Sample book - Welch Allyn Technical Communications

Transkrypt

Sample book - Welch Allyn Technical Communications
Welch Allyn® 1500
Patient Monitor
Instrukcja obsługi
Wersja oprogramowania: 1.4.X
ii
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Copyright © Welch Allyn 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. W celu umożliwienia użytkownikom prawidłowej eksploatacji produktu
opisanego w tej instrukcji, zezwala się jego nabywcy kopiowanie niniejszej publikacji z nośników dostarczonych przez firmę Welch
Allyn w celu jej wewnętrznej dystrybucji w swojej placówce. Wszelkie inne zastosowania, w tym reprodukowanie lub dystrybucja tej
publikacji w części lub w całości wymagają pisemnej zgody firmy Welch Allyn.
Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia bądź niezgodne z prawem lub niewłaściwe użycie tego
produktu, potencjalnie wynikające z nieprzestrzegania zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek, środków ostrożności, ostrzeżeń i
opisu jego zamierzonych zastosowań.
Welch Allyn, Acuity, Smartcuf, FlexNet i Flexible Monitoring to zastrzeżone znaki towarowe firmy Welch Allyn.
Masimo, SET i Signal Extraction Technology to zarejestrowane znaki towarowe spółki Masimo Corporation.
BRAK DOMNIEMANEJ LICENCJI
Wejście w posiadanie ani zakup tego urządzenia nie skutkuje uzyskaniem ani jawnego, ani domniemanego zezwolenia na jego
użytkowanie z niedozwolonymi czujnikami lub kablami, które — samodzielnie lub w połączeniu z tym urządzeniem — wchodziłyby w
zakres jednego lub większej liczby dotyczących tego urządzenia patentów.
Nellcor i Oximax to znaki towarowe firmy Nellcor Puritan Bennett.
UWAGA: Zakup tego instrumentu nie powoduje nadania jawnej ani domniemanej licencji opartej na jakimkolwiek patencie firmy
Nellcor Puritan Bennett, zezwalającej na użytkowanie tego instrumentu z jakimkolwiek czujnikiem oksymetrycznym
niewyprodukowanym lub nieobjętym licencją przez firmę Nellcor Puritan Bennett.
Microstream to zastrzeżony znak towarowy firmy Oridion.
BRAK DOMNIEMANEJ LICENCJI: Wejście w posiadanie ani zakup teko urządzenia nie powoduje nadania jawnej ani domniemanej
licencji zezwalającaj na jego użytkowanie wraz z nieautoryzowanymi przez producenta aksesoriami eksploatacyjnymi do próbkowania
CO2, samodzielnie lub w połączeniu z tym urządzeniem objętych jednym lub większą liczbą patentów chroniących to urządzenie lub
takie akcesoria.
Majątkowe prawa autorskie do zawartego w tym produkcie oprogramowania jest własnością firmy Welch Allyn i jej dostawców.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie to jest chronione na mocy prawa ochrony własności intelektualnej Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz postanowień odnośnych międzynarodowych traktatów. Przepisy te nadają licencjobiorcy prawo do
użytkowania kopii oprogramowania stanowiącego część niniejszego urządzenia, którego przeznaczeniem jest umożliwienie jego
działania i obsługi. Oprogramowania tego nie wolno kopiować, dekompilować, odtwarzać procesu jego projektowania i produkcji,
dezasemblować ani w żaden inny sposób przekształcać do postaci zrozumiałem dla człowieka. Niniejsza licencja nie stanowi zakupu
oprogramowania ani żadnej jego kopii. Wszelkie prawa i tytuły, w tym tytuł własności, do przedmiotowego oprogramowania pozostają
po stronie firmy Welch Allyn i jej dostawców.
Informacje na temat wszelkich produktów firmy Welch Allyn można uzyskać od najbliższego jej przedstawiciela.
:
Stany Zjednoczone
+ 1 315 685 4560
800 535 6663
Australia
+ 61 2 9638 3000
800 074 793
Kanada
800 561 8797
Chiny
+ 86 216 327 9631
Europejskie Centrum
Telefonicznej Obsługi
Klienta
+ 35 3 46 906 7790
Francja
+ 33 1 60 09 33 66
Niemcy
+ 49 7477 92 71 86
Japonia
+ 81 3 3219 0071
Ameryka Łacińska
+ 1 305 669 9003
Holandia
+ 31 15 750 5000
Singapur
+ 65 6419 8100
Republika
Południowej
Afryki
+ 27 11 777 7555
Zjednoczone
Królestwo
+ 44 20 7365 6780
Szwecja
+ 46 8 58 53 65 51
REF 105645 (CD)
Instrukcja obsługi 2.510869 wer. e, 2013-12
Producent:
Przedstawiciel ds. zgodności prawnej:
SCHILLER AG
Altgasse 68
CH-6341 Baar, Szwajcaria
SCHILLER AG
Altgasse 68
CH-6341 Baar, Szwajcaria
www.welchallyn.com
Instrukcja obsługi
Spis treści
iii
Spis treści
1 - Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Odpowiedzialność użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Przed zastosowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Urządzenia zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Alarmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Użytkowanie z innymi urządzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sieci i internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dodatkowe zastrzeżenia prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 - Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Elementy i funkcje standardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyposażenie i funkcje opcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Monitor pacjenta Welch Allyn® 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przyciski funkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Przegląd pozycji menu Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opis wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3 - Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rozpoczęcie pracy i przygotowanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ładowanie papieru do zapisu wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Włączanie lub wyłączanie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ustawienia początkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zapisywanie ustawień zdefiniowanych przez użytkownika jako domyślnych . . . 21
Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tryb oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Definiowanie pól parametrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ustawienia prezentacji krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dane trendów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ustawienia w polach parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4 - Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wyświetlanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wyciszanie alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zawieszanie wszystkich alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wyłączanie wszystkich alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wyłączanie pojedynczego alarmu parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Głośność alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ustawienia progów alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Alarmy fizjologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5 - Monitorowanie i pomiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
EKG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Arytmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pomiar odcinka ST (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Częstość oddechów (RR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kapnografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bezinwazyjne monitorowanie ciśnienia (NIBP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rozpoczynanie pojedynczego pomiaru NIBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Monitorowanie saturacji SpO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia (IBP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
iv
Spis treści
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Przygotowanie do pomiaru IBP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitorowanie temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność minutowa (CO) (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty dotyczące pomiaru CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obliczenia hemodynamiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
78
79
87
89
6 - Acuity Central Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie monitora do systemu Acuity Central Station. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca z systemem Acuity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
93
93
94
7 - Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Częstotliwość konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kontrola wzrokowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kontrola działania przycisków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kontrola działania głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kontrola działania wskaźników LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kontrola działania alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Konserwacja akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kontrola i czyszczenie monitora i akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Protokół kontroli i lista kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Wymiana bezpieczników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Zgodność elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Instalacja na ścianie lub stojaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Utylizacja elementów monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
8 - Ustawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Menu Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Ustawienia parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9 - Akcesoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł Nellcor SpO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduł Masimo SpO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność minutowa (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
123
123
124
124
124
124
125
125
125
125
A - Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Normy bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Mierzone parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1
1
Bezpieczeństwo
Odpowiedzialność użytkownika
•
Analizując i interpretując liczbowe i graficzne wyniki monitorowania należy zawsze
brać pod uwagę ogólny kliniczny stan pacjenta oraz ogólną jakość zarejestrowanych
danych.
•
Wskazania niniejszego sprzętu nie zastępują regularnej kontroli parametrów
życiowych.
•
Z monitora może korzystać wyłącznie personel przeszkolony w jego użytkowaniu i
naprawach.
•
Należy zadbać o to, by personel ze zrozumieniem przeczytał niniejsze wskazówki
dotyczące użytkowania monitora, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszego
rozdziału pt. „Bezpieczeństwo”.
•
Należy bezzwłocznie wymieniać uszkodzone lub brakujące elementy urządzenia.
•
Do obowiązków właściciela urządzenia należy stosowanie się do obowiązujących
przepisów BHP.
Przeznaczenie
•
Monitor pacjenta Welch Allyn® 1500 Patient Monitor jest przeznaczony do
monitorowania parametrów życiowych, takich jak EKG, saturacja SpO2, kapnografia
etCO2, temperatura i oddech pacjenta, a także do bezinwazyjnego i inwazyjnego
pomiaru ciśnienia krwi (NIBP, IBP). Możliwość pomiaru pojemności minutowej serca
(CO) i obliczeń hemodynamicznych.
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanych lekarzy i
odpowiednio wyszkolony personel medyczny.
•
Urządzenie nie nadaje się do transportu.
•
Urządzenie nie stanowi zagrożenia dla pacjentów z rozrusznikiem serca.
•
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do monitorowania pacjentów dorosłych, dzieci
i noworodków.
•
Urządzenie pozwala monitorować tylko jednego pacjenta jednocześnie.
•
Urządzenie nie wymaga warunków sterylnych. Nie zostało jednak przystosowane do
użytkowania poza pomieszczeniami zamkniętymi.
•
Nie wolno używać monitora w miejscach zagrożonych wybuchem ani w obecności
gazów palnych.
•
•
© To urządzenie skategoryzowano jako należące do klasy CF . Przy zastosowaniu
oryginalnych akcesoriów, urządzenie można stosować także podczas defibrylacji,
jednak ze względów bezpieczeństwa, jeżeli jest to możliwe, przed defibrylacją należy
usunąć elektrody z ciała pacjenta.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania na otwartym sercu.
•
Modułu monitorowania arytmii nie wolno stosować u noworodków.
•
Modułu analizy odcinka ST nie wolno stosować u noworodków.
2
Bezpieczeństwo
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Przed zastosowaniem
•
Przed użyciem monitora, należy przeszkolić personel w zakresie funkcji urządzenia
oraz środków ostrożności. Szkolenie takie powinno zostać przeprowadzone przez
przedstawiciela producenta z przygotowaniem medycznym.
•
Należy stosować się do zawartych w instrukcji wskazówek na temat obsługi i
konserwacji.
•
Niniejsza instrukcja obsługi nie jest nadrzędna względem jakichkolwiek przepisów
ustawowych i lokalnych ani zasad BHP i przepisów ochrony środowiska.
Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE Ustaw monitor bezpiecznie, tak by urządzenie nie spadło na
pacjenta ani na podłogę!
OSTRZEŻENIE W przypadku wątpliwości co do dokładności pomiaru, sprawdź w
sposób alternatywny parametry życiowe pacjenta, a następnie upewnij się, że
monitor działa prawidłowo!
OSTRZEŻENIE Nie dotykaj monitora podczas defibrylacji!
OSTRZEŻENIE Aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta, żadna z elektrod
EKG, w tym elektroda neutralna, jak również pacjent ani osoba go dotykająca nie
mogą równocześnie dotykać części przewodzących urządzenia, nawet, jeżeli
zostały one uziemione.
OSTRZEŻENIE W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian mogących
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania monitora (w tym zmian w
jego zachowaniu w trakcie pracy), monitor taki należy wykluczyć z użytku i zgłosić
poczynione spostrzeżenia osobie odpowiedzialnej za jego serwisowanie.
OSTRZEŻENIE Nie stawiaj na monitorze żadnych płynów! W przypadku zalania
urządzenia płynem, bezzwłocznie odłącz zasilanie i wysusz! Przed ponownym
użyciem oddaj urządzenie do przeglądu serwisowego.
Ostrożnie! Należy przeczytać niniejszą instrukcję, ze szczególnym
uwzględnieniem uwag dotyczących bezpieczeństwa, do których należy się
bezwzględnie stosować.
Ostrożnie! Instalacja elektryczna w pomieszczeniu i budynku, w którym jest
użytkowany monitor, musi być zgodna z odnośnymi przepisami krajowymi.
Ostrożnie! Dbaj o to, by monitor był zawsze zainstalowany na wsporniku lub
stojaku firmy Welch Allyn! Przymocowanie urządzenia do innego uchwytu niż
atestowany system mocujący Welch Allyn spowoduje niestabilność monitora.
Instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
3
Urządzenia zabezpieczające
Użytkowanie monitora bez bezpieczników o właściwym prądzie znamionowym lub z
wadliwym okablowaniem jest niebezpieczne dla pacjenta. W związku z tym:
Ostrożnie! Nie wolno używać monitora, jeżeli nie sprawdzono uprzednio
prawidłowego działania uziemienia lub jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony bądź
nie ma pewności co do jego prawidłowego funkcjonowania!
Ostrożnie! Należy bezzwłocznie wymieniać zniszczone kable i przyłącza.
Ostrożnie! Nie należy we własnym zakresie modyfikować elementów
zabezpieczających, takich jak bezpieczniki.
Ostrożnie! Zużyte bezpieczniki należy wymieniać wyłącznie na bezpieczniki tego
samego rodzaju i o takim samym prądzie znamionowym, jak bezpieczniki
oryginalne.
Alarmy
OSTRZEŻENIE Nie wyciszaj alarmu, jeżeli może to zagrażać bezpieczeństwu
pacjenta.
OSTRZEŻENIE Natychmiast reaguj na alarm urządzenia, ponieważ w przypadku
niektórych alarmów pacjent nie jest monitorowany.
OSTRZEŻENIE Przed każdym użyciem sprawdź, czy ustawienia progów alarmów
zostały dostosowane do monitorowanego pacjenta.
OSTRZEŻENIE Przed czasowym wyciszeniem alarmów, sprawdź czas wyciszenia!
OSTRZEŻENIE Według statystyk, główną przyczyną śmierci i poważnego
uszczerbku zdrowia pacjentów korzystających z urządzeń do monitorowania
funkcji życiowych jest brak reakcji na alarmy powiadamiające użytkownika o
nagłym pogorszeniu się stanu pacjenta. Polegając na wizualnych
powiadomieniach o alarmach, należy zadbać, aby nic nie zasłaniało widoku
monitora i nie oddalać się od stacji centralnej dalej niż na 4 metry. Korzystając z
dźwiękowej sygnalizacji alarmów, należy zawsze mieć pewność, że w przypadku
włączenia się alarmu zostanie on na pewno usłyszany. W tym celu należy
dostosować głośność alarmów, uwzględniając środowisko pracy monitora i
poziom hałasów otoczenia. Należy upewnić się, że alarm będzie słyszalny dla
pracowników medycznych opiekujących się pacjentem, mimo oddalenia ich
stanowiska pracy od stacji centralnej systemu.
4
Bezpieczeństwo
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Użytkowanie z innymi urządzeniami
Ostrożnie! Nie używaj monitora w pomieszczeniu do rezonansu magnetycznego
ani w jego pobliżu!
•
Stosuj wyłącznie akcesoria i inne części zalecane lub dostarczone przez Welch Allyn!
Użycie części innych niż zalecane lub dostarczone przez producenta może
powodować obrażenia, zafałszowanie wyników lub prowadzić do uszkodzenia
monitora.
•
Akcesoria podłączone do interfejsów monitora, zarówno analogowych, jak i
cyfrowych, muszą posiadać certyfikaty zgodne z odnośnymi normami TEC (np. IEC/
EN 60950 dla urządzeń przetwarzających dane i IEC/EN 60601-1 dla sprzętu
medycznego). Co więcej, wszelkie konfiguracje muszą być zgodne z obowiązującą
wersją normy systemowej IEC/EN 60601-1-1. Personel podłączający dodatkowe
urządzenia do gniazd wejściowych lub wyjściowych konfiguruje urządzenie medyczne
i w związku z tym odpowiada za jego zgodność z wymogami obowiązującej wersji
normy systemowej IEC/EN 60601-1-1. W przypadku wątpliwości należy skonsultować
się z działem serwisu technicznego lub lokalnym przedstawicielem firmy.
•
Wszelkie inne urządzenia stosowane w kontakcie z pacjentem muszą korzystać z tego
obwodu uziemienia, co monitor.
•
Należy zachować środki ostrożności, używając urządzeń emitujących fale o wysokiej
częstotliwości. Działająca w pobliżu monitora aparatura elektrochirurgiczna o wysokiej
częstotliwości może zakłócać jego pracę, czego skutkiem będzie zafałszowanie
wyników pomiarów. Należy stosować zalecane przez Welch Allyn okablowanie
łączące pacjenta z urządzeniem, co pozwoli uniknąć ewentualnych zakłóceń sygnału
podczas zapisu EKG.
•
Stosowanie monitora EKG jednocześnie z aparaturą do stymulacji elektrycznej nie
stanowi zagrożenia, podczas defibrylacji należy jednak trzymać łyżki defibrylatora z
daleka od monitora oraz przewodów EKG, elektrod i innych jego czujników i części
przewodzących podłączonych do pacjenta.
•
W przypadku złego funkcjonowania po defibrylacji kabli łączących urządzenie z
pacjentem, na monitorze wyświetli się wskaźnik odłączenia odprowadzenia i
urządzenie wyda sygnał alarmowy.
•
Na pracę monitora może wpływać przenośny sprzęt telekomunikacyjny, radiotelefony i
urządzenia emitujące fale o wysokich częstotliwościach lub oznaczone symbolem
(zob. „Zgodność elektromagnetyczna” na str. 108).
Sieci i internet
•
Jeżeli monitor jest podłączony do sieci (LAN, HIS, itp.) i przekazuje wyniki pomiarów
za pośrednictwem sieci telefonicznej lub innego medium, lub jeżeli jest połączony z
internetem lub innymi sieciami, które nie są zabezpieczone, należy podjąć
odpowiednie środki ostrożności w kierunku ochrony zapisanych w pamięci monitora
danych pacjenta przed dostępem osób trzecich.
•
Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo sieci
spoczywa na użytkowniku tego urządzenia.
Instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
5
Konserwacja
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie wolno otwierać
obudowy monitora! Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części
przeznaczone do konserwacji przez użytkownika. Prace konserwacyjne może
prowadzić wyłącznie wykwalifikowany technik autoryzowany przez Welch Allyn.
OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć monitor i odłączyć
go od sieci zasilającej, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
Ostrożnie! Nie wolno sterylizować urządzenia w wysokiej temperaturze (np. w
autoklawie)! Nie wolno sterylizować urządzenia za pomocą wiązki elektronowej
ani promieni gamma.
Ostrożnie! Do czyszczenia monitora lub jego okablowania nie wolno używać
roztworów ani żrących substancji czyszczących!
Ostrożnie! Nie wolno zanurzać monitora ani jego okablowania w płynach!
Symbole
W niniejszym podręczniku użytkownika stosuje się następujące znaki graficzne:
OSTRZEŻENIE Znak wyróżniający komunikaty rozpoczynające się od słowa
OSTRZEŻENIE, dotyczące warunków lub sposobów postępowania mogących
doprowadzić do obrażeń ciała.
Ostrożnie! Znak wyróżniający komunikaty rozpoczynające się od słowa
„Ostrożnie!”, dotyczące warunków lub sposobów postępowania mogących
doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia lub innych strat
materialnych.
6
Bezpieczeństwo
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Na monitorze i jego akcesoriach zastosowano symbole opisane niżej.
Symbol
Znaczenie
Wyrównanie potencjałów (uziemienie)
Symbol
Ograniczenia wysokości n.p.m.
Znaczenie
Oznaczenie CF. Monitor został sklasyfikowany
jako bezpieczny do wewnętrznego i
zewnętrznego stosowania. Warunkiem
użytkowania go przy jednoczesnej defibrylacji
jest jednak zastosowanie oryginalnych kabli
Welch Allyn łączących urządzenie z
pacjentem!
Zużyty monitor i akumulator należy oddać do
odpowiedniego punktu zbiórki złomu
elektronicznego i nie należy utylizować go
wraz z ogólnymi odpadami gospodarczymi.
Pod adresem:
www.welchallyn.com/weee opublikowano
dodatkowe informacje dotyczące punktów
odbioru urządzeń do recyclingu.
Zapoznaj się z załączoną do urządzenia
dokumentacją.
Ograniczenia wilgotności
Chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem!
Maksymalna liczba produktów składowanych
w pionie
Ograniczenia temperatury
Chronić przed działaniem deszczu!
Tą stroną do góry
Urządzenie delikatne
CO2 do pacjenta
CO2 od pacjenta
Temperatura
NIBP
©
Wycofany z eksploatacji monitor nadaje się
do recyclingu.
Autoryzowany organ certyfikacji CE (TÜV P.S.).
Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami
zawartymi w dokumentacji towarzyszącej
Monitor wyświetla symbole o podanym niżej znaczeniu.
Symbol
Znaczenie
Symbol
Znaczenie
Alarm wyłączony
Wył. alarmu dźwiękowego
System Acuity podłączony
System Acuity niepodłączony
Ikony trybu pacjenta: noworodek, dziecko,
dorosły
Instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
7
Dodatkowe zastrzeżenia prawne
Domniemanie zezwolenia
Wejście w posiadanie ani zakup tego monitora nie powoduje nadania jawnej ani
domniemanej licencji zezwalającej na jego użytkowanie wraz z częściami zamiennymi
objętymi — czy to samodzielnie, czy w połączeniu z tym monitorem — jednym lub
większą liczbą patentów dotyczących tego monitora.
Warunki gwarancji
Urządzenie monitor jest objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i produkcyjnych,
ważną przez jeden rok (od daty zakupu). Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń powstałych
na skutek wypadku lub nieprawidłowego użytkowania. Uprawnia ona do bezpłatnej
wymiany wadliwej części urządzenia i obejmuje zarówno jej koszt, jak i koszt wymaganej
w tym celu robocizny. Wyklucza się jednak wszelką odpowiedzialność producenta z tytułu
kolejnych szkód. Gwarancja traci ważność w przypadku podjęcia próby naprawy
urządzenia przez osoby nieautoryzowane lub niewykwalifikowane.
W przypadku stwierdzenia wady, należy przesłać urządzenie do sprzedawcy lub
autoryzowanego centrum serwisowego Welch Allyn. Producent odpowiada za
bezpieczeństwo, niezawodność i skuteczną pracę urządzenia wyłącznie, jeżeli:
•
urządzenie zostało złożone, a następnie rozszerzone, dostosowane, zmodyfikowane i
naprawiane wyłącznie przez personel autoryzowany przez producenta;
•
dołączone do niego urządzenia zostały wyprodukowane lub zatwierdzone przez
monitor i są używane zgodnie z instrukcjami ich producentów.
Note
Nie istnieją żadne inne wyraźne ani domniemane gwarancje, które wykraczałyby
poza zakres niniejszej gwarancji. Firma Welch Allyn nie gwarantuje popytu ani
przydatności urządzenia ani jego podzespołów do żadnego konkretnego celu.
Note
Urządzenie sprawdzono i stwierdzono jego zgodność z normami dla urządzeń
cyfrowych klasy A, zgodnie z postanowieniami Części 15 przepisów
amerykańskiej Komisji Federalnej ds. Komunikacji (Federal Communications
Commission) oraz postanowień Kanadyjskiego Urzędu ds. Komunikacji (Canadian
Department of Communications) dotyczących zakłóceń radiowych. Normy te
ustalono w celu zapewnienia ogólnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
podczas użytkowania urządzenia w warunkach komercyjnych. Urządzenie
wytwarza, używa i może emitować energię w postaci fal radiowych i jeżeli nie
zostanie zamontowane i nie będzie używane zgodnie z niniejszą instrukcją, może
niebezpiecznie zakłócać komunikację radiową. Używanie urządzenia na osiedlach
mieszkaniowych może wywoływać zakłócenia. Użytkownik winien w takim
przypadku zaradzić nim we własnym zakresie i na własny koszt.
W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA W KANADZIE: Aby uniknąć zakłóceń radiowych,
należy korzystać z urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od okien, co
maksymalnie wytłumi poziom powodowanych zakłóceń. W przypadku instalacji
urządzenia (lub jego anteny transmisyjnej) na zewnątrz budynków wymagana jest
odpowiednia licencja.
8
Bezpieczeństwo
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
9
2
Wstęp
Niniejszy monitor jest urządzeniem do pomiaru parametrów życiowych pacjentów:
dorosłych, dzieci oraz noworodków. Urządzenie wyposażone jest w piętnastocalowy
wyświetlacz, pozwalający na kompleksowe monitorowanie parametrów życiowych.
Monitor można zasilać prądem zmiennym o napięciu 100–240V lub za pomocą
wbudowanego akumulatora.
Elementy i funkcje standardowe
•
Przyciski funkcyjne i pokrętło regulacyjne, umożliwiające prostą obsługę
•
15-calowy, kolorowy wyświetlacz
•
Pomiar następujących parametrów życiowych:
•
EKG (3, 5 lub 12 odprowadzeń)
•
akcja serca (HR)
•
oddech
•
ciśnienie krwi (pomiar nieinwazyjny — NIBP)
•
SpO2 (Masimo lub Nellcor)
•
ciśnienie krwi (pomiar inwazyjny) (x2)
•
temperatura (x1)
•
Obliczenia leków
Wyposażenie i funkcje opcjonalne
•
Drukarka
•
etCO2 i Integrated Pulmonary Index™ (IPI)
•
EKG spoczynkowe z 12 odprowadzeniami i pomiarami
•
EKG spoczynkowe z 12 odprowadzeniami i interpretacją
•
Analiza arytmii
•
Analiza odcinka ST
•
Pojemność minutowa (CO) i obliczenia hemodynamiczne
•
IBP (inwazyjny pomiar ciśnienia krwi, x4)
•
Temperatura (x2)
10
Wstęp
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Monitor pacjenta Welch Allyn® 1500
Panel przedni
Wskaźnik
alarmu
wizualnego
Panel
przyłączy
pacjenta
Panel
przycisków
funkcyjnych
Pokrętło
regulacyjne
Panel tylny
Gniazdo sieciowe
Ethernet (RJ45)
Wyrównanie
potencjałów
(uziemienie)
Gniazdo systemu
przywoływania
personelu
pielęgniarskiego*
Gniazdo zasilania
(100-240 V AC) i
panel
bezpieczników
Złącze drukarki
Złącze USB
(z zatyczką)
* Monitor umożliwia ręczne przywołanie personelu pielęgniarskiego w przypadku zauważenia
nieprawidłowego stanu parametrów życiowych, bez względu na wskazania monitora pacjenta.
Instrukcja obsługi
Wstęp
Panel przyłączy
Temperatura 1
Pojemność
minutowa (CO)
Temperatura 2
Wejście etCO2
SVC
(wyłącznie do
użytku
serwisowego)
Wyjście etCO2
EKG
NIBP
SpO2
IBP 4
IBP 1
IBP 3
IBP 2
Note
Wygląd panelu przyłączeniowego zależy od zestawu zainstalowanych funkcji.
11
12
Wstęp
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Przyciski funkcyjne
Drukuj
Wydruk wszystkich parametrów oraz trzech krzywych. Zapis graficzny i opcje wydruku
definiuje się w menu Drukarka (zob. „Drukarka” na str. 113). Urządzenie może także
drukować automatycznie, w przypadku wykrycia przekroczenia którejś z wartości
granicznych. Funkcję tę można również zdefiniować w menu ustawień.
Wyciszanie alarmów
Ikona wyciszenia/przywrócenia alarmu dźwiękowego i potwierdzania wyświetlanych
komunikatów. Czas wyciszenia alarmu można zdefiniować w menu Ustawienia/
Administrator (patrz „Administrator” na str. 118).
Uwaga: Możliwe jest również zatrzymanie alarmu dźwiękowego na nieokreślony czas
(patrz „Wyłączanie wszystkich alarmów” na str. 35).
Interwał pomiarów NIBP
Ustawienia odstępów czasu między kolejnymi nieinwazyjnymi pomiarami ciśnienia krwi
lub wyłączenie pomiaru czasu (zob. „Automatyczny pomiar ciśnienia krwi” na str. 66).
Zapis danych pacjenta.
Pomiar NIBP
Rozpoczynanie i zatrzymywanie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (zob.
„Rozpoczynanie pojedynczego pomiaru NIBP” na str. 66).
Tryb oczekiwania
W trybie oczekiwania urządzenie nie wykonuje pomiarów, a wyświetlacz jest wygaszony.
Po naciśnięciu dowolnego przycisku pomiary zostają wznowione.
Jeżeli monitor jest podłączony do systemu Acuity, pojawia się inny zestaw funkcje.
Ustawienia
Ekran menu Ustawienia. Aby wyświetlić żądane polecenie menu, należy obrócić, a
następnie i nacisnąć pokrętło regulacyjne (patrz następna strona).
