Protokół z posiedzenia IX sesji Rady Gminy Borki w dniu 21 sierpnia

Komentarze

Transkrypt

Protokół z posiedzenia IX sesji Rady Gminy Borki w dniu 21 sierpnia
Protokół
z posiedzenia IX sesji Rady Gminy Borki w dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 10,00
odbytej w świetlicy Urzędu Gminy Borki. Przewodniczący Rady Pan A. Chojnacki
wypowiedział słowa „otwieram obrady IX sesji Rady Gminy Borki”
Przywitał przybyłych na sesje: Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
dyrektorów szkół: R. Pawelc – ZPO Borki, D. Kucio – ZPO Wola Osowińska,
R. Stępniewski – Szk. Podst. W Tchórzewie-Kol., Z.Rogoza – Prezes
Stowarzyszenia Wsi Krasew, Z. Skwara – dyr. Szk. Podst. w Krasewie, S.Wędroch
- przedst. Szk. Podst. W Woli Chomejowej, Pani Królikowska – dyr. OR KRUS w
Lublinie, Pan M. Musiał – kier. OT KRUS w Kocku, oraz radnych i sołtysów gminy
Borki.
Obecnych na posiedzeniu było 15 radnych – wszyscy.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad
Przew. Rady – odczytał przesłany radnym projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Informacja Wójta Gminy o pracy od ostatniej sesji,
4. Wnioski stałych Komisji Rady i radnych,
5. Informacja z działalności Placówki Terenowej KRUS w Kocku
6. Dyskusja
7. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015-2016,
8. Dyskusja
9. Ocena gospodarowania mieniem komunalnym gminy,
10. Dyskusja
11. Działalność gospodarcza na terenie gminy
12. Dyskusja
13. Przyjęcie uchwał Rady Gminy :
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2) w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o
kandydatach zgłoszonych na ławników sądowych,
3) w sprawie sprzedaży nieruchomości w Starej Wsi będącej własnością
Gminy Borki.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Borkach.
14. Sprawy bieżące Rady Gminy
15. Interpelacje i zapytania radnych,
16. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji
17. Zakończenie posiedzenia.
Przew. Rady – czy do odczytanego porządku obrad ktoś chce wnieść poprawki?
Wójt – proszę o wprowadzenie do porządku obrad 3 dodatkowych projektów uchwał:
1. W spawie zwolnienia dyrektora ZPO w Borkach od obowiązku realizacji zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1 2. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałami
w nieruchomości i przynależnymi pomieszczeniami w budynkach w Woli
Osowińskiej.
3. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy Borki.
Przew. Rady – kto z radnych jest za tym by uzupełnić porządek obrad o zgłoszone
przez Wójta 3 projekty uchwał?
Za poprawką było 15 radnych – jednogłośnie.
Za przyjęciem porządku obrad łącznie z przegłosowaną poprawką było 15 radnych –
jednogłośnie.
Ad. 3 Informacja Wójta Gminy o pracy od ostatniej sesji.
Wójt – złożył informacje o swojej pracy w okresie od 29 maja br. do 20 sierpnia br.
- informacja w załączeniu do protokołu.
Ad. 4 Wnioski stałych Komisji Rady i radnych.
Przew. Rady – czy Przewodniczący Komisji mają wnioski nie będące przedmiotem
obrad dzisiejszej sesji? Nie było.
Radni też nie mieli takich wniosków.
Ad. 5 Informacja z działalności Placówki Terenowej KRUS w Kocku.
Pani Królikowska – Dyr. OR KRUS w Lublinie – podziękowała za zaproszenie na
sesje. Ważną sprawą jest funkcjonowanie Placówki Terenowej KRUS w Kocku.
Odłączenie gminy Borki oznacza, że Placówka Terenowa KRUS w Kocku nie ma
racji bytu. Przedstawi opinię Rady dla Prezesa Krajowego KRUS.
Z gminy Borki zebrano 280 podpisów o przeniesienie obsługi ubezpieczenia do
Radzynia Podlaskiego. Dokonali weryfikacji tych osób i wyszło, że 159 osób jest
ubezpieczonych w KRUS.
Jak wskazują podpisy najwięcej o odłączenie osób jest ze wsi: Krasew, i Wola
Chomejowa, 27 podpisów z Woli Osowińskiej i po kilkanaście z Osowna i Tchórzewa.
