Sportowa powtórka

Komentarze

Transkrypt

Sportowa powtórka
Sportowa powtórka
Zabawę tą można wykorzystać do powtórzenia wielu lekcji, tym razem
będzie to znanawszystkim
X
o
dzieciom historia o narodzeniu Jezusa.
Zabawa wywołuje wiele śmiechu, ale też uczy koncen trować się na tekście, bo przecież trzeba
usłyszeć, w którym momencie należy obiec Krzesło . Pozostałe dzieci również skoncentrowane
są na tekście i dopingują biegających.
Jak poprowadzić tę zabawę?
Wybieramy 9 dzieci, które siadają na krzesełkach na srodku sali. Krzesełka mogą być ustawione
N rzędzie lub w kole, każde w odległości 1m od siebie. Jeżeli w grupie mamy więcej dzieci,
pozostałe dzieci są widownią. Pierwsze dziecko siedzące na krześle jest Marią, drugie Józefem, trzecie - aniołem itd. W trakcie czytania historii przez osobę prowadzącą, kiedy w
opowiadaniu pojawia się konkretna postać osoba wstaje z krzesła obiega go dookoła i siada z
powrotem . Historię czytamy w równym tempie, ale z intonacją, aby była ciekawa, może się
więc zdarzyt, że dwie lub trzy osoby biegną dookoła krzesła.
Jeśli wszystkie dzieci chcą biegać, opowiadanie można podzielić na części i w każdej części inne
osoby zostają wybrane do biegania wokół krzesła .
Dwa tysiące lat temu w mieście Nazaret w Galilei wydarzyło się coś
niezwykłego. Do domu, w którym mieszkała Maria przyszedł anioł z wiadomością
od Boga. Stanął przed Marią i rzekł: „Bądź pozdrowiona, Mario i nie bój się.
Zostałaś wybrana przez Boga, abyś stała się matką Jego Syna. Oto poczniesz i
porodzisz syna i dasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego i da Mu Pan Bóg tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem
Jakuba na wieki, a Jego królestwu nie będzie końca." Gdy anioł skończył mówić,
Marla odpowiedziała: Bóg jest moim Panem, a ja jestem Mu posłuszna, niech więc
się st.anie tak jak powiedział. Wtedy anioł odszedł od niej.
Panna Maria nie miała jeszcze męża, ale miała narzeczonego, który miał na imię
Józef. Gdy dowiedział się, że Maria będzie miała dziecko i to nie jego dziecko,
postanowił ją opuścić, ale Bóg miał inny plan. Nie chciał, aby Maria została sama z
dzieckiem. Nocą, gdy Józef spał, we śnie ukazał mu się Anioł Pański i rzekł:
„Józefie nie opuszczaj swojej żony, bo dziecko, które się urodzi będzie Synem
Bożym. Nazwiecie go Jezus, bo On zbawi lud swój od grzechów."
Kiedy Józef obudził się ze snu uczynił tak jak mu anioł powiedział i zaopiekował się
swoją żoną Mari ą. Tuż przed narodzeniem dziecka do Nazaret p rzyjechał herold i
ogłosił, że cesarz chce wiedzieć ilu ma poddanych i każdy powinien podpisać się na
l iście w mieście, w którym się u rodził. Ponieważ Józef urodził się w mie ście
Betlejem, mus iał razem ze swoją żoną wyruszyć w podróż do miasta Betlejem.
Gdy tam dotarli, był już wieczór, szukali miejsca na nocleg, ale wszystkie pokoje były
pozajmowane. Znaleźli jednak stajenki;:, w której były zwierzęta i trochę siana, więc
zostali tam na noc.
Misja Pokoleń
Tymczasem na polach za miastem Betlejem pasterze pilnowali owiec. Noc już była