Trend
Wyświetlanie danych o trendach (zob. „Dane trendów” na str. 29). Zapis danych
pacjenta.
Początek
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie otwartego okna dialogowego i powrót
do ekranu monitorowania.
Wszelkie zmiany ustawień w otwartym oknie dialogowym są zapisywane.
Naciśnięcie tego przycisku ma taki sam skutek, jak naciśnięcie OK w otwartym oknie
dialogowym.
Wł./Wył.
Naciśnięcie tego przycisku włącza monitor.
Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 4 sekundy.
Wskaźniki LED pod tym przyciskiem informują o stanie zasilania:
• lewy wskaźnik LED — urządzenie monitor jest podłączone do sieci zasilającej,
• prawy wskaźnik LED — urządzenie monitor jest podłączone do sieci zasilającej i trwa
ładowanie jego akumulatora
• (patrz „Włączanie lub wyłączanie monitora” na str. 19).
Pokrętło regulacyjne
Pokrętło służy do poruszania się po menu, wyboru pozycji i zmieniania wartości. Należy
używać go w następujący sposób:
1. Przekręć pokrętło w lewo lub w prawo, by wybrać pole lub wartość. Wokół wybranego pola
pojawia się biała ramka.
2. Aby rozwinąć menu kontekstowe wybranego parametru lub wartości, naciśnij pokrętło.
3. Przekręcając pokrętło w lewo lub w prawo, wybierz następnie z menu pożądaną wartość.
4. Naciśnij pokrętło regulacyjne, by zatwierdzić wybór.
Instrukcja obsługi
Wstęp
13
Przegląd pozycji menu Ustawienia
Naciśnij
funkcje:
Note
, by przejść do menu Ustawienia i dostosować następujące ustawienia i
Niżej przedstawiono przegląd opcji dostępnych w menu Ustawienia.
Dokładniejsze informacje na jego temat zawarto na str. 8 (patrz „Ustawienia” na
str. 111).
Parametr
Ustawienia/podmenu
Zawieszenie alarmów Wyciszenie wszystkich alarmów na wskazany okres. Czas wyciszenia alarmu
można zdefiniować w menu Administrator w pozycji Alarmy.
Arytmia1
Wartości graniczne arytmii i alarmy.
Wyświetlanie i analiza stymulatora (Wł./Wył.).
Alarmy
Przegląd alarmów. Wartości graniczne alarmów i ustawienia funkcji Drukuj
alarm.
Poziom głośności
Głośność dźwięku.
Głośn. sygn. HR/PR
Głośność sygn. akcji serca.
Obszar krzywej
Pozwala określić rodzaj, amplitudę i prędkość przesuwu wyświetlanych
krzywych.
Drukarka2
Pozwala określić dane na wydruku.
3
Parametry
Pozwala włączać i wyłączać dowolne kombinacje ustawień: pomiaru ST, etCO2,
Masimo SpO2, pojemności minutowej, wyświetlania IBP i temperatury.
EKG spocz. 12odprow.4
Sprawdź stan elektrod i wykonaj EKG spoczynkowe. Po przeprowadzeniu EKG
spoczynkowego można wydrukować wynik.
Obliczenia
hemodynamiczne5
Ekran służący do wprowadzania parametrów pomiarów hemodynamicznych z
opierającymi się o wprowadzane wartości automatycznymi algorytmami
obliczeń hemodynamicznych.
Obliczenia leków
Ekran służący do wprowadzania parametrów leków, oferujący na ich podstawie
obliczenia dawek i miareczkowania.
Informacje o
pacjencie6
Pozwala wprowadzić/edytować identyfikator i dane pacjenta.
Tryb pacjenta
Noworodek:
od urodzenia do 28 dni życia.
Dzieci:
od 29 dnia do 12 roku życia.
Dorośli:
od 13 roku życia.
Przywróć domyślne
użytkownika
Przywraca wszystkim ustawieniom wartości domyślne użytkownika (zob.
administrator > system, niżej).
14
Wstęp
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Parametr
Administrator
Zamknij
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ustawienia/podmenu
Konfiguracja
Wyświetla ID monitora, ustawienia sieci, zainstalowane funkcje dodatkowe
itd. Tych informacji nie można edytować.
Alarmy
Ustawienia alarmów: czas wyciszenia, zawieszenia, itd. Dostęp do tych
ustawień jest zabezpieczony hasłem (zob. „Ustawienia” na str. 111).
System
Ustawienia daty i godziny oraz preferowane jednostki (cm/cale, kg/lb). Ten
ekran umożliwia także zapisywanie bieżących ustawień jako ustawień
domyślnych użytkownika oraz możliwość wyświetlania ekranu dziennika
zdarzeń. Ekran ten jest zabezpieczony hasłem (zob. „Ustawienia” na
str. 111).
Połączenia, Serwisowe i Fabryczne
Te podmenu są zabezpieczone hasłem jako przeznaczone wyłącznie dla
pracowników serwisu technicznego i personelu producenta. Szczegóły
opisano w instrukcji serwisowej.
Powoduje opuszczenie menu Ustawienia.
Pełna opcja monitorowania arytmii jest dostępna wyłącznie po jej zainstalowaniu.
Funkcja zapisu na papierze jest dostępna wyłącznie po zainstalowaniu drukarki.
Dostępne opcje parametrów zależą od konfiguracji monitora i od wykupionych licencji opcjonalnych.
Funkcja dodatkowa EKG spoczynkowego z 12 odprowadzeniami jest dostępna wyłącznie po jej zainstalowaniu.
Ta opcja jest wyświetlana wyłącznie pod warunkiem zainstalowania opcji pojemności minutowej (CO).
Gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity Central Station, dane pacjenta można modyfikować zarówno za
pomocą monitora, jak i w systemie Acuity. Wszelkie wprowadzone w nich zmiany są synchronizowane. Jedynie
numer sali jest definiowany po stronie systemu Acuity i nie można go zmienić za pomocą monitora. Pozycja menu
Informacje o pacjencie nie jest dostępna, jeżeli monitor z włączoną opcją współpracy z systemem Acuity nie jest
do tego systemu podłączony.
Instrukcja obsługi
Wstęp
15
Opis wyświetlacza
Pola krzywych
Czas ostatniego
pomiaru
ciśnienia krwi
Alarmy i komunikaty
systemowe
Ciśnienie krwi
Pola parametrów
Temperatura
Pole informacji
(zob. „Pole
informacji” niżej)
Note
Zawartość pola krzywych można określać w menu ustawień, zob. „Ustawienia w
polach parametrów” na str. 31).
Note
Pola parametrów można zmieniać, w zależności od wykupionych licencji
opcjonalnych, wybranych parametrów (patrz „Definiowanie pól parametrów” na
str. 25) oraz opcji panelu pacjenta.
16
Wstęp
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Pole informacji
Sekcja górna
Pole po lewej stronie w górnym rzędzie zawiera informacje o numerze
sali pacjenta (wprowadzoną w menu Informacje o pacjencie). Jeżeli
monitor jest podłączony do systemu Acuity, numer sali pacjenta jest
pobierany z tego systemu.
W środkowym polu wyświetla się ikona informująca o bieżącym trybie
pacjenta (noworodek, dziecko, dorosły).
W polu po prawej stronie wyświetla się informacja o podłączeniu monitora do sieci:
Podłączony do systemu Acuity.
Zgodny z systemem Acuity, lecz niepodłączony.
Jeżeli funkcja dodatkowa współpracy z systemem Acuity nie została zainstalowana,
powyższe pole jest puste.
Sekcja środkowa
Zawiera nazwisko pacjenta. Jeżeli monitor jest podłączony do systemu Acuity, ta
informacja jest pobierana z systemu.
Sekcja dolna
Wyświetla aktualny czas. Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania, po lewej
stronie zegara wyświetla się symbol akumulatora „Zasilanie akumulatorem” na str. 23.
17
3
Obsługa
Rozpoczęcie pracy i przygotowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie wolno używać
monitora, jeżeli nie sprawdzono uprzednio prawidłowego działania uziemienia lub
jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony bądź nie ma pewności co do jego
prawidłowego funkcjonowania!
OSTRZEŻENIE Monitor wolno podłączać przez sieć wyłącznie do systemu Acuity
Central Station. Podłączenie go do innej sieci może spowodować jego
uszkodzenie i uraz pacjenta. Wszelkie pytania dotyczące służących do tego gniazd
i urządzeń sieciowych należy kierować do działu technicznego swojej placówki.
Podłączenie i włączenie zasilania
a
1.
b
c
Podłącz kabel zasilający do gniazda w tylnej części monitora (a).
2. Jeżeli monitor ma zostać podłączony do sieci (tj. połączony siecią z systemem Acuity
Central Station), kabel sieciowy należy podłączyć do gniazda w tylnej ścianie obudowy
monitora (b).
3. Podłącz przewód uziemiający do gniazda uziemienia (c).
Ostrożnie! Należy zadbać o to, by pacjent ani inna osoba, dotykając jednocześnie
pacjenta, nie dotykała części przewodzących żadnego ze złączy, w tym złącza
RJ45 ani złącza USB, gdy pokrywa urządzenia jest otwarta.
18
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Ładowanie papieru do zapisu wyników
Note
Urządzenie monitor jest dostarczane bez papieru do drukowania. Należy używać
wyłącznie oryginalnego papieru do drukowania marki Welch Allyn. Jest to papier
termiczny, wrażliwy na ciepło, wilgoć i opary chemiczne. Należy przechowywać
go w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w którym nie znajdują się żadne związki
chemiczne.
b
c
a
1.
Odciągnij dźwignię zabezpieczającą (a) ku przodowi urządzenia. Podajnik do papieru
jest teraz odblokowany.
2. Wysuń podajnik.
3. Włóż papier i wysuń jego czołową krawędź na zewnątrz. Upewnij się, że papier został
włożony oznaczeniem (b) do góry.
4. Wsuń podajnik z powrotem do urządzenia i zamknij. Sprawdź, czy papier znajduje się
pomiędzy prowadnicami (c).
Instrukcja obsługi
Obsługa
19
Włączanie lub wyłączanie monitora
Włączanie monitora
Aby włączyć monitor, naciśnij przycisk Wł./Wył.
.
Wyłączanie monitora
Aby go wyłączyć, wciśnij przycisk Wł./Wył.
i przytrzymaj go wciśniętego przez ok. 4
sekundy. Podczas wyłączania monitora na ekranie pojawi się następujący komunikat.
Monitor jest wyłączany,
proszę czekać...
Pierwsze włączenie
1.
Naciśnij przycisk Wł./Wył.
dźwiękowym).
(włączenie urządzenia zostanie potwierdzone sygnałem
2. Zatwierdź okno dialogowe Nowy pacjent, wybierając Tak lub Nie.
•
Tak: Dane poprzedniego pacjenta zostaną usunięte. Dane nowego pacjenta
wprowadza się w menu Ustawienia (Ustawienia > Dane pacjenta, zob.
„Informacje o pacjencie” na str. 117).
•
Nie: Używane są dane poprzedniego pacjenta, o ile zostały wcześniej
wprowadzone.
3. Sprawdź ustawienia.
20
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Ustawienia początkowe
Ostrożnie! Ustawienia w tym menu mogą być modyfikowane wyłącznie przez
autoryzowany personel, przeszkolony w obsłudze tego monitora.
Ustawienia alarmów i ustawienia ogólne są dostępne w menu Ustawienia. Ustawienia
początkowe monitora mogą obejmować ustawienia ogólne alarmów (czas wyciszenia
alarmu, czas opóźnienia alarmu itp.) oraz ogólne ustawienia monitora (jednostki wzrostu i
wagi, czas i datę itp.).
Aby wejść do menu ustawień:
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Do wyboru parametrów i zmiany ich wartości użyj pokrętła. Aby zatwierdzić aktualnie
wybrane zaznaczenia i opcje, dociśnij pokrętło.
•
Ustawienia alarmów ogólne są dostępne w menu Ustawienia. Administrator > Alarmy
•
Ustawienia systemu ogólne są dostępne w menu Ustawienia. Administrator >
Systemowe
Note
Dostęp do podmenu alarmów i ustawień systemowych jest uzależniony od
podania hasła. Hasło dostępu do obu tych podmenu to 49, 48, 46.
Note
Szczegółowe informacje na temat menu Ustawienia oraz haseł dostępu do niego
zawarto w rozdziale dotyczącym menu Ustawienia (patrz. „Ustawienia” na
str. 111).
Instrukcja obsługi
Obsługa
21
Zapisywanie ustawień zdefiniowanych przez użytkownika
jako domyślnych
Wszystkie ustawienia monitora, w tym ustawienia alarmów, są przechowywane w
pamięci urządzenia tylko do momentu jego wyłączenia. Aby zapisać ustawienia
zdefiniowane przez użytkownika jako domyślne:
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz: Administrator > System > Zapisz domyślne użytkownika.
Note
Menu systemu jest chronione hasłem. Hasło to: 49, 48, 46.
3. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić:
Czy zapisać ustawienia
domyślne użytkownika?
OK
Anuluj
Przywracanie ustawień użytkownika
1.
Naciśnij przycisk Setup
.
2. Wybierz Przywróć ustawienia domyślne użytkownika. Wyświetlany jest komunikat z
prośbą o potwierdzenie:
Czy przywrócić ustawienia
domyślne użytkownika?
OK
Anuluj
22
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Zasilanie
Urządzenie podłączone do zasilania
Po podłączeniu do sieci zasilającej świeci wskaźnik LED (a). Jeżeli po podłączeniu do
zasilania ładuje się akumulator, świeci się wskaźnik zasilania (a) oraz wskaźnik
akumulatora (b).
Więcej informacji nt. ładowania akumulatora — zob. „Ładowanie akumulatora” na str. 101.
a
b
Brak zasilania
Note
W przypadku przerwy w zasilaniu, monitor automatycznie przełączy się na
zasilanie z akumulatora. Ustawienia użytkownika pozostają wówczas bez zmian.
Odłączanie od zasilania
Aby odłączyć monitor od zasilania, należy wyjąć z gniazdka kabel zasilający.
Instrukcja obsługi
Obsługa
23
Zasilanie akumulatorem
Urządzenie monitor może być zasilane przy użyciu dwóch typów akumulatorów:
•
litowo-jonowego, który po pełnym naładowaniu wystarcza na około dwie godziny pracy
monitora, lub
•
kwasowo-ołowiowego, który po pełnym naładowaniu umożliwia około godziny pracy.
Gdy urządzenie jest zasilane akumulatorem, na ekranie obok bieżącej godziny pojawia się
sygnalizująca to ikona. Wskaźnik akumulatora wskazuje przybliżony poziom jego
naładowania:
•
pełny: między 87,5% a100% pełnej pojemności;
•
3/4 baterii: między 62,5% a 87,5% pełnej pojemności;
•
pół baterii: między 37,5% a 62,5% pełnej pojemności;
•
1/4 baterii: między 12,5% a 37,5% pełnej pojemności;
•
bateria rozładowana: między 0% a 12,5% pełnej pojemności.
Gdy akumulator jest bliski rozładowania:
•
urządzenie wyświetla komunikat Akumulator słaby,
•
na wyświetlaczu miga ikona akumulatora,
•
emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy,
•
wskaźnik alarmu miga na niebiesko.
Wskaźnik alarmu
•
Po kilku minutach, jeżeli monitor nie zostanie podłączony do zasilania, wyświetla się
komunikat Akumulator prawie pusty, emitowany jest ciągły sygnał dźwiękowy i monitor
wyłącza się. Monitor nie wyłączy się, jeżeli w tym czasie zostanie podłączony do
zasilania.
Podłącz monitor do gniazdka zasilającego. Więcej informacji nt. ładowania akumulatora —
zob. „Ładowanie akumulatora” na str. 101.
24
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Tryb oczekiwania
OSTRZEŻENIE W trybie oczekiwania dane o parametrach życiowych nie są
odczytywane i zapisywane, nie są też wyświetlane alarmy.
W trybie oczekiwania monitor tymczasowo przerywa wykonywanie pomiarów, po
uprzednim zapisaniu zatwierdzonych danych pacjenta.
Note
1.
W momencie przejścia urządzenia w tryb oczekiwania niezatwierdzone dane
pacjenta zostają utracone.
Naciśnij przycisk Tryb oczekiwania
Note
. Zostanie wyświetlony następujący ekran:
Przez cały czas, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania, na
wyświetlaczu jest wyświetlany informujący o tym komunikat.
2. Aby opuścić tryb oczekiwania, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Wyświetlony
zostanie wówczas monit o potwierdzenie, czy dalsze pomiary będą dotyczyć tego
samego pacjenta, co przed przełączeniem do trybu oczekiwania.
Note
Po wyjściu z trybu oczekiwania należy upewnić się, że odstępy NIBP zostały
przywrócone. W tym celu należy ręcznie wykonać pomiar NIBP.
Instrukcja obsługi
Obsługa
25
Definiowanie pól parametrów
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia.
2. Wybierz Parametry
Zawartość ekranu będzie zależeć od wykupionych licencji opcjonalnych.
•
Wartości etCO2, ST i CO będą wyświetlane tylko w przypadku dostępności dotyczących
ich licencji.
•
Opcja Ustawienia Masimo włączone (tak/nie) daje dostęp do dodatkowych ustawień
pomiaru saturacji (SpO2, patrz „Monitorowanie saturacji SpO2” na str. 69). Jej
wyświetlanie jest uzależnione od uprzedniego zainstalowania modułu Masimo.
•
Opcje temperatury są wyświetlane tylko wówczas, gdy do panelu przyłączy podłączono
oba wtyki pomiaru temperatury.
•
Opcje IBP są wyświetlane tylko wówczas, gdy do panelu przyłączy podłączono cztery
wtyki inwazyjnego pomiaru ciśnienia.
26
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Pola wyświetlanych parametrów
RR lub — pod warunkiem
włączenia — pomiar etCO2, ST,
lub oba pomiary: ST i etCO2 .
Dwa lub cztery pomiary IBP
(jeżeli nie wybrano żadnych
pomiarów IBP, ten obszar
wyświetlacza będzie pusty).
Pomiar pojemności minutowej
(CO, pod warunkiem włączenia
tego parametru).
T1, T1 i T2, lub T1 i ΔT
•
Jeżeli włączono wyświetlanie etCO2 , w polu poniżej pola z wartością tętna (HR)
zamiast wartości RR będzie wyświetlane wskazanie CO2 .
•
Jeżeli monitor wyświetla wartość parametru ST, jest ona wyświetlana w miejscu
wartości RR, a wartość RR jest wyświetlana niżej, pod wskazaniem wartości ST.
•
Jeżeli włączono wyświetlanie zarówno etCO2 , jak i ST, obie te wartości są
wyświetlane pod wskazaniem tętna (HR), nie jest natomiast wyświetlana wartość RR.
•
Jeżeli włączono wyświetlanie wartości wskaźnika IPI, będzie ona widoczna pod
wartością CO2.
•
Przy dostępności czterech wtyków IBP, monitor oferuje możliwość wyboru liczby
wyświetlanych pomiarów tego parametrów, pozwalając wybrać: brak pomiarów IBP,
dwa pomiary lub cztery (patrz poprzednia strona).
•
Przy dostępności czterech wtyków temperatury, może być wyświetlany odczyt z
jednego z nich (T1), z obu (T1 i T2) lub tylko z wtyku T1 plus różnica temperatur (T1
plus ΔT).
Instrukcja obsługi
Obsługa
27
Ustawienia prezentacji krzywych
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz Krzywe.
3. Krzywe można zdefiniować za pomocą menu rozwijanych z odpowiadających im pól.
4. Ustaw dla każdej krzywej amplitudę, kierując się własnymi preferencjami i siłą
sygnału. Ustaw dla wszystkich krzywych prędkość przesuwu, kierując się własnymi
preferencjami i stanem pacjenta.
Note
Nie można jedynie skonfigurować prędkości przesuwu dla parametrów RESP i
SpO2.
5. Wybierz OK, aby zapisać ustawienia.
Note
•
Liczba wyświetlanych jednocześnie krzywych zależy od konfiguracji
monitorów i włączonych oraz licencjonowanych opcji. Urządzenie jest w
stanie wyświetlać 4, 5, 7 lub 8 krzywych.
•
Krzywe C1, C2, C3, C4, CO2 i ST są wyświetlane tylko pod warunkiem ich
uprzedniego wyboru w polach wyświetlanych parametrów (patrz
„Definiowanie pól parametrów” na str. 25).
28
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wyświetlanie krzywych
Istnieją następujące możliwości skonfigurowania położenia krzywych na ekranie:
Położenie
krzywej
EKG
RESP
CO2
Trend
ST
•
SpO2
1
•
2
•
•
•
•
3
•
•
•
•
•
4
•
•
•
5
6
7
8
C1
C2
C3
C4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykres RESP na pozycji 2 może być wyświetlany tylko wówczas, gdy wyłączony jest
pomiar etCO2.
•
Włączenie pomiaru odcinka ST daje możliwość wyświetlania krzywej SpO2 wyłącznie
na pozycji 4. Gdy pomiar ST jest wyłączony, krzywa SpO2 może być wyświetlana
wyłącznie na pozycji 3.
•
Włączenie wyświetlania krzywej EKG pozwala także wyświetlać ją na pozycji 4.
•
Krzywe C1, C2, C3, C4 są wyświetlane pod warunkiem uprzedniego ich wybrania w
polach mierzonych parametrów i zajmują wyłącznie pozycje: 4, 5, 6 i 7 lub 5, 6, 7 i 8.
•
Wielkość pól krzywych jest automatycznie dostosowywana do liczby, w jakiej są one
w danymi momencie wyświetlane.
Krzywa 1 - EKG (I, II, III, V, aVL,
aVR, aVF)
Krzywa 2 - EKG, RESP, CO2, ST lub
Trend („Dane trendów” na str. 29)
Krzywa 3 - EKG, RESP, Trend, CO2
lub SpO2
(krzywa 4 - EKG, Trend lub SpO2)
Krzywe od 4 do 7 (od 5 do 8) - od C1
do C4 lub C1 i C2, lub bez krzywej
IBP. C1, C2, C3, C4 są wyświetlane
zgodnie z bieżącym zaznaczenie
mierzonych parametrów (patrz
„Definiowanie pól parametrów” na
str. 25.)
Instrukcja obsługi
Obsługa
29
Dane trendów
Monitor rejestruje dane o trendach obejmujące maksymalnie 24 godziny, z punktami
danych w odstępach 1-minutowych. Wartości trendów są wyświetlane w odstępach
czasowych zdefiniowanych przez użytkownika (patrz niżej), a także – dodatkowo – po
każdym ręcznym pomiarze NIBP.
•
Dane o trendach są usuwane po wprowadzeniu nowego pacjenta.
•
Gdy pamięć jest pełna, najstarsze dane o trendach są nadpisywane.
•
Jako odstęp czasowy wyświetlania tabeli trendów można wybrać 1 minutę, 5 minut,
15 minut, 1 godzinę lub 4 godziny.
Ustawienia i wyświetlanie danych o trendach
Naciśnij przycisk Trend
.
•
Wyniki dotychczasowych pomiarów można przewijać za pomocą ikon Góra/Dół.
•
Pokrętło regulacyjne pozwala wybrać odstęp między punktami danych trendu z menu
rozwijanego z ustawieniami Odstęp.
•
Polecenie Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych o trendach.
•
Polecenie Drukuj powoduje wydruk wszystkich danych trendów.
Note
Rodzaj i zakres rejestrowanych danych zależy od licencjonowanych i włączonych
opcji oraz od liczby podłączonych do monitora przyłączy IBP i temperatury (patrz
„Definiowanie pól parametrów” na str. 25).
30
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wyświetlanie danych trendów na ekranie pomiarów
Krzywe mogą także wyświetlać trend HR:
Naciśnij przycisk Ustawienia
większej liczby opcji.
i wybierz Krzywe. Przewiń w dół, aby uzyskać dostęp do
Dane trendów mogą być wyświetlane na pozycji krzywej 2 lub 3 (lub 4, jeżeli włączono
ST):
Dane trendów można wyświetlać dla dowolnych z następujących parametrów:
•
tętno (HR)
•
RR (patrz powyższy przykład)
•
etCO2
•
fiCO2
•
IPI (pod warunkiem wyboru jako wyświetlanego parametru)
•
SpO2
•
C1, C2, C3, C4
•
NIBP
•
T1
•
T2 (pod warunkiem wyboru jako wyświetlanego parametru)
•
ΔT (pod warunkiem wyboru jako wyświetlanego parametru)
•
CO lub CI (pod warunkiem wyboru jako wyświetlanego parametru)
Note
Jeżeli włączono wyświetlanie krzywej trendu i zostanie ona zaznaczona za
pomocą pokrętła (patrz następna strona), pojawią się pod nią widoczne w
powyższym przykładzie opcje, umożliwiające:
•
zmianę interwału (od 15 minut do 24 godzin),
•
zmianę skali wykresu,
•
wydruk.
Instrukcja obsługi
Obsługa
31
Ustawienia w polach parametrów
1.
Przy pomocy pokrętła regulacyjnego wybierz pole żądanego parametru pomiarów.
Wokół wybranego pola pojawia się biała ramka.
2. Przyciśnij pokrętło, by wyświetlić menu. Na przykład, wybór ekranu z ustawieniami akcji
serca (HR) spowoduje wyświetlenie przedstawionego niżej okna dialogowego (okna
ustawień innych parametrów wyglądają i działają podobnie):
3. Bieżące ustawienia można zapisać jako konfigurację domyślną (patrz „Tryb
oczekiwania” na str. 24).
32
Obsługa
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
33
4
Alarmy
Wyświetlanie alarmów
Podczas włączania urządzenia
Jeżeli urządzenie nie monitoruje pacjenta, nie są wyświetlane żadne alarmy.
Podczas monitorowania
Wyróżnia się trzy stopnie ważności alarmu:
Rodzaj alarmu
Ważność
Wskaźnik LED alarmu
Sygnał
dźwiękowy
Komunikat ekranowy
Alarm techniczny
Niska
Niebieski
Pojedynczy niski
dźwięk
emitowany co
2 sekundy
Komunikat pojawia się w polu stanu alarmu w
dolnej części ekranu.
Alarm
parametrów
Średnia
Żółty (pole parametru
miga)
Naprzemiennie
niski i wysoki
dźwięk w
odstępach
sekundowych.
Komunikat pojawia się w polu stanu alarmu w
dolnej części ekranu.
Trzy wysokie
dźwięki w
odstępach
sekundowych.
Komunikat pojawia się w polu stanu alarmu w
dolnej części ekranu.
Trzy wysokie
dźwięki w
odstępach
sekundowych.
Komunikat pojawia się w polu stanu alarmu w
dolnej części ekranu.
Alarm
parametrów
Alarm śmiertelny
Wysoka
Wysoka
Czerwony (pole
parametru miga)
Czerwony (pole
parametru miga)
Wskaźnik LED alarmu
Komunikat ekranowy
Pole parametru miga na żółto.
Pole parametru miga na czerwono.
Pole parametru miga na czerwono.
Pole parametru
34
Alarmy
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wyciszanie alarmu
Zatwierdzanie alarmu
Czasowe wyciszenie alarmu
Aby wyciszyć alarm, naciśnij przycisk Alarm
. Alarm dźwiękowy zostanie wyciszony na
1, półtorej lub 2 minuty. Wskaźnik LED będzie nadal sygnalizować alarm parametrów.
Aby z powrotem włączyć alarm, ponownie naciśnij przycisk Alarm
.
Po upływie wyznaczonego czasu sygnał dźwiękowy alarmu włączy się ponownie. Czas
wyciszenia alarmu można określić w menu Ustawienia > Administrator ustawień> Alarmy >
Czas wyciszenia alarmu (zob. „Administrator” na str. 118).
Alarm techniczny
Aby zatwierdzić alarm techniczny, należy nacisnąć przycisk Wycisz alarm
alarmy nie zostają ponownie uruchomione.
. Tego rodzaju
Zawieszanie wszystkich alarmów
Funkcję Zawieszenie alarmów stosuje się do dezaktywacji wszystkich alarmów
związanych np. z rozłączeniem kabli pacjenta, nieprawidłowo zamocowanymi elektrodami
lub zmianą położenia pacjenta. Alarm można zawiesić na 1, 1,5, lub 2 minuty. W okresie
zawieszenia na ekranie jest wyświetlany komunikat Alarmy zawieszone.
