1 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup i dostawę

Komentarze

Transkrypt

1 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup i dostawę
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zakup i dostawę artykułów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów komputerowych i materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Kod CPV – 30192113-6, 30217320-2, 30217340-8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa musi zawierać
minimum jedną z poniższych części:
1) grupa I - artykuły komputerowe /oryginały/;
2) grupa II – materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących /oryginały/.
Zakres zamówienia:
Grupa I - artykuły komputerowe /oryginały/
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwa
Toner HP 1200 – C7115X
Taśma OKI 390FB
HP 5550 czarny – C9502AE (dwupak)
HP 5550 kolor – C9503AE (dwupak)
HP Business InkJet 2200 – cyjan – C4836AE
HP Business InkJet 2200 – yellow – C4838AE
HP Business InkJet 2200 – Magenta – C4837AE
HP Biusiness InkJet 2200 – czarny – C4844AE
Płyta CD-R pojemność 700/MB/80 min, pakowane
w plastikowe opakowania
Dyskietki (10 szt. w op.)
Dysk DVD-R w pudełku 4,7 Gb
Pendrive 2 Gb
HP 339 - czarny
HP 343 - kolorowy
Ilość szt.
30 szt.
15 szt.
16 op.
16 op.
15 szt.
15 szt.
15 szt.
15 szt.
osobno
300 szt.
10 op.
100 szt.
10 szt.
3 szt.
3 szt.
1
Grupa II - materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących /oryginały/
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa
Toner Ricoh AP 400
Toner Ricoh 222OD
Toner Ricoh 321OD – czarny
Toner Ricoh 245 - Yellow (high yield)
– do drukarki SPC410DN
Toner Ricoh 245 - Czarny (high yield)
– do drukarki SPC410DN
Toner Ricoh 245 – Cyjan (high yield)
– do drukarki SPC410DN
Toner Ricoh 245 – Magenta (high yield)
– do drukarki SPC410DN
Ilość szt.
30 szt.
20 szt.
12 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wymagany termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od
dnia 22 marca 2008 r. do dnia 21 marca 2009 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę
dokumentów złożonych przez wykonawców.
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy.
Od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wymagane jest w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy, przedstawienie wymienionych dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2)
aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, lub zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w pkt: 1), 2) – składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2
b)
c)
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona nieodpłatnie na stronie
internetowej www.bip.gryfino.pl. Ponadto, zgodnie z zarządzeniem Nr 0151-104/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłaty za
specyfikację istotnych warunków zamówienia, specyfikacja jest udostępniona odpłatnie
w wersji papierowej na pisemny wniosek wykonawcy. Cena papierowej wersji specyfikacji –
11,50 zł (w przypadku odbioru osobistego), 17,70 zł (w przypadku przesłania specyfikacji
listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Opłatę za specyfikację należy wnieść na
rachunek bankowy: BANK PEKAO SA I O/Gryfino 61124038551111001012416308,
a kopię potwierdzenia wpłaty dołączyć do wniosku o wydanie specyfikacji.
Specyfikację można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pokój nr 6 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.
Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
ul. 1 Maja 16 (parter) do dnia 20 lutego 2008 r. do godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lutego 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną
kwalifikacją.
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu
Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 25048-2008.
Gryfino, dnia 6 lutego 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
3

Podobne dokumenty