SUPER-KOPIA Wiesława Sójka 02-230

Transkrypt

SUPER-KOPIA Wiesława Sójka 02-230
Piaseczno 28 kwiecień 2015
Wydziału Geodezji i Katastru Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego w
trybie zapytania ofertowego nr 12/2015 GEK, dotyczącego zakupu materiałów eksploatacyjnych i
usługi serwisowej
(w tym - konserwacja i naprawa) laserowych drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych w Wydziale Geodezji i Katastru ul. Czajewicza 20
Kierując się jedynym kryterium oceny ofert jakim była cena przy spełnieniu warunków, zawartych w
zapytaniu ofertowym, Komisja dokonała wyboru oferty firmy :
SUPER-KOPIA Wiesława Sójka
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 46
Uzasadnienie wyboru wykonawców: wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą w
oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert, jakim było kryterium najniższa cena, spełniające wszystkie
graniczne warunki i wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty
podlegające ocenie. Poniżej przedstawiamy porównanie złożonych ofert:
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba
uzyskanych
punktów
Pozycje urządzeń objęte serwisem
1
SUPER-KOPIA Wiesława Sójka 02-230
Warszawa, ul. Jutrzenki 46
100
Dla wszystkich pozycji (1 - 5)
2
KOPLAN Robert Skinder 02-784
Warszawa, ul. Janowskiego 13/29
72
Dla pozycji 4

Podobne dokumenty