Czas zawieszenia alarmów definiuje się w menu Ustawienia > Administrator> Alarmy > Czas
zawieszenia alarmu (zob. „Administrator” na str. 118).
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz polecenie Zawieszenie alarmów.
Na pasku komunikatów na ekranie pojawia się informacja o zawieszeniu alarmów.
Aby ponownie aktywować alarmy przed upływem wyznaczonego czasu zawieszenia
należy ponownie nacisnąć przycisk Ustawienia
. W menu ustawień będzie widoczna
opcja Przywrócenie alarmu. Wybierz ją, aby ponownie uaktywnić alarmy.
Instrukcja obsługi
Alarmy
35
Wyłączanie wszystkich alarmów
Funkcja ta umożliwia wyciszenie wszystkich alarmów dźwiękowych na nieokreślony czas
w czasie działań chirurgicznych i klinicznych podczas jednoczesnego monitorowania
pacjenta i rejestrowania parametrów i statusu alarmów. W tym czasie alarmy wizualne są
nadal wyświetlane, a na monitorze wyświetlony jest symbol Dźwięk wył.
W celu wyłączenia wszystkich alarmów należy postępować w następujący sposób:
1.
Nacisnąć przycisk Ustawienie
.
2. Wejdź do menu alarmów Ustawienie > Administrator > Alarmy
Note
Hasło do alarmów jest podane w rozdziale Administrator (zob. „Administrator” na
str. 118).
3. Wybierz Dźwięk wył. i ustaw na Tak.
Na pasku komunikatów wyświetlony jest symbol wyłączonego dźwięku, wskazując
wyłączenie alarmów dźwiękowych.
W celu ponownego włączenia alarmów wejdź do menu alarmów Ustawienia > Administrator
> Alarmy, wybierz Dźwięk wył. i ustaw na Nie.
Note
Status dźwięk wył. jest również resetowany na wartość domyślną Nie w
przypadku zdefiniowania nowego pacjenta (zob „Tryb oczekiwania” na str. 24) i w
przypadku wyłączenia monitora. Poziom głośności powraca do wstępnie
ustawionej wartości.
Dźwięk wyłączony w przypadku połączenia monitora z systemem Acuity
Alarmy dźwiękowe i wizualne pozostają bez zmian w systemie Acuity, jeśli na monitorze
jest ustawiony Dźwięk wył. (Tak).
W przypadku wykrycia błędu komunikacji lub przerwania między systemem Acuity a
monitorem pacjenta, status dźwięk wył. na monitorze jest resetowany, Dźwięk wył. jest
ustawiony na Nie, a na monitorze wyświetlony jest alarm techniczny. Użytkownik ma w
razie potrzeby możliwość ponownego wyłączenia wszystkich alarmów.
36
Alarmy
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wyłączanie pojedynczego alarmu parametrów
OSTRZEŻENIE Sygnał dźwiękowy zostanie wyciszony na stałe. Ustawienia nie są
przywracane do wartości początkowych. Alarmy fizjologiczne pacjenta zostają
wyciszone. Funkcji tej należy używać wyłącznie w przypadku odłączania czujnika
od pacjenta na dłuższy okres.
1.
Pojedyncze alarmy można zablokować w menu Alarmy (zob. niżej) oraz w dowolnym
polu pomiaru parametru, wybierając parametr za pomocą pokrętła regulacyjnego (wokół
pola wybranego parametru wyświetli się biała ramka). Po przyciśnięciu pokrętła na
ekranie pojawi się menu danego parametru.
2. Można wyłączyć progi (wartości graniczne) pojedynczych alarmów. W tym celu należy
wybrać daną wartość graniczną i obracać pokrętło regulacyjne, aż pojawi się wartość
Wył.
3. W polu pomiaru takiego parametru będzie wówczas wyświetlana ikona alarm wył.
.
Note
Menu Administrator pozwala uniemożliwić użytkownikom wyłączanie alarmów
HR / PR (zob. „Administrator” na str. 118).
Głośność alarmu
Głośność alarmu ustawia się w menu Ustawienia.
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Za pomocą pokrętła regulacyjnego wybierz z niego żądaną opcję.
3. Dociśnij pokrętło, by wyświetlić informację o poziomie głośności głośnika.
Funkcja regulacji głośności pozwala ustawić ją na skali od 1 do 10. W trakcie regulacji
monitor wydaje próbki dźwięku, umożliwiając ocenę bieżącego ustawienia głośności.
Instrukcja obsługi
Alarmy
Ustawienia progów alarmów
Note
1.
Zatwierdzenie nowego pacjenta powoduje przywrócenie wszystkim progom
alarmów wartości domyślnych (zob. „Tryb oczekiwania” na str. 24).
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz z menu pozycję Alarmy.
3. Przy użyciu pokrętła przejrzyj poszczególne ustawienia alarmów i wybierz dla nich
wartości graniczne (progi).
Note
Poszczególne progi alarmów konfiguruje się w menu parametrów (zob.
„Monitorowanie i pomiary” na str. 39).
Note
Ustawienia menu Alarmy dotyczące arytmii znajdują się w osobnym menu
Arytmia, dostępnym również w menu Ustawienia.
Note
Gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity Central Station, progi alarmów
można zmieniać bezpośrednio na samym monitorze lub w systemie Acuity
Central Station. Po zatwierdzeniu zmian, są one synchronizowane między
monitorem a systemem Acuity.
37
38
Alarmy
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Alarmy fizjologiczne
Note
Skrócona nazwa
alarmu
Opis
Ważność
SpO2 dolny/górny
Saturacja (nasycenie) krwi tlenem
Średnia
PP dolny/górny
Obwodowe tętno SpO2
Średnia
RRECG dolny/górny
Częstość oddechów impedancyjnie
Średnia
Granica bezdechu
Przekroczony czas trwania bezdechu
Średnia
CO2 dolny/górny
Wdechowy CO2
Średnia
RRCO2 dolny/górny
Kapnograficzna częstość oddechów
Średnia
etCO2 dolny/górny
Stężenie CO2 w powietrzu końcowo-wydechowym
Średnia
NIBPs dolny/górny
Systoliczne ciśnienie krwi
Średnia
NIBPm dolny/górny
Średnie ciśnienie krwi
Średnia
NIBPd dolny/górny
Diastoliczne ciśnienie krwi
Średnia
HR dolny/górny
Tętno
Średnia
Cxs Art dolny/górny
Systoliczne ciśnienie krwi (pomiar inwazyjny)
Średnia
Cxm Art dolny/górny
Średnie ciśnienie krwi (pomiar inwazyjny)
Średnia
Cxd dolny/górny
Diastoliczne ciśnienie krwi (pomiar inwazyjny)
Średnia
Temp dolny/górny
Temperatura w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.
Średnia
Wszystkie alarmy techniczne to alarmy o niskiej ważności.
39
5
Monitorowanie i pomiary
Ostrożnie! Zawarte w tej sekcji wskazówki mają jedynie charakter ogólny. Nie
mogą być używane zamiast opracowanej przez producentów urządzeń literatury
ani nie mają pierwszeństwa przed procedurami i regulaminami obowiązującymi w
danej jednostce opieki zdrowotnej.
Note
Wartości są wyświetlane tylko wówczas, gdy do urządzenia jest podłączony kabel
EKG i co najmniej jeden czujnik. Odłączenie czujnika powoduje wygenerowanie
alarmu technicznego, a po jego zatwierdzeniu zmierzona wartość przestaje być
wyświetlana.
Ogólne
•
W celu rozpoczęcia monitorowania należy założyć pacjentowi elektrody EKG, mankiet
do pomiaru ciśnienia (NIBP), czujnik saturacji (SpO2) i stężenia CO2 oraz czujnik
temperatury.
•
Monitor zacznie wyświetlać mierzone wartości poszczególnych parametrów
natychmiast po założeniu czujników.
•
Sprawdź i ewentualnie ustaw wartości graniczne alarmów (zob. „Alarmy” na str. 33).
Note
W tej sekcji zawarto ogólny opis parametrów monitorowanych za pomocą
monitora. Jest on przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli zawodów
medycznych, jednak bez dokładniejszego wyszczególniania ani rozróżniania
między nimi. Pierwszeństwo przed zawartymi tu wskazówkami mają lokalne
przepisy i wytyczne medyczne.
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne
opisane we wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach
parametrów” na str. 31)
40
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
EKG
OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć do minimum wpływ zakłóceń zewnętrznych i ryzyko
poparzenia pacjenta należy używać wyłącznie kabli EKG marki Welch Allyn. Kabel
EKG należy zawsze prowadzić jak najdalej od kabli elektrycznych urządzeń
chirurgicznych. Należy też upewnić się, że elektrochirurgiczny przewód
uziemiający (neutralny) jest prawidłowo założony na ciele pacjenta, dotykając go
wystarczającą powierzchnią.
Przygotowanie pacjenta
Jakość odczytu EKG zależy od wielkości oporu na styku elektrody ze skórą. Aby jak
najbardziej go zmniejszyć, warto wykonać następujące czynności:
1.
Ogolić miejsca skóry, w których mają zostać umieszczone elektrody.
2. Dokładnie oczyścić alkoholem miejsca założenia elektrod.
3. Zadbać o nałożenie warstwy żelu między każdą z elektrod a skórą.
Note
W celu utrzymania dobrej jakości sygnału przy długotrwałym monitorowaniu
pacjentów należy ponownie zakładać elektrody co najmniej raz na 48 godzin.
Należy pamiętać, że u pacjentów pod stałym monitoringiem żel do zakładania
elektrod może z czasem wyschnąć lub ulec podrażnieniu w wyniku kontaktu z
żelem lub klejem. Zakładając nowe elektrody, nie należy umieszczać ich dokładnie
w tych samych miejscach, co poprzednio, lecz w punktach nieznacznie względem
nich przesuniętych.
Podłączanie kabla EKG pacjenta
Note
•
Jeżeli któraś z elektrod odpadnie lub jej opór nadmiernie wzrośnie, monitor
poinformuje o odpadnięciu odprowadzenia i wyemituje alarm dźwiękowy.
•
Oznakowanie kolorami: przedstawione kolory odprowadzeń są zgodne z
wymogami IEC. Oznakowanie kolorami w wersji AHA przedstawiono w
podrozdziale pt. „Oznaczenie elektrod i ich kolory wg norm IEC/AHA” na
str. 43.
OSTRZEŻENIE Zagrożenie dla pacjenta. Monitor spełnia wymogi klasy ochrony CF
© wyłącznie pod warunkiem stosowania atestowanego okablowania pacjenta
marki Welch Allyn.
Ostrożnie! Wolno używać wyłącznie atestowanych przyłączy pacjenta marki
Welch Allyn. Stosowanie innych kabli może spowodować uszkodzenie monitora.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
3 odprowadzenia
Czerwony
Żółty
Zielony
5 odprowadzeń
Czerwony
Żółty
Biały
Czarny
Zielony
41
42
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
12 odprowadzeń
Uwaga: Pokazane tu rozmieszczenie
elektrod opiera się na
diagnostycznym
zastosowaniu EKG. W
przypadku monitorowania,
odprowadzenia normalnie
umieszczane na kończynach są
często umieszczana na tułowiu, tak
jak pokazano poniżej.
(Czerwony)
(Żółty)
C3 - Zielony
C4 - Brązowy
C1- Czerwony
C5 - Czarny
C2 - Żółty
C6 Fioletowy
(Czarny)
Prawe ramię
Czerwony
Prawa noga
Czarny
Note
(Zielony)
Lewe ramię
Żółty
Lewa noga
Zielony
Ten rysunek przedstawia odprowadzenia oznakowane kolorami zgodni z normami
IEC. Oznakowanie kolorami w wersji amerykańskiej AHA przedstawiono w
podrozdziale pt. „Oznaczenie elektrod i ich kolory wg norm IEC/AHA” na str. 43.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
43
Oznaczenie elektrod i ich kolory wg norm IEC/AHA
Przedstawione w tej instrukcji miejsca założenia elektrod oznaczono na rysunkach
kolorami odpowiadającymi wymogom norm IEC. Odpowiadające im kolory wg norm AHA
zestawiono w poniższej tabeli.
IEC (Europa)
AHA (Stany Zjednoczone)
System
Identyfikat
or
elektrody
Kolor
Identyfikator
elektrody
Kolor
Kończyna
R
Czerwony
RA (prawa
ręka)
Biały
L
Żółty
LA (lewa ręka) Czarny
F
Zielony
LL (lewa
noga)
Czerwony
C1
Biały/czerwony
V1
Brązowy/czerwony
C2
Biały/żółty
V2
Brązowy/żółty
C3
Biały/zielony
V3
Brązowy/zielony
C4
Biały/brązowy
V4
Brązowy/niebieski
C5
Biały/czarny
V5
Brązowy/
pomarańczowy
C6
Biały/fioletowy
V6
Brązowy/fioletowy
N
Czarny
RL (prawa
noga)
Zielony
Klatka piersiowa
Neutralna
44
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Monitorowanie pacjenta ze stymulatorem
OSTRZEŻENIE Pacjenci ze stymulatorami wymagają ciągłej obserwacji, ponieważ
w przypadku wystąpienia u nich zatrzymania akcji serca lub niektórych rodzajów
arytmii monitor może nadal rejestrować jako tętno sygnał stymulatora.
Dokładniejsze dane na temat zdolności tego monitora do rozpoznawania i
odrzucania sygnału stymulatorów podano w rozdziale pt. „Dane techniczne” na
str. 127.
OSTRZEŻENIE Kable EKG z nieekranowanymi przewodami odprowadzeń nie dają
możliwości monitorowania pracy stymulatora. Należy więc dbać, aby do
monitorowania pacjentów z rozrusznikami serca były używane wyłącznie kable z
odprowadzeniami ekranowanymi.
OSTRZEŻENIE Welch Allyn zaleca stosowanie równolegle z pomiarem EKG
czujnika SpO2 i ustawienie dla tętna obwodowego (PP) zakresu wartości
granicznych alarmów odpowiadającego zakresowi akcji serca (HR), albo
ustawienie w menu SpO2 jako źródła HR odczytu SpO2 (zob. „Ustawienia SpO2”
na str. 71.)
Kable z 3 i z 5 odprowadzeniami dla pacjentów ze stymulatorami
Na poniższej ilustracji przedstawiono rozmieszczenie elektrod kabla z 5 odprowadzeniami
zapewniające najlepsze wyniki w przypadku pacjenta z wszczepionym stymulatorem.
Żółty (L)
Biały (C)
Czerwony (R)
Czarny (N)
Zielony (F)
Jeżeli stosowany jest kabel pacjenta z 3 odprowadzeniami, podłącza się tylko elektrody R,
L i F.
IEC
AHA
Czarny (N)
Zielony (RL)
Czerwony (R)
Biały (RA)
Żółty (L)
Czarny (LA)
Zielony (F)
Czerwony (LL)
Biały (C)
Brązowy (V)
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
45
Włączanie wyświetlania impulsów stymulatora
1.
Przy pomocy pokrętła regulacyjnego wybierz pole pomiaru akcji serca (HR). Wokół
pola HR pojawi się biała ramka.
2. Przyciśnij pokrętło, by wyświetlić menu.
3. Przemieść ramkę wyróżnienia w dół ekranu do opcji wyświetlania stymulatora (Wyśw.
stymulat.) i wybierz w nim ustawienie Tak.
Sygnały stymulatora są wyświetlane na fali EKG jako pionowe odcinki (a). Nie należy
jednak interpretować ich długości ani jako ich wielkość, ani czas trwania impulsów
stymulatora; zaznaczają one wyłącznie położenie impulsów na osi czasu.
a
Note
a
Opcja Analizuj stymulat. jest wyłączona.
46
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Obraz krzywej EKG
Ślady EKG mogą być wyświetlane na krzywych o pozycjach 1, 2 i 3. Numer
odprowadzenia i wielkość krzywej definiuje się w menu konfiguracji wyświetlania
krzywych (patrz „Ustawienia w polach parametrów” na str. 31).
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
2. Wybierz polecenie Krzywe.
.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
47
EKG spoczynkowe z 12 odprowadzeniami (opcja)
Ta funkcja dodatkowa umożliwia zapis EKG spoczynkowego z 12 odprowadzeniami.
Urządzenie jest w stanie jednorazowo zapisać w swojej pamięci wyniki tylko jednego
spoczynkowego badania EKG. EKG spoczynkowe nie może być wyświetlane na
monitorze, ale może być drukowane na wbudowanej drukarce.
Note
EKG spoczynkowe z 12 odprowadzeniami to funkcja dodatkowa, dostępna w
menu ustawień wyłącznie pod warunkiem jej aktywacji.
Pomiar spoczynkowego EKG
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz polecenie 12-odprow. EKG.
3. Sprawdź podłączenie i stan elektrod. Upewnij się, że dla każdej z elektrod jest
wyświetlane zielone ustawienie Wł., co oznacza, że opór danej elektrody mieści się w
możliwym do przyjęcia zakresie i umożliwia uzyskanie prawidłowego odczytu.
4. Wybierz polecenie Rozpocznij EKG spocz. z 12-odprow. W trakcie wykonywania badania
będzie wyświetlany komunikat Analiza spoczynkowego EKG. Gdy pomiar zakończy się,
pojawi się komunikat Spoczynkowe EKG - Zakończono.
5. Wynik spoczynkowego EKG pozostanie w pamięci urządzenia do momentu
wprowadzenia danych nowego pacjenta lub ponownego wykonania pomiaru.
Note
Gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity, wyniki spoczynkowego EKG są
eksportowane do systemu w sposób automatyczny.
48
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Ustawienia menu EKG
Do wyboru poszczególnych ustawień służy pokrętło regulacyjne (zob.
„Ustawienia w polach parametrów” na str. 31).
Note
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Menu główne Parametr
Ustawienia
HR
Opis
Odprowadzenie EKG Wybór odprowadzeń: I, II, III, V, AVL, AVR, AVF
Amplituda
0,5, 1, 2, 4, mV/cm
1
1.
2.
3.
Note
Źródło HR/PR
EKG, SpO2, C1
Sygnał HR/PR1
Wył./Wł.2
Filtr EKG
Dostępne ustawienia: Pasmo diagnost. lub Monitor.
Do wyboru są dwa fabrycznie zdefiniowane ustawienia. Ich
definicje obejmują określone częstotliwości odcięcia dla filtrów:
miogram, linia bazowa i zasilanie. Definicje filtra i odpowiednie
częstotliwości odcięcia są dla nich zdefiniowane następująco:
Linia bazowa
Miogram
Zasilanie
Pasmo
diagnost.
0,05 Hz
150 Hz
wg ustawień
Monitor
0.50
35 Hz
wg ustawień
Pojedyn. EKG
Tak/Nie, wybór odprowadzenie I, II, III lub V. Tę opcję należy
wybrać w przypadku analizowania tylko jednego odprowadzenia
EKG.
Wyśw. stymulat.
Dostępne ustawienia: Tak/Nie, wyświetla impulsy stymulatora na
osi czasu; ich prezentacja na krzywej nie odzwierciedla jednak
ani ich amplitudy, ani czasu trwania, ani zwrotu.
Analizuj stymul.
Tak/Nie - nie dotyczy.
Dolny/górny próg
HR3
Zakres: 25 - 250
Próg dolny, domyślnie: 50
Próg górny, domyślnie : 120
Kalib.
Symuluje dla potrzeb kalibracji impuls 1 mV.
Ten parametr można też skonfigurować w menu Ustawienia SpO2.
Jeżeli wybrano SpO2, wysokość sygnału dźwiękowego monitora odpowiada poziomowi saturacji SpO2. Wysoki ton
sygnałów oznacza wysoką saturację.
Nie można ustawić progu dolnego na wartość wyższą niż wartość ustawiona dla progu górnego i odwrotnie.
Menu Administrator pozwala uniemożliwić użytkownikom wyłączanie alarmów
HR / PR (ich wartości granicznych górnych lub dolnych; zob. „Administrator” na
str. 118).
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
Alarmy i komunikatu EKG
Komunikat
Możliwa przyczyna
Sugerowane działanie
HR – asystolia/ASY
Przez 4 sekundy nie wykryto QRS Sprawdź pacjenta.
Sygnał EKG poniżej 0,5 mV
HR – migotanie komór/VF
Monitor nie wykrywa miarowego Sprawdź pacjenta.
rytmu komorowego
Sygnał EKG poniżej 0,5 mV
HR – artefakt
Pacjent poruszył się.
Uspokój pacjenta.
Zła elektroda.
Sprawdź elektrody na ciele pacjenta.
Zakłócenia powodowane przez
inne urządzenia.
Usuń źródło zakłóceń.
HR > [próg górny]
HR < [próg dolny]
Akcja serca (HR) powyżej/
poniżej progu alarmowego.
Sprawdź pacjenta.
HR – brak odprowadzenia
Elektroda odpadła lub jest
wadliwa
Sprawdź i wymień lub ponownie załóż
pacjentowi elektrody.
Wadliwe okablowanie pacjenta.
Wymień kabel pacjenta na sprawny.
49
50
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Arytmia
Ustawienia arytmii
Note
Pełne menu arytmii jest wyświetlane tylko jeżeli licencja obejmuje opcję pełnej
analizy arytmii. Jeżeli nie aktywowano pełnej opcji arytmii, istnieje jedynie
możliwość wprowadzenia ustawień dla migotania komór (VFib), asystolii i
częstoskurczu komorowego (Vtach).
Note
Menu arytmii nie jest dostępne, gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity.
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz polecenie Arytmia.
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Menu główne
Ustawienia arytmii
Parametr
Opis
Fibr. komor.
Poziom alarmu: ŚMIER. (nie można zmienić),
drukuj alarm: Tak/Nie
Asystolia
Poziom alarmu: ŚMIER. (nie można zmienić),
drukuj alarm: Tak/Nie
Tachyk. kom.
Granica: od 100 do 200 (125), poziom alarmu:
ŚMIER. (nie można zmienić), drukuj alarm: Tak/
Nie
PVC run
Od 3 do 6 (3), poziom alarmu: Wysoki, Średni,
Niski, Wył., drukuj alarm: Tak/Nie
Rytm komorowy
Poziom alarmu: Wysoki, Średni, Niski, Wył.,
drukuj alarm: Tak/Nie
Rytm sparowany
Poziom alarmu: Wysoki, Średni, Niski, Wył.,
drukuj alarm: Tak/Nie
PVC/min
Od 1 do 30 (30), poziom alarmu: Wysoki, Średni,
Niski, Wył., drukuj alarm: Tak/Nie
Rytm bliźniaczy
Poziom alarmu: Wysoki, Średni, Niski, Wył.,
drukuj alarm: Tak/Nie
Tętno trójbitne
Poziom alarmu: Wysoki, Średni, Niski, Wył.,
drukuj alarm: Tak/Nie
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
Menu główne
Ustawienia arytmii
Opcje
Parametr
51
Opis
Tachykardia
Od 150 do 250 (180), poziom alarmu: Wysoki,
Średni, Niski, Wył., drukuj alarm: Tak/Nie
Bradykardia
Od 20 do 100 (45), poziom alarmu: Wysoki,
Średni, Niski, Wył., drukuj alarm: Tak/Nie
Pauza
Poziom alarmu: Wysoki, Średni, Niski, Wył.,
drukuj alarm: Tak/Nie
Nieregularny (rytm
nieregularny)
Poziom alarmu: Wysoki, Średni, Niski, Wył.,
drukuj alarm: Tak/Nie. Ten parametr oznacza
nieregularne odcinki R-R w serii liczącej co
najmniej 16 pobudzeń pozakomorowych. Liczbę
analizowanych pobudzeń podaje się w opcjach.
Nieuchwycony
(nieuwzględniony
stymulator)
Poziom alarmu: Wysoki, Średni, Niski, Wył.,
drukuj alarm: Tak/Nie. Ten parametr dotyczy
pacjentów ze stymulatorem, dla których z
włączoną opcją Analizuj stymul. (patrz opis opcji
niżej). Jest to pobudzenie, które nie następuje
bezpośrednio po bodźcu stymulatora.
Granica niereg.
Tak/Nie, pole na ustawienie wartości granicznej
od 45 do 120 (45)
Pojedyn. EKG
Tak/Nie, wybór odprowadzenie I, II, III lub V. Tę
opcję należy wybrać w przypadku analizowania
tylko jednego odprowadzenia EKG.
Wyśw. stymulat.
Dostępne ustawienia: Tak/Nie; wyświetla
impulsy stymulatora na osi czasu; ich
prezentacja na krzywej nie odzwierciedla jednak
ani ich amplitudy, ani czasu trwania, ani zwrotu.
Analiza bodźców
stymulatora
Tak/Nie Umożliwia pomijanie bodźców
stymulatorów (zob. wyżej).
Wył. arytmii
Ustawia dla wszystkich alarmów opcję Wył.,
poza: Fibr. komor., Asystolia i Tachyk. kom., które
zachowują najwyższy poziom ważności.
Ustawienia
Przywraca wszystkim ustawieniom arytmii
wartości domyślne.
Nowe uczenie ST/ARR
Oprogramowanie używa ok. 15 - 20 zespołów do
ustawienia parametrów analizy arytmii (czas
trwania, amplituda itp.). Wybór tej opcji
spowoduje ponowne zdefiniowanie użytego
szablonu.
52
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Pomiar odcinka ST (opcja)
Odcinek ST odpowiada okresowi od końca depolaryzacji do początku repolaryzacji
komorowej. Znajduje się on między końcem zespołu QRS a początkowym odchyleniem
załamka T. Gdy jest w normie, jest izoelektryczny.
Analiza odcinka ST jest wysoce użytecznym narzędziem diagnostycznym, ponieważ
dostarcza wczesnych sygnałów o niedokrwieniu lub zawale mięśnia sercowego.
Analiza odcinka ST to algorytm analizujący przesunięcie odcinka ST względem sygnału
EKG pobudzeń normalnych. Przesunięcie pobudzenia referencyjnego (wzorcowego) jest
mierzone w miliwoltach (mV) (lub milimetrach) względem poziomu izoelektrycznego
krzywej EKG; przesunięcie kolejnych pobudzeń jest zaś mierzone względem pobudzenia
referencyjnego.
Pobudzenie referencyjne monitor pozyskuje przez „naukę” morfologii normalnej pacjenta,
można jednak w dowolnym momencie je zmodyfikować, używając w tym celu opcji
ponownej nauki, dostępnej w oknie ustawień analizy odcinka (patrz następna strona).
Wybór opcji ponownej nauki powoduje zaktualizowanie pobudzenia referencyjnego
według bieżącej morfologii.
Note
Ponowna nauka odcinka ST jest także inicjowana przez polecenie ponownej nauki
arytmii.
Pomiar odcinka ST jest wykonywany w punkcie znajdującym się 60 lub 80 milisekund (ms)
za punktem J (patrz następna strona).
Punkt J to punkt odcinka ST, w którym zmienia się jego nachylenie (stanowi on koniec
zespołu QRS i początek odcinka ST).
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
53
Ustawienia ST
Note
Pomiary ST mogą być wyświetlane tylko wówczas, gdy licencja obejmuje pełną
opcję arytmii i ST, oraz gdy w ustawieniach włączono ST (zob. „Definiowanie pól
parametrów” na str. 25).
Gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity Central Station, system Acuity
zapewnia obsługę pomiaru ST, przy czym wskazanie ST nie jest wyświetlane na
monitorze.
Do wyboru ustawień parametrów służy opisane we wcześniejszych rozdziałach pokrętło
regulacyjne (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na str. 31).
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Menu główne
Parametr
Opis
Ustawienia ST
Nowe uczenie ST
Wykonuje ponowną analizę kompleksów QRS w
celu określenia poziomów podstawy pomiarów.
Odprowadzenie ST 1
Definiuje odprowadzenie do pomiaru 1
(domyślnie odpr. II)
Odprowadzenie ST 2
Definiuje odprowadzenie do pomiaru 2
(domyślnie odpr. V)
Punkt pomiaru ST
Auto, 60, 80. Umożliwia zdefiniowanie punktu
pomiaru (w ms po punkcie J).
Uwaga: Wybór opcji Auto powoduje
automatyczne ustawienie punktu pomiaru w 60tej lub 80-tej milisekundzie, zależnie od wyników
algorytmu odpowiedzialnego za budowę licznika
histerezy na podstawie przeciętnego tętna
pacjenta (w przypadku szybszego tętna, punkt
pomiaru jest ustawiany na 60 ms).
