryzyka zawarte w kolumnie „Ocena ryzyka” tabeli nr 4
powinny zostać każdorazowo uzgodnione z pracodawcą w trakcie czynności
przygotowawczych do oceny ryzyka.
W przypadkach przekroczenia poziomu akceptowalnych kategorii ryzyka
niezbędne jest zastosowanie środków i działań profilaktycznych, wg kryteriów
określonych w kolumnie „Profilaktyka” tej tabeli.
4
Pracownik administracyjno-biurowy
Opis czynności i zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przyjmowanie i rozprowadzanie korespondencji wchodzącej do szkoły,
• wysyłanie korespondencji wychodzącej ze szkoły,
• rozdział nadchodzących do szkoły! Dzienników Urzędowych
i Dzienników Ustaw,
• opracowanie korespondencji przydzielonej do załatwienia,
• praca przy komputerze (pisma, tabele, zestawienia, itp.).
• załatwianie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń pracownikom,
• prowadzenie ewidencji wydawanych dokumentów,
• sporządzanie i przechowywanie listy obecności pracowników
administracji i obsługi,
• sporządzanie statystyk i sprawozdań GUS,
• rozdział prasy,
• załatwianie rozmów telefonicznych, udzielanie informacji potwierdzanie
zatrudnienia w legitymacjach ubezpieczeniowych,
• prowadzenie terminarza prac dyrektora,
• załatwianie interesantów, prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych,
rozmów telefonicznych,
• prowadzenie ewidencji dotyczącej urlopów pracowników,
• prowadzenie archiwum akt, rejestrów, teczek osobowych pracowników,
• wystawianie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
• sporządzanie sprawozdań,
• przedkładanie materiałów organom kontroli lub osobom upoważnionym.
SZCZEGÓŁOWA KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
METODA OCENY – RISC SCORE
Stanowisko pracy: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY, ogólne R max dla stanowiska:
AKCEPTOWALNE
Występujące zagrożenia
i ich źródła
1.
Ryzyko przed
redukcją
Możliwe skutki
zagrożenia
2.
Środki profilaktyczne
S
E
P
R
3.
4.
5.
6.
CZYNNIKI URAZOWE
5
Ocena ryzyka
po redukcji
7.
S
E
P
R
8.
9.
10.
11.
1
1
6
1
15
3
1
40
1
0,5
20 ZNIKOME
Zakaz stawiania gorących
napoi na stanowisku pracy,
obsługa urządzeń zgodnie
z instrukcją. j
3|
3
0,5
Zapewnienie odpowiedniej
wentylacji/klimatyzacji,
zapewnienie temperatury
nie mniejszej niż 18°C.
3
2
1
Kontrolowanie sprawności
oraz naprawa wadliwych
urządzeń biurowych,
kontrola sprawności
oraz naprawa wadliwej
wentylacji/klimatyzacji.
3
2
0,5
3
Rany cięte,
zakłucia, urazy
rąk oraz dłoni.
1
6
3
Poparzenie,
utrata
przytomności,
inne skutki
porażenia
prądem, śmierć.
15
3
3
Poparzenia
całego
ciała, utrata
przytomności,
zaczadzenie,
śmierć.
40
1
1
1
3
3
Ostrożność podczas
użytkowania akcesoriów
oraz materiałów biurowych.
Okresowe kontrole
skuteczności ochron
przeciwporażeniowych,
zakaz stawiania napoi
w bezpośrednim sąsiedztwie
urządzeń zasilanych energią
elektryczną, naprawa
urządzeń wyłącznie
przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
Użytkowanie urządzeń
wyłącznie sprawnych
technicznie.
Przestrzeganie instrukcji
ppoż., zakaz używania
otwartego ognia
w pomieszczeniach,
wyposażenie pomieszczeń
w podręczny sprzęt
gaśniczy, prowadzenie
terminowych przeglądów
sprzętu gaśniczego,
organizowanie próbnych
ewakuacji.
9 ZNIKOME
3
6 ZNIKOME
3
45 MAŁE
Stłuczenia
kończyn górnych,
urazy stóp.
Poparzenia skóry.
9 ZNIKOME
3
3
Dostateczna stabilność
siedziska przez
wyposażenie go w podstawę co
najmniej pięciopodporową z
kółkami jezdnymi, zachowanie
ostrożności podczas siadania oraz
wstawania. Sprawne technicznie
schody, poręcze przy schodach.
Ostrożność podczas
poruszania się
po pomieszczeniu pracy,
zapewnienie co najmniej
13 m3 wolnej objętości
pomieszczenia oraz
co najmniej 2 m2 wolnej
powierzchni podłogi.
9 ZNIKOME
3
4,5
ZNIKOME
27 MAŁE
1
3
27 MAŁE
3
3
27 MAŁE
3
Potłuczenia, urazy
głowy, obrażenia
ogólne.
18 MAŁE
1
6 ZNIKOME
Poparzenie czynnikiem
gorącym (gorące napoje,
przygotowywanie posiłków.
gorące powierzchnie
urządzeń).