Brak podpisów z pozostałych miejscowości.
Rada Gminy na poprzedniej sesji podjęła stanowisko o nie przenoszeniu obsługi do
Radzynia Podlaskiego lecz by Borki pozostały w Kocku.
Placówka w Kocku funkcjonuje od 1992 r. i obejmuje zasięgiem gminy: Kock, Borki i
Jeziorzany. Jest jedyną placówką która nie ma własnego lokalu.
KRUS w Kocku jest małą placówką, zatrudniają 7 osób. Problemem by było gdzie te
7 osób ulokować. Ubezpieczeni nie powinni być pozostawieni sami sobie.
Prezes KRUS prosił o wyczerpującą informację do podjęcia decyzji.
Prosi radnych o wypowiedź w tym temacie.
Poinformowała też, że gmina Borki zakwalifikowała się do programu dostępu do
lekarzy specjalistów. Będzie ambulans na badanie rolników – dziennie 38 osób może
się przebadać. Instytut Medycyny Wsi w oparciu o placówki będzie przeprowadzał
badania w szerszym zakresie.
Ad. 6 Dyskusja
r. Cieślak – chodząc w kampanii wyborczej z hasłem „ by ludziom żyło się lepiej”
słyszeli opinię, że nieporęcznie im jeździć do Kocka. Do Radzynia byłoby to
logistycznie lepiej. Jeżdżą do ARiMR i szpitala w Radzyniu a po zaświadczenie
2 rolnicy muszą jeździć do Kocka. Uważa, że stołki w Kocku są sztuczne, i że
pracownicy powinni przejść z ubezpieczonymi rolnikami.
Pani Królikowska – dla niej również jest jasne, że w powiecie są wszystkie
instytucje. Uważała, że za ubezpieczonymi powinny przejść etaty, lecz nie jest to
takie pewne. W Radzyniu mają pełne zatrudnienie.
Pan Siudaj – sołtys wsi Wola Osowińska – radny z Woli Chomejowej mówi, że
wygodniej rolnikom do Radzynia niż do Kocka. W Kocku załatwiają rolników od ręki
a w Radzyniu czeka się na załatwienie kilka godzin w kolejce. Na 1000 mieszkańców
w Woli Osowińskiej wyraziło chęć przejścia do Radzynia 27 osób.
r. Sokół – jest radnym z Osowna, lecz chce odnieść się do całości.
Na 2810 ubezpieczonych rolników w KRUS w Kocku zebrano 290 podpisów w tym
150 ubezpieczonych. Była mowa, że stołki w KRUS w Kocku są sztuczne, jak można
tak twierdzić, pracownicy tam pracują i załatwiają dobrze rolników.
Podpisy 150 osób to 5% ubezpieczonych a gdzie zdanie pozostałych 95%.
Nie róbmy problemu z dojazdem do Kocka, prawie każdy ma samochód.
Nie słyszał krytycznych zdań na temat pracy KRUS w Kocku.
r. Jaszczuk – drodzy radni, którzy pełnicie funkcję dłużej. Nikt nie głosował za
powiatem w Radzyniu. Jeździmy do Radzynia za wieloma sprawami a tylko do KRUS
do Kocka.
Przew. Rady – reforma powiatowa była narzucona odgórnie. Od 1992 r. istnieje
placówka KRUS w Kocku i nie było głosów krytycznych na jej pracę.
Burmistrz Kocka odremontował budynek KRUS .
Liczbę podpisów z 2 miejscowości można brać na poważnie a 13 pozostałych
miejscowości nie określiło się i jest to większość.
Nie mówmy, że głosujemy w imieniu mieszkańców, niech mieszkańcy sami
zdecydują gdzie chcą być.
r. Cieślak – ZEOL i Biuro pracy zostało przecież przeniesione z Kocka do Radzynia.
Chce by jego wyborcy byli przeniesieni z obsługą ubezpieczenia do siedziby powiatu.
Pani Królikowska – patrzmy na fakty – nie ma większości mieszkańców. Czy Rada
Gminy podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko?
r. Jaszczuk – tych podpisów było by znacznie więcej, gdyby we wszystkich wsiach je
zbierano.