Próg dolny / próg górny
Zakres: od -10 do +10%
Próg dolny domyślnie -1
Próg górny domyślnie +1
Poziom alarmu
Wył., Niski, Średni, Wysoki
Drukuj alarm
Tak, Nie
Ustawienia
Wybór tej opcji spowoduje przywrócenie
wszystkim ustawieniom ST wartości domyślnych.
54
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Komunikaty alarmów ST
Alarm
Przyczyna
Rozwiązanie
ST > [próg górny]
ST< [próg dolny]
Wartość ST jest powyżej lub
poniżej progu alarmu
Sprawdź pacjenta
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
55
Częstość oddechów (RR)
Pole pomiaru RR nie jest wyświetlane, jeżeli aktywne jest pole etCO2.
Jeżeli wartość RR ma być mierzona na podstawie EKG, nie etCO2, wówczas pole pomiaru
etCO2 należy wyłączyć w następujący sposób:
Naciśnij przycisk Ustawienia
ustawienie na Nie).
Note
, wybierz Parametry i wyłącz parametr etCO2 (zmień jego
Sygnał RR jest mierzony przez elektrody R (RA) i F (LL) kabla EKG (pomiar
impedancji). Wartości wyświetlane dla tego parametru stają się wiarygodne
dopiero po ok. 30 sekund od podłączenia pacjenta.
Ustawienia częstości oddechów (RR)
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne opisane we
wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na
str. 31).
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Menu główne
Parametr
Opis
Włączono RESP
Wyświetlaj pomiar RR
Tak, Nie. Jeżeli nie włączono monitorowania
oddechu, na ekranie w miejscu pomiaru jest
wyświetlany komunikat (Wyłączono).
Bezdech
Czas bezdechu
6, 10, 15, 20, 25, 30 sekund
Ustawienia RR
Próg dolny/górny RR
Zakres: 2 - 150
Próg dolny, domyślnie: 5
Próg górny, domyślnie : 30
56
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Alarmy i komunikaty częstości oddechów (RR)
Alarm
Przyczyna
Rozwiązanie
RR poza zakresem
(zbyt wysokie)
Wartość parametru RR pacjenta Sprawdź pacjenta.
jest zbyt wysoka, aby mogła być
poprawnie zmierzona
Zakłócenia powodowane przez
inne urządzenia.
Usuń źródło zakłóceń.
Zakłócenia sygnału,
powodowane częstymi
artefaktami wynikającymi ze
złego przylegania elektrody do
ciała pacjenta.
Sprawdź i w razie potrzeby wymień lub
ponownie załóż pacjentowi elektrody.
RR brak
odprowadzenia
Elektroda odpadła lub jest
uszkodzona.
Sprawdź i wymień lub ponownie załóż
pacjentowi elektrody.
RR artefakt
Pacjent poruszył się.
Uspokój pacjenta.
Zakłócenia powodowane przez
inne urządzenia.
Usuń źródło zakłóceń.
Zła elektroda.
Sprawdź/wymień elektrody.
Wartość RR AF jest wyższa lub
niższa od wartości granicznej
alarmu
Sprawdź pacjenta.
RR > [próg górny]
RR < [próg dolny]
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
57
Kapnografia
Moduł kapnograficzny służy do monitorowania częstości oddechów oraz do ciągłego,
nieinwazyjnego monitorowania stężenia dwutlenku węgla w wdychanym i wydychanym
powietrzu. Jest stosowany zarówno wobec pacjentów dorosłych, jak i dzieci oraz
noworodków.
Note
Menu etCO2 jest wyświetlane tylko pod warunkiem włączenia opcji etCO2 . Jeżeli
nie jest wyświetlane pole pomiaru etCO2, sprawdź, czy funkcja ta została
włączona w ustawieniach parametrów.
Note
Menu etCO2 nie jest dostępne, gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity.
W takim przypadku naciśnij przycisk Ustawienia
i włącz pomiar etCO2.
, wejdź w menu Ustawienia/Parametry
Wstęp
Do monitorowania etCO2 należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę Welch Allyn.
OSTRZEŻENIE Ostrożnie poprowadź linię filtra tak, aby zmniejszyć ryzyko
zaplątania się w nią lub uduszenia się nią przez pacjenta.
OSTRZEŻENIE Linia filtra może też ulec zapłonowi w obecności tlenu, jeżeli
zostanie wystawiona na bezpośrednie działanie lasera, urządzeń
elektrochirurgicznych lub gorąca. Należy o tym pamiętać, dokonując na głowie lub
szyi pacjenta zabiegów z użyciem lasera, narzędzi elektrochirurgicznych lub źródeł
wysokiej temperatury, gdyż od linii filtra mogą np. zająć się płomieniem zasłony
chirurgiczne.
OSTRZEŻENIE Używając linii próbkującej u pacjentów zaintubowanych z
zamkniętym systemem odsysania nie wolno umieszczać łącznika ustnogardłowego między cewnikiem do odsysania a rurką dotchawiczą, gdyż inaczej
łącznik może zakłócać działanie cewnika do odsysania.
OSTRZEŻENIE Obluzowane lub uszkodzone połączenia elementów układu mogą
uniemożliwić skuteczną wentylację lub spowodować zafałszowanie pomiarów
wydychanych gazów. Wszystkie części należy ze sobą połączyć w sposób
niezawodny i sprawdzić miejsca ich łączeń pod kątem szczelności, stosując w tym
celu odpowiednie procedury kliniczne.
58
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
OSTRZEŻENIE Linii próbkującej nie wolno ciąć, dekompletować, łamać ani
zgniatać, gdyż może to spowodować błędne odczyty.
OSTRZEŻENIE Jeżeli do linii dostanie się zbyt dużo wilgoci (np. z wilgotnego
otoczenia lub w wyniku oddychania wyjątkowo wilgotnym powietrzem) i nie
będzie można udrożnić linii, w polu komunikatów zostanie wyświetlony komunikat
o jej niedrożności. Gdy tylko monitor wyświetli taki komunikat, linię próbkującą
należy niezwłocznie wymienić.
Ostrożnie! W miejscach położonych na znacznej wysokości n.p.m. wartości
EtCO2 mogą być niższe niż odnotowywane na poziomie morza. Dlatego też
używając monitora na znacznych wysokościach n.p.m. zaleca się rozważenie
odpowiedniego dostosowania ustawień alarmu EtCO2.
Ostrożnie! Linie próbkujące EtCO2 Microstream® są zaprojektowane do użytku
jednorazowego i nie wolno ich uzdatniać do ponownego wykorzystania. Nie
wolno próbować czyścić, dezynfekować, sterylizować ani płukać żadnej ich
części, ponieważ może to spowodować uszkodzenie monitora.
Ostrożnie! Po użyciu linie należy wyrzucić, przestrzegają przy tym standardowych
procedur roboczych i lokalnie obowiązujących przepisów, regulujących utylizację
odpadów medycznych.
Ostrożnie! Przed użyciem linii EtCO2 Microstream należy uważnie przeczytać
załączoną do nich instrukcję.
Ostrożnie! Należy używać wyłącznie linii próbkujących EtCO2 marki Microstream,
jako jedynych gwarantujących prawidłowe działanie monitora.
Ostrożnie! Zużyte linie próbkujące Microstream EtCO2 należy wyrzucić,
przestrzegając przy tym standardowych procedur roboczych i lokalnie
obowiązujących przepisów regulujących utylizację odpadów medycznych.
Ostrożnie! Na czas nebulizacji lub odsysania dróg oddechowych u pacjentów
zaintubowanych należy odłączyć złącze typu luer linii próbkującej od monitora w
celu uniknięcia gromadzenia się cieczy i spadku jej drożności.
Ostrożnie! W przypadku zasygnalizowania przez monitor niedrożności linii
próbkującej, należy ją wymienić na nową zgodnie z obowiązująca procedurą
kliniczną. Nadmierna wydzielina i gromadzenie się płynów w rurkach ustnogardłowych mogą powodować spadek drożności linii próbkującej, pociągając za
sobą konieczność częstszej jej wymiany.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
59
Przygotowanie czujnika Oridion
Podstawowe zasady wyboru linii próbkujących Microstream CO2
Wybierając linie próbkujące CO2 Microstream należy wziąć pod uwagę:
•
stan pacjenta (wentylowany lub niewentylowany),
•
jeżeli pacjent jest wentylowany — czy jest to wentylacja z nawilżaniem powietrza
wdechowego, czy bez,
•
posturę i wagę pacjenta,
•
prawdopodobieństwo przechodzenia pacjenta z oddychania nosem na oddychanie
ustami lub odwrotnie,
•
czas stosowania.
•
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy monitorowaniu krótkoterminowym przy użyciu linii
próbkujących CO2 Microstream z pomarańczowymi wtykami. W przypadku
monitorowania długoterminowego, należy stosować linie CO2 Microstream z wtykami
żółtymi.” Do użytku przewlekłego są przeznaczone produkty zawierające w nazwie
literę H.
Wybierz właściwą linię próbkującą i przed umieszczeniem jej na pacjencie podłącz ją
najpierw do monitora. Należy koniecznie przestrzegać załączonych do linii próbkującej
wskazówek.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zwrócić się do lokalnego
przedstawiciela jej producenta.
Podłączanie linii próbkującej
Odpowiednią linię próbkującą należy w następujący sposób podłączyć do monitora i do
pacjenta:
1.
Odsłoń gniazdo wejściowe linii próbkującej i włóż w nie
końcówkę linii.
2. Wkręć do oporu wtyk linii w gniazdo monitora zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
3. Podłącz linię próbkującą do pacjenta, postępując zgodnie z
opisem w załączonej do niej instrukcji użycia.
Gdy tylko linia zostanie podłączona, monitor natychmiast zacznie wykrywanie oddechów,
nie zasygnalizuje jednak stanu braku oddechu, dopóki nie wykryje choć jednego
prawidłowego oddechu.
60
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wyświetlane przez monitor wartości CO2
Ekran główny monitora wyświetla w czasie rzeczywistym poziom CO2 w oddechu
pacjenta. Wyświetlane dane obejmują:
•
bieżące wartości etCO2, podane wraz z wybranymi jednostkami i z uwzględnieniem
ustawień alarmów;
•
częstość oddechów (RR), podaną jako liczbę oddechów na minutę, wraz z
ustawieniami alarmów;
•
bieżące wartości FiCO2 , podane wraz z wybranymi jednostkami i z
uwzględnieniem ustawień alarmów;
•
krzywą CO2, jeżeli została włączona (patrz„Wyświetlanie krzywych” na str. 28);
•
wartość IPI, jeżeli została włączona (patrz niżej).
Ustawienia etCO2
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne opisane we
wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na
str. 31).
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Parametr
Opis
Amplituda
Od 0 do 40 mmHg, od 0 do 60 mmHg, od 0 do 80mmHg
Jednostki
mmHg/kPa
Czas bezdechu
6, 10, 15, 20, 25, 30 sekund
Próg dolny/górny EtCO2
Zakres: 0 - 99 mmHg
Próg dolny, domyślnie: 25 mmHg / 3 kPa
Próg górny, domyślnie : 60 mmHg / 8 kPa
Próg dolny/górny RR
Zakres: 2- 150
Próg dolny, domyślnie: 5/min
Próg górny, domyślnie : 30/min
Próg górny FiCO2
2 - 25 mmHg (5 mmHg / 0,7 kPa)
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
61
Ustawienia i pomiar wskaźnika IPI (Integrated Pulmonary Index)
Moduł kapnograficzny informuje lekarza także o wartości wskaźnika IPI. Wartość
wskaźnika IPI (ang. Integrated Pulmonary Index, zintegrowany wskaźnik pulmonologiczny)
zależy od końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla, częstości oddechów,
saturacji i tętna. IPI to pojedynczy wskaźnik informujący o stanie wentylacji pacjenta
(dorosłego lub dziecka) w skali od 1 do 10, gdzie 10 jest wartością najlepszą.
Monitorowana wartość wskaźnika IPI jest przedstawiana jako pojedyncza liczba,
odzwierciedlająca parametry oddechowe pacjenta i alarmująca lekarza o zmianach stanu
funkcji oddechowych.
IPI to proste i skonsolidowane narzędzie oceny stanu wentylacji i
natlenienia pacjenta. Śledząc trend zmian IPI, lekarz jest w stanie
szybko ocenić relacje między jego poszczególnymi parametrami
oddechowymi.
Wskaźnik ten dostarcza także wczesnych sygnałów zmian stanu
funkcji oddechowych pacjenta, których poszczególne parametry
mogą samodzielnie nie oddawać.
Monitor pozwala korzystać ze wskaźnika IPI tylko przy pacjencie
dorosłym lub dziecku. Jeżeli jako tryb pacjenta wybrano
noworodka, wskaźnik IPI jest niedostępny. Tryb pacjenta definiuje
się w menu Ustawienia (patrz „Tryb pacjenta” na str. 117). W
przypadku wyboru trybu Dziecko, dostępne są trzy jego
podkategorie, przypisane kolejnym przedziałom wiekowym. Ważne
jest, aby wybrać właściwą z nich (patrz niżej).
Ponieważ wskaźnik IPI jest obliczany w oparciu o dane uzyskane w
drodze monitorowania zarówno parametrów CO2, jak i SpO2, jest
on dostępny tylko wówczas, gdy obie te wielkości są mierzone i używane do obliczeń RR i
PR.
62
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Ustawienia wskaźnika IPI
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne opisane we
wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na
str. 31).
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Parametr
Opis
IPI włączono1
Nie/Tak Jego włączenie powoduje jego wyświetlanie pod odczytem
etCO2. Po pomiarze monitor wyświetla wartość dolnego progu .
Przedział wiekowy2
od 1 do 3, od 3 do 6, od 6 do 12.
Próg dolny
od 1 do 9 (domyślnie 4)
1.
2.
Wskaźnik IPI można włączyć jedynie dla trybu pacjenta Dorosły lub Dziecko.
Przedział wiekowy jest stosowany wyłącznie w przypadku wyboru trybu pacjenta Dziecko. Jeżeli jako tryb pacjenta
wybrano opcję Dorosły, opcja ta jest niedostępna (wygaszona).
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
63
Ocena wartości wskaźnika IPI
Wskaźnik IPI jest w stanie dostarczyć wczesnych sygnałów zmian w stanie wentylacji
pacjenta, nawet jeżeli nie wynikają one z bieżących wartości żadnego z czterech
dotyczących go parametrów rozpatrywanych indywidualnie. Podsumowuje on dostępne
informacje, często zanim jeszcze wartości etCO2, RR, SpO2 lub PR osiągną progi
wymagające uwagi lekarza. Z drugiej strony, należy pamiętać, że o ile wskaźnik IPI
sygnalizuje ogólną zmianę w stanie wentylacji pacjenta, o tyle zrozumienie jej natury
wymaga interpretacji leżących u jego podstaw parametrów. Co za tym idzie, podobne
wartości IPI mogą oznaczać różne stany chorobowe.
Wykres trendu IPI przedstawia pojedynczą krzywą trendu stanu wentylacji pacjenta i może
być pomocny we wczesnym ostrzeganiu o jego zmianach. Swoją użyteczność wskaźnik
IPI zawdzięcza w efekcie nie tylko swoim bezwzględnym wartościom liczbowym, ale też
stosunkowi wartości bieżącej do wartości poprzednich, tworząc w czasie wykres
przedstawiający rosnący lub malejący trend stanu pacjenta i wskazując na konieczność
poświęcenia mu uwagi lub podjęcia interwencji medycznej.
IPI jest wskaźnikiem modelowanym na mieszczących się w normie, zdrowych pacjentach
(wartość wskaźnika stanu fizycznego ASA wynosząca 1 wg systemu klasyfikacji ASA
Physical Status Classification System, opublikowanego w przez Amerykańskie
Towarzystwo Anestezjologiczne w dokumencie Relative Value Guide® 2008). Pacjenci o
stanie określanymi wartością 3 lub wyższą w skali ASA Physical Status z definicji
odpowiadają jednocześnie niższym wartościom wskaźnika IPI,który może nie wnosić w
ich przypadku wartości dodanej.
Zakres przyjmowanych przez wskaźnik IPI wartości od 1 do 10 należy interpretować
zgodnie z poniższą tabelą.
Note
Zakres wskaźnika
Stan pacjenta
10
Norma
8-9
W zakresie normy
7
Blisko zakresu normy: wymaga uwagi
5-6
Wymaga uwagi i może wymagać interwencji
3-4
Wymaga interwencji
1-2
Wymaga natychmiastowej interwencji
Na wyświetlaczu monitora można wyświetlić graficzną wizualizację trendu IPI.
Służą do tego ustawienia krzywych (patrz „Wyświetlanie danych trendów na
ekranie pomiarów” na str. 30).
Zmiana trybu pacjenta powoduje usunięcie wszystkich danych trendu IPI.
64
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Alarmy i komunikaty etCO2
Alarm
Przyczyna
Rozwiązanie
etCO2 > [próg górny]
etCO2 < [próg górny]
Wartość etCO2 jest wyższa/
niższa od wartości granicznej
alarmu
Sprawdź pacjenta.
RR > [próg górny]
RR < [próg dolny]
Wartość RR jest wyższa/niższa
od wartości granicznej alarmu.
Sprawdź pacjenta.
FiCO2 > [próg górny]
Wartość FiCO2 przekroczyła
granicę alarmu.
Sprawdź pacjenta i osprzęt używany do jego
wentylacji.
CO2 wymaga
kalibracji
Zbyt niski odczyt zmierzonego
stężenia CO2 może być
spowodowany:
• nieprawidłową kalibracją
• CO2 wymaga kalibracji
Ponownie skalibruj.
Nie można zmierzyć
IPI
Zbyt niski odczyt CO2.
Zbyt niski odczyt SpO2 lub brak
odczytu
Sprawdź pacjenta.
Sprawdź czujnik i pomiar SpO2 .
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
65
Bezinwazyjne monitorowanie ciśnienia (NIBP)
OSTRZEŻENIE Aby nie dopuścić do nadmiernego nacisku na kończynę, jest bardzo
ważne, aby:
•
•
wybrać prawidłowy rozmiar mankietu,
sprawdzić ciśnienie początkowe w menu NIBP. Prawidłowe ciśnienie
początkowe dla pacjentów dorosłych to 160 mmHg, dla dzieci 120 mmHg, a
dla noworodków — 90 mmHg.
OSTRZEŻENIE W przypadkach wymagających długotrwałego monitorowania lub
pomiaru automatycznego, należy regularnie kontrolować obszary ciała i stan tych
kończyn pacjenta, na których jest założony mankiet, pod kątem symptomów
niedokrwienia, skazy krwotocznej i neuropatii.
OSTRZEŻENIE Mankietu nie wolno zakładać na kończynę już wykorzystywaną do
innych zabiegów, np. infuzji lub pomiarów SpO2.
OSTRZEŻENIE Aby zapobiec zafałszowaniu wyników pomiarów, należy upewnić
się, że przewód mankietu nie jest niczym ściśnięty.
OSTRZEŻENIE Warunkiem uzyskania prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego
jest założenie mankietu na wysokości prawego przedsionka.
66
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Rozpoczynanie pojedynczego pomiaru NIBP
1.
Naciśnij przycisk NIBP start/stop
.
2. Aby w dowolnym momencie zatrzymać pomiar, naciśnij ten sam przycisk ponownie.
Automatyczny pomiar ciśnienia krwi
1.
Naciśnij przycisk interwału pomiarów NIBP
.
2. Wybierz odstęp czasowy z przedziału od 3 do 60 minut, po czym zatwierdź dokonany
wybór przyciskiem OK.
3. Pojawi się komunikat Interwał NIBP – xx minut.
4. Pierwszy pomiar jest rozpoczynany przez naciśnięcie przycisku NIBP start/stop
.
Note
Po wyjściu z trybu oczekiwania należy upewnić się, że odstępy czasowe między
pomiarami NIBP będą nadal stosowane, ręcznie inicjując pomiar ciśnienia.
Note
Ustawienia odstępu czasowego między pomiarami są usuwane w momencie
wyłączenia monitora. W związku z tym po ponownym włączeniu urządzenia
konieczne jest ich ponowne zdefiniowanie.
Note
Monitor stosuje następujące ustawienia ciśnienia maksymalnego:
•
•
•
dorośli: 270 mmHg
dzieci: 180 mmHg
Noworodki: 150 mmHg
Tryb pacjenta wybiera się w menu Ustawienia („Tryb pacjenta” na str. 117).
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
67
Ustawienia NIBP
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne opisane we
wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na
str. 31).
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Parametr
Opis
Interwał NIBP
Wył., 3, 5, 10, 15, 30, 60, 120
Format
Sys/Dia lub Średnie. Ta zmienna określa sposób wyświetlania
pomiaru głównego, czyli wartości wyświetlanej w polu pomiaru
NIBP największą wielkością czcionki. Wartość pomiaru wybrana
jako dodatkowa jest wyświetlana nieco mniejszą czcionką obok
pomiaru głównego. Należy zwrócić uwagę, że pomiar średni jest
podawany w nawiasie.
Początkowe ciśnienie
napompowania
Dorośli: 160
Dzieci: 120
Noworodki: 90
NIBPs (systoliczne ciśnienie
krwi), próg górny/dolny
Zakres: 30 - 300
Dorośli: 220/75
Dzieci: 145/75
Noworodki: 100/50
NIBPd (diastoliczne ciśnienie
krwi), próg górny/dolny
Zakres: 20 - 235
Dorośli: 110/35
Dzieci: 100/35
Noworodki: 70/30
NIBPm (średnie ciśnienie), próg
górny/dolny
Zakres: 20 - 255
Dorośli: 120/50
Dzieci: 110/50
Noworodki: 80/35
68
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Alarmy ciśnienia NIBP
Alarm
Przyczyna
Rozwiązanie
NIBP konieczny
serwis
Nie wykryto modułu NIBP.
Wyłącz i uruchom ponownie.
NIBP artefakt
nie można zmierzyć
Pacjent poruszył się.
Uspokój pacjenta.
Maks. wymagane ciśnienie jest
wyższe od ciśnienia
początkowego 160 mmHg.1
Powtórz pomiar. Monitor automatycznie
zwiększy ciśnienie początkowe.
Pacjent poruszył się.
Sprawdź i uspokój pacjenta.
Bardzo niestabilne tętno.
Załóż mankiet na inną kończynę, mniej
narażoną na poruszenia pacjenta lub
gwarantującą bardziej stabilne tętno.
Nie można zmierzyć
NIBP
Wymień monitor.
Przewód ciśnieniowy zatkany lub Sprawdź przewód i mankiet.
nieszczelny.
NIBP nieszczelność
mankietu
Nie podłączono mankietu, jest on Sprawdź położenie mankietu.
niewłaściwie założony lub
Sprawdź, czy mankiet jest szczelny.
uszkodzony.
Sprawdź, czy mankiet jest podłączony do
monitora.
NIBP słaby sygnał
Zatkany lub zgięty przewód.
Sprawdź stan przewodu i w razie potrzeby
wymień go.
Nieprawidłowo założony
mankiet.
Zmień położenie mankietu/sprawdź mankiet.
Zbyt niskie tętno, by zapewnić
prawidłowy pomiar.
Załóż mankiet na inną kończynę,
umożliwiającą łatwiejszy pomiar tętna.
NIBP przekroczono
czas pomiaru
Przekroczony czas inflacji (maks. Sprawdź pacjenta (patrz też komunikat „nie
135 sek.) w wyniku zakłóceń
można zmierzyć”).
spowodowanych poruszeniem
Powtórz pomiar.
się pacjenta.
NIBPs < [próg dolny]
Zbyt niskie ciśnienie systoliczne. Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
NIBPs > [próg górny]
Zbyt wysokie ciśnienie
systoliczne.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
NIBPd < [próg dolny]
Zbyt niskie ciśnienie
diastoliczne.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
NIBPd > [próg górny] Zbyt wysokie ciśnienie
diastoliczne.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
NIBPm < [próg dolny] Zbyt niskie ciśnienie średnie.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
NIBPm > [próg górny] Zbyt wysokie ciśnienie średnie.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
1.
Jeżeli ciśnienie początkowe jest zbyt niskie, pomiar jest automatycznie rozpoczynany od nowa i ciśnienie jest
zwiększane o 60 mmHg.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
69
Monitorowanie saturacji SpO2
Do monitora załączono dwa moduły pomiaru SpO2: Masimo i Nellcor. Różnią się one
używanymi złączami, wyświetlane dane i krzywa wyglądają jednak dla obu bardzo
podobnie. Moduł Masimo umożliwia konfigurację dodatkowych ustawień klinicznych,
odpowiedzialnych za przetwarzanie sygnałów (patrz „Ustawienia modułu Masimo” na
str. 72).
Złącze
modułu
Masimo
Złącze
modułu
Nellcor
•
Pulsoksymetria umożliwia ciągłe nieinwazyjne monitorowanie funkcjonalnego
nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej i tętna obwodowego (PP).
•
Obraz monitora przedstawia w sposób ciągły wartość liczbową SpO2, krzywą
pletyzmograficzną i wskaźniki dotyczące jakości sygnału.
•
Wyświetlana krzywa pletyzmograficzna nie jest proporcjonalna do natężenia tętna.
•
Okres aktualizacji odczytów na wyświetlaczu wynosi średnio 2 sekundy.
•
Zgodnie z odnośnymi normami, chwilowe wyciszenie alarmów można ustawić na nie
więcej niż 2 minuty.
Maksymalna długość fal i moc optyczna światła emitowanego przez sondy
pulsoksymetryczne jest szczególnie przydatna zajmującym się pacjentem lekarzom, np.
prowadzącym jego terapię fotodynamiczną. Wielkości te są następujące:
•
zakres szczytowej długości fal: od 600 nm do 900 nm,
•
maksymalna moc światła: <15 mW.
70
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE Z monitorem wolno używać wyłącznie czujników SpO2 zalecanych
przez firmę Welch Allyn. W przypadku monitorów wyposażonych w moduł
Masimo należy używać wyłącznie czujników Masimo. W przypadku monitorów
wyposażonych w moduł Nellcor należy używać wyłącznie czujników Nellcor. Inne
czujniki mogą negatywnie wpływać na uzyskiwane wyniki i zafałszowywać
wartości odczytów.
OSTRZEŻENIE Należy używać wyłącznie czujników zalecanych przez Welch Allyn
do zastosowań w pomiarze SpO2 za pomocą tego monitora. Inne przetworniki
(czujniki) mogą negatywnie wpływać na uzyskiwane wyniki i zafałszowywać
wartości odczytów.
OSTRZEŻENIE Informacje zawarte w tej instrukcji nie mogą być traktowane jako
nadrzędne względem jakichkolwiek wskazówek zawartych w instrukcji
użytkowania czujnika SpO2. Przed użyciem czujnika należy dokładnie zapoznać się
z załączoną do niego instrukcją.
OSTRZEŻENIE Nie wolno używać pulsoksymetrów ani czujników w trakcie
wykonywania rezonansu magnetycznego. Wyindukowany prąd może poparzyć
pacjenta, a badanie pulsoksymetryczne może wpłynąć na obraz i dokładność
wyników rezonansu.
OSTRZEŻENIE Nie wolno używać pulsoksymetru ani czujników saturacji w pobliżu
urządzeń do rezonansu magnetycznego (MRI) ani w pomieszczeniach służących
do jego wykonywania.
OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe stosowanie czujnika może uszkodzić tkanki
pacjenta. Należy kontrolować miejsce założenia czujnika, zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w załączonej do niego dokumentacji, pod kątem
powstania uszkodzeń skóry, a także poprawności umiejscowienia czujnika i jego
przywarcia do ciała pacjenta.
OSTRZEŻENIE Nie wolno używać uszkodzonego okablowania pacjenta,
uszkodzonych czujników ani czujników z odsłoniętymi podzespołami optycznymi.
OSTRZEŻENIE Substancje powodujące zakłócenia: karboksyhemoglobina może
sztucznie zawyżać wyniki odczytów. Mogą je także zafałszowywać barwniki i
zawierające je substancje, wpływające na naturalne pigmenty krwi.