3
3 ZNIKOME
Pożar (zaprószenie ognia,
zbyt duże nagromadzenie
materiałów łatwopalnych).
3
135 ŚREDNIE
Prąd elektryczny (instalacja
elektryczna, urządzenia
zasilane energią elektryczną).
3
40 MAŁE
Zagrożenie elementami
ostrymi (użytkowanie
akcesoriów oraz materiałów
biurowych, np. spinaczy,
zszywaczy, pinezek,
nożyczek).
3
9 ZNIKOME
Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia
(wyposażenie biura,
zastawione przejścia/
dojścia pomiędzy meblami
biurowymi, otwarte
szuflady).
3
Właściwe obuwie, porządek
na stanowisku pracy,
zachowanie szczególnej
ostrożności, zabezpieczenie
przewodów.
18 ZNIKOME
Upadek na niższy poziom
(niesprawne siedziska.
poruszanie się po schodach).
Potłuczenia,
złamania kończyn,
zwichnięcia, urazy
wewnętrzne,
urazy głowy.
6 ZNIKOME
Upadek na tym samym
| poziomie (śliskie, nierówne
nawierzchnie, progi
pomiędzy pomieszczeniami,
luźno ułożone przewody
na posadzce, nierówności
w posadzce).
CZYNNIKI FIZYCZNE
Brak komfortu termicznego
(niewłaściwa wentylacja/
klimatyzacja pomieszczeń
pracy).
Hałas (urządzenia biurowe)
Choroby układu
oddechowego,
przeziębienie.
Bóle głowy,
nerwowość,
drażliwość,
trudności
w koncentracji.
3
3
2
2
3
1
6
3
Zainstalowanie
odpowiedniego oświetlenia.
18 ZNIKOME
6
3
6
1
3
2
0,5
1
3
3
3
6
1
18 ZNIKOME
3
Kontrolowanie sprawności
urządzeń biurowych,
skuteczna wentylacja.
3
2
0,5
3 ZNIKOME
Osłabienie
wzroku,
zmęczenie oczu,
zmniejszona
koncentracja.
54 MAŁE
Przeciążenie narządu wzroku
(niedostateczne oświetlenie
stanowiska)
Praca przy monitorze
ekranowym (monitor
ekranowy).
Zmęczenie,
frustracja,
rozdrażnienie
psychiczne, ból
głowy, obniżona
wydajność
w pracy, stres,
nerwice,
zakłócenia snu.
Osłabienie
wzroku, łzawienie,
zmęczenie oczu.
1
3
3
6
1
6
Odpowiednia organizacja
pracy, prawidłowa
komunikacja, wydawanie
jasnych, zrozumiałych
poleceń.
Prawidłowe oświetlenie
stanowiska pracy,
prawidłowe ustawienie
monitora, znaki na ekranie
wyraźne i czytelne,
jaskrawość i kontrast
znaków na ekranie łatwe
do regulowania w zależności
od warunków oświetlenia
stanowiska pracy, obraz
na ekranie stabilny, bez
tętnienia lub innych form
niestabilności, regulacja
ustawienia monitora,
ekran monitora pokryty
warstwą antyodbiciową lub
wyposażony w odpowiedni
filtr, okresowe badania
lekarskie okulistyczne,
okulary korygujące, przerwy
w pracy - 5 min. po każdej
godzinie nieprzerwanej
pracy.
3
3 ZNIKOME
2
9 ZNIKOME
Obciążenie nerwowopsychiczne (spiętrzenie
prac, zbyt duże wymagania
w stosunku do możliwości
pracownika, nerwowość
i pośpiech przy wykonywaniu
prac, wadliwa praca sprzętu,
konflikty międzyludzkie).
3
6 ZNIKOME
.
Choroby układu
mięśniowoszkieletowego
18 ZNIKOME
Obciążenie fizyczne (wymuszona
pozycja ciała)
Wymiary oparcia i siedziska
zapewniające wygodną pozycję
ciała i swobodę ruchów,
regulacja wysokości płyty
siedziska w zakresie co
najmniej 40-50 cm od podłoża,
regulację wysokości oparcia
oraz regulację pochylenia
oparcia, wyprofilowana płyta
siedziska i oparcia odpowiednie
do naturalnego wygięcia
kręgosłupa, możliwość obrotu
wokół osi pionowej o 360°,
podłokietniki.
54 MAŁE
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
Pyty i czynniki chemiczne
(użytkowanie urządzeń
biurowych: drukarki, faxu,
ksero).
Możliwość
wystąpienia alergii
skórnych oraz
oddechowych.
3
2
1
6 ZNIKOME
CZYNNIKI CHEMICZNE
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
7
3
6
3
Profilaktyka, dobrowolne
szczepienia.
3
6
1
18 ZNIKOME
Grypa, zapalenie
płuc.
54 MAŁE
Wirus grypy (ludzie - droga
zakażenia bezpośrednia).