Pan Michalski – sołtys wsi Tchórzew-Kol. – był parę razy w KRUS w Radzyniu, są
tam długie kolejki. Rozmawiał z tymi kto podpisali, to tak naprawdę nie chcą
przeniesienia.
Pani Skarżycka – sołtys wsi Pasmugi – nie otrzymała ani jednego sygnału o chęci
przeniesienia obsługi KRUS.
Wójt – ubolewa, że kierownik placówki KRUS z Radzynia nie został zaproszony na
dzisiejszą sesję. Zapytajmy się wszystkich zainteresowanych.
Pani Królikowska – chodzi o interes ubezpieczonych. Decyzja musi być podjęta.
Powinna być demokracja i liczyć się zdanie większości.
Dlaczego powinien być zaproszony kierownik KRUS z Radzynia.
Jest dyrektorem z Lublina i ona odpowiada za wszystkie placówki.
Prosi o jeszcze raz o przegłosowanie woli mieszkańców i Rady Gminy.
3 Wójt – padły oskarżenia na pracę placówki w Radzyniu i dlatego kierownik tej
placówki powinien się wypowiedzieć.
Przew. Rady – gości na sesję zaprasza on i idąc tym tokiem myślenia to powinniśmy
zaprosić Burmistrza z Kocka i Wójta z Jeziorzan.
r. Niewęgłowski – czy jest możliwość podzielić gminę Borki na ubezpieczonych w
Kocku i Radzyniu Podlaskim.
Odp.- Królikowska – odłączenie części gminy grozi likwidacją placówki w Kocku.
Nie ma możliwości podzielić gminę.
Pani Kulenty – sołtys wsi Olszewnica – jest sołtysem od 2 m-cy i nie słyszała
głosów krytycznych na KRUS w Kocku.
Pan Korulczyk – doradca Wójta - jest z miejscowej gminy i widzi co się dzieje.
Mamy dwie racje.
Jedna wynikła z potrzeby mieszkańców a druga z potrzeby Pani Dyr. KRUS.
Radni reprezentują mieszkańców. Argument, że jest za mały procent za
przeniesieniem to nie jest stanowisko mieszkańców. Była to zasygnalizowana wola
mieszkańców i uszanujmy tę wolę.
Było podejmowane stanowisko Rady o przejściu gminy Borki do powiatu w Radzyniu,
była taka uchwała Rady Gminy Borki.
Z chwilą podejmowania stanowiska nie lekceważmy 150 mieszkańców.
Pani Dyrektor powinna zapewnić żeby w Radzyniu rolnicy też załatwiani byli krócej.
Na potrzeby Urzędu Pracy, Borki wydatkowały pewną sumę na wykup lokalu na
urząd i Borki nie skorzystały przechodząc do Radzynia.
Sprawa przeniesienia obsługi KRUS powinna być przedstawiona na zebraniach
wiejskich we wszystkich wsiach, należy zająć się tą sprawą.
r. Sokół – Pan Korulczyk twierdzi, że liczy się głos 150 mieszkańców, a głos
pozostałych 2000 mieszkańców to się nie liczy. Czy mamy się słuchać 2 radnych.
Pani Mateusiak – sołtys wsi Osowno – złożyła listę z Osowna i to była wola
mieszkańców.
Pani Królikowska – broni pracowników KRUS, gdyż mają niskie wynagrodzenia.
W Radzyniu kolejka na załatwienie wydłużyła by się.
Radca prawny – w porządku obrad sesji nie ma napisane o podjęciu przez Radę
stanowiska w sprawie przeniesienia a tylko o działalności KRUS w Kocku.
Projekt stanowiska powinien być zgłoszony i umieszczony w porządku obrad.
Przew. Rady – będzie to tylko wniosek Rady Gminy.
Wójt – czy poprzednie stanowisko było zgodne z przepisami?
Przew. Rady – był wniosek na piśmie do Pana Wójta.
r. Bober – we Wrzosowie na zebraniu była wyłożona lista, lecz żaden rolnik nie
podpisał jej.
r. Witek – dziwi się radnemu Jaszczukowi – mamy 9 km do Kocka a do Radzynia 15
km. Nikt nie chce słyszeć w Tchórzewie-Kol.o przeniesieniu. .
