Treść zapytania ofertowego

Komentarze

Transkrypt

Treść zapytania ofertowego
INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
Wasza data:
Wasz znak:
Nasz znak:
NR-202-6/16/ko
Nasza data:
06.06.2016r
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z2013 r. poz. 907 ze zm./
I.
Zamawiający:
INSTYTUT SPORTU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Trylogii 2/16,
01-982 Warszawa, woj. mazowieckie
Tel: 22 569 99 99, fax: 22 835 09 77
zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
DOSTAWĘ CZTERECH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, ZGODNIE Z
PONIŻEJ WSKAZANĄ SPECYFIKACJĄ
II.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Instytutu Sportu –
Państwowego
instytutu
Badawczego
trzech
urządzeń
wielofunkcyjnych
obsługujących papier o formacie do A3 (KONICA-MINOLTA Bizhub C224e) oraz
urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego papier o formacie do A4 (Ricoh Aficio
MPC306ZSPF urządzenie COLOR), zgodnych z następującą specyfikacją:
1. Specyfikacja głównych wymagań
1) Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego papier do formatu
A3,
Specyfikacja ogólna, co najmniej:
Automatyczny podajnik dokumentów do 70 oryginałów A5-A3 38-128 g/m2
Formaty papieru A6-A3; formaty użytkownika
Gramatura papieru 64 - 271 g/m2
Adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
Kontakt: tel. 22 569 99 99, fax: 22 835 09 77, e-mail: [email protected], www.insp.waw.pl
NIP 525-000-89-04, REGON 000786093, KRS 0000223239 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
Pojemność Standard: 250 arkuszy, Maksymalnie: 3 200 arkuszy
Wymiary 643 x 842 x 770
Formaty papieru A5-A3
Prędkość kopiowania A4 W kolorze do 22 str./min, W czerni i bieli do 22 str./min
Prędkość kopiowania A3 W kolorze do 14 str./min, W czerni i bieli do 14 str./min
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
Pierwsza kopia w kolorze 11 s., w czerni i bieli 7,5 s.
Skala szarości 256 odcieni
Przeskalowanie 25-400% (w kroku co 0,1%), automatyczne skalowanie
Skaner sieciowy
Specyfikacja funkcji drukarki, co najmniej:
Rozdzielczość druku Odpowiednik 1800 x 600
Język opisu strony PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017)
Systemy operacyjne Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Obsługa
Windows DPWS, Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Macintosh
9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix
Uwaga: urządzenie musi posiadać funkcjonalność polegającą na obecności „modułu”
pozwalającego drukować po weryfikacji kartą kodową pracownika Zamawiającego. Karty,
którymi posługują się pracownicy Zamawiającego, to system MIFARE 1K (NFC 2).
2) Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego, obsługującego papier do formatu
A4
Specyfikacja funkcji drukarki, co najmniej:
Czas nagrzewania: 25 sekund;
Prędkość wykonania pierwszej kopii: pełnokolorowe: 11 sekund, czarno-białe: 7,2
sekundy;
Prędkość wydruku ciągłego MPC306ZSP: kolor: 30 stron na minutę, mono 30 stron
na minutę;
2
INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
Prędkość wydruku ciągłego MPC406ZSPF: kolor: 35 stron na minutę, mono 40 stron
na minutę;
Pamięć: 2 GB;
Dysk twardy: 320 GB w standardzie
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 498 x 532 x 505 mm
Waga: 45 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Specyfikacja funkcji kopiarki, co najmniej:
Proces kopiowania: System suchego transferu elektrostatycznego z systemem
dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4-bębnowa
Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi
Rozdzielczość drukowania: 1 200 dpi x 1200 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%
Specyfikacja funkcji skanera, co najmniej:
Prędkość skanowania: pełnokolorowe/czarno-białe: 30 oryginałów na minutę
Rozmiar oryginału: A4
Format pliku: TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona
PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A,
Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka
stron PDF-A
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP (Opcja), PDF/A,
Podpis elektroniczny PDF, Przeszukiwalny PDF (wbudowany) (Option)
Rozmiar papieru: Standardowa kaseta na papier: A4, A5, B5; Taca ręczna: A4, A5,
A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: 1 350 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 200 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowe kasety na papier: 60 - 163 g/m2; Taca ręczna: 60 220 g/m2; Dupleks: 60 - 163 g/m2; ADF: 52 - 128 g/m2
3
INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
Uwaga: urządzenie powinno mieć funkcję faksu.
3) Dodatkowe informacje o urządzeniach:
Urządzenia, o których mowa w punkcie 1 powyżej, mają zostać dostarczone wraz
z kompletnymi zasobnikami z tonerami.
Wykonawca powinien zapewnić instalację, konfigurację oraz test poprawności
działania (wraz z działaniem kart magnetycznych) urządzeń w siedzibie
zamawiającego.
Instalacja nie dotyczy instalacji na komputerach pracowników Zamawiającego, a
samą instalację w docelowych miejscach ustawienia drukarek.
4) Udzielenie gwarancji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, na
minimum 36 miesięcy od daty dostawy.
5) Doręczenie do siedziby Zamawiającego, przedmiotu Zamówienia, o którym
mowa w punkcie II, ppkt.1 i 2 niniejszego zapytania.
2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następującego kodu CPV:
30232100-5 Drukarki i plotery
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy
składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty, informacja o
języku prowadzenia postępowania:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony w dniu złożenia oferty;
3) Oświadczenie złożone przez Oferenta pod rygorem odpowiedzialności karnej, o
braku podstaw do wykluczenia oferenta w myśl postanowień art. 24 ust 1 ustawy
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź.zm.). Wzór
oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4
INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
IV.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
z
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną.
Osoby po stronie
Wykonawcami:
Zamawiającego
uprawnione
do
porozumiewania
się
z
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Ewa Kubiak, e-mail:
[email protected]
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych
warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Instytutu Sportu tj.:
08:00-15:30.
V.
Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Trylogii 2/16 w zamkniętej kopercie z
dopiskiem:
„DOSTAWA CZTERECH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH”
nie otwierać przed godziną 12.00 dnia 17.06.2016.
-
przesłać faksem na nr
22 835 09 77.Uwaga: liczy się data wpływu.
-
przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: [email protected]
w
terminie do dnia 17.06.2016, godz.12.00. Uwaga liczy się data wpływu
korespondencji elektronicznej.
VI.
Kryteria oceny ofert i ich wag:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę
ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się
będą w złotych polskich.
5. Ocenę nadesłanych ofert (spełniających warunki udziału), przeprowadzi
komisja wskazana przez kierownika Zamawiającego.
5
INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
6. Ocenie będą podlegać następujące kryteria:
a) całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia – waga 0,5;
b) długość okresu i zakres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówieniawaga 0,35;
c) termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę – waga 0,15.
7. Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w
ww. kryteriach.
Uwaga! Jeśli po zsumowaniu punktów za w/w kryteria, okaże się, że kilku
Wykonawców uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej
kolejności będzie oferta najkorzystniejsza względem kryterium nr 1, jeśli to
kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, rozstrzygające będzie kryterium nr 2.
VII.
Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o
wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie
związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na
wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, niniejsze
zamówienie nie podlega rygorowi postępowań uregulowanych w ustawie
prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Formularz ofertowo-cenowy
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
6

Podobne dokumenty