Sprzątaczka
Opis czynności i zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
codzienne sprzątanie pomieszczeń,
wietrzenie i zamiatanie, odkurzanie,
mycie podłóg, schodów,
wycieranie kurzu na mokro sprzętów pomocy dydaktycznych, mebli,
wycieranie na sucho sprzętu elektrycznego,
mycie urządzeń sanitarno-higienicznych, dezynfekcja,
zamykanie okien, gaszenie świateł, zamykanie drzwi na klucz,
przed zakończeniem pracy dokładna kontrola pomieszczeń przydzielonych do sprzątania poprzez sprawdzenie zabezpieczeń
(zamknięcie okien, wyłączenie urządzeń elektrycznych z gniazdek,
sprawdzanie kurków wodnych),
czyszczenie sprzętu, mebli,
gruntowne porządki podczas ferii,
mycie okien, drzwi, ścian, podłóg.
Ustawa z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (DzU 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2003 nr 169,
poz. 1650 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu
pracy czynników chemicznych (DzU 2005 nr 11, poz. 86 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU 2005 nr 81,
poz. 716 ze zm.).
SZCZEGÓŁOWA KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
METODA OCENY – RISC SCORE
Stanowisko pracy: SPRZĄTACZKA, ogólne R max dla stanowiska: AKCEPTOWALNE
8
Występujące zagrożenia
i ich źródła
1.
Ryzyko przed
redukcją
Możliwe skutki
zagrożenia
2.
Ocena ryzyka
po redukcji
Środki profilaktyczne
S
E
P
R
3.
4.
5.
6.
S
E
P
R
7.
8.
9.
10.
11.
Właściwe obuwie, zachowanie
szczególnej ostrożności.
3
6
1
Sprawne technicznie schody,
poręcze przy schodach.
Użytkowanie drabin wyłącznie
15
techniczne sprawnych, zakaz
pracy na wysokości (mycie okien)
bez odpowiednich zabezpieczeń.
1
1
1
6
3
Poparzenia całego
Pożar (zaprószenie ognia, zbyt
ciała, utrata
duże nagromadzenie materiałów
przytomności,
łatwopalnych).
zaczadzenie, śmierć.
Poparzenie czynnikiem
gorącym (gorące napoje,
przygotowywanie
posiłków, użytkowanie
myjek ciśnieniowych
wytwarzających parę wodną).
Poparzenia skóry.
15
40
7
3
1
3
6
1
1
18 ZNIKOME
3
3
1
Ostrożność podczas użytkowania
akcesoriów gospodarczych oraz
wykonywania codziennych
obowiązków.
1
6
1
Nieużywanie wilgotnych ścierek
do czyszczenia urządzeń
będących pod napięciem,
użytkowanie wyłącznie
sprawnego sprzętu bez uszkodzeń
15
izolacji na przewodach
elektrycznych, naprawa urządzeń
wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie
kwalifikacje.
3
1
Przestrzeganie instrukcji ppoż.,
zakaz używania otwartego ognia
w pomieszczeniach, zapewnienie
podręcznego sprzętu gaśniczego 40
oraz dokonywanie okresowych
jego przeglądów, organizowanie
próbnych ewakuacji.
1
0,5
21 MAŁE
Prąd elektryczny (urządzenia
Poparzenie, utrata
użytkowane podczas sprzątania, przytomności, inne
urządzenia powszechnego użytku skutki porażenia
będące pod napięciem).
prądem, śmierć.
15 ZNIKOME
Zagrożenie elementami ostrymi
(niesprawne akcesoria
gospodarcze - połamane kije od Rany cięte, zakłucia,
szczotek bądź mopów,
urazy rąk oraz dłoni.
przedmioty znajdujące się w
śmieciach, pęknięte szyby).
Ostrożność podczas poruszania
się po pomieszczeniu pracy, nie
tarasowanie miejsca pracy.
9 ZNIKOME
3
6 ZNIKOME
3
45 MAŁE
3
27 MAŁE
Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia (elementy
Stłuczenia kończyn
wyposażenia pomieszczeń górnych, urazy stóp.
meble, ławki, stoły, zastawione
przejścia/ dojścia).
18 ZNIKOME
3
270 DUŻE
1
40 MAŁE
15
20 ZNIKOME
3
Obsługa urządzeń
zgodnie z instrukcją,
wzmożona uwaga podczas
przygotowywania posiłków
i napoi oraz obsługi myjek
ciśnieniowych.
7
3
0,5
10,5 ZNIKOME
Potłuczenia, urazy
głowy, obrażenia
ogólne, kalectwo,
śmierć.
6
45 MAŁE
Upadek na niższy poziom
(poruszanie się po schodach,
praca na drabinach podczas
mycia okien).
3
Dbanie o to, by nie tworzyć
w czasie pracy przeciągów szczególnie w okresie zimy
i podczas chłodów.