Pan Król – sołtys wsi Wrzosów – na 3 zebraniach była wyłożona lista, lecz
mieszkańcy nie chcieli jej podpisywać.
Przew. Rady – zgłosił wniosek i poddał go pod głosowanie.
4 Kto z radnych jest za przeniesieniem, obsługi KRUS z Kocka do Radzynia – za było
3 radnych.
Za pozostawieniem było 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Ad. 7 Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 20152016.
Przew. Rady – informacja taka jest co roku przedstawiana na sesji.
Komisja Oświatowa dokonała wizytacji szkół w tym tygodniu.
Proponuje następujący tok omawiania tego tematu: informacja Dyrektorów szkół,
Przewodniczący Komisji Oświatowej i dyskusja.
Pani D. Kucio – Dyr. ZPO w Woli Osowińskiej – poinformowała, że nie wszystko
jeszcze zrobiono. Odmalowano stołówkę , mebelki do stołówki dojadą. Odmalowano
1 salę. Pozostało do odmalowania szatnie i korytarz.
Parking nie został wykonany – 14 tys z Rady Sołeckiej jest zbyt małe, same
krawężniki są drogie.
W dniu 25 września obchodzą uroczyście dzień patrona szkoły na który wszystkich
zaprasza (msza, uroczystość przed szkołą, festyn).
W tym roku będzie o 1 oddział więcej. W przedszkolu jest 25 dzieci. Nauczycieli jest
21 osób i 1 na ½ etatu. Jest 11 osób obsługi, dzieci na dowóz jest 132.
Szkoła jest przygotowana do nowego roku szkolnego.
Pan R. Pawelec – Dyr. ZPO w Borkach - są w trakcie ustalania składu osobowego.
Przygotowanie budynku – przybyła 1 sala – adaptowano magazyn na świetlicę a w
byłej świetlicy będzie dodatkowa sala lekcyjna. Został odremontowany podjazd, i
kotłownia, wykonane solary, zamówiono kraty do oddzielenia korytarza na
magazynek sportowy.
Kadra – zatrudnili brakujących: pedagoga szkolnego i 1 nauczyciela.
Pani Z. Skwara – Dyr. Szkoły Podst w Krasewie - do szkoły uczęszcza 15 dzieci
do przedszkola, 14 do klasy 0 i 48 do klas 1-6. Razem 77 uczniów. Jest 5 oddziałów.
Kadra – 8 nauczycieli na pełnym etacie i 3 w niepełnym wymiarze.
Pan Z. Rogoza – Prezes Stowarzyszenia – z satysfakcją wspomniał, że są
placówką szkolną mimo, że nauczyciele mają najniższe wynagrodzenie – zajęli 5
miejsce w powiecie z wyników nauczania w VI klasie.
Dziękuje za 34 tys przekazane na remont szkoły. Ocieplili jedną ścianę zewnątrz i
pomalowali przedszkole oraz 1 klasę. Dziękuje przew. Komisji Oświaty za obietnicę
przedstawiania problemów jego placówki.
Rodzice posyłają dzieci gdzie chcą - z Krasewa chodzą do 4 szkól.
Ma problemy z zatrudnieniem, boi się przedłużać umów, gdyż musiałby zatrudnić na
stały etat. Chcą zatrudnić anglistę lecz musi zatrudnić zgodnie z posiadanymi
finansami.
Osobno powinno być rozliczane przedszkole, klasa 0 i osobno klasy 1-6.
Jest zapis w ustawie, że zatrudniać powinna osoba prowadząca szkołę a nie
dyrektor.
Prosił o pomoc w realizacji następujących zamierzeń:
- w nadaniu imienia szkole,
- zorganizowaniu 600 lecia wsi Krasew
5 - zorganizowaniu dożynek w Krasewie.
Ma dokumenty, że szkoła w Krasewie istnieje od 1919 roku – niedługo będzie 100
lecie. Prosi o uwzględnienie pisma, które złożył do gminy, by było to uwzględnione
w przyszłorocznym budżecie gminy.
Pan R. Stępniewski – Dyr. Szk. Podst. W Tchórzewie-Kol. – szkoła jest
przygotowana do nowego roku szkolnego. W przedszkolu jest 25 dzieci, w klasie 0 –
12, w 1-3 – 27 i 4-6 21 uczniów.