OSTRZEŻENIE Działanie czujnika SpO2 może być zakłócane przez nadmierne
oświetlenie, np. lampy chirurgiczne (zwłaszcza wyposażone w ksenonowe źródła
światła), lampy bilirubinowe, oświetlenie jarzeniowe, podczerwone lampy grzejne
i bezpośrednie światło słoneczne. Aby temu zapobiec, należy zwrócić uwagę na
prawidłowość założenia czujnika i przykryć go w razie potrzeby
nieprzepuszczającym światła materiałem. W przypadku nadmiernie intensywnego
oświetlenia stanowiska pacjenta, zaniedbanie tych środków może spowodować
zafałszowanie uzyskiwanych wyników.
OSTRZEŻENIE Należy zmieniać położenie czujnika co najmniej raz na 4 godziny.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
71
Ustawienia SpO2
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne opisane we
wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na
str. 31).
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Parametr
Opis
Wstrzymano alarm SpO2
Wstrzymanie alarmu powoduje wyświetlenie na pasku komunikatów
informacji Wstrzymano alarmy SpO2. Alarm pozostanie
wstrzymany do momentu ponownego założenia czujnika.
Źródło HR/PR1
ECG, SpO2, C1 (wybór źródła akcji serca — HR). Bieżące źródło
jest podane w nawiasie obok wartości parametru HR.
Sygnał HR/PR1
Wył., Wł.2
SpO2 próg dolny/górny
Zakres: 50 - 100
Próg dolny, domyślnie: 50
Próg górny, domyślnie : 100
1.
2.
Ten parametr można też skonfigurować w menu Ustawienia HR.
Jeżeli jako źródło sygnału HR/PR wybrano SpO2, wysokość sygnału dźwiękowego monitora odpowiada poziomowi
saturacji SpO2. Wysoki ton sygnałów oznacza wysoką saturację.
72
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Ustawienia modułu Masimo
W przypadku zainstalowania w monitorze modułu Masimo, dodatkowo dostępne są
następujące ustawienia:
Dodatkowe ustawienia modułu Masimo są dostępne tylko pod warunkiem ich
włączenia w ustawieniach parametrów monitora (patrz „Definiowanie pól
parametrów” na str. 25).
Note
Parametr
Opis
Wyświetl krzywą Signal IQ (SIQ)
Wł., Wył. Ta wartość informuje o faktycznej jakości sygnału i
rozłożeniu tętna w czasie względem pletyzmografu. Wyświetlana
linia pionowa odpowiada uderzeniom tętna: wysoka — oznacza
sygnał dobrej jakości, niska — słabej.
1
Wartości
SIQ
Wyświetl wskaźnik perfuzji (PI)2
Wł., Wył. Wskaźnik perfuzji oznacza procentowo przedstawiony
stosunek sygnałów pulsacyjnych do niepulsacyjnych. Zakres siły
sygnału to 0,02–20%. Wartość 0 oznacza brak dostępnych pomiarów.
Ta opcja pomaga rozmieścić czujniki w najlepszych miejscach ciała
pacjenta. Może też przydać się przy identyfikowaniu i usuwaniu
problemów technicznych.
Wartość
PI
Czas uśredniania
2, 4, 8, 10, 12, 14, 16. Czas uśredniania w sekundach. Dla większości
zastosowań zaleca się przyjęcie wartości domyślnej: 8 sekund.
Czułość
Normalna, maksymalna, APOD. Opcja Normalna oznacza
najlepsze połączenie czułości i skuteczności wykrywania odłączenia
czujnika. Jest to tryb zalecany w przypadku większości pacjentów.
Opcja Maks. przydaje się w sytuacjach, gdy trudno jest uzyskać
odczyt, a sygnał może być bardzo słaby.
Opcja APOD (skrót od ang. adaptive probe off detection —
elastyczne wykrywanie odłączenia czujnika) to tryb najmniej czuły i
najgorzej radzący sobie z odczytami u pacjentów o niskiej perfuzji,
najskuteczniej za to sygnalizujący odpadnięcie lub odłączenie
czujnika. Ten tryb można stosować np. u pacjentów stwarzających
najwyższe ryzyko jego odłączenia (u dzieci, pacjentów
niespokojnych itp.).
Szybka SAT
Wył., Wł. Tryb Szybka SAT umożliwia szybkie monitorowanie
saturacji krwi arteryjnej przez zmniejszenie uśredniania do
minimum. Tryb ten jest pomocny w trakcie zabiegów, w których
wykrywanie gwałtownych zmian w saturacji ma kluczowe
znaczenie, takich jak indukcja porodu, intubacja i badania snu.
Opcja Szybka SAT jest zawsze włączona, gdy czas uśredniania (patrz
wyżej) jest ustawiony na 2 lub 4.
1.
2.
Jeżeli włączono opcję Wyświetl krzywą Signal IQ, konfiguracja ta zostanie przesłana do systemu Acuity
przy inicjalizacji urządzenia. Po zmianie tego ustawienia konieczne jest ponowne uruchomienie
urządzenia.
Jeżeli włączono opcję Wyświetl krzywą Signal IQ, konfiguracja ta zostanie przesłana do systemu Acuity
przy inicjalizacji urządzenia. Po zmianie tego ustawienia konieczne jest ponowne uruchomienie
urządzenia.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
73
Alarmy SpO2
Alarm
Przyczyna
Rozwiązanie
SpO2 – sprawdź
czujnik
Wadliwy czujnik SpO2.
Wymień czujnik.
Nieprawidłowe ustawienia
monitora.
Sprawdź ustawienia monitora.
Czujnik słabo przylega lub
odpadł.
Sprawdź jakość styku między czujnikiem a
pacjentem.
Praca czujnika jest zakłócana
przez oświetlenie zewnętrzne.
Osłoń czujnik przed światłem.
Wadliwy czujnik (czerwone
źródło światła w czujniku nie
świeci).
Wymień czujnik.
Czujnik nie został prawidłowo
założony.
Sprawdź czujnik i załóż go ponownie.
Lakier do paznokci na palcu.
Usuń lakier do paznokci.
Gruba skóra
Zmień palec.
Awaria czujnika.
Zmień czujnik.
Słaby sygnał
Zob. wyżej: SpO2 niska perfuzja
Zob. wyżej: SpO2 niska perfuzja
SpO2 niepodłączony
Sygnał SpO2 nie jest podłączony Podłącz czujnik.
do monitora.
SpO2 artefakt
Pacjent poruszył się.
Uspokój pacjenta.
Zakłócenia hemodynamiczne.
Załóż czujnik na inną kończynę.
Zbyt cienka skóra.
Załóż czujnik na większym palcu.
SpO2 < [próg dolny]
Zbyt niska wartość SpOSpO2
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
SpO2 > [próg górny]
SpO2 zbyt wysoki
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
SpO2 niski Signal IQ2
Słaba jakość sygnału
Sprawdź czujnik i załóż go ponownie.
Przemieść czujnik, aby uzyskać lepszy
sygnał.
PR < [próg dolny]
Zbyt niskie tętno.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
PR > [próg górny]
Zbyt wysokie tętno.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
SpO2 – sprawdź
położenie czujnika
SpO2 niska perfuzja1
1.
2.
Jeżeli monitor jest wyposażony w moduł Masimo, komunikat ten wyświetlany jest tylko pod warunkiem włączenia
funkcji Wskaźnik perfuzji (PI).
Ten komunikat jest wyświetlany tylko w przypadku zainstalowania w monitorze modułu Masimo i włączenia funkcji
Krzywa Signal IQ.
74
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia (IBP)
OSTRZEŻENIE Przed użyciem zestawu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
uważnie przeczytaj załączoną do niego przez jego producenta instrukcję użycia.
OSTRZEŻENIE Zakładając zestaw pacjentowi dopilnuj, aby do systemu w żadnym
wypadku nie dostała się nawet najmniejsza ilość powietrza.
OSTRZEŻENIE Warunkiem uzyskania prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego
jest założenie czujnika ciśnienia na wysokości prawego przedsionka.
OSTRZEŻENIE Przemieszczenie położenia czujnika po jego skalibrowaniu może
prowadzić do fałszowania wyników.
OSTRZEŻENIE Jeżeli cewnik do pomiaru ciśnienia krwi jest wprowadzony do
którejś z arterii, należy regularnie sprawdzać krążenie w naczyniach końcowych.
OSTRZEŻENIE Nie wolno ponownie używać akcesoriów jednorazowego użytku.
OSTRZEŻENIE Dla bezpieczeństwa pacjenta należy dopilnować aby ani czujniki, ani
pacjenci lub osoby ich dotykające nie dotykały jednocześnie jakichkolwiek
przedmiotów przewodzących prąd, nawet, jeżeli są one uziemione.
OSTRZEŻENIE Należy zachować środki ostrożności, używając urządzeń
emitujących fale o wysokiej częstotliwości. Aby zagwarantować poprawność
pomiarów IBP, należy używać wyłącznie czujników chronionych przed
promieniowaniem o wysokich częstotliwościach.
Note
Zestawy różnych producentów różnią się między sobą pod względem obsługi.
Szczegółowe wskazówki na temat założenia zestawu należy zaczerpnąć z
załączonej przez jego producenta dokumentacji.
Note
Czas rozgrzewania/przygotowywania się do pomiaru i przemieszczenia w
przypadku przetworników inwazyjnych jest podany w dokumentacji przetwornika
załączonej do niego przez jego producenta.
Note
C1 to jedyne połączenie umożliwiające określenie źródła sygnału HR/PR.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
75
Przygotowanie do pomiaru IBP
Szczegółowych wskazówek na temat obsługi czujnika IBP należy szukać w instrukcji
załączonej do niego przez producenta.
Ustawienia IBP
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne opisane we
wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na
str. 31).
Note
Przy zmianie etykiety IBP w oknie Ustawienia, zmianie ulegnie też górny i dolny
próg alarmu, zgodnie z nową etykietą (zob. „IBP progi alarmów” na str. 76). Patrz
poniższa tabela.
Parametr
Opis
Zerowanie
IBP1, IBP2, IBP3, IBP4
Opis
C1, C2, C3, C4
ART
PA
RA
LA
CVP
IPC
UA
UV
Amplituda
od -10 do 20 mmHg
od -10 do 60 mmHg
od 0 do 150 mmHg
od 0 do 200 mmHg
od 0 do 250 mmHg
od 0 do 300 mmHg
Format
Sys/Dia lub Średnie. Ta zmienna określa sposób wyświetlania
pomiaru głównego, czyli wartości wyświetlanej w polu pomiaru IBP
największą wielkością czcionki. Wartość pomiaru wybrana jako
dodatkowa jest wyświetlana nieco mniejszą czcionką pod odczytem
głównym. Należy zwrócić uwagę, że pomiar średni jest podawany w
nawiasie.
76
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
IBP progi alarmów
Opis / Parametr
C1, C2, C3, C4 SYS
C1, C2, C3, C4 DIA
C1, C2, C3, C4 Średnie
ART SYS
ART DIA
ART Średnie
CVP SYS
CVP DIA
CVP Średnie
PA SYS
PA DIA
PA Średnie
ICP SYS
ICP DIA
ICP Średnie
RA SYS
RA DIA
RA Średnie
LA SYS
LA DIA
LA Średnie
UA SYS
UA DIA
UA Średnie
UV SYS
UV DIA
UV Średnie
Dorosły
Próg dolny
6
-4
0
75
35
50
6
-4
0
10
0
0
6
-4
0
6
-4
0
6
-4
0
Dorosły
Próg górny
14
6
10
220
110
120
14
6
10
34
16
20
14
6
10
14
6
10
14
6
10
Dziecko
Próg dolny
2
-4
0
75
35
50
2
-4
0
10
0
0
2
-4
0
2
-4
0
2
-4
0
Dziecko
Próg górny
10
2
4
145
100
110
10
2
4
34
16
20
10
2
4
10
2
4
10
2
4
Noworodek
Próg dolny
2
-4
0
50
30
35
2
-4
0
10
0
0
2
-4
0
2
-4
0
2
-4
0
50
30
35
2
-4
0
Noworodek
Próg górny
10
2
4
100
70
80
10
2
4
34
16
20
10
2
4
10
2
4
10
2
4
100
70
80
10
2
4
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
77
Zerowanie inwazyjnego czujnika ciśnienia (IBP)
•
Czujnik należy wyzerować przed każdym użyciem.
•
Aby zapobiec błędom odczytów, spowodowanym fizyczną wędrówką wskazania
zerowego czujnika, czujnik należy kalibrować co 24 godziny.
Note
1.
Należy dopilnować, aby w trakcie zerowania czujnik znajdował się w położeniu
nieruchomym. Jeżeli zmieni on położenie w trakcie zerowania, podawane przez
niego później wartości mogą być nieprawidłowe.
Przy pomocy pokrętła regulacyjnego wybierz żądane pole pomiaru IBP (C1, C2).
2. Przyciśnij pokrętło, by wyświetlić menu IBP.
3. Za pomocą pokrętła wybierz polecenie Zerowanie i naciśnij pokrętło, aby wykonać tę
operację.
4. Na polu IPB jest wyświetlana linia prosta.
Komunikaty alarmów IBP
Alarm
Przyczyna
IBP konieczny serwis Nie wykryto modułu IBP.
Rozwiązanie
Wyłącz i włącz.
Wymień monitor.
IBP wymaga
kalibracji
IBP artefakt
Czujnik zera podniósł się lub
obniżył o więcej niż ± 30 mmHg,
lub ciśnienie jest niestabilne.
Sprawdź system przewodów, czujnik i
zawory.
Obluzowany styk czujnika.
Sprawdź czujnik i połączenia kablowe.
Ponownie skalibruj czujnik.
Czynność wykonana na czujniku, Po płukaniu ponownie skalibruj czujnik.
np. przepłukiwanie,
spowodowała odchylenie
ciśnienia o ± 150 mmHg.
Wyświetlana wartość Stałe ciśnienie (± 30 mmHg) w
IBP jest
trakcie kalibracji systemu.
nieprawidłowa.
Sprawdź system przewodów, czujnik i
zawory. Ustaw zawór trójnikowy na ciśnienie
otoczenia.
Ponownie skalibruj czujnik.
IBPs < [próg dolny]
Zbyt niskie ciśnienie systoliczne. Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
IBPs > [próg górny]
Zbyt wysokie ciśnienie
systoliczne.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
IBPm < [próg dolny]
Zbyt niskie ciśnienie średnie.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
IBPm > [próg górny]
Zbyt wysokie ciśnienie średnie.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
IBPd < [próg dolny]
Zbyt niskie ciśnienie
diastoliczne.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
IBPd > [próg górny]
Zbyt wysokie ciśnienie
diastoliczne.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
78
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Monitorowanie temperatury
•
Zależnie od rodzaju czujnika, można go założyć w uchu pacjenta, na skórze lub w
odbycie.
•
Niezależnie od miejsca pomiaru, prawidłowość odczytu wymaga, aby czas pomiaru
nie był krótszy niż 2 minuty.
Ustawienia temperatury
Do wyboru konkretnych parametrów i ich ustawień służy pokrętło regulacyjne opisane we
wcześniejszych rozdziałach tej instrukcji (zob. „Ustawienia w polach parametrów” na
str. 31).
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Note
Parametr
Opis
Tryb wyświetlania TEMP
T1 i T2, tylko T1 lub T1 i ΔT
Jednostki TEMP
°C lub °F
Dolny/górny próg T1 i T2
Zakres: 15 — 45°C (59°F — 113°F)
Domyślny próg dolny: 35°C (95°F)
Domyślny próg górny: 37,8°C (100°F)
Próg dolny/górny ΔT
Zakres: 15 — 45°C (59°F — 113°F)
Domyślny próg dolny: 0,0°C (0,0°F)
Domyślny próg górny: 0,1°C (0,2°F)
Alarmy można konfigurować tylko dla aktualnie wyświetlanych parametrów
temperatury. Na przykład, jeżeli ustawiono wyświetlanie wartości T1 i delta T, nie
ma możliwości ustawienia alarmu dla wartości T2.
Alarmy temperatury
Alarm
Przyczyna
TEMP niepodłączony
Sygnał TEMP nie jest podłączony Podłącz czujnik.
do monitora.
TEMP konieczny
serwis
Monitor wykrył błąd.
TEMP poza zakresem Wartość temperatury wykracza
poza zakres pomiarowy
monitora.
Rozwiązanie
Wyłącz i ponownie uruchom monitor lub
wymień na nowy.
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
Problem z czujnikiem lub
monitorem.
Sprawdź czujnik i monitor. Wyłącz i włącz
monitor.
TEMP < [próg dolny]
Zbyt niska temperatura
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
TEMP > [próg górny]
Zbyt wysoka temperatura
Sprawdź pacjenta i progi alarmów.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
79
Pojemność minutowa (CO) (opcja)
Wstęp
Monitor funkcji życiowych WA 1500 mierzy pojemność minutową serca (rzut serca)
metodą termodylucji. Tętnicą płucną jest do serca wprowadzany z prawej strony cewnik
(PAC). W końcówce cewnika znajduje się balonik, który po nadmuchaniu pomaga mu się
przedostać przez prawy przedsionek i zamyka mniejsze odgałęzienie tętnicy płucnej.
Balonik zostaje następnie schowany i do tętnicy płucnej zostaje przez cewnik wstrzyknięta
niewielka ilość (10 ml) zimnego indykatora o znanej temperaturze. W dalszej kolejności, za
pomocą tego samego cewnika, w określonej odległości od miejsca iniekcji wykonywany
jest pomiar temperatury.
Pojemność minutową serca oblicza się ze zmierzonej krzywej temperatury. Niska
pojemność minutowa będzie powodować powolną zmianę temperatury, a przy wysokiej
jej wartości temperatura będzie zmieniać się szybko. Gradient temperatury jest wprost
proporcjonalny do minutowej pojemności serca.
W celu uzyskania lepszej precyzji pomiaru jest on wykonywany od trzech do pięciu razy.
Jednostki CO
Pojemność minutowa (CO) jest wyrażana w litrach na minutę:
•
CO = objętość wyrzutowa × tętno
gdzie: objętość wyrzutowa = objętość końcowo-rozkurczowa (End Diastolic Volume,
EDV) - objętość końcowo-skurczowa (End Systolic Volume, ESV)
Tętno = liczba uderzeń serca na minutę
Wskaźnik sercowy (CI, Cardiac Index) wyraża się w jednostce: l / min / m2:
•
CI = CO / BSA
gdzie: BSA to podana w metrach kwadratowych powierzchnia ciała (Body Surface
Area).
80
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE Przed wykonaniem badania należy uważnie zapoznać się ze
wskazówkami producenta cewnika.
OSTRZEŻENIE Jeżeli cewnik wprowadza się do naczynia tętniczego, należy
regularnie sprawdzać krążenie w naczyniach końcowych.
OSTRZEŻENIE Zakładając zestaw pacjentowi należy dopilnować, aby do systemu
w żadnym wypadku nie dostało się powietrze.
OSTRZEŻENIE Użycie cewnika Swana-Ganza jest utrudnione w przypadku arytmii,
infekcji, pęknięcia tętnicy płucnej lub uszkodzeń prawej zastawki serca.
OSTRZEŻENIE Nie wolno ponownie używać akcesoriów jednorazowego użytku.
OSTRZEŻENIE Ważne jest wprowadzenie prawidłowej wartości stałej
obliczeniowej CO (patrz „Ustawienia pojemności minutowej (CO)” na str. 82) dla
danego cewnika Edwards, gdyż zależy od tego poprawność wyniku badania.
Ostrożnie! Należy używać wyłącznie cewników zgodnych ze specyfikacją
Edwards
Ostrożnie! Należy używać wyłącznie czujników indykatora in-line typu Baxter/
Edwards/Abbott
Ostrożnie! Ważne jest, aby temperatura indykatora mieściła się w granicach
podanych dla danej stałej obliczeniowej.
Ostrożnie! Ważne jest, aby objętość indykatora była dokładnie taka, jak
wyszczególniono dla danej stałej obliczeniowej.
Note
Zestawy różnych producentów różnią się między sobą pod względem obsługi.
Szczegółowe wskazówki na temat założenia zestawu należy zaczerpnąć z
załączonej przez jego producenta dokumentacji.
Note
Czas rozgrzewania/przygotowywania się do pomiaru i przemieszczenia w
przypadku przetworników inwazyjnych jest podany w dokumentacji przetwornika
załączonej do niego przez jego producenta.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
81
Zatwierdzone typy cewników i czujników indykatora
Cewniki
Monitor umożliwia pracę z każdym czujnikiem temperatury krwi zgodnym ze specyfikacją
Edwards.
Czujnik indykatora
Jako czujnika indykatora należy koniecznie użyć termistora in-line typu Baxter/Edwards/
Abbott.
Przygotowanie do pomiaru pojemności minutowej serca
Note
1.
Wartość CO jest wyświetlana wyłącznie pod warunkiem włączenia opcji CO.
Jeżeli nie jest wyświetlane pole pomiaru CO, sprawdź, czy funkcja ta została
włączona w ustawieniach parametrów.
Naciśnij przycisk Ustawienia
funkcję CO (opcja Tak).
, wejdź w menu Ustawienia/Parametry i włącz
2. Podłącz cewnik do złącza CO na panelu bocznym.
3. Przygotuj cewnik zgodnie z instrukcją jego producenta.
82
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wykonywanie pomiaru CO
Ustawienia pojemności minutowej (CO)
1.
Za pomocą pokrętła wybierz i podświetl pole pomiaru CO. Przyciśnij pokrętło, by
wyświetlić ustawienia..
Note
Wybieranie parametrów za pomocą pokrętła opisano we wcześniejszej części
instrukcji (patrz „Ustawienia w polach parametrów” na str. 31).
2. Pojawi się ekran ustawień:
3. Wprowadź ustawienia, jak pokazano na następnej stronie.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
83
Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Parametr
Opis
Tryb
Auto, ręczny. W trybie automatycznym urządzenie monitoruje temperaturę
krwi i informuje o możliwości rozpoczęcia pomiaru tylko wówczas, gdy
temperatura ta jest stabilna.
W trybie ręcznym, użytkownik rozpoczyna pomiar w dowolnym momencie.
Stała obliczeniowa (CC)
Wartość z przedziału od 000 do 999 (początkowo liczba 400). Jest to stała
oparta na współczynniku temperatury cewnika, temperaturze i objętości
wstrzykiwanego indykatora i rozmiarach cewnika.
Stosowany jest następujący wzór:
CC =
1,08 * Ct * 60 * VI
1000
gdzie:
1,08
Ct
60
VI
1000
= gęstość razy ciepło właściwe (dekstroza 5% / krew)
= współczynnik strat cieplnych na cewniku (podany przez producenta
cewnika)
= sekundy
= objętość indykatora
= współczynnik przeliczeniowy (centymetry sześcienne na litry)
Uwaga: Podana przez producenta wartość Ct będzie różna dla różnych
temperatur wstrzykiwanego indykatora. Podane będą też różne wartości Ct dla
różnych przedziałów temperatur, np. od 0o do 5o, od 19o do 22o i od 23o do 25o.
Ponieważ wszystkie współczynniki — poza objętością i temperaturą
wstrzykiwanego indykatora — są stałe, wielu producentów podaje stałą
obliczeniową (CC) dla konkretnych objętości przedziałów temperatur,
pomijając w załączanych instrukcjach sam współczynnik strat cieplnych Ct.
Wartość taką można więc wprowadzić bezpośrednio.
Wyświetl parametr
CO, CI. Odczyt może być wyświetlany jako pojemność minutowa (CO, w litrach
na minutę) lub jako współczynnik sercowy (CI, czyli pojemność minutowa /
powierzchnia ciała (litry / minutę / m2)). Wyświetlenie CI wymaga uprzedniego
wprowadzenia danych pacjenta.
Ostrożnie! Niezwykle ważne jest wprowadzenie prawidłowej wartości stałej
obliczeniowej, aby monitor miał podaną objętość i zakres temperatur indykatora
oraz współczynnik strat ciepła cewnika. Wprowadzenie nieprawidłowej stałej
obliczeniowej spowoduje zafałszowanie wyników.
84
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wykonywanie pomiaru CO
1.
Włóż cewnik i przygotuj roztwór indykatora zgodnie z instrukcją producenta.
2. Wykonaj wymagane ustawienia na monitorze i wprowadź wartość stałej obliczeniowej
(patrz poprzednia strona).
3. Urządzenie będzie monitorować temperaturę krwi i gdy ustabilizuje się ona, w górnej
części ekranu pojawi się komunikat Gotowy..
Temperatura krwi
(pomiar w czasie
rzeczywistym)
Temperatura czynnika
wstrzykiwanego
Patrz poniższa Uwaga
Note
W trybie ręcznym (wybór trybu opisano w rozdziale „Ustawienia pojemności
minutowej (CO)” na str. 82), przycisk rozpoczęcia pomiaru znajduje się w prawej
dolnej części ekranu. Po jego użyciu monitor wyświetli komunikat Gotowy.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
85
4. Wstrzyknij indykator. Urządzenie wyświetli krzywą temperatury i wartość CO
uzyskaną w pomiarze 1.
Note
Wstrzykując roztwór, należy stosować się do odnośnych wytycznych
obowiązujących w danej placówce.
5. Powtórz opisaną procedurę od 3 do 5 razy.
Krzywa temperatury
Pomiary CO od 1 do 5
Wartość uśredniona dla
wszystkich pomiarów
Wyświetl wszystkie
krzywe temperatur
Edycja wyników pomiarów
•
W środkowej dolnej części ekranu monitor wyświetla wartość średnią, którą
aktualizuje po każdym kolejnym pomiarze, a także za każdym razem, gdy użytkownik
usunie któryś z pomiarów.
•
Po pięciu pomiarach, każdy kolejny wykonany pomiar zostaje wyświetlony w miejscu
pomiaru 5 i wszystkie wyniki pomiarów są przesuwane o jedno pole w lewo, a wynik
pomiaru 1 jest usuwany.
•
Użytkownik może usunąć dowolny pomiar, wybierając go i dociskając pokrętło.
Wykonanie kolejnego pomiaru powoduje przesunięcie pomiarów późniejszych w lewo
(jak wyżej), a w miejscu pomiaru usuniętego zostaje wyświetlony pomiar wyższy.
•
Wybór polecenia Pokaż krzywe umożliwia wyświetlenie krzywych temperatury dla
wszystkich pomiarów.
86
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Zapisywanie pomiaru
Po uzyskaniu trzech lub więcej spójnych pomiarów monitor wyświetla polecenie Zapisz
średnią, służące do zapisania wyniku badania w pamięci. Wyświetlany jest monit o
potwierdzenie.
Zatwierdzenie powoduje wprowadzenie uśrednionej wartości pomiaru w polu CO w
dolnej części ekranu.
W prawym górnym narożniku monitor podaje czas jego wykonania, a w lewym —
parametr, do którego wyświetlana wartość się odnosi (CO lub CI).
Wyświetlony pomiar jest widoczny do czasu nadpisania go nowym lub do momentu
zatwierdzenia nowego pacjenta.
Note
Na wyświetlaczu monitora można wyświetlić graficzną wizualizację trendu CO.
Służą do tego ustawienia krzywych (patrz „Wyświetlanie danych trendów na
ekranie pomiarów” na str. 30).
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
Komunikaty dotyczące pomiaru CO
W trakcie pomiaru pojemności minutowej (CO) mogą być wyświetlane przedstawione
niżej komunikaty. Będą one samoczynnie znikać z wyświetlacza.
Komunikat
Przyczyna i okoliczności wyświetlenia
Sugerowane działanie
BT poza zakresem
(zbyt wysoka) lub
BT poza zakresem
(zbyt niska)
Temperatura krwi wykroczyła poza zakres (próg
górny lub dolny). Komunikat wyświetlany, gdy:
• wykrycie sygnalizowanego stanu nastąpiło
w trakcie sesji pomiaru CO;
Sprawdź prawidłowość położenia cewnika.
•
IT poza zakresem
(zbyt wysoka) lub
IT poza zakresem
(zbyt niska)
Temperatura indykatora wykroczyła poza zakres
(próg górny lub dolny). Komunikat wyświetlany,
gdy:
• wykrycie sygnalizowanego stanu nastąpiło
w trakcie sesji pomiaru CO;
•
Przekroczony limit
czasu pomiaru CO
Odłączono BT
Sprawdź temperaturę indykatora.
Sprawdź połączenie sondy indykatora
i cewnika.
Należy zwrócić uwagę, aby indykator był
wstrzykiwany w odpowiednio krótkim czasie po
wyborze rozpoczęcia pomiaru CO w monitorze.
Ponownie wybierz polecenie Start.