3
3
1
9 ZNIKOME
Upadek na tym samym poziomie
Potłuczenia, złamania
(śliskie, nierówne nawierzchnie,
kończyn, zwichnięcia,
progi pomiędzy
urazy wewnętrzne,
pomieszczeniami, ubytki w
urazy głowy.
posadzce).
54 MAŁE
CZYNNIKI URAZOWE
Brak komfortu termicznego
(ruch powietrza - przeciągi).
Choroby układu
oddechowego,
przeziębienie,
choroby
reumatyczne.
3
3
3
9
27 MAŁE
CZYNNIKI FIZYCZNE
1
6
0,5
Utrzymywanie miejsc
gromadzenia się kurzu
w czystości, częste wietrzenie
pomieszczenia, zamiatanie
zawsze przy otwartych oknach
(okna otwarte przez 15 min.
po zakończeniu pracy).
3
6
0,5
3
6
0,5
1
3
1
Stosowanie środków
ochrony indywidualnej
- rękawic ochronnych.
użytkowanie wyłącznie
środków w oznakowanych
opakowaniach, zaznajomienie
się z kartami charakterystyki
użytkowanych substancji
i preparatów chemicznych.
7
3
0,5
3
3
0,5
9 ZNIKOME
3
9 ZNIKOME
6
Kontrolowanie sprawności
oraz naprawa wadliwych
urządzeń.
10,5 ZNIKOME
3
1
4,5 ZNIKOME
Podrażnienie
górnych dróg
oddechowych,
stany zapalne
i chorobowe dróg
oddechowych.
alergie.
6
18 ZNIKOME
Pyły (kurz).
3
18 ZNIKOME
Hałas (urządzenia służące
do czyszczenia pomieszczeń odkurzacze).
Wzrost ciśnienia
tętniczego krwi,
bóle głowy,
nerwowość,
drażliwość,
trudności
w koncentracji.
Zmęczenie,
frustracja,
rozdrażnienie
psychiczne, ból
głowy, obniżona
wydajność w pracy.
stres, nerwice,
uszkodzenie ciała.
pobicie.
1
6
3
1
3
Odpowiednia organizacja
pracy, prawidłowa
komunikacja, wydawanie
jasnych, zrozumiałych
poleceń.
9 ZNIKOME
Obciążenie nerwowopsychiczne (spiętrzenie
prac, zbyt duże wymagania
w stosunku do możliwości
pracownika, nerwowość
i pośpiech przy wykonywaniu
prac, wadliwa praca sprzętu,
konflikty międzyludzkie).
3
Przy przesuwaniu mebli
lub przenoszeniu ciężarów
korzystanie z pomocy drugiej
osoby, przestrzeganie norm
transportu wewnętrznego,
prawidłowa pozycja dała
podczas podnoszenia
przedmiotów.
3 ZNIKOME
Choroby układu
mięśniowoszkieletowego.
18 ZNIKOME
Obciążenie fizyczne
j (wymuszona pozycja ciała,
przesuwanie zbyt ciężkich
przedmiotów, np. mebli,
przenoszenie zbyt dużo
ciężarów).
9 ZNIKOME
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
Czynniki chemiczne drażniące i żrące (detergenty,
I środki do dezynfekcji
urządzeń sanitarnych, środki
do udrażniania rur).
Zatrucie,
oparzenia
chemiczne.
możliwość
wystąpienia alergii
skórnych oraz
oddechowych.
7
3
1
21 MAŁE
CZYNNIKI CHEMICZNE
Mikroorganizmy (roztocza,
grzyby, bakterie).
Kurz, brud,
odpady.
3
3
1
10
9 ZNIKOME
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Czyszczenie pomieszczeń
w sposób zapobiegający
rozprzestrzeniania się
kurzu, stosowanie rękawic
ochronnych.
Konserwator
Opis czynności i zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• dbałość o należyty stan techniczny oraz porządek w budynku szkoły i jego
obejście a w szczególności:
• dokonywanie bieżących napraw uszkodzeń pomieszczeń, sprzętu i
wyposażenia szkoły,
• dbałość o estetykę i bezpieczeństwo terenu szkoły,
• systematyczne koszenie trawy i konserwacja terenów zielonych,
• systematyczny przegląd wszystkich urządzeń w sanitariatach (muszle,
deski klozetowe, pisuary, rury, baterie, umywalki, parapety okienne,
kabiny itp.),
• systematyczna współpraca z opiekunami klas w zakresie utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego klas i wyposażenia,
• przygotowanie pomieszczeń do remontów oraz porządkowanie po
remoncie,
• wykonywanie drobnych remontów,
• wygaszanie niepotrzebnych świateł,
• zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków, których nie
można usunąć doraźnie, lub jeśli prace wymagają wykonania przez osoby
uprawnione,
• wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
SZCZEGÓŁOWA KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
METODA OCENY – RISC SCORE
Stanowisko pracy: KONSERWATOR, ogólne R max dla stanowiska: AKCEPTOWALNE
Występujące zagrożenia
i ich źródła
1.