W przedszkolu zatrudnia 1 osobę na pełny etat. Nie pozwala to na pracę w
wydłużonym czasie 800 – 1500. Zatrudnili stażystę.
Kadra – 8 nauczycieli na pełny etat i 2 na niepełny. Obsługa – 1 kucharka i ¼
pracownika administracyjnego.
Założono solary, baterie łazienkowe, zamki w drzwiach. Przy kaloryferach przecieka
woda. Na początku roku została wyposażona w meble stołówka.
Pani S. Wędroch – nauczycielka ze Szk. Podst. w Woli Chomejowej – do szkoły
uczęszcza 14 uczniów w klasach 1-6 , 8 do przedszkola i 6 do klasy 0.
Kadra – 5 nauczycieli 1 na pełny etat i 4 na ½ etatu.
Rodzice pomogli ogrodzić boisko i ocieplić wiatrołap. Konieczna jest naprawa pieca
CO i wysypania tłuczniem dojścia.
r. Cieślak – autobusy dowożące dzieci są w złym stanie. Kto ustala normy zużycia
paliwa w tych autobusach? Gdy dyrektorzy maja nadzór nad autobusami powinni
zająć się tym tematem. Powinna zająć się tym tematem Komisja Rewizyjna.
r. Buhaj – Komisja Oświatowa odbyła 2 wyjazdowe posiedzenia po szkołach.
Dyrektorzy wyczerpująco odnieśli się do przygotowania szkół do nowego roku
szkolnego. Podał ile otrzymali na wyposażenie stołówek.
Szkoła Tchórzew – nie poinformowano o konieczności obudowy kaloryferów.
Szkoła w Borkach – przedszkole liczy 50 dzieci, sale wymagają lepszego oświetlenia,
stare regały i książki w bibliotece.
Szkoła w Woli Osowińskiej – dyrektorka nie powiedziała, że posadzili drzewka i
krzewy koło szkoły.
Szkoła w Krasewie – odczytał pismo ze szkoły w Krasewie – potrzeby na rok przyszły
– zał. do protokołu.
Komisja stwierdza, że placówki szkolne na terenie gminy są przygotowane do
nowego roku szkolnego.
Pan R. Stępniewski – w dniu 22 czerwca poinformował, że należy wymienić
zewnętrzne parapety i Sanepid dał zalecenia obudowy kaloryferów – nie zostało to
wykonane gdyż nie ma na to pieniędzy.
Pan Rogoza – przy jego liście życzeń ma najstarszy budynek w gminie, niech każdy
pilnuje swojej szkoły. Szkoła w Tchórzewie jest o 200 tys droższa niż Krasew.
Powinny być zainstalowane solary i oczyszczalnia przydomowa ścieków (szkoły
samorządowe mają zainstalowane). Przygotowanie stanowiska dla dziecka
niepełnosprawnego, gdy będzie to kosztować kilkanaście tysięcy to nie wykona.
Pani Skwara – kwestią naglącą jest stanowisko dla dziecka niepełnosprawnego. W
poniedziałek Pani rehabilitantka prześle mi jakie warunki musi spełnić stanowisko
6 nauczania dla tego ucznia. Wstępnie może się okazać, że będzie to kwota ponad 10
tys zł na co nie będzie szkoły stać.
Pani A. Dutkowska – była przew. Komitetu zbierającego pieniądze dla Kingi Witek.
Na zabieg przekazano 12 tys a pozostałe pieniądze z zebranych 24 tys przekazane
zostały rodzicom.
Pani Kucio – nie zabiegała by dostać autobus dla szkoły. Stara się dbać o autobus,
są robione przeglądy i drobne naprawy. Normy zużycia paliwa – staramy się
oszczędzać kursy. Autobusy są wynajmowane na polecenie Wójta. Nie miała
sygnałów o przekraczaniu norm.
Pan Pawelec – rozmawiał z kierowcami autobusów. Należy wymienić akumulatory i
naprawić oświetlenie. W sprawie norm zużycia paliwa dowie się i udzieli odpowiedzi.
Wójt – normy zużycia można komisyjnie zmierzyć.
Przew. Rady- każda z placówek jest przygotowana. Zastanawia mizeria finansowa
szkół. Brak jest informacji o zagrożeniu o przekroczeniu finansowym.