Odłączono przetwornik odczytu temperatury
krwi. Komunikat wyświetlany, gdy:
• wykrycie sygnalizowanego stanu nastąpiło
w trakcie sesji pomiaru CO;
Sprawdź połączenia i cewnik.
Sprawdź połączenia.
wykrycie nastąpiło po wyborze trybu
ręcznego rozpoczynania pomiaru CO.
Błąd przetwornika odczytu temperatury krwi.
Komunikat wyświetlany, gdy:
• wykrycie sygnalizowanego stanu nastąpiło
w trakcie sesji pomiaru CO;
•
Sprawdź prawidłowość położenia cewnika.
wykrycie nastąpiło po wyborze trybu
ręcznego rozpoczynania pomiaru CO.
Odłączono przetwornik odczytu temperatury
indykatora. Komunikat wyświetlany, gdy:
• wykrycie sygnalizowanego stanu nastąpiło
w trakcie sesji pomiaru CO;
•
Sprawdź czujnik BT
wykrycie nastąpiło po wyborze trybu
ręcznego rozpoczynania pomiaru CO.
Sprawdź, czy objętość i temperatura indykatora
jest właściwa dla użytego cewnika i czy
wprowadzono prawidłową wartość stałej
obliczeniowej.
Brak zmiany temperatury krwi. Komunikat
wyświetlany, gdy:
• wybrano tryb ręczny rozpoczynania pomiaru
CO i nie wykryto odczytu przed upływem
limitu czasu.
•
Odłączono IT
wybrano tryb ręczny rozpoczynania pomiaru
CO.
wykrycie nastąpiło po wyborze trybu
ręcznego rozpoczynania pomiaru CO.
Sprawdź połączenia.
Sprawdź cewnik.
87
88
Monitorowanie i pomiary
Sprawdź czujnik IT
Błąd przetwornika odczytu temperatury
indykatora. Komunikat wyświetlany, gdy:
• wykrycie sygnalizowanego stanu nastąpiło
w trakcie sesji pomiaru CO;
•
Nie wprowadzono
jeszcze stałej
obliczeniowej CO
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Sprawdź czujnik indykatora.
wykrycie nastąpiło po wyborze trybu
ręcznego rozpoczynania pomiaru CO.
Nie została jeszcze wprowadzona stała
obliczeniowa. Komunikat wyświetlany, gdy:
• wykrycie sygnalizowanego stanu nastąpiło
w trakcie sesji pomiaru CO;
•
Sprawdź połączenia.
wykrycie nastąpiło po wyborze trybu
ręcznego rozpoczynania pomiaru CO.
Wprowadź stałą obliczeniową.
Instrukcja obsługi
Monitorowanie i pomiary
Obliczenia hemodynamiczne
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz Obliczenia hemodynamiczne.
Wartości
obliczane
Wartości
wprowadzane
W celu wykonania obliczeń hemodynamicznych należy wprowadzić wymienione niżej
parametry (patrz następna strona). Gdy tylko zostaną wprowadzone parametry
wystarczające do obliczenia wielkości obliczanych, te ostatnie zostaną wyświetlone.
Parametr
Opis
CO
Pojemność minutowa (CO, Cardiac Output)
HR
Częstość akcji serca (w uderzeniach na minutę — bpm)
ARTs
Ciśnienie tętnicze systoliczne (skurczowe)
ARTd
Ciśnienie tętnicze diastoliczne (rozkurczowe)
ARTm
Średnie ciśnienie tętnicze
PAs
Ciśnienie systoliczne tętnicy płucnej
PAd
Ciśnienie diastoliczne tętnicy płucnej
PAm
Ciśnienie średnie tętnicy płucnej
CVP
Ośrodkowe ciśnienie żylne
PAWP
Ciśnienie zaklinowania (Pulmonary Artery Wedge Pressure) —
ciśnienie mierzone za pomocą cewnika Swana-Ganza po
odizolowaniu odgałęzienia tętnicy płucnej zaklinowanym w niej
balonikiem.
Wzrost
Wzrost w cm lub calach
Waga
Waga w kg lub lbs
89
90
Monitorowanie i pomiary
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Obliczenia
Parametr
Jednostki
Opis
Czas
BSA
Godzina wykonania obliczeń
2
Powierzchnia ciała (Body Surface Area) w m2, obliczona ze wzoru:
m
•
SV
ml
BSA = (wzrost (cm) * waga (kg)) / 36001/2
Objętość wyrzutowa (Stroke Volume) (mm / wyrzut):
•
5
SV = (C0*1000) / HR
SVR
dynosekund/cm
Naczyniowy opór obwodowy (Systemic Vascular Resistance, SVR). Odpowiada
całkowitemu obciążeniu mięśnia lewej komory w trakcie wyrzutu.
SRV = (ARTm - CVPm) * 80 / CO
PVR
dynosekund/cm5
Płucny opór naczyniowy (Pulmonary Vascular Resistance, PVR):
•
LCW
kg-m
Praca lewej komory (Left Cardiac Work):
•
LVSW
gm-m
kg-m
gm-m
2
ml/m2
5/
dynosekund/cm
m2
PVRI
dynosekund/cm5/
m2
LCWI
kg-m/m2
kg-m/m
RVSWI
gm-m/m
LVSWI = LVSW / BSA
Wskaźnik pracy prawej komory (Right Cardiac Work Index):
•
2
LCWI = LCW / BSA
Wskaźnik pracy wyrzutowej lewej komory (Left Ventricular Stroke Work Index):
•
RCWI
PVRI = PVR * BSA
Wskaźnik pracy lewej komory (Left Cardiac Work Index):
•
2
SVRI = SRV * BSA
Wskaźnik płucnego oporu naczyniowego (Pulmonary Vascular Resistance
Index):
•
gm-m/m2
SVI = SV / BSA
Wskaźnik naczyniowego oporu obwodowego (Systemic Vascular Resistance
Index):
•
LVSWI
CI = CO / BSA
Wskaźnik objętości wyrzutowej (Stroke Volume Index):
•
SVRI
RVSW = SV * (PAm - CVPm) * 0,0136
Wskaźnik sercowy (Cardiac Index):
l/min/m
•
SVI
LVSW = SV * (ARTm - PAWP) * 0,0136
Praca wyrzutowa prawej komory (Right Ventricular Stroke Work):
•
CI
LVSW = SV * (ARTm - PAWP) * 0,0136
Praca prawej komory (Right Cardiac Work):
•
RVSW
LCW = CO * (ARTm - PAWP) * 0,0136
Praca wyrzutowa lewej komory (Left Ventricular Stroke Work):
•
RCW
PRV = (PAm - PAWP) * 80 / CO
RCWI = RCW / BSA
Wskaźnik pracy wyrzutowej prawej komory (Right Ventricular Stroke Work
Index):
•
RCSWI = RVSW / BSA
91
6
Acuity Central Station
Note
Możliwość podłączenia monitora do systemu Acuity to dodatkowa funkcja, objęta
osobną licencją. Aby ją zamówić, należy skontaktować się z przedstawicielem
handlowym firmy Welch Allyn (zob. str. ii). Ustawienia sieci są definiowane przez
administratora systemu (zob. instrukcja obsługi monitora Welch Allyn 1500 Patient
Monitor).
Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE Monitor wolno podłączać wyłącznie do systemu Acuity. Podłączenie
go do innej sieci może spowodować jego uszkodzenie i uraz pacjenta. Wszelkie
pytania dotyczące służących do tego gniazd i urządzeń sieciowych należy
kierować do działu technicznego swojej placówki.
OSTRZEŻENIE Głównym źródłem alarmów dotyczących stanu pacjenta jest
przyłóżkowy monitor jego funkcji życiowych, a stacja centralna pełni w tym
zakresie funkcję zapasową. Mniejsze znaczenie stacji centralnej wynika z tego, że
jej niezawodność w sygnalizowaniu alarmów zależy bezpośrednio od
niezawodności sieci informatycznej, do której jest podłączona.
OSTRZEŻENIE Monitor pacjenta Welch Allyn 1500 Patient Monitor jest głównym
źródłem alarmów dotyczących stanu pacjenta, w tym alarmów o stanach
zagrożenia życia (LTA). Stacja centralna działa jako dodatkowe źródło alarmów, a jej
niezawodność jest zależna od niezawodności jej połączenia sieciowego. W
przypadku utraty połączenia ze stacją centralną, monitor Welch Allyn 1500 Patient
Monitor działa samodzielnie i przejmuje główną funkcję alarmową. Przy
działającym połączeniu ze stacją centralną, monitor jest głównym urządzeniem
alarmującym, choć korzysta z sygnału ze stacji centralnej.
OSTRZEŻENIE Nie wolno korzystać z funkcji analizy arytmii ani analizy odcinka ST
w sieciach silnie obciążonych usługami klasy 1, np. aplikacjami telefonii
internetowej (voice over IP, VoIP).
OSTRZEŻENIE Alarmy stacji centralnej i inne sygnalizowane przez nią zdarzenia
mogą pozostać niezauważone, jeżeli personel placówki nie jest obecny na
stanowisku, przy którym działa stacja centralna, lub jeżeli następują przerwy w
dostawie prądu lub przestoje w działaniu systemów.
92
Acuity Central Station
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
OSTRZEŻENIE Zdecydowane zaleca się podłączenie rozwiązań Acuity System do
zasilaczy UPS i instalację nadmiarowych stanowisk obsługi, np. dodatkowych
stacji centralnych i instalowanych na korytarzach wyświetlaczy komunikatów
systemowych. Alarmy, alerty i inne zdarzenia sygnalizowane przez urządzenia
Acuity System mogą pozostać niezauważone, jeżeli personel placówki nie jest
obecny na stanowisku, przy którym działa system Acuity Central Station, lub jeżeli
następują przerwy w dostawie prądu lub przestoje w działaniu systemów.
Właściciel systemu ma obowiązek zapewnić stuprocentowo niezawodne źródło
zasilania stacji centralnej. Stacja centralna może pełnić swoje funkcje wyłącznie
pod warunkiem podłączenia jej do niezawodnego źródła zasilania prądem
zmiennym.
Ostrożnie! Upewnij się, że użyty do podłączenia kabel sieci Acuity nie jest
uszkodzony. Jest on jedynym łączem między monitorem a systemem Acuity
Central Station.
Ostrożnie! Gdy monitor nie jest podłączony do sieci, generowane przez niego
alarmy i alerty nie są przesyłane do systemu Acuity Central Station.
Ostrożnie! W przypadku nieustawienia przez użytkownika wartości granicznych
alarmów, system Acuity zastosuje swoje własne wartości domyślne, w tym progi
dla alarmów arytmii i ustawienia początkowe, ładowane do pamięci monitora przy
jego uruchamianiu.
Ostrożnie! Akcesoria podłączone do interfejsów monitora, zarówno analogowych,
jak i cyfrowych, muszą posiadać certyfikaty wymagane odnośnymi normami TEC
(np. EN 60950 dla urządzeń przetwarzających dane i EN 60601-1 dla sprzętu
medycznego). Wszelkie konfiguracje muszą ponadto być zgodne z normą
systemową IEC 60601-1-1. Personel podłączający wszelkie dodatkowe urządzenia
do gniazd wejściowych lub wyjściowych konfiguruje urządzenie medyczne i w
związku z tym odpowiada za jego zgodność z wymogami obowiązującej wersji
normy systemowej IEC/EN 60601-1-1. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii należy
kierować do działu technicznego swojej placówki.
Instrukcja obsługi
Acuity Central Station
93
Wstęp
Acuity Central Station to scentralizowany system monitorowania pacjentów za pomocą
podłączonych do sieci urządzeń monitorujących, do których należy również niniejszy
monitor, przystosowany do przewodowego komunikowania się z systemem Acuity.
Pod warunkiem podłączenia do sieci, monitor wysyła dane pacjenta do bazy systemu
Acuity, który poddaje je stałej analizie i przekazuje personelowi placówki odpowiednie
komunikaty alarmowe lub alerty (ostrzeżenia), korzystając w tym celu ze stanowiska
centralnego (Acuity Central Station) i innych urządzeń sieciowych, np. zainstalowanych w
korytarzach wyświetlaczy lub wyświetlacza samego monitora. System Acuity
przechowuje też dane pacjenta, umożliwiając wgląd w nie oraz drukowanie raportów.
Utrata przez monitor łączności z systemem Acuity nie powoduje jednak zaprzestania przez
niego śledzenia parametrów życiowych pacjenta i wyświetlania ich na wbudowanym
ekranie. Nawet, gdy monitor nie komunikuje się z systemem Acuity, nadal włącza on
lokalnie odpowiednie alarmy i wyświetla ostrzeżenia. W przypadku przywrócenie
połączenia, monitor automatycznie ponownie nawiązuje wymianę danych z systemem
Acuity i wysyła do niego informacje o trendach parametrów pacjenta.
Podłączanie monitora do systemu Acuity Central Station
W celu zestawienia połączenia należy użyć gniazda sieciowego Ethernet (RJ45),
znajdującego się na tylnej części obudowy monitora.
Gniazdo sieciowe Ethernet
Ostrożnie! Do podłączenia wolno użyć wyłącznie kabla sieciowego RJ45
zatwierdzonego przez firmę Welch Allyn. Zastosowanie innego kabla grozi
uszkodzeniem monitora.
94
Acuity Central Station
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Praca z systemem Acuity
Pełny opis pracy z systemem Acuity zawarto w jego instrukcji obsługi.
Włączanie połączenia z systemem Acuity
Note
1.
Łączność z systemem Acuity można włączyć jedynie pod warunkiem, że opcja ta
jest objęta posiadaną przez użytkownika licencją. Jeżeli licencja nie obejmuje opcji
Acuity, ten element menu nie jest dostępny.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Wybierz kolejno: Administrator > System (wymagane hasło 49, 48, 46) i ustaw opcję
Włączono Acuity (tak).
Uwagi dotyczące współpracy monitora z systemem Acuity
Gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity, działa zgodnie z zawartym w tej instrukcji
opisem, z następującymi wyjątkami:
•
progi alarmów można zmieniać zarówno za pomocą monitora, jak i w systemie Acuity.
Po zatwierdzeniu zmian, są one synchronizowane między monitorem a Acuity;
•
informacje o pacjentach można zmieniać zarówno za pomocą monitora, jak i w
systemie Acuity. Po zatwierdzeniu zmian, są one synchronizowane między monitorem
a Acuity. Gdy w ustawieniach monitora włączono opcję współpracy z system Acuity,
lecz nie podłączono go do niego, brak w menu opcji informacji o pacjentach;
•
numer sali jest definiowany po stronie systemu Acuity i nie można go zmienić za
pomocą monitora (opcja wygaszona);
•
nie jest dostępne menu arytmii;
•
brak możliwości skonfigurowania jednostki etCO2 w menu ustawień etCO2;
•
monitor automatycznie wysyła do systemu Acuity wyniki 12-odprowadzeniowego
EKG spoczynkowego, gdy tylko jest ono mierzone.
Instrukcja obsługi
Acuity Central Station
Ustawienia domyślne alarmów systemu Acuity
Pacjent: dorosły
Parametr
Zakres wartości wg
Acuity
Próg dolny wg Acuity
(domyślnie)
Próg górny wg Acuity
(domyślnie)
HR
25 - 250
50
120
PR (NIBP)
25 - 250
50
120
PR (IBP)
25 - 250
50
120
PR (SpO2)
25 - 250
50
120
SpO2 SAT (%)
50 - 100
90
100
RR-EKG
2 - 150
5
30
RR-CO2
2 - 150
5
30
Granica bezdechu (s)
6 - 30
n.d.
15
etCO2 (mmhg)
0 - 99
25
60
0 - 13,2
3,0
8,0
2 - 25
n.d.
5
inCO2 (kPa)
0,2 - 5,0
n.d.
0,7
P1 Sys
-30 - 300
75
220
P1 Dia
-30 - 300
35
110
P1 Średnie
-30 - 300
50
120
P2 Sys
-30 - 300
15
50
P2 Dia
-30 - 300
5
20
P2 Średnie
-30 - 300
10
25
NIBP Sys
30 - 260
75
220
NIBP Dia
20 - 235
35
110
NIBP Średnie
20 - 255
50
120
Temp1 (F)
59 - 113
95,0
100,0
Temp1 (C)
15 - 45
35,0
37,8
etCO2 (kPa)
inCO2 (mmhg)
P3 Sys
P3 Dia
P3 Średnie
P4 Sys
P4 Dia
P4 Średnie
Temp2 (F)
Temp2 (C)
ΔTemp (F)
ΔTemp (C)
95
96
Acuity Central Station
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Pacjent: dziecko
Parametr
Zakres wartości wg
Acuity
Próg dolny wg Acuity
(domyślnie)
Próg górny wg Acuity
(domyślnie)
HR
25 - 250
50
150
PR (NIBP)
25 - 250
50
150
PR (IBP)
25 - 250
50
150
PR (SpO2)
25 - 250
50
150
SpO2 SAT (%)
50 - 100
90
100
RR-EKG
2 - 150
10
45
RR-CO2
2 - 150
10
45
Granica bezdechu (s)
6 - 30
n.d.
20
etCO2 (mmhg)
0 - 99
25
60
0 - 13,2
3,0
8,0
2 - 25
n.d.
5
inCO2 (kPa)
0,2 - 5,0
n.d.
0,7
P1 Sys
-30 - 300
75
145
P1 Dia
-30 - 300
35
100
P1 Średnie
-30 - 300
50
110
P2 Sys
-30 - 300
15
50
P2 Dia
-30 - 300
5
20
P2 Średnie
-30 - 300
10
25
NIBP Sys
30 - 260
75
220
NIBP Dia
20 - 235
35
110
NIBP Średnie
20 - 255
50
120
Temp (F)
59 - 113
95,0
100,0
Temp (C)
15 - 45
35,0
37,8
etCO2 (kPa)
inCO2 (mmhg)
P3 Sys
P3 Dia
P3 Średnie
P4 Sys
P4 Dia
P4 Średnie
Temp2 (F)
Temp2 (C)
ΔTemp (F)
ΔTemp (C)
Instrukcja obsługi
Acuity Central Station
Pacjent: noworodek
Parametr
Zakres wartości wg
Acuity
Próg dolny wg Acuity
(domyślnie)
Próg górny wg Acuity
(domyślnie)
HR
25 - 250
100
200
PR (NIBP)
25 - 250
100
200
PR (IBP)
25 - 250
100
200
PR (SpO2)
25 - 250
100
200
SpO2 SAT (%)
50 - 100
85
95
RR-EKG
3 - 150
10
75
RR-CO2
3 - 150
10
75
Granica bezdechu (s)
6 - 20
n.d.
15
etCO2 (mmhg)
0 - 99
25
60
0 - 13,2
3,0
8,0
2 - 25
n.d.
5
inCO2 (kPa)
0,2 - 5,0
n.d.
0,7
P1 Sys
-30 - 300
50
100
P1 Dia
-30 - 300
30
70
P1 Średnie
-30 - 300
35
80
P2 Sys
-30 - 300
15
50
P2 Dia
-30 - 300
5
20
P2 Średnie
-30 - 300
10
25
NIBP Sys
25 - 120
50
100
NIBP Dia
15 - 105
30
70
NIBP Średnie
15 - 110
35
80
Temp (F)
59 - 113
95,0
100,0
Temp (C)
15 - 45
35,0
37,8
etCO2 (kPa)
inCO2 (mmhg)
P3 Sys
P3 Dia
P3 Średnie
P4 Sys
P4 Dia
P4 Średnie
Temp2 (F)
Temp2 (C)
ΔTemp (F)
ΔTemp (C)
97
98
Acuity Central Station
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
99
7
Konserwacja
Częstotliwość konserwacji
Ten monitor i sterujące nim oprogramowanie zostały poddane specjalnej analizie ryzyka,
której celem było zredukowanie wszelkich związanych z tym oprogramowaniem wad do
minimum.
Prowadzone na tym urządzeniu regularne prace konserwacyjne muszą obejmować także
test działania oprogramowania, wykonywany ściśle według wskazówek producenta.
Wyniki takich testów należy rejestrować (zob. „Protokół kontroli i lista kontrolna” na
str. 104).
Wszelkie prace konserwacyjne, których nie opisano w tym rozdziale (np. wymiana
akumulatora) mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel
techniczny.
Poniższa tabela przedstawia częstotliwość i zakres prac konserwacyjnych na monitorze,
których wykonywanie należy do obowiązków użytkownika. Istnieje też możliwość, że
lokalnie obowiązujące przepisy krajowe stanowią o konieczności zmiany podanej tu
częstotliwości określonych czynności lub wprowadzają dodatkowe lub inne kontrole
okresowe urządzenia.
Częstotliwość
Konserwacja
Wykonawca
Przed użyciem
Wzrokowe sprawdzenie stany
monitora i jego okablowania
Użytkownik
Co 6 miesięcy
Wzrokowe sprawdzenie stany
monitora i jego okablowania
Użytkownik
Kontrola działania przycisków
Kontrola działania głośnika
Kontrola działania wskaźników
LED
Kontrola działania alarmów
Co 12 miesięcy
Coroczny test oraz test po każdej Wykwalifikowany technik
naprawie, zgodnie z normą IEC/
EN 62353.
Kalibracja modułu do pomiaru
CO21
1.
Potrzeba przeprowadzenia kalibracji zależy od fizycznych zmian poszczególnych podzespołów, powstających w
toku ich eksploatacji. Moduł wymaga skalibrowania po raz pierwszy po upływie wcześniejszego okresu spośród:
1200 godzin pracy lub jednego roku kalendarzowego, a następnie po każdych kolejnych 4000 godzinach pracy lub
raz w roku, zależnie od tego, który z tych warunków zostanie spełniony wcześniej. Po osiągnięciu limitu
wyrażonego w godzinach pojawi się komunikat Wymagana kalibracja. Zaleca się kalibrowanie monitora pacjenta
w ramach corocznego przeglądu technicznego, zwłaszcza w przypadku użytkowania monitora z przerwami, przez
krótkie okresy, jak to często ma miejsce w przypadku tego typu urządzeń.
100
Konserwacja
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Kontrola wzrokowa
Uszkodzenia monitora lub jego okablowania wymagają wykluczenia takiego urządzenia z
eksploatacji do czasu jego naprawy lub wymiany.
W ramach kontroli wzrokowej należy obejrzeć monitor i jego kable, sprawdzając, czy:
•
obudowa monitora nie jest uszkodzona, np. pęknięta, zbyt mocno porysowana, itp.;
•
czy nie uległ uszkodzeniu wyświetlacz LCD;
•
czy nie uległa uszkodzeniu izolacja czujników, kabla zasilającego lub kabli uziemienia;
•
czy nie zostały uszkodzone panele złączy lub poszczególne gniazda;
•
czy są czytelne wszystkie etykiety na tylnej części obudowy monitora;
•
czy są czytelne napisy na panelu przycisków funkcyjnych.
Kontrola działania przycisków
Naciśnij każdy przycisk z osobna i wypróbuj działanie pokrętła regulacyjnego.
Kontrola działania głośnika
Krótki sygnał dźwiękowy, wydawany przez monitor przy włączaniu, musi być słyszalny.
Kontrola działania wskaźników LED
Podłącz monitor do gniazdka zasilającego i sprawdź, czy świeci wskaźnik LED zasilania.
Odłącz monitor od gniazdka zasilającego i pozostaw na 10 minut włączony. Ponownie
podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego i sprawdź, czy świeci zarówno wskaźnik LED
zasilania, jak i wskaźnik LED ładowania akumulatora.
Kontrola działania alarmów
Do kontroli działania alarmów używa się czujnika saturacji (SpO2). Należy przeprowadzić ją
w następujący sposób:
1.
Podłącz czujnik SpO2 do osoby, która na ochotnika pomaga w testowaniu urządzenia, i
sprawdź, czy pomiar mieści się w przedziale wartości normalnych.
2. Skonfiguruj w ustawieniach alarm SpO2 (WŁ.) i ustaw najniższą możliwą wartość
graniczną (zob. „Ustawienia SpO2” na str. 71), aby włączył się alarm.
3. Upewnij się, że alarm jest sygnalizowany zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo.
Instrukcja obsługi
Konserwacja
101
Konserwacja akumulatora
W toku normalnej eksploatacji akumulator działa całkowicie bezobsługowo.
•
Nie wymaga w związku z tym żadnych zabiegów konserwacyjnych.
•
Jeżeli monitor nie jest używany, należy raz na trzy miesiące sprawdzić i naładować
jego akumulator. Nie należy dopuszczać do całkowitego jego rozładowania w trakcie
przechowywania.
•
Zależnie od specyfiki użytkowania monitora, akumulator wymienia się raz na 2 do
5 lat. Znakiem, że wymaga on wymiany, jest skrócenie się czasu pracy monitora na
akumulatorze zauważalnie poniżej godziny (przy akumulatorze kwasowo-ołowiowym)
lub dwóch (w przypadku akumulatora litowo-jonowego).
Ładowanie akumulatora
W przypadku całkowitego rozładowania akumulator, jego ponowne naładowanie trwa
odpowiednio:
•
Akumulator kwasowo-ołowiowy: 2,8 godz. do 80% pojemności, oraz 3,5 godziny do
100% pojemności;
•
Akumulatora litowo-jonowy: 2,5 godz. do 80% pojemności, 6,5 godziny do 100%
pojemności.
Można używać monitora w trakcie ładowania akumulatora, jednak należy pamiętać, że
czas ładowania będzie wówczas dłuższy.
1.
Aby naładować akumulator, podłącz monitor do gniazdka zasilającego, ale nie włączaj
go.
2. Na obudowie urządzenia zacznie świecić zarówno wskaźnik LED zasilania, jak i
akumulatora.
3. Gdy akumulator naładuje się całkowicie, jego wskaźnik LED zgaśnie.
Utylizacja akumulatora
OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed wybuchem! Nie wolno poddawać akumulatora
działaniu ognia ani pozbywać się go wraz z ogólnymi odpadami gospodarczymi.
OSTRZEŻENIE Element łatwopalny i zawierający niebezpieczne związki chemiczne.
Nie wolno otwierać ani rozbierać akumulatora.
OSTRZEŻENIE Utylizując zużyty akumulator, należy zabezpieczyć jego styki przed
przypadkowym zwarciem, oklejając je taśmą izolacyjną.
Po wycofaniu z eksploatacji, akumulator należy oddać do wydzielonego punktu
przyjmowania tego rodzaju odpadów lub odesłać do firmy Welch Allyn. Patrz też
„Utylizacja elementów monitora” na str. 109.
102
Konserwacja
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Kontrola i czyszczenie monitora i akcesoriów
OSTRZEŻENIE Nie wolno sterylizować monitora ani jakichkolwiek elementów jego
osprzętu w autoklawie.
OSTRZEŻENIE W trakcie czyszczenia monitora, nie wolno zanurzać go w cieczach.
W trakcie czyszczenia akcesoriów monitora, nie wolno zanurzać ich w cieczach,
chyba, że jednoznacznie zezwala na to ich producent w fabrycznie załączonej do
nich instrukcji czyszczenia.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem. Przed rozpoczęciem
kontroli lub czyszczenia monitora i jego osprzętu należy zawsze najpierw odłączyć
go od gniazdka zasilającego. Narażenie monitora lub akcesoriów na kontakt z
cieczą, np. płynnym środkiem czyszczącym, gdy urządzenie jest nadal podłączone
do zasilania, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora lub któregokolwiek z jego akcesoriów,
należy najpierw dokładnie go obejrzeć.
•
Szukaj wszelkich oznak uszkodzeń i niewłaściwego działania elementów
mechanicznych: przycisków i gniazd.
•
Delikatnie powyginaj i wyprostuj kable, co ułatwi zauważenie ich uszkodzeń,
skutków nadmiernego zużycia. Sprawdź też, czy nie zostały odkształcone żadne
wtyki.
•
Sprawdź, czy wtyki dają prawidłowo i pewnie wsuwać się w swoje gniazda.
•
Sprawdź terminy ważności wszystkich przetworników i akcesoriów.
•
W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak uszkodzeń lub zaburzeń w
prawidłowym działaniu monitora, należy niezwłocznie zgłosić je w dziale serwisu i
wykluczyć urządzenie z eksploatacji.
W celu wyczyszczenia monitora lub któregokolwiek z elementów jego osprzętu, postępuj
według następującej procedury:
1.