Ryzyko przed
redukcją
Możliwe skutki
zagrożenia
2.
Ocena ryzyka
po redukcji
Środki profilaktyczne
S
E
P
R
3.
4.
5.
6.
S
E
P
R
7.
8.
9.
10.
11.
Właściwe obuwie, zachowanie
szczególnej ostrożności.
3
6
1
3
6
3
11
18 ZNIKOME
Upadek na tym samym poziomie
(śliskie, nierówne nawierzchnie, Potłuczenia, złamania
progi pomiędzy
kończyn, zwichnięcia,
pomieszczeniami, ubytki w
urazy wewnętrzne,
posadzce, warunki
urazy głowy.
atmosferyczne).
54 MAŁE
CZYNNIKI URAZOWE
3
3
Skaleczenia,
Stosowanie narzędzi ręcznych
(śrubokręty, młotki, obcęgi).
rozcięcia,
1
6
3
1
6
3
stłuczenia.
3
3
1
Stosowanie nieuszkodzonych
narzędzi ręcznych, przestrzeganie
ładu i porządku na stanowisku
pracy oraz właściwej organizacji
pracy, stosowanie właściwych
środków ochrony indywidualnej:
rękawice ochronne.
1
6
1
Ostrożność podczas prac
konserwatorskich, stosowanie
środków ochrony indywidualnej:
rękawice.
1
6
1
7
1
0,5
15
1
0,5
1
Uderzenie, przygniecenie przez
Złamania,
spadające przedmioty (szafy, zmiażdżenia, ogólne
nieprawidłowo ułożone
potłuczenia ciała,
przedmioty na regałach, półkach).
urazy głowy.
7
1
3
21 MAŁE
Utrzymywanie porządku w
pomieszczeniach oraz na
stanowiskach pracy,
nieprzeciążanie szaf, regałów,
półek.
Uderzenie przez poruszające się Ogólne potłuczenia
środki transportu (prace na
ciała, złamania,
zewnątrz budynku, poruszanie się kalectwo, śmierć.
po parkingu szkoły).
15
1
1
15 ZNIKOME
Wzmożona uwaga podczas prac
na zewnątrz budynku oraz
poruszania się po parkingu.
Uprawnienia energetyczne, grupa
1 - elektryczna kategoria E na
stanowisku eksploatacji w
zakresie elektroenergetycznym
dla osób zajmujących się obsługą,
konserwacją, naprawą urządzeń
elektrycznych. Dobry stan
techniczny instalacji, terminowe
wykonywanie pomiarów
przeciwporażeniowych,
stosowanie sprawnego osprzętu
elektrycznego typu wtyczki,
przełączniki, urządzenia
powszechnego użytku.
Wzmożona uwaga podczas
napraw urządzeń będących pod
napięciem.
Prąd elektryczny (urządzenia
zasilane energią elektryczną elektronarzędzia, uszkodzona
instalacja elektryczna,
uszkodzone elementy urządzeń
technicznych, wymiana
bezpieczników, żarówek).
Poparzenie, utrata
przytomności, inne
skutki porażenia
prądem, śmierć.
15
3
6
12
15
3
9 ZNIKOME
45 MAŁE
Eksploatowanie urządzeń
technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem, systematyczne
dokonywanie określonych
przeglądów technicznych
eksploatowanych urządzeń
technicznych, stosowanie
wyłącznie nieuszkodzonych tarcz,
wierteł.
270 DUŻE
Zagrożenie elementami ostrymi
(nożyki do cięcia, elementy
Rany cięte, zakłucia,
rozbitych szyb, metalowe
elementy naprawianych
urazy rąk oraz dłoni.
przedmiotów, np. ławki szkolne,
szafki).
1
9 ZNIKOME
3
3
6 ZNIKOME
Urazy palców, dłoni skaleczenia, rozcięcia,
stłuczenia stóp od
spadających narzędzi.
3
6 ZNIKOME
Urządzenia mechaniczne
(szlifierka, wiertarka, inne
urządzenia użytkowane przez
konserwatora).
Ostrożność podczas poruszania
się po pomieszczeniu pracy,
nietarasowanie miejsca pracy.
3,5 ZNIKOME
3
1
7,5 ZNIKOME
3
3
45 MAŁE
3
135 ŚREDNIE
Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia (elementy
wyposażenia pomieszczenia
Stłuczenia kończyn
konserwatora oraz wyposażenia
górnych, urazy stóp.
pomieszczeń, w których
konserwator dokonuje napraw,
zastawione przejścia/dojścia).
15
27 MAŁE
3
27 MAŁE
3
18 MAŁE
15
Sprawne technicznie schody,
poręcze przy schodach.
Użytkowanie drabin wyłącznie
techniczne sprawnych, zakaz
pracy na wysokości (malowanie,
prace konserwacyjne, prace na
dachu) bez odpowiednich
zabezpieczeń.