ciemna i niektórzy zasnęli, gdy na niebie zajaśniała świetlista zorza. Jasność biła od
niej tak wielka, że pasterze zadrżeli i padli na kolana Wśród tej jasności zobaczyli
Anioła Pańskiego, który mówił do nich: Nie bójcie się, przynoszę wam radosną
wiadomość, dziś w nocy urodził wam si ę Zbawiciel, na którego czekal i ście wiele lat.
Urodził się tutaj niedaleko w mieście Betlejem . Znajdziecie go w stajence,
owiniętego w pieluszki i leżqcego w żłob ie. Potem zjawił się chór an i ołów i zaczęl i
śpiewać: „Chwała na wysokościach Bogu, a na :ziemi pokój ludziom, w których ma
upodobanie."
Gdy aniołowie odeszli do nieba, pasterze ruszyli do miasta Betlejem , tam znaleźli
stajenkę, a w niej Marię, Józefa i dziecko leżące w żłobie, dokładnie tak jak mówił
anioł. Oddali pokłon Synowi Boże mu i opowiedzieli o wszystkim, co zobaczyli, a potem wrócili do swoich owiec chwaląc Boga za to wszystko.
W czasie, gdy w mieście Betlej em urodził się Jezus, \V dalekich krajach na
wschodzie mędrcy badali niebo i zauważyli nową gwiazdę. Byli pewni, że ca
gwiazda zapowiada narodziny wielkiego Króla. Ponieważ gwiazda poruszała się po
niebie, mędrcy spakowali swoje r·zeczy, prezenty dla narodzonego króla, wsiedli na
wielbłądy i ruszyli w drogę za gwiazdą. Długo jechali, a gwiazda ciągle była na niebie
i wskazywała im drogę, aż dotarli do Jerozolimy- stolicy Izraela. Tam spotkali się z
królem Herodem i zapytali go, gdzie urodził się ten król, którego gwiazda pojawiła
się na niebie? Król Herod nie tylko bardzo się wystraszył, że ktoś chce mu zabrać
koronę i królestwo, a jeszcze bardziej zezłościł si~, że nikt mu o tym nie powiedział.
Kazał więc swoim doradcom sprawdzić w księgach, gdzie ten nowy król się narodził.
Doradcy po długich poszukiwaniach znaleźli proroctwo, że to w mieście Betlejem
ma się urodzić ten, który będzie władcą Izraela. Woody Herod powiedział do
mędrców: I dźcie do miasta Betlejem, bo tam ma się narodzić ten kr ól, a gdy
znajdziecie dziecko, wróćcie tu i powiedzcie mi, bo ja też chcę mu oddać pokłon.
Kiedy tylko mędrcy wyszli z pałacu, znów zobaczyli gwiazdę i pojechali za nią, aż do
miasta Betlejem. Tam gwiazda zatrzymała się nad domem, a gdy do niego weszli,
zobaczyli dziecko i matkę jego Marlę. Mędrcy pokłonili się małemu dziecku, które
było wielkim Królem i dali Mu dary: mi rrę. kadzidło i złoto. Gdy mieli j L1ż wracać,
anioł ostrzegł ich we śnie, by nie jechali do Heroda, ale wrócili inną drogą i tak
zrobili. Gdy Herod dowiedział się o tym, kazał zabić wszystkie małe dzieci w
mieście Betlejem, bo nie wiedział, które z nich to Jezus. A le Bóg posłał swojego
anioła, który we śnie powiedział Józefowi, aby zabrał Mari ę.
dziecko i uciekł z nimi do Egipru. Gdy zły Herod umarł,
i~
~--,\
:
znów Anioł Pański u kazał się we śnie Józefowi i powiedział, \ .„ .. ,;'
k• eł
że mogą wracać do swojego domu w Izraelu. Więc Józef
9
posłuszny
Bogu wziął żonę swoją i dziecko, i wrócili do
k' zes
.
.
.
w ręgu
swoi ego domu w Nazarecie. Tam dziecko Jezus rosło,
~
nabierało sił i mądrości od Boga.
.,,...
W
„„
'
--
Misja Pokoleń

Podobne dokumenty