Adam Mickiewicz w oczach dziecka

Transkrypt

Adam Mickiewicz w oczach dziecka
„Niech kaŜdy składa
talent swój Ojczyźnie”
Adam Mickiewicz
Gminny Konkurs Plastyczny
„Adam Mickiewicz w oczach dziecka”
organizowany przez Szkołę Podstawową
im. Adama Mickiewicza w Staniątkach
z okazji 120. rocznicy powstania
szkoły powszechnej w Staniątkach.
Honorowy Patronat nad Konkursem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do oddziałów 0 - VI.
Celem konkursu jest popularyzacja utworów Adama Mickiewicza i rozwijanie
umiejętności plastycznych.
Regulamin
1. W konkursie mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych. NaleŜy
wykonać ilustrację do dzieł Adama Mickiewicza – kaŜda klasa do innego
utworu:
klasy 0 – „Lis i kozieł”
klasa I - „Zając i Ŝaba”
klasa II - „Pies i wilk”
Klasa III – „Koza, kózka i wilk”,
klasa IV – „Przyjaciele”,
klasa V – „Pani Twardowska”,
klasa VI – „Świtezianka”.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej formatu
A4 w dowolnej technice plastycznej, tj. rysunek, malarstwo, grafika,
wyklejanka, collage (jedno dziecko moŜe nadesłać jedną pracę). Prace
uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie (prosimy nie zginać i nie
składać prac).
3. Do prac naleŜy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora
pracy, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły, nazwisko nauczyciela, tytuł pracy.
4. Prace prosimy przesyłać na adres:
Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
Staniątki 5, 32-005 Niepołomice
do dnia 04.12.2009r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 11.12.2009r. Wręczenie nagród odbędzie się
18.12.2009r. podczas Święta Patrona Szkoły.
Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy pod nr. telefonu 12 2818061.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora SP w Staniątkach.
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
I.
Oddział przedszkolny
II.
Klasy I-II
III.
Klasy III - IV
IV.
Klasy V - VI
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechniania nadesłanych
prac. Prace nie będą zwracane.

Podobne dokumenty