18 MAŁE
Upadek na niższy poziom
(poruszanie się po schodach,
Potłuczenia, urazy
praca na drabinach podczas
głowy, obrażenia
malowania oraz prac
ogólne, kalectwo,
konserwacyjnych, prace na dachu
śmierć.
budynku szkoły).
1
20 ZNIKOME
1
0,5
Obsługa urządzeń zgodnie z
instrukcją, wzmożona uwaga
podczas przygotowywania
posiłków i napoi. Wzmożona
uwaga podczas czyszczenia i
konserwacji urządzeń i narzędzi.
7
3
0,5
3
3
1
3
3
0,5
3
6
0,5
1
3
1
7
1
0,5
10,5 ZNIKOME
3
40
3 ZNIKOME
7
1
3,5 ZNIKOME
Poparzenia skóry.
1
40 MAŁE
Poparzenie czynnikiem gorącym
(gorące napoje, przygotowywanie
posiłków, gorące części maszyn
i narzędzi).
40
Przestrzeganie instrukcji ppoż.,
zakaz używania otwartego ognia
w pomieszczeniach, zapewnienie
podręcznego sprzętu gaśniczego
oraz dokonywanie okresowych
jego przeglądów, organizowanie
próbnych ewakuacji.
21 MAŁE
Poparzenia całego
Pożar (zaprószenie ognia, zbyt
ciała, utrata
duże nagromadzenie materiałów
przytomności,
łatwopalnych).
zaczadzenie, śmierć.
3
3
27 MAŁE
Ubranie dostosowane
odpowiednio do pory roku, zimne
napoje w okresie letnim.
Wzrost ciśnienia
tętniczego krwi, bóle
głowy, nerwowość,
drażliwość, trudności
w koncentracji.
3
3
1
Kontrolowanie sprawności oraz
naprawa wadliwych urządzeń.
Hałas (elektronarzędzia).
9 ZNIKOME
3
4,5
ZNKOME
Brak komfortu termicznego
Choroby układu
(prace w zmiennych warunkach
oddechowego,
przeziębienie,
atmosferycznych - prace na
choroby reumatyczne.
zewnątrz budynku).
9 ZNIOME
CZYNNIKI FIZYCZNE
Obciążenie nerwowo-psychiczne Zmęczenie, frustracja,
(spiętrzenie prac, zbyt duże
rozdrażnienie
wymagania w stosunku do
psychiczne, ból
możliwości pracownika,
głowy, obniżona
nerwowość i pośpiech przy
wydajność w pracy,
wykonywaniu prac, wadliwa
stres, nerwice,
praca sprzętu, konflikty
uszkodzenie ciała,
międzyludzkie).
pobicie.
3
6
1
Przy przesuwaniu lub
przenoszeniu ciężarów
korzystanie z pomocy drugiej
osoby, przestrzeganie norm
transportu, prawidłowa pozycja
ciała podczas podnoszenia
przedmiotów.
1
3
3
Odpowiednia organizacja pracy,
prawidłowa komunikacja,
wydawanie jasnych,
zrozumiałych poleceń.
9 ZNIKOME
Choroby układu
mięśniowoszkieletowego.
18 ZNIKOME
Obciążenie fizyczne (wymuszona
pozycja ciała, przesuwanie lub
noszenie zbyt ciężkich
przedmiotów).
9 ZNIKOME
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
Zatrucie, możliwość
Czynniki chemiczne: farby,
alergii
lakiery, rozpuszczalniki, silikony, wystąpienia
skórnych oraz
smary.
oddechowych.
7
1
1
13
7 ZNIKOME
CZYNNIKI CHEMICZNE
Stosowanie środków ochrony
indywidualnej - rękawic
ochronnych, masek z
odpowiednim filtrem podczas
malowania, użytkowanie
wyłącznie środków w
oznakowanych opakowaniach,
zaznajomienie się z kartami
charakterystyki użytkowanych
substancji i preparatów
chemicznych.
Zakażenia.
3
1
1
Stosowanie rękawic ochronnych.
3
1
0,5
1,5 ZNIKOME
Mikroorganizmy (grzyby,
bakterie, wirusy - występujące
w toaletach, zlewach,
umywalkach).
3 ZNIKOME
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
SZCZEGÓŁOWA KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
METODA OCENY – RISC SCORE
Stanowisko pracy: PRACE PORZĄDKOWE W OKRESIE ZIMOWYM - KONSERWATOR, ogólne R max dla stanowiska:
AKCEPTOWALNE
2.
Ocena ryzyka
po redukcji
Środki profilaktyczne
S
E
P
R
3.
4.
5.
6.
7.
S
E
P
R
8.
9.
10.
11.
3
6
3
54 MAŁE
1.
Ryzyko przed
redukcją
Możliwe skutki
zagrożenia
15
3
1
45 ŚREDNIE
Występujące zagrożenia
i ich źródła
7
3
0,5
7
1
0,5
15
1
0,5
3
3
1
7
1
3
Stosowanie ochron głowy (kask),.