Przetrzyj powierzchnie urządzenia ścierką delikatnie nawilżoną w jednym z
dozwolonych przez producenta preparatów czyszczących (ale nie mokrej). Listę
zatwierdzonych środków czyszczących zawarto w podrozdziale pt. „Wskazówki na
temat czyszczenia i roztworów czyszczących” na str. 103.
2. Zespoły kabli należy oczyścić, delikatnie przecierając je ruchem skierowanym od
środka kabla ku jego końcówkom. Nie wolno dopuścić do splątania ani posklejania się
osłon kabli.
3. Dokładnie zetrzeć nadmiar preparatu. Nie dopuść, aby użyty do czyszczenia środek
dostał się do któregoś z gniazd, zatrzasków lub którejś ze szczelin. W przypadku
dostania się płynu do gniazda, wysusz je ciepłym powietrzem, a następnie sprawdź,
czy urządzenie nadal działa prawidłowo.
Ostrożnie! Wolno stosować wyłącznie roztwory czyszczące zalecane do używania
z tym urządzeniem przez firmę Welch Allyn. Użycie jakichkolwiek innych środków
czyszczących może spowodować uszkodzenie urządzenia, np. popękanie i
korozję jego plastikowej obudowy.
Ostrożnie! Zawsze przestrzegaj wskazówek producenta środka czyszczącego,
dotyczących jego rozcieńczania i mieszania.
Ostrożnie! W żadnym wypadku nie czyść urządzeń żadnym z następujących
roztworów i środków: alkohole, etylowym (etanolem), acetonem, heksanem,
proszkiem lub narzędziem ściernym lub do szorowania, ani żadnym środkiem
czyszczącym niszczącym plastik.
Instrukcja obsługi
Konserwacja
103
Wskazówki na temat czyszczenia i roztworów czyszczących
Element wyposażenia Wymagany sposób czyszczenia
1
Zatwierdzone środki czyszczące
Przetrzeć prawie suchą ścierką, lekko zwilżoną
środkiem czyszczącym.
Dokładnie zetrzeć nadmiar preparatu. Nie
dopuścić do dostania się roztworu czyszczącego
do gniazd ani szczelin.2
70% roztwór alkoholu
izopropylowego; neutralny
roztwór łagodnego detergentu;
dowolny produkt przeznaczony do
czyszczenia powierzchni
plastikowych.
Kabel EKG, kable
przedłużające
Zgodnie z zaleceniami producenta.
Łagodny roztwór detergentu lub
inny, zalecany przez producenta.
Kabel SpO2, kabel
przedłużający
Zgodnie z zaleceniami producenta.
Zgodnie z zaleceniami
producenta.
Inne akcesoria
Zgodnie z zaleceniami producenta.
Zgodnie z zaleceniami
producenta.
Monitor
1.
2.
Urządzenie można odkazić w celu spełnienia amerykańskich wymogów OSHA dotyczących usuwania i odkażania
zanieczyszczeń krwią i innymi płynami fizjologicznymi (federalna norma OSHA dot. patogenów przenoszonych w krwi: 29
CFR 1910.1030, 12/6/91).
W przypadku dostania się płynu do gniazda, wysuszyć je ciepłym powietrzem, po czym sprawdzić prawidłowość
działania wszystkich funkcji monitorujących.
104
Konserwacja
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Protokół kontroli i lista kontrolna
Należy przestrzegać podanych wcześniej częstotliwości prac konserwacyjnych. Do
przeprowadzenia kontroli należy użyć kopii poniższej listy kontrolnej, ściśle jej
przestrzegając.
Numer seryjny monitora: _________________________________
Co sześć miesięcy
Kontrola
Wynik
Sprawdzono
Wzrokowa kontrola
monitora.
Obudowa monitora nie jest
pęknięta ani nadwyrężona.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Wzrokowa kontrola
wyświetlacza LCD.
Wyświetlacz LCD nie jest
uszkodzony.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Wzrokowa kontrola
wszystkich zespołów kabli,
czujników i akcesoriów.
Brak uszkodzeń osłony kabli
elektrod i ich wtyków.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Żaden kabel nie nosi śladów
złamań, otarć ani oznak zużycia.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Nie minął termin ważności żadnego
przetwornika i ani innego elementu
osprzętu.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Wtyki i gniazda
Brak uszkodzeń wtyków
wejściowych i wyjściowych.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Kontrola działania
przycisków
Przyciski działają.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Kontrola działania głośnika
Włącz monitor, naciskając
przycisk Wł.
Urządzenie potwierdziło
uruchomienie krótkim sygnałem.
Został wyświetlony standardowy
ekran.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Kontrola działania
wskaźników LED
Podłączenie do gniazdka
zasilającego powoduje włączenie
wskaźnika LED zasilania. W trakcie
ładowania akumulatora świeci jego
wskaźnik LED.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Podłącz czujnik saturacji
(SpO2) do asystującego w
kontroli ochotnika.
Pomiar w granicach normy.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Ustaw najniższą dostępną
wartość graniczną SpO2.
Pomiar poza wartością graniczną
spowodował włączenie alarmu
dźwiękowego i wizualnego.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Jeżeli monitor wymaga rocznej
kontroli technicznej, zleć ją
uprawnionemu technikowi.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Ogólna kontrola
Kontrola działania alarmów
Kontrola ważności
przeglądu
Sprawdź datę ostatniego
przeglądu i testów
fabrycznych.
Data kontroli:
Kontrola przeprowadzona
przez:
Instrukcja obsługi
105
Konserwacja
Co 2–5 lat
Kontrola
Wynik
Sprawdzono
Wbudowany akumulator
Wymień akumulator
Akumulator wymaga
wymiany, jeżeli czas prac
monitora na akumulatorze
skrócił się zauważalnie
poniżej godziny (przy
akumulatorze kwasowoołowiowym) lub dwóch (w
przypadku akumulatora
litowo-jonowego).
Data kontroli:
Kontrola przeprowadzona
przez:
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
106
Konserwacja
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wymiana bezpieczników
OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do wymiany bezpieczników, odłącz monitor
od gniazdka zasilającego.
OSTRZEŻENIE Przepalone bezpieczniki wolno wymieniać wyłącznie na
bezpieczniki tego samego typu, zgodnie z poniższą tabelą.
Typy bezpieczników
Zakres napięć
Liczba
100-240 V, pr. zm. 2
Typ bezpiecznika Nr części WA
Nr części producenta
M 1,6 A E 250 V
Schurter Inc, FSM 0034.2518
4.210004
M= zwłoczność średnia
E= podwyższona szybkość przerwania
Wymiana bezpiecznika
1.
Odłącz monitor od gniazdka zasilającego.
2. Odblokuj uchwyt bezpieczników, delikatnie ściskając przytrzymujące go klipsy, i
wyjmij go.
3. Wymień oba bezpieczniki. Z powrotem wsuń uchwyt z bezpiecznikami na miejsce, aż
zatrzasną się jego klipsy.
Instrukcja obsługi
Konserwacja
107
Rozwiązywanie problemów
Ogólne
Alarm/Warunek
Przyczyna
Rozwiązanie
W drukarce skończył
się papier
Pusty podajnik papieru
Włóż papier
Sprawdź papier
Blokada papieru
Sprawdź papier
Drukarka wymaga
interwencji serwisu
Błąd drukowania; papier nie jest
prawidłowo transportowany w
drukarce; niewłaściwy typ
papieru.
Sprawdź drukarkę; sprawdź papier;
niewłaściwy typ papieru; papier został
nieprawidłowo włożony; wymień drukarkę
na sprawną.
Niski stan
akumulatora
Akumulator jest blisko
rozładowania.
Podłącz monitor do gniazdka zasilającego,
aby umożliwić naładowanie akumulatora.
Brak sygnału HR/PR
Ustawienie źródła sygnału HR/PR
Włącz źródło sygnału (Wł.).
108
Konserwacja
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Zgodność elektromagnetyczna
Niniejszy monitor zaprojektowano do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym zgodnym
z normą IEC/EN 60601-1-2 (tabele 201, 202 i 204). W przypadku użytkowania monitora w
pobliżu urządzeń opatrzonych napisem „Non-ionic electromagnetic radiation” (Niejonowe
promieniowanie elektromagnetyczne) , sprawdź zalecaną odległość minimalną pod
kątem jej zgodności z normą IEC/EN 60101-1-2 (tabela 206). Więcej informacji na ten
temat zawarto w instrukcji serwisowej.
W poniższej tabeli wymieniono urządzenia i najczęściej używane przez nie zakresy
częstotliwości, moc nadawczą i wynikające z tych parametrów minimalne odległości, na
jakie należy oddalić od nich monitor.
Źródło HF
Częstotliwość
nadajnika
[MHz]
Moc
P
[W]
Odległość
d
[m]
Radiotelefon (system mikrokomórkowy) CT1+,
CT2, CT3
885-887
0,010
0,23
Bezprzewodowy telefon DECT, WLAN, telefon
komórkowy UMTS
1880-2500
0,25
1,17
Telefon komórkowy (Stany Zjednoczone)
850/1900
0,6
1,8
900
2
3,3
850, 900, 1,800
1
2,3
Walkie-talkie (służby ratownicze, policja, straż
pożarna, pomoc techniczna)
81-470
5
2,6
System telefonii przenośnej MTS (służby
ratownicze, policja, straż pożarna)
81-470
100
11,7
Telefon komórkowy
•
GSM900
•
GSM850, NMT900, DCS 1800
Odległości zalecane dla nadajników niewymienionych w powyższej tabeli można obliczyć
z następujących wzorów (gdzie d to odległość w metrach):
Zakres częstotliwości 0,15 – 80 MHz
•
d= 3,5 ÷ 3V x √P
Zakres częstotliwości 80 – 800 MHz
•
d = 3,5 ÷ 3V/m x √P
Zakres częstotliwości 800 MHz – 2,5 GHz
•
d = 7 ÷ 3V/m x √P
•
•
•
•
d = zalecana odległość minimalna od monitora w metrach
P = moc nadajnika w watach
V = napięcie w woltach
m= odległość w metrach
Instrukcja obsługi
Konserwacja
109
Instalacja na ścianie lub stojaku
Instalując monitor na stojaku lub w uchwycie należy zastosować się do wskazówek
załączonych przez producenta takiego osprzętu. Dostępne akcesoria wyszczególniono w
podrozdziale pt. „Instalacja” na str. 123.
OSTRZEŻENIE Z monitorem wolno używać wyłącznie części zamiennych i
materiałów jednorazowych marki Welch Allyn lub zatwierdzonych przez firmę
Welch Allyn. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia u
pacjenta i unieważnić gwarancję.
Utylizacja elementów monitora
Po wycofaniu z eksploatacji, monitor należy oddać do lokalnie wydzielonego punktu
przyjmowania tego rodzaju odpadów lub ośrodka odzysku surowców wtórnych.
W przypadku braku takiego odbiorcy, monitor można zwrócić dystrybutorowi lub
producentowi, który zadba o jego prawidłową utylizację.
Pod adresem www.welchallyn.com/weee opublikowano listę punktów odbioru urządzeń
do recyclingu i dodatkowe informacje na ten temat.
110
Konserwacja
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
111
8
Ustawienia
Menu Ustawienia
Menu Ustawienia zawiera ustawienia wyświetlania i alarmów, a także ustawienia
wprowadzania informacji o pacjencie, trybu pacjenta oraz inne, ogólne ustawienia
monitora. Niektóre ustawienia zawarto też wśród ustawień poszczególnych parametrów
(zob. „Monitorowanie i pomiary” na str. 39).
Menu Ustawienia wyświetla się w następujący sposób:
1.
Naciśnij przycisk Ustawienia
.
2. Za pomocą pokrętła regulacyjnego wybierz z niego żądaną opcję.
3. Przyciśnij pokrętło, by wyświetlić menu.
Menu to zawiera następujące pozycje:
Note
Zawartość tego menu zależy od szczegółów konfiguracji monitora i włączonych
opcji.
Dostępne ustawienia przedstawiono na kolejnych stronach.
112
Ustawienia
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Zawieszenie alarmów
Zawiesza wszystkie alarmy na okres podany w Ustawieniach alarmu w menu
Administrator (zob. „Administrator” na str. 118).
Arytmia
Pozwala skonfigurować alarmy arytmii, funkcję ich drukowania i inne opcje (zob.
„Arytmia” na str. 50).
Note
Dostępna jest pełna opcja monitorowania arytmii.
Alarmy
Pozwala ustawić dolne i górne progi alarmów dla wszystkich monitorowanych
parametrów. Jeżeli zainstalowano moduł do zapisu pomiarów, przekroczenie
ustawionych wartości może powodować rozpoczęcie drukowania.
Note
Progi alarmów można również ustawiać w ustawieniach dotyczących
poszczególnych parametrów (zob. „Monitorowanie i pomiary” na str. 39).
Opcja przejścia do kolejnej strony
daje dostęp do dodatkowych
ograniczeń parametrów
inwazyjnego pomiaru ciśnienia
(IBP).
Poziom głośności
Służy do regulacji głośności w skali od 1 do 10. Monitor wydaje próbkę dźwięku o
głośności odpowiadającej poszczególnym punktom skali w trakcie regulacji.
Głośn. sygn. HR/PR
Pozwala ustawić głośność dla sygnałów HR (z odczytu EKG), PR (na podstawie odczytu
SpO2) i C1 w skali od 1 do 10. Monitor wydaje próbkę dźwięku o głośności
odpowiadającej poszczególnym punktom skali w trakcie regulacji.
Obszar krzywej
To menu pozwala konfigurować wyświetlane na monitorze krzywe. Dostępne opcje
krzywych zależą od licencjonowanych i włączonych opcji, konfiguracji monitora i
wybranych do wyświetlania parametrów (patrz „Ustawienia prezentacji krzywych” na
str. 27).
Instrukcja obsługi
Ustawienia
113
Drukarka
Ta pozycja jest dostępna w menu wyłącznie pod warunkiem zainstalowania
drukarki.
Note
Dostępne w tej sekcji ustawienia pozwalają zdefiniować zakres drukowanych danych.
To, które krzywe można drukować, zależy od szczegółów konfiguracji monitora i
włączonych opcji. Ustawienia domyślne zaznaczono pogrubioną czcionką.
Menu główne
Parametr
Opis
Ustawienia
drukarki
Krzywa 1
EKG1, EKG2, EKG3, RESP, CO2 *, SpO2, C1, C2, C3*, C4*
Krzywa 2
EKG1, EKG2, EKG3, RESP**, CO2 *, SpO2, C1, C2, C3*,
C4*, Wył.
Krzywa 3
EKG1, EKG2, EKG3, RESP, CO2 *, SpO2, C1, C2, Wył.
Czas zapisu
5, 10, 16 sekund
Opóźnienie zapisu
0, 6, 10 sekund. Ta wielkość definiuje przedział czasowy
przed momentem naciśnięcia przycisku drukowania, z
którego dane są objęte wydrukiem. Na przykład, jeżeli
opóźnienie zapisu ustawiono na sześć sekund, a czas
zapisu zdefiniowano (zgodnie z fabrycznie ustawioną
wartością domyślną) jako 10 sekund, wydruk obejmuje
sześć sekund danych sprzed momentu naciśnięcia
przycisku drukowania oraz dane z kolejnych 4 sekund po
momencie jego naciśnięcia.
* Te parametry są dostępne wyłącznie pod warunkiem ich zainstalowania i włączenia.
** Ta opcja nie jest dostępna, jeżeli włączono opcję CO2.
Parametry
To menu służy do konfigurowania parametrów, o których włączeniu i wyświetlaniu może
zadecydować użytkownik monitora. Dostępne opcje parametrów mogą być w różnych
przypadkach różne, gdyż zależą od konfiguracji monitora i od wykupionych licencji
opcjonalnych. Mogą to być dowolne kombinacje następujących wielkości:
•
etCO2
•
ST
•
ustawienia osprzętu Masimo (dodatkowe ustawienia pomiar SpO2)
•
CO (pojemność minutowa)
•
kanał IBP (liczba kanałów inwazyjnego pomiaru ciśnienia: brak, 2 lub 4)
•
sposób wyświetlania temperatury (T1, T1 i T2, lub T1 i ΔT)
Szczegółowe informacje na temat wyświetlanych parametrów zawarto w rozdziale
poświęconym obsłudze urządzenia (patrz „Definiowanie pól parametrów” na str. 25).
114
Ustawienia
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
EKG spocz. 12-odprow.
Note
Ta pozycja menu jest w nim dostępna wyłącznie w przypadku włączenia funkcji
pomiaru spoczynkowego EKG.
Ta opcja pozwala mierzyć i drukować wykres spoczynkowy EKG. Gdy monitor jest
podłączony do systemu Acuity, dane spoczynkowego EKG są przesyłane do systemu
automatycznie.
Obliczenia hemodynamiczne
Note
Ta pozycja menu jest w nim dostępna wyłącznie w przypadku włączenia funkcji
CO.
Umożliwia ona wprowadzanie parametrów używanych w obliczeniach
hemodynamicznych. Wprowadzenie wymaganych danych oraz wagi i wzrostu pacjenta
pozwala monitorowi obliczyć BSA pacjenta i jego współczynniki hemodynamiczne.
Dokładniejsze informacje na temat obliczanych współczynników i wprowadzanych danych
zawarto w rozdziale dotyczącym obsługi monitora (patrz „Obliczenia hemodynamiczne”
na str. 89).
Instrukcja obsługi
Ustawienia
115
Obliczenia leków
Menu obliczeń leków wykonuje kalkulacje dawki i tempa podawania leku konkretnemu
pacjentowi na podstawie wprowadzanych parametrów leku: dawki, tempa, ilości i
objętości (wprowadzenie dowolnych trzech z nich pozwala wyliczyć czwartą wartość).
Podanie wymaganych parametrów umożliwia również obliczenie i wyświetlenie tabeli
miareczkowania.
Wybór menu obliczeń leków powoduje wyświetlenie następującego ekranu:
•
Dawka: wprowadź łączną dawkę w:
•
•
•
•
•
mcg/kg/min
mg/min
mcg/min
mg/h
jednostkach/h
•
Tempo: wprowadź tempo w ml/h.
•
Ilość: Wprowadź ilość w:
•
•
•
mg
mcg
jednostkach
•
Objętość: wprowadź objętość w ml.
•
Masa: wprowadź masę pacjenta w funtach (lbs) lub kg (zależnie od konfiguracji
monitora).
•
Rodzaj obliczeń: wybierz między Dawką a Tempem.
116
Ustawienia
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Obliczenia
Po wprowadzeniu parametrów leku wybierz polecenie Oblicz (b), a monitor obliczy
stężenie i tempo dawkowania:
a
b
c
Obliczone i wyświetlone zostaną wartości stężenia i tempa dawkowania (a).
Tabela miareczkowania
Wprowadzenie zwiększania dawki i liczby dawek umożliwi urządzeniu obliczenie tabeli
miareczkowania. Może ona zostać obliczona jako podana w zdefiniowanych jednostkach
dawka/tempo i wyświetlona w wyniku wybrania polecenia Aktualizuj tabelę (c).
Jeżeli wprowadzona zostanie niespójna kombinacja wartości/jednostki/tempa, nie można
wykonać obliczeń i pojawi się komunikat o błędzie. Należy wówczas sprawdzić
prawidłowość wszystkich wprowadzonych wartości.
Instrukcja obsługi
Ustawienia
117
Informacje o pacjencie
Ta część menu pozwala wprowadzić imię i nazwisko pacjenta oraz jego identyfikator, a
także płeć, datę urodzenia, pochodzenie etniczne, wzrost, wagę i rodzaje przyjmowanych
leków.
Note
Gdy monitor jest podłączony do systemu Acuity Central Station, dane pacjenta
można modyfikować zarówno za pomocą monitora, jak i za pomocą systemu
Acuity. Wszelkie wprowadzone w nich zmiany są następnie synchronizowane.
Jedynie numer sali jest definiowany wyłącznie po stronie systemu Acuity i nie
można go zmienić za pomocą monitora. Pozycja menu Informacje o pacjencie nie
jest dostępna, jeżeli monitor z włączoną opcją współpracy z systemem Acuity nie
jest do tego systemu podłączony.
Tryb pacjenta
Pozwala określić typ pacjenta jako osobę dorosłą, dziecko lub noworodka.
•
Noworodek: od urodzenia do 28 dni życia.
•
Dzieci: od 29 dnia do 12 roku życia.
•
Dorośli: od 13 roku życia.
Żądanie zmiany trybu pacjenta powoduje wyświetlenie monitu o potwierdzenie,
zawierającego następujące opcje do wyboru:
•
Zapisz dane pacjenta i kontynuuj: spowoduje to zatwierdzenie danego trybu pacjenta i
zachowanie jego aktualnie używanych danych.
•
Usuń dane pacjenta i kontynuuj: spowoduje to zatwierdzenie danego trybu pacjenta, ale
zostaną usunięte wszystkie dane pacjenta.
118
Ustawienia
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
•
Anuluj (nie zmieniaj trybu pacjenta): wybór tej opcji spowoduje zachowanie bieżącego
trybu pacjenta bez zmian i zachowanie aktualnie używanych danych pacjenta.
Note
Integrated Pulmonary Index™ (IPI) to wskaźnik zależny od wieku pacjenta. Jeżeli
jest on włączony, każda zmiana trybu pacjenta powoduje usuwanie wszystkich
dane trendu IPI, po uprzednim wyświetleniu informującego o tym monitu (jak
wyżej).
Przywróć domyślne użytkownika
Ładuje ustawienia zapisane przez użytkownika. Do ich zapisu służy menu Ustawienia
systemowe (patrz „Tryb oczekiwania” na str. 24).
Administrator
Ekrany ustawień administratora i funkcji serwisowych dają dostęp do informacji o
systemie i konfiguracji funkcji dodatkowych.
Aby przejść do ekranów podmenu Administrator, należy wybrać z menu polecenia:
Ustawienia > Administrator
Dostęp do podmenu Administrator jest zabezpieczony hasłem. Istnieje kilka poziomów
haseł: kliniczne, serwisowe i fabryczne. Użytkownik monitora ma dostęp wyłącznie do
ustawień klinicznych. Inne opcje tego menu są przeznaczone tylko dla personelu serwisu
technicznego firmy Welch Allyn. Menu serwisowe służy do włączania funkcji
dodatkowych. W celu uzyskania informacji na ten temat należy skontaktować się z firmą
Welch Allyn. Dostęp do podmenu alarmów i ustawień systemowych wymaga podania
następujących haseł:
•
Ustawienia > Administrator > Alarmy: 49, 48, 46 (hasło kliniczne).
•
Ustawienia > Administrator > System 49, 48, 46 (hasło kliniczne).
•
Wyświetlenie bieżącej konfiguracji monitora (Konfiguracja) nie wymaga podania hasła.
Pozostałe podmenu są przeznaczone wyłącznie dla pracowników serwisu.
Instrukcja obsługi
Ustawienia
119
Menu Administrator ma następującą strukturę:
Podmenu
Parametr
Opis
Konfiguracja
Informacje o danym egzemplarzu monitora: numer seryjny,
wersja oprogramowania itp. Zawarte w tym podmenu
informacje są przeznaczone tylko do odczytu i nie daje ono
możliwości ich modyfikowania.
Połączenia
To podmenu daje dostęp do ustawień komunikacji monitora z
innymi urządzeniami i jest dostępne wtłącznie dla
pracowników serwisu.
Alarmy
(chronione
hasłem — zob.
wyżej)
System
(chronione
hasłem — zob.
poprzednia
strona)
Czas wyciszenia alarmu 1, 1,5 lub 2 minuty. Czas, na który wyciszany jest alarm
dźwiękowy.
Czas zawieszenia
alarmu
1, 1,5 lub 2 minuty. Czas, na który wszystkie alarmy są
zawieszane.
Może wyłączać alarmy
HR/PR
Włączono/Wyłączono. To polecenie menu pozwala
uniemożliwić użytkownikom wyłączanie alarmów HR i PR.
Wybór opcji „Wyłączono” powoduje niemożność wyłączenia
alarmu HR ani PR przez użytkownika.
Opóźnienie alarmu
Wł./Wył. Włączenie zatwierdzania alarmów uzależnia
wygenerowanie alarmu od przekroczenia wartości
granicznych alarmów przez co najmniej 6 sekund.
Czas drugiego głośnika
Od 0 do 3 minut (2 minuty). Czas, po którym jest włączany
dodatkowy głośnik. W przypadku alarmów o wysokim
priorytecie i alarmów śmiertelnych, jest on włączany po 30
sekundach.
Dźwięk wył.
Tak lub Nie. Dezaktywuje alarm dźwiękowy na nieokreślony
czas aż do ręcznego zresetowania lub w przypadku
zdefiniowania nowego pacjenta lub wyłączenia monitora.
Jednostki wzrostu
Możliwość wyboru stosowanych przez monitor jednostek
miary między calami (in) a centymetrami (cm).
Jedn. masy
Możliwość wyboru stosowanych przez monitor jednostek
miary między funtami (lb) a kilogramami (kg). W przypadku
wyboru opcji Noworodek jako tryb pacjenta, jednostka masy
jest automatycznie przełączana na gramy.
Włączono Acuity
Tak/Nie. Podłącza monitor do systemu Acuity. Należy jednak
pamiętać, że funkcję tę można włączyć tylko pod warunkiem
uprzedniego włączenia opcji Połączenie z Acuity w
ustawieniach serwisowych.
Ustaw datę i czas
Pozwala wprowadzić Rok/Miesiąc/Dzień/Godzinę/Minuty.
Zapisz domyślne
użytkownika
Ta funkcja umożliwia zapisanie wartości zmienionych przez
użytkownika (zob. „Tryb oczekiwania” na str. 24)
Pokaż rejestr zdarzeń
Wyświetla rejestr zdarzeń zarejestrowanych przez monitor
(zob. „Ekran rejestru zdarzeń i kalibracja CO2” na str. 120).
Serwisowe
W tym menu zawarto ustawienia, opcje i informacje
przeznaczone wyłącznie dla pracowników serwisu.
Fabryczne
To menu jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez
producenta.
120
Ustawienia
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Ekran rejestru zdarzeń i kalibracja CO2
Ekran rejestru zdarzeń informuje o numerach wersji oprogramowania i stanie modułów, a
także zawiera spis zarejestrowanych zdarzeń. Dokładne informacje na ten temat
zamieszczono w instrukcji serwisowej.
Na tym ekranie znajduje się także licznik czasu pozostałego do kolejnej kalibracji osprzętu
do pomiaru CO2.
Aby wyświetlić rejestr zdarzeń, należy wybrać kolejno:
Ustawienia > Administrator > System > Rejestr zdarzeń
Przykładową zawartość tego ekranu przedstawia poniższa ilustracja:
W wierszu CO2 Hours Until Cal Due znajduje się licznik czasu pracy modułu do pomiaru CO2,
pozostały do kolejnej kalibracji. Jeżeli wskazuje on 0, podłączenie sondy CO2 spowoduje
wyświetlenie ostrzeżenia o treści: Wymagana kalibracja CO2 lib Wymagany serwis CO2. W
celu dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych należy skontaktować się z centrum
serwisowym firmy Welch Allyn.
Instrukcja obsługi
Ustawienia
Ustawienia parametrów
1.
Przy pomocy pokrętła regulacyjnego wybierz pole żądanego parametru pomiarów.
Wokół pola wybranego pomiaru pojawia się biała ramka.
2. Aby wyświetlić menu aktualnie wybranego pomiaru, naciśnij pokrętło.
Wartości dostępne i domyślne dla poszczególnych parametrów podano w rozdziale
dotyczącym monitorowania (zob. „Monitorowanie i pomiary” na str. 39).
•
EKG / tętno (HR) / stymulator (zob. „EKG” na str. 40).
•
ST (zob. „Pomiar odcinka ST (opcja)” na str. 52).
•
RR / oddech (zob. „Częstość oddechów (RR)” na str. 55).
•
etCO2 / oddech (zob. „Kapnografia” na str. 57)
•
NIBP (zob. „Bezinwazyjne monitorowanie ciśnienia (NIBP)” na str. 65).
•
SpO2 (zob. „Monitorowanie saturacji SpO2” na str. 69).
•
IBP (zob. „Inwazyjne monitorowanie ciśnienia (IBP)” na str. 74).
•
Temperatura (zob. „Monitorowanie temperatury” na str. 78).
