7. Doświadczenia stypendysty FNP - Program

Komentarze

Transkrypt

7. Doświadczenia stypendysty FNP - Program
Zofia Madeja
Adiunkt w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli
Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stypendystka FNP
Program: Powroty/Homing
(2009 – 2011)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
CV…
1995 – 2000 Studia na kierunku Biotechnologia
(Akademia Rolnicza w Poznaniu)
1999 – 2000 Praca magisterska - Promotor: Prof. M. Świtoński
„Przydatność testu ORT (Osmotic Resistance Test) do oceny
nasienia buhajów”.
(Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, AR Poznań)
2000 – 2005 Studia doktoranckie - Promotor: Prof. M. Świtoński
„Ekspresja genu leptyny (LEP) oraz genu receptora leptyny (LEPR)
w oocytach i zarodkach bydła uzyskanych techniką zapłodnienia
in vitro”.
(Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, AR Poznań)
09.02.2006 Obrona doktoratu
[Madeja i wsp. Animal ( 2009)]
C1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stypendia, staże naukowe…
1998
3tg staż w laboratoriach firmy GENUS w Ruthin, Walia.
Techniki standardowej oceny nasienia bydła.
1999
3mies stypendium Socrates Erasmus w Scottish Agricultural College
Edynburg, Szkocja.
Projekt z zakresu biologii molekularnej.
2002
5mies stypendium rządu Fińskiego CIMO w MTT Agrifood Research
Finland w Jokioinen.
Badania z zakresu doktoratu: zapłodnienie in vitro, ekspresja genów w zarodkach
bydlęcych.
Nordic Postgraduate School of Animal Reproduction, Uniw. w Helsinkach.
Kurs obejmujący anatomię, fizjologię oraz patologię żeńskiego układu rozrodczego zwierząt
gospodarskich.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stypendia, staże naukowe…
2003
„Manipulation on Mammalian and Avian Embryos”.
Kurs: mikromanipulacja na zarodkach ssaków i ptaków,
transgeneza, klonowanie, kriokonserwacja, techniki molekularne.
Centrum Doskonałości, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
2007
Certyfikat brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
uprawniający do prowadzenia badań na zwierzętach laboratoryjnych
(gryzonie) – z zabiegami chirurgicznymi włącznie: Home Office
Personal Licence: Modules 1, 2, 3, 4.
2008
6cio miesięczne stypendium dofinansowujące.
Centre for Trophoblast Research, University of Cambridge:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
CV…
III-VI 2006 Postdoctoral Research Scientist
Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute,
Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania.
Projekt z zakresu embriologii doświadczalnej.
Gonville and Caius College
Kings College
Pub: The Eagle (od 1667r)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
CV…
2006 - 2009 Postdoctoral Research Scientist
The Babraham Institute Cambridge,
Departament of Developmental Genetics and Imprinting,
Cambridge, Wielka Brytania.
Zarodek myszy
5,5 dnia po inseminacji
Projekt zajmujący się immunologicznymi interakcjami pomiędzy
matką a zarodkiem podczas implantacji.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zainteresowania naukowe: Biotechnologia Rozrodu Zwierząt
Embriologia doświadczalna mysz, bydło
Transfer zarodków do biorczyń (myszy);
Biologia molekularna: ekspresja genów,
Analiza Cytogenetyczna oocytów i zarodków;
Techniki immunofluorescencyjne – barwienia przeciwciałami
Cytometria przepływowa (FACS);
Pierwotne komórki zarodkowe (ESC i TS):
uzyskiwanie linii, hodowla in vitro;
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2009-2011
Adiunkt, stypendium FNP
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, UP w Poznaniu
Projekt związany jest z uzyskaniem pierwotnych komórek zarodkowych
(macierzystych) z przedimplantacyjnych zarodków bydła.
Zarodek bydła (blastocysta)
9 dnia po inseminacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stypendium FNP – Program Powroty/Homing
Cele programu:
zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski i
dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych poprzez:
- poprawienie im warunków pracy
- wspieranie nawiązanej przez nich
międzynarodowej współpracy naukowej.
fot. Andrzej Kołodziejczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Proces aplikacyjny:
- przyjazny kandydatowi (wniosek online)
- opis projektu: krótki, rzeczowy, bez nadmiaru biurokracji
- rozmowa/interview
- w sytuacji osoby powracającej z zagranicy (koniec kontraktu) dość długi
okres oczekiwania od złożenia wniosku do decyzji o przejściu do
kolejnego etapu - rozmowa kwalifikacyjna (5 miesięcy)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Korzyści wynikające z uzyskania stypendium:
- prestiżowe stypendium
- możliwość podjęcia pracy naukowej w ośrodku mojego wyboru
- zatrudnienie w jednostce nie dysponującej wolnymi etatami
- szansa na kontynuowanie zainteresowań naukowych z zagranicy i/lub
rozwój nowych projektów na wysokim poziomie naukowym
- możliwość rozwoju współpracy lub podtrzymania kontaktów z
zagranicznym ośrodkiem
- dobry start po powrocie z zagranicy – otwiera dalsze możliwości
ubiegania się o granty czy inne formy finansowania badań
- dodatkowa motywacja do powrotu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Trudności:
W przypadku mojego projektu
- ograniczone fundusze na kosztowny projekt
(odczynniki: produkcja zarodków in vitro, hodowla komórkowa, biologia molekularna,
immunofluorescencja)
- badania wymagające wsparcia jednostki przyjmującej oraz
- poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania
(złożony wniosek o grant do MNiSzW)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zespół Biotechnologii Rozrodu (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt)
Od lewej:
Dr Ewelina Warzych-Plejer,
Dr Zofia Madeja,
Prof. Dorota Lechniak-Cieślak,
Dr Jarosław Sosnowski,
Mgr Piotr Pawlak
Dziękuję za uwagę!