Zachowanie bezpiecznej
odległości podczas usuwania
sopli - nie stawanie bezpośrednio
pod soplami
15
1
1
Wzmożona uwaga podczas prac
za zewnątrz budynku oraz
poruszania się po parkingu
6
Upadek z wysokości (praca na
drabinach - usuwania sopli, prace
na dachu budynku - usuwanie
śniegu)
Potłuczenia, urazy
głowy, obrażenia
ogólne, kalectwo,
śmierć
15
3
3
Uraz spowodowany niską
temperaturą
Odmrożenia części
ciała takich jak uszy
palce u rąk i stóp
7
3
1
Uderzenie przez spadające
przedmioty (sople)
Urazy głowy
Uderzenie przez poruszające się Śmierć, kalectwo,
środki transportu (prace na
ogólne potłuczenia
zewnątrz budynku, poruszanie się
ciała, złamania
po parkingu szkoły)
10,5 MAŁE
Wyposażenie pracownika w
ocieplaną czapkę, buty oraz
rękawicę
6
3,5 NIKOME
135 REDNIE
Użytkowanie drabin wyłącznie
techniczne sprawnych, zakaz
pracy na wysokości bez
zabezpieczeń (szelki, linki
amortyzatory, kask)
3
7,5 IKOME
108 REDNIE
Obuwie z podeszwą o
zwiększonej powierzchni tarcia,
posypywanie piachem z solą
śliskich nawierzchni; zapoznanie
się terenu dachu i rozmieszczenia
wystających elementów)
21 MAŁE
Potłuczenia, złamania
kończyn, zwichnięcia,
urazy wewnętrzne,
urazy głowy
21 MAŁE
Upadek na tym samym
poziomie (śliskie, oblodzone
nawierzchnie, potknięcie się o
elementy konstrukcyjne dachu,
np. instalacje odgromowe)
15 NIKOME
CZYNNIKI URAZOWE
Choroby układu
oddechowego,
przeziębienie,
choroby reumatyczne
3
3
3
14
Ubranie chroniące przed zimnem
(czapka, ocieplane spodnie
i bluza, kurtka, rękawiczki,
zimowe buty), zapewnienie
miejsca do ogrzania
9 MAŁE
Brak komfortu termicznego
(prace na zewnątrz budynku)
27 MAŁE
CZYNNIKI FIZYCZNE
Zmęczenie,
frustracja,
rozdrażnienie
psychiczne, ból
głowy, obniżona
wydajność
w pracy, stres,
nerwice
1
6
3
Zapewnienie odpowiednich
narzędzi pracy, zapewnienie
dodatkowych przerw w pracy w
przypadku odśnieżania oraz
zbijania lodu
3
Odpowiednia organizacja pracy,
prawidłowa komunikacja,
wydawanie jasnych,
zrozumiałych
poleceń
3
1
6
0,5
3
1
9ZNIKOME
Obciążenie nerwowopsychiczne (spiętrzenie prac
przy obfitych opadach, zbyt
duże wymagania w stosunku
do możliwości pracownika,
nerwowość i pośpiech przy
wykonywaniu prac, wadliwa
praca sprzętu)
3
1
3 ZNIKOME
Choroby układu
mięśniowo szkieletowego
18 ZNIKOME
Obciążenie fizyczne (wymuszona
pozycja ciała, prace związane z
odśnieżaniem)
9 ZNIKOME
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
Nauczyciel
Opis czynności i zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
praca pedagogiczno – wychowawcza,
praca nad tekstami,
obsługa urządzeń audiowizualnych,
lekcje pokazowe z zastosowaniem pomocy naukowych z danego
przedmiotu,
ciągłe doskonalenie się,
współpraca z rodzicami uczniów,
obsługa urządzeń w pracowni komputerowej,
osobiste prezentowanie wykonywanych na zajęciach ćwiczeń.
SZCZEGÓŁOWA KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
METODA OCENY – RISC SCORE
Stanowisko pracy: NAUCZYCIEL, ogólne R max dla stanowiska: AKCEPTOWALNE
1.
Ryzyko przed
redukcją
Możliwe skutki
zagrożenia
2.
Ocena ryzyka
po redukcji
Środki profilaktyczne
S
E
P
R
3.
4.
5.
6.
S
E
P
R
7.
8.
9.
10.
11.
Właściwe obuwie, porządek
na stanowisku pracy,
zachowanie szczególnej
ostrożności, zabezpieczenie
przewodów.
3
3
1
9 ZNIKOME
Występujące zagrożenia
i ich źródła
Upadek na tym samym
| poziomie (śliskie, nierówne
nawierzchnie, progi
pomiędzy pomieszczeniami,
luźno ułożone przewody
na posadzce, nierówności
Potłuczenia,
złamania kończyn,
zwichnięcia, urazy
wewnętrzne,
urazy głowy.
3
3
3
15
27 MAŁE
CZYNNIKI URAZOWE
3
3
Rany cięte,
zakłucia, urazy
rąk oraz dłoni.