•
Pojemność minutowa (CO, zob. „Pojemność minutowa (CO) (opcja)” na str. 79).
121
122
Ustawienia
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
123
9
Akcesoria
OSTRZEŻENIE Wolno wyłącznie używać akcesoriów dostarczonych lub zalecanych
przez firmę Welch Allyn, przestrzegając przy tym standardów przyjętych w danej
placówce oraz zaleceń ich producenta. Należy zawsze zapoznać się z zaleceniami
producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Zamówienia na akcesoria można
składać u lokalnych przedstawicieli firmy Welch Allyn (zob. str. ii).
Różne
Numer części
Opis
105074
Wielojęzyczna instrukcja obsługi monitora Welch Allyn 1500 Patient Monitor, vers. 1.4
103610
Zestaw 10 opakowań składanego papieru termicznego
103611
Zestaw 100 opakowań składanego papieru termicznego
Numer części
Opis
103440
Obrotowy uchwyt ścienny na monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor
103441
Zestaw do płaskiej instalacji ściennej monitora Welch Allyn 1500 Patient Monitor
103442
Stojak na kółkach do monitora Welch Allyn 1500 Patient Monitor
103443
Rzut urządzenia Welch Allyn 1500 Patient Monitor na płytę szybkiego montażu
(wchodzi w skład wszystkich uchwytów instalacyjnych)
104019
Uchwyt stołowy do monitora Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Instalacja
Akumulatory
Numer części
Opis
103461
Akumulator kwasowo-ołowiowy
103462
Akumulator litowo-jonowy
104062
Litowo-jonowa, typ międzynarodowy
124
Akcesoria
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Kable
Numer części
Opis
103460
Kabel uziemiający, wtyk MC 6 mm
715316
Kabel sieciowy Ethernet, 3 stopy (ok. 1 m)
715317
Kabel sieciowy Ethernet, 7 stóp (ok. 2,1 m)
715318
Kabel sieciowy Ethernet, 14 stóp (ok. 4,2 m)
103632
Kabel zasilający, typ G
103633
Kabel zasilający, typ E/F
103634
Kabel zasilający, typ I
103635
Kabel zasilający, typ J
103636
Kabel zasilający, typ A
103638
Kabel zasilający, typ B
104384
Kabel sieciowy Ethernet, 25 stóp (ok. 7,6 m)
Moduł Nellcor SpO2
Numer części
Opis
103490
Kabel SpO2 Nellcor, DOC-10
008-0054-01
Czujnik DS-100A DURASENSOR, wielokrotnego użytku
Moduł Masimo SpO2
Numer części
Opis
713657
Kabel do modułu Masimo SpO2, LNC-10
706831
Sensor Masimo LNCS-DCI, wielokrotnego użytku
Numer części
Opis
103801
Kabel 12-odprowadzeniowy EKG AHA, ekranowany
103802
Kabel 12-odprowadzeniowy EKG IEC, ekranowany
008-0316-00
Kabel 3-odprowadzeniowy EKG, AHA
008-0323-00
Zestaw 3 odprowadzeń EKG, AHA
008-0313-00
Kabel 5-odprowadzeniowy EKG, 10 stóp (3,3 m) z przewodami odprowadzeń, AHA
008-0313-01
Kabel 5-odprowadzeniowy EKG, 10 stóp (3,3 m) z przewodami odprowadzeń, IEC
008-0316-01
Kabel 3-odprowadzeniowy EKG, IEC
008-0323-01
Zestaw 3 odprowadzeń EKG, IEC
EKG
Instrukcja obsługi
Akcesoria
IBP
Numer części
Opis
008-0226-01
Kabel IBP F/MX900 i MX860
008-0233-00
Przetwornik IBP, jednorazowy DISP. MX950(5)
008-0224-00
Kaniule IBP, MX848
Temperatura
Numer części
Opis
008-0230-00
Czujnik temperatury
Numer części
Opis
008-0238-00
Wąż do mankietu bezpęcherzowego, dla dorosłego/dziecka
NIBP
REUSE-11-1MQ Mankiet wielokrotnego użytku (dorosły) -11-1MQ,ADULT,1 TUBE,MQ
REUSE-12L1MQ
Mankiet wielokrotnego użytku LG AD LONG 1-TUBE MQ
REUSE-08-1MQ Mankiet wielokrotnego użytku (dziecko) SM CHILD 1-TUBE, MQ
REUSE-09-1MQ Mankiet wielokrotnego użytku (dziecko) CHILD, 1-TUBE, MQ
REUSE-10-1MQ Mankiet wielokrotnego użytku SM AD, 1-TUBE, MQ
REUSE-12-1MQ Mankiet wielokrotnego użytku LG AD, 1-TUBE, MQ
REUSE-13-1MQ Mankiet wielokrotnego użytku (udo) THIGH, 1-TUBE, MQ
SOFT-08-1MQ
Mankiet miękki (dziecko) SM CHILD 2-TUBE, MQ
SOFT-09-1MQ
Mankiet miękki (dziecko) CHILD, 2-TUBE, MQ
SOFT-10-1MQ
Mankiet miękki SM AD, 2-TUBE, MQ
SOFT-11-1MQ
Mankiet miękki (dorosły) ADULT, 2-TUBE, MQ
SOFT-12-1MQ
Mankiet miękki LG AD, 2-TUBE, MQ
SOFT-13-1MQ
Mankiet miękki (udo) THIGH, 2-TUBE, MQ
Pojemność minutowa (CO)
Numer części
Opis
104443
Kabel do pomiaru pojemności minutowej
125
126
Akcesoria
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
127
A
Dane techniczne
System
Producent
SCHILLER AG dla Welch Allyn
Nazwa monitora
Welch Allyn® 1500 Patient Monitor
Wymiary
396 x 284 x 81 mm (15,6 x 11,2 x 3,2 cali)
Masa
5,0 kg (11 lbs) (z akumulatorem kwasowo-ołowiowym)
4,5 kg (9,9 lbs) (z akumulatorem litowo-jonowym)
Tryb pracy
ciągły
Zasilanie
Wbudowany zasilacz
Napięcie
100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Pobór mocy
maks. 70 VA
Średni czas pracy na Przy pełnym naładowaniu, temperaturze 25°C, włączonym wyświetlaczu,
akumulatorze
pomiarze NIBP co 15 minut i włączonym monitorowaniem wszystkich
parametrów: EKG/RESP/NIBP/Temp/SpO2/IBP(x2)/CO2:
Akumulator kwasowo-ołowiowy: ok. 1 godz.
Akumulator Li-Ion: ok. 2 godz.
Bezpieczniki
2 x M 1,6 A E 250 V
Warunki otoczenia w
trakcie pracy
Temperatura
10 ºC – 40 ºC (50 ºF – 104 ºF) przy wilgotności względnej od 30 do 80 % (bez
kondensacji)
Ciśnienie
atmosferyczne
700 – 1060 hPa
Warunki otoczenia przy
transporcie i
przechowywaniu
Temperatura
-10 ºC – 50 ºC (14 ºF – 122 ºF) przy wilgotności względnej od 10 do 95 % (bez
kondensacji)
Ciśnienie
atmosferyczne
572 – 1060 hPa
Wyświetlacz
kolorowa matryca LCD TFT
Rozdzielczość
1024 x 768 pikseli
Wymiary
30,7 x 23 cm (12 x 9"), przekątna 15"
Prędkość przesuwu
6,25/12,5/25 mm/s
128
Dane techniczne
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Drukarka
termiczna o wysokiej rozdzielczości
Rozdzielczość
8 punktów/mm (oś amplitudy), 40 punktów/mm (oś czasu) (przy 25 mm/s)
Papier
termoreaktywny, składanka
szerokość: 80 mm
długość: ok. 20 m
Prędkość
drukowania
25 mm/s
Długość wydruku
10 sekund zapisu EKG zajmuje 4 str.
Ścieżki zapisu
3 kanały wyświetlacza o optymalnej szerokości 72 mm, automatyczna
regulacja linii bazowej
Wydruk
krzywe, trend i wartości zapisane
Akumulator
Typ akumulatora
kwasowo-ołowiowy, 12 V
Pojemność
2600 mAh
Czas ładowania
do 80% pojemności: 2,8 godz.
do 100% pojemności: 3,5 godz.
(przy wyłączonym monitorze)
Trwałość
akumulatora
do 1000 cykli
lub
Typ akumulatora
litowo-jonowy, 10,8 V
Pojemność
7200 mAh
Czas ładowania
do 80% pojemności: 2,5 godz.
do 100% pojemności: 6,5 godz.
(przy wyłączonym monitorze)
Trwałość
akumulatora
min. 500 cykli
Przyłącza
EKG
SpO2
NIBP
etCO2
CO
Temperatura (x1) lub (x2)
IBP (x2) lub (x4)
Złącza
Ethernet, gniazdo RJ45
Przywołanie personelu pielęgniarskiego:
opóźnienie alarmu na wyjściu: <0,5 s,
typ wtyczki: miniwtyk stereo 3,5 mm (1/8")
wierzchołek: obwód normalnie zamknięty
pierścień: obwód normalnie otwarty
maks. prąd przełączania: 1 A
maks. napięcie przełączania: 30 V AC/DC
izolacja: 1000 V(rms) przez 1 min.
USB 1.1
Tryb pokazowy
Symulacja danych pacjenta, łącznie z krzywymi, dla potrzeb szkoleniowych
Instrukcja obsługi
Dane techniczne
129
Trend
Pozycje
Zapis wszystkich rejestrowanych parametrów
Możliwość zapisu do 1728 rekordów trendu (aktualizacja co minutę)
Trendy NIBP wprowadzane po każdym odczycie
Format
Wartości są wyświetlane liczbowo, w tabeli, w odstępach czasu: 1, 5, 15,
60 lub 240 minut
Przewijanie tabeli trendów w górę i w dół
Alarmy
Wartości graniczne
Możliwość wyboru górnych i dolnych wartości granicznych alarmów dla
wszystkich parametrów.
Tryb
Wszystkie parametry: odrębne wartości graniczne dla każdego typu
pacjenta: dorosłego/dziecka/noworodka
Ustawione fabrycznie lub programowane przez użytkownika wartości
ustawień dla każdego trybu pacjenta osobno
Wskaźniki alarmów
Ekranowy: czerwony, żółty, niebieski
wskaźnik LED: czerwony, żółty, niebieski
wskaźnik wyłączenia alarmów
komunikat o stanie alarmów
Alarm dźwiękowy: wysoki/średni/niski
Zawieszenie
alarmów
Możliwość zaprogramowania czasu zawieszenia alarmów: 1, 1,5 lub 2 min.
Wyłączenie alarmów Alarm dźwiękowy wyciszony na nieokreślony czas w czasie działań
chirurgicznych i klinicznych. Alarm można przywrócić ręcznie i jest on
również przywracany automatycznie w przypadku zdefiniowania nowego
pacjenta lub w przypadku wyłączenia monitora.
130
Dane techniczne
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Normy bezpieczeństwa
Norma
bezpieczeństwa
IEC 60601-1/A2: 1995: Uzupełniająca dla IEC60601-1:2005, z uwzględnieniem
poprawek 1:2006 i 2:2007: General requirements for basic safety and essential
performance (Ogólne normy bezpieczeństwa i działania urządzeń medycznych).
Klasa ochrony I, typ CF.
IEC 60601-1-4/A1: 1999: General requirements for collateral standard:
programmable electrical medical systems (ogólne wymogi do normy
uzupełniającej: programowalne elektryczne systemy medyczne)
IEC 62366: 2007: Application of usability engineering to medical devices
(Zastosowanie zasad projektowania ergonomicznego w urządzeniach
medycznych)
IEC 60601-2-27: 2005: Particular requirements for the safety of
electrocardiographic monitoring equipment (szczególne wymogi bezpieczeństa
dla elektrokardiograficznych urządzeń monitorujących).
IEC 60601-2-30: 1999: Particular requirements for the safety, including essential
performance, of automatic cycling non-invasive blood pressure monitoring
equipment (szczególne wymogi bezpieczeństwa, w tym podstawowe funkcje,
automatycznych nieinwazyjnych urządzeń do cyklicznego monitorowania
ciśnienia krwi)
IEC 60601-2-34: 2000:Particular requirements for the safety, including essential
performance, of invasive blood pressure monitoring equipment (szczególne
wymogi bezpieczeństwa, w tym podstawowe funkcje, automatycznych
inwazyjnych urządzeń do monitorowania ciśnienia krwi).
IEC 60601-2-49: 2001: Particular requirements for the safety of multifunction
patient monitoring equipment (szczególne wymogi bezpieczeństwa
wielofunkcyjnych urządzeń do monitorowania pacjentów).
ISO 9919. Particular requirements for the basic safety and essential
performance of pulse oximeter equipment for medical use (Szczególne wymogi
dot. podstawowych zabezpieczeń i funkcji urządzeń pulsoksymetrycznych
przeznaczonych do użytku medycznego).
ISO 21647. Particular requirements for the basic safety and essential
performance of respiratory gas monitors (Szczególne wymogi dot.
podstawowych zabezpieczeń i funkcji monitorów wydychanych gazów).
Klasa ochrony
Ochrona przed porażeniami prądem, Klasa I wg IEC/EN 60601-1 (z wewnętrznym
zasilaniem).
Ochrona
Ten monitor nie jest przeznaczony do użytku poza pomieszczeniami zamkniętymi
(IPX0).
Zgodność
elektromagn. (EMC)
IEC/EN 60601-1-2: 2007: (klasa A).
Dodatkowe wymogi
EN 1060-1 i EN 1060-3 (Noninvasive blood pressure recorders — Nieinwazyjne
rejestratory ciśnienia krwi, część 1). EN12470-4 (Performance of electrical
thermometers for continuous measurement — Funkcje termometrów
elektrycznych do pomiaru ciągłego).
Zgodność
CE, klasa IIb wg Dyrektywy 93/42/EWG.
Instrukcja obsługi
Dane techniczne
131
Mierzone parametry
EKG
Kabel pacjenta
Kabel z 3, 5 lub 10 odprowadzeniami
Automatyczne wykrywanie 3, 5 lub 10 odprowadzeń
Wykrywanie usterek odprowadzeń
Złącza AAMI, 6- i 12-stykowe
Odprowadzenia
Równoczesny, synchroniczny pomiar maksymalnie dziewięciu aktywnych
elektrod, podających 12 odczytów
Filtry
Zasilanie
50 Hz / 60 Hz / wył.
Częstotliwość
0,05 Hz / 0,5 Hz , 35 Hz / 150 Hz
Impedancja sygnału
wejściowego
> 2,58 MS
Zakres tętna
od 15 do 300 uderzeń/min.
Sygnalizacja QRS
Wł./Wył.
Ochrona
Ochrona przed wpływem urządzeń elektrochirurgicznych i defibrylujących
Wyświetlanie
odprowadzeń
Możliwość wyboru odprowadzeń
Wybór od 1 do 5 odprowadzeń jednocześnie
Częstość aktualizacji
krzywej
1 sekunda
Prąd detekcji awarii
odprowadzeń
< 0,5 :A
Odrzucanie wysokich
załamków T
Maks. amplituda załamków T wg rozdziału 50.102.17 normy IEC 60601-2-27:
4 mV
Metoda uśredniania tętna Ostatnie 16 uderzeń, jeżeli interwał RR odpowiada HR o wartości< 48 bpm.
(HR)
Ostatnie 4 uderzenia, jeżeli interwał RR odpowiada HR o wartości $48 bpm.
Dokładność HR
± 5% lub ± 5 bpm (większa wartość)
Czas reakcji miernika HR
Zmiana z 80 do 120 bpm: 11 s
Zmiana z 80 do 40 bpm: 11 s
Reakcja na zaburzenia
rytmu
A1: 80/min.
A2: 60/min.
A3: 120/min.
A4: 90/min.
(zgodnie ze specyfikacją IEC 60601-2-27, 6.8.2.bb)
Czas oczekiwania na
alarm tachykardii
B1 i B2: 3 s
(zgodnie ze specyfikacją IEC 60601-2-27, 6.8.2.bb)
Czułość
Zgodnie z ANSI/AAMI EC13 / IEC60601-2-27
132
Dane techniczne
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Wzmacniacz EKG
Częstotliwość
próbkowania
1000 Hz
Wykrywanie
stymulatorów
od ± 2 do ± 700 mV / od 0,1 do 2 ms
Odrzucanie sygnału
stymulatora
Od ± 2 do ± 700 mV / od 0,1 do 2 ms.
Uwaga: Stymulatory różnią się między sobą charakterystyką sygnałów.
Mierniki tętna mogą kontynuować zliczanie rytmu stymulatora w czasie
zatrzymania akcji serca lub niektórych typów arytmii, głównie w przypadku
stymulatorów wytwarzających wysokie amplitudy ( > 20 mV) lub
przepięcia. Pacjenci ze stymulatorami wymagają w związku z tym uważnej
i ciągłej obserwacji.
Ochrona
Pełna izolacja, ochrona przy defibrylacji >5 kV
Filtr częstotliwości
linii
Zakłócenia sinusoidalne o częst. 50 lub 60 Hz, adaptacyjne filtrowanie
cyfrowe.
Oddech
Zakres częstości oddechu Od 0 do 200 oddechów/min. (dzieci: od 0 do 120 oddechów na min.)
Gniazdo
Wspólne z EKG
Sygnał
28 kHz, fala prostokątna ± 2,5 V
Prąd pacjenta
maks. 80 :A
Dynamiczny zakres
impedancji
1 k – 1,5 kS, zmienność od 0,1 do 3 S
Częstotliwość
próbkowania
250 Hz
Dokładność pomiaru
częst. oddechu
± 1 cyfra
Częstość aktualizacji
maks. 2 s
wyświetlanej wartości RR
Temperatura
Kanały
Jeden lub dwa kanały
Czujnik
YSI 401, odbytowy, douszny lub mocowany na skórze
Wzmacniacz
Pełna izolacja, ochrona przy defibrylacji >5kV
Częstotliwość
próbkowania
125 Hz
Interwał pomiaru
1 pomiar na sekundę
Zakres pomiaru
Od 15 °C do 45 °C (od 59 °F do 113°F)
Rozdzielczość
0,1 °C (0,1 °F)
Dokładność
+ 0,1° C (+ 0,1° F)
Instrukcja obsługi
Dane techniczne
NIBP
Pomiar
Przycisk szybkiego uruchomienia / zatrzymania
Pomiar automatyczny lub ręczny
Interwał pomiarów
od 3 do 60 min.
Metoda pomiaru
oscylometryczna
Zakres pomiaru
od 15 do 270 mmHg
Tempo deflacji
od 3 do 9 mmHg/s
Mankiet
dla pacjenta dorosłego, dziecka i noworodka
Zakres pomiaru pulsu
od 25 do 300 bpm
Ochrona
ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
Kanały
2
Zakres pomiaru
od -30 do 300 mmHg
Dokładność
1 mmHg lub ± 1% (większa wartość)
Częstotliwość
próbkowania
500 Hz
Wzmacniacz
Pełna izolacja, ochrona przy defibrylacji >5kV
Kalibracja
Pomiar ręczny lub automatyczny
Zakres pomiaru pulsu
od 25 do 250 bpm
IBP
133
134
Dane techniczne
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
SpO2
Moduł Nellcor
Czujniki
Nellcor® OxiMax®
Wzmacniacz
Pełna izolacja, ochrona przy defibrylacji >5kV
Częstotliwość
próbkowania
62,5 Hz
Częstość aktualizacji
krzywej
1 sekunda
Zakres pomiaru
SpO2
od 1 do 100 %
PR
od 20 do 250 /min
Dokładność (sonda od
70% do 100 % przy temp.
od 28°C do 42°C)
SpO2
Dorosły / dziecko ± 2 cyfry
Noworodek ± 3 cyfry
PR (pomiar
spoczynkowy)
od 20 do 250 /min ± 3 cyfry
Zakres kalibracji
od 70 do 100 % (kalibracja fabryczna, brak konieczności kalibrowania przez
użytkownika)
Obliczanie PR
średnia z 4 / 8 / 16 uderzeń
Instrukcja obsługi
Dane techniczne
135
Moduł Masimo
Czujniki
Masimo SET®LNCS®
Wzmacniacz
Pełna izolacja, ochrona przy defibrylacji >5kV
Częstotliwość
próbkowania
62,5 Hz
Częstość aktualizacji
krzywej
1 sekunda
Krzywa Signal IQ
Krzywa informująca o poziomie ufności wykrywania pulsu. Przyjmowane
wartości: od 0 do 127, gdzie 0 to niska ufność, 127 to wysoka ufność
Wskaźnik perfuzji,
liczbowy
Wartość liczbowa będąca miarą perfuzji. Perfuzja jest mierzona w % w
zakresie od 0,02 % do 20 %.
Szybka SAT
Tryb umożliwiający szybkie monitorowanie saturacji krwi arteryjnej
tlenem przez zmniejszenie uśredniania do minimum.
Zakres pomiaru
SpO2
od 0do 100 %
PR
od 20 do 240 /min
Czas uśredniania
2 / 4 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18
Czułość
normalna / maksymalna / APOD
Dokładność
SpO2, pomiar
spoczynkowy
o 60 do 80 ± 3%, dorosły / dziecko
o 70 do 100 ± 2%, dorosły / dziecko, ± 3% noworodek
SpO2
o 70 do 100 ± 3%, dorosły / dziecko / noworodek
SpO2, niska perfuzja
o 70 do 100 ± 2%, dorosły / dziecko / noworodek
PR, pomiar
spoczynkowy
o 25 do 240 ± 3 bpm, dorosły / dziecko / noworodek
PR
o 25 do 240 ± 5 bpm, dorosły / dziecko / noworodek
PR, niska perfuzja
o 25 do 240 ± 5 bpm, dorosły / dziecko / noworodek
136
Dane techniczne
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Kapnografia
Moduł
Mini Medi CO2
Metoda pomiaru
Niedyspersywna spektroskopia w podczerwieni
Jednostki CO2
mmHg lub kPa
CO2, etCO2, fiCO2, zakres
od 0 do 99 mmHg (CO2[mmHg] / ciśnienie atmosf.) x 100 = CO2[%])
Rozdzielczość krzywej
0,1 mmHg
Rozdzielczość etCO2,
inCO2
1 mmHg
Dokładność pomiaru CO2
od 0 do 38 mmHg: ± 2 mmHg
od 39 do 99 mmHg: ± 5 % odczytu i 0,08 % na każdy 1 mmHg powyżej 38
mmHg
Zakres częstości oddechu od 0 do 150 oddechów/min.
Dokładność pomiaru
częstości oddechu
od 0 do 70: ± 1 oddech/min.
od 71 do 120: ± 2 oddechy/min.
od 121 do 150: ± 3 oddechy/min.
Prędkość przepływu
50 ml/min, (42,5 < przepływ < 65) pomiar objętościowy
Próbkowanie krzywej
20 pomiarów/s
Czas uruchamiania
40 s (przeciętnie)
Szybkość reakcji systemu 5,6 s (średni łączny czas reakcji)
Przedział kalibracji
Note
Pierwszą kalibrację należy wykonać po 1200 godz. pracy, następne — w
odstępach rocznych
lub co 4000 godz. pracy, zależnie od tego, który z tych dwóch warunków
zostanie spełniony jako pierwszy. Pierwszej kalibracji
nie należy przeprowadzać wcześniej, niż po przepracowaniu przez
urządzenie 720 godzin. Jeżeli monitor zostanie skalibrowany
przed przepracowaniem 720 godzin, będzie wymagać kolejnej
kalibracji już po 1200 godzinach, zamiast po
4000 godzin.
Moduł kapnograficzny tego produktu jest chroniony co najmniej jednym z następujących patentów
amerykańskich: 6,428,483;6,997,880; 5,300,859, 6,437,316, 7,488,229, 7,726,954 i ich odpowiedników w
innych krajach. Jest także przedmiotem aktualnie rozpatrywanych wniosków patentowych.
Instrukcja obsługi
Dane techniczne
137
Pojemność minutowa (CO)
Moduł
Schiller
Wzmacniacz
Pełna izolacja, ochrona przy defibrylacji >5kV
Metoda pomiaru
Termodylucja
Częstotliwość
próbkowania
250 Hz
Metoda pomiaru
Termodylucja
Parametry:
Pojemność minutowa (CO)
Temperatura wstrzykiwanego indykatora
Temperatura cewnika
Zakres pomiaru
Pojemność minutowa (CO): od 0 do 20 l/min
Temperatura wstrzykiwanego indykatora: od 0° do 40?
Temperatura cewnika: od 33° do 40?
Rozdzielczość
Pojemność minutowa (CO): 0,01 l/min
Temperatura wstrzykiwanego indykatora: 0,01°C
Temperatura cewnika: 0,002?
Dokładność
Pojemność minutowa (CO): ± 5% przy 0°C (temperatura indykatora)
Pomiar
Rozpoczęcie jest wykrywane w wyniku wykrycia różnicy temperatur
>0,05ºC na termistorze dystalnym
Kalkulator leków
Obliczenia
Ustawienia dawki, tempa, ilości i objętości, przy czym określenie wartości
dowolnych 3 z tych zmiennych spowoduje obliczenie czwartej.
Stężenie mg/ml
Dawka i tempo
Tabela miareczkowania (dawka i tempo)
138
Dane techniczne
Welch Allyn 1500 Patient Monitor
Instrukcja obsługi
Indeks
139
Indeks
A
O
Acuity Central Station, 91
Akcesoria, 123
Alarmy, 33
Alarmy częstości oddechów (RR), 56
Alarmy EKG, 49
Alarmy fizjologiczne, 38
Obliczenia hemodynamiczne, 89
Obowiązki użytkownika, 1
Obraz krzywej EKG, 46
Oddech, 55
Opis wyświetlacza, 15
Oznaczenie elektrod i ich kolory wg norm IEC/AHA, 43
D
P
Dane techniczne, 127
Dane trendów, 29
I
Panel przyłączy, 11
Panel tylny, 10
Podłączanie kabla EKG pacjenta, 40
Pojemność minutowa (CO), 79
Procedura pomiaru pojemności minutowej, 84
Przegląd pozycji menu, 13
Przeznaczenie, 1
Przyciski funkcyjne, 12
Przywracanie ustawień domyślnych użytkownika, 118
Informacje o pacjencie, 117
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi, 74
R
E
Elementy i funkcje standardowe, 9
K
Komunikaty dot. pojemności minutowej (CO), 87
Konserwacja, 99
Kontrola i czyszczenie monitora i akcesoriów, 102
Kontrola wzrokowa, 100
L
Rozpoczęcie pracy i przygotowanie urządzenia, 17
Rozpoczynanie pojedynczego pomiaru ciśnienia
NIBP, 66
Rozwiązywanie problemów, 107
S
Sieci i internet, 4
System, 127
Ładowanie akumulatora, 101
T
M
Monitorowanie, 39
Monitorowanie pacjenta ze stymulatorem, 44
Monitorowanie saturacji SpO2, 69
Monitorowanie temperatury, 78
N
Normy bezpieczeństwa, 130
Test przycisków, 100
Tryb oczekiwania i tryb wypisu, 24
Tryb pacjenta, 117
Typy cewników i czujników indykatora zatwierdzone do
stosowania w badaniu pojemności minutowej, 81
140
Indeks
U
Ustawienia, 111
Ustawienia arytmii, 50, 53, 54, 77
Ustawienia etCO2, 60
Ustawienia IBP, 75
Ustawienia menu EKG, 48
Ustawienia parametrów, 121
Ustawienia początkowe, 24
Ustawienia pojemności minutowej (CO), 82
Ustawienia prezentacji krzywych, 31
Ustawienia progów alarmów, 37
Ustawienia w polach parametrów, 31
Utylizacja akumulatora, 101
W
Warunki gwarancji, 7
Włączanie lub wyłączanie monitora, 19
Włączanie wyświetlania impulsów stymulatora, 45
Wskaźnik IPI (Integrated Pulmonary Index), 9, 118
Wyciszanie alarmu, 34
Wymiana bezpieczników, 106
Wymiana papieru do zapisu wyników, 18
Wyposażenie i funkcje opcjonalne, 9
Z
Zapisywanie ustawień zdefiniowanych przez
użytkownika jako domyślnych, 21
Zasilanie, 22
Zasilanie akumulatorem, 23
Zawieszanie wszystkich alarmów, 34
Zerowanie inwazyjnego czujnika ciśnienia (IBP), 77
Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Podobne dokumenty