Pytanie nr 1 Czy przed złożeniem oferty obligatoryjnie Zamawiający

Komentarze

Transkrypt

Pytanie nr 1 Czy przed złożeniem oferty obligatoryjnie Zamawiający
Pytanie nr 1
Czy przed złożeniem oferty obligatoryjnie Zamawiający wymaga by oferent dokonał wizji
lokalnej na miejscu inwestycji?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca planowanej realizacji
zamówienia na etapie przygotowania oferty.
Pytanie nr 2
Czy jeżeli oferent chciałby część prac powierzyć podwykonawcom to w dniu składania ofert
musi wykazać się zawartymi umowami z owymi podwykonawcami czy też wystarczy tylko,
że ich wskaże w swojej ofercie?
Odpowiedź nr 2:
Zgodnie z zapisami rozdz. XVIII Podwykonawstwo pkt. 2 SIWZ – Zamawiający żąda
wskazania w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony oraz certyfikowany system
zarządzania jakością obejmujący swym zakresem projektowanie, produkcję, dostawy,
instalowanie agregatów wytwarzających energie elektryczną oraz cieplna zasilanych
paliwami gazowymi ( w tym biogazem) oraz kompletny serwis w/w systemów?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę wdrożonego i certyfikowanego
systemu zarządzania jakością.
Stawiane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia lub
dokumenty, jakie Wykonawca winien załączyć w swojej ofercie, w celu potwierdzenia
spełnienia tych warunków – są szczegółowo wyspecyfikowane w rozdz. V i VI SIWZ.

Podobne dokumenty