1
6
3
Poparzenie,
utrata
przytomności,
inne skutki
porażenia
prądem, śmierć.
15
3
3
1
3
3
1
Ostrożność podczas
użytkowania akcesoriów
oraz materiałów biurowych.
1
6
1
Okresowe kontrole
skuteczności ochron
przeciwporażeniowych,
zakaz stawiania napoi
w bezpośrednim sąsiedztwie
urządzeń zasilanych energią
elektryczną, naprawa
urządzeń wyłącznie
przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
Użytkowanie urządzeń
wyłącznie sprawnych
technicznie.
15
3
1
3
2
0,5
3
6
1
3
2
0,5
9 ZNIKOME
3
3
9 ZNIKOME
Stłuczenia
kończyn górnych,
urazy stóp.
3
6 ZNIKOME
3
45 MAŁE
Prąd elektryczny (instalacja
elektryczna, urządzenia
zasilane energią elektryczną).
3
27 MAŁE
Zagrożenie elementami
ostrymi (użytkowanie
akcesoriów oraz materiałów
biurowych, np. spinaczy,
zszywaczy, pinezek,
nożyczek).
3
18 MAŁE
Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia
(wyposażenie biura,
zastawione przejścia/
dojścia pomiędzy meblami
biurowymi, otwarte
szuflady).
Potłuczenia, urazy
głowy, obrażenia
ogólne.
Dostateczna stabilność
siedziska przez
wyposażenie go w podstawę co
najmniej pięciopodporową z
kółkami jezdnymi, zachowanie
ostrożności podczas siadania oraz
wstawania. Sprawne technicznie
schody, poręcze przy schodach.
Ostrożność podczas
poruszania się
po pomieszczeniu pracy,
zapewnienie co najmniej
13 m3 wolnej objętości
pomieszczenia oraz
co najmniej 2 m2 wolnej
powierzchni podłogi.
135 ŚREDNIE
Upadek na niższy poziom
(niesprawne siedziska.
poruszanie się po schodach).
27 MAŁE
w posadzce).
2
1
Wzmożona kontrola podczas
dyżurów na przerwach.
3
6
3
Zainstalowanie
odpowiedniego oświetlenia.
18
3 ZNIKOME
ZNIKOME
Przeciążenie narządu wzroku
(niedostateczne oświetlenie
stanowiska)
3
6 ZNIKOME
Hałas (wysoki poziom db.
podczas przerw)
Bóle głowy,
nerwowość,
drażliwość,
trudności
w koncentracji.
Osłabienie
wzroku,
zmęczenie oczu,
zmniejszona
koncentracja.
54 MAŁE
CZYNNIKI FIZYCZNE
.
Choroby układu
mięśniowoszkieletowego
3
2
1
16
Wymiary oparcia i siedziska
zapewniające wygodną pozycję
ciała i swobodę ruchów,
regulacja wysokości płyty
siedziska w zakresie co
najmniej 40-50 cm od podłoża,
regulację wysokości oparcia
oraz regulację pochylenia
oparcia, wyprofilowana płyta
siedziska i oparcia odpowiednie
do naturalnego wygięcia
kręgosłupa, możliwość obrotu
wokół osi pionowej o 360°,
podłokietniki.
3 ZNIKOME
Obciążenie fizyczne (wymuszona
pozycja ciała)
6 ZNIKOME
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
6
3
Odpowiednia organizacja
pracy, prawidłowa
komunikacja.
Prawidłowe oświetlenie
stanowiska pracy,
prawidłowe ustawienie
monitora.
9 ZNIKOME
18 ZNIKOME
6
1
3
3
3
6
1
3
2
0,5
3
6
1
18 ZNIKOME
3
3
3 ZNIKOME
Osłabienie
wzroku, łzawienie,
zmęczenie oczu.
1
18
ZNIKOME
Praca przy monitorze
ekranowym (monitor
ekranowy).
Zmęczenie,
frustracja,
rozdrażnienie
psychiczne, ból
głowy, obniżona
wydajność
w pracy, stres,
nerwice,
zakłócenia snu.
54 MAŁE
Obciążenie nerwowopsychiczne (spiętrzenie
prac, zbyt duże wymagania
w stosunku do możliwości
pracownika, nerwowość
i pośpiech przy wykonywaniu
prac, konflikty międzyludzkie).
Pyty i czynniki chemiczne
(ksero, pył kredowy).
Możliwość
wystąpienia alergii
skórnych oraz
oddechowych.
3
2
1
6 ZNIKOME
CZYNNIKI CHEMICZNE
Kontrolowanie sprawności,
skuteczna wentylacja.
Wirus grypy (ludzie - droga
zakażenia bezpośrednia).
Grypa, zapalenie
płuc.
3
6
3
54 MAŁE
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Sporządził :
Inspektor ds. bhp
Dariusz Szeląg
17
Profilaktyka, dobrowolne
szczepienia.

Podobne dokumenty