Wójt – należy się zastanowić, czy dobrą sprawą było rozwiązanie SZAO.
Pani Kucio – początki były trudne a obecnie wygląda to coraz lepiej. Panie z byłego
SZAO sobie radzą.
Pani Sekretarz – dyrektorzy mają kontakt z byłymi pracownicami SZAO. Są to panie
zajmujące się obsługą finansową. Brak jest pracownika, który zajął by się sprawami
oświatowymi i organizacyjnymi. Jest nabór na to stanowisko na ¼ etatu.
Pan Rogoza – obsługa księgowa powinna być też dla małych szkół. Nie ma
przepływu informacji o np. zatrudnieniu w innych szkołach anglistów, nauczycieli WF
czy muzyki.
Przew. Rady – projekt uchwały w sprawie zwolnienia na rok szkolny z tygodniowym
wymiarem godzin nauczania (3 godz) dla dyr. z ZPO Borki, omówmy go teraz
korzystając z obecności dyrektora.
Wójt – zacytował art. 36 Karty Nauczyciela – kompetencja należy do organu
prowadzącego szkoły. Pan Pawelec zwrócił się o zwolnienie z pensum. Szkoła w
Borkach jest dużą szkolą i przez pierwszy rok pracy, stwierdza zasadność podjęcia
uchwały.
Pan Pawelec – nie ucieka od tych godzin. Zabierałby nauczycielom godziny, które
zostały już rozdysponowane.
Przew. Rady – w Borkach jest dużo oddziałów szkolnych. Czy planuje powołanie
zastępcy dyrektora?
Odp. Pan Pawelec – tak zamierza zatrudnić z-cę dyrektora.
Pan R. Stępniewski – ma 10 godz. pensum i ¾ etatu sekretarki, to też prosi o
zmniejszenie godzin nauczania.
r. Sokół – ile ma Pani Dyr. z ZPO w Woli Osowińskiej pensum?
Odp. Pani Kucio – ma 3 godz. pensum tygodniowo i nie zamierza z tego rezygnować.
Ad. 9 Ocena gospodarowania mieniem komunalnym gminy.
Przew. Rady – informacja została wysłana radnym.
Czy Pan Głuszczak chciałby coś dodać?
Odp. – nie, jak będą pytania to odpowie na nie.
Ad. 10 Dyskusja
7 Przew. Rady – w punkcie 15 jest zapisana umowa dzierżawy z Panem Trojakiem,
gdzie leży ta działka i zakup działki na boisku w Starej Wsi.
Pan Głuszczak – udzielił odpowiedzi, gdzie leży działka wydzierżawiona dla Pana
Trojaka i o zakupie części boiska z budynkiem socjalnym na boisku w Starej Wsi,
gdyż stan prawny był tam jeszcze nie uregulowany.
Pytań więcej nie było.
Ad. 11 Działalność gospodarcza na terenie gminy.
Pani Kryjak – pracownik UG – odczytała informację z działalności gospodarczej na
terenie gminy – w załączeniu do protokołu.
Ad. 12 Dyskusja
Przew. Rady – w KRUS jest jedna zasada, ponad 1 ha i 3 lata ubezpieczenia w
KRUS i taka osoba może zostać dalej ubezpieczona.
Ad. 13 Przyjęcie uchwał Rady Gminy.
1/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, odczytała wraz z
załącznikami Pani Skarbnik Gminy.
W międzyczasie doszły 2 zmiany: wykonanie drogi bocznej od Jana Pawła II w
Borkach – koszt 15 tys i zwiększenie na remonty dróg o 17 tys.
r. Bernacki – Komisja budżetowa zajmowała się projektem uchwały o zmianach i
popiera projekt.
Uchwała Nr IX/39/2015 – przyjęta została 15 głosami – jednogłośnie.
2/ projekt w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o
kandydatach zgłoszonych na ławników sądowych.
Przew. Rady – wyjaśnił zasady powołania ławników.
W skład Zespołu wybrano:
Panią E. Obroślak,
Panią K. Bober,
Pana A. Niewęgłowski,
Pana R. Stępniak
Uchwała Nr IX/40/2015 – przyjęta została 15 głosami – jednogłośnie.
3/ projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Starej Wsi będącej
własnością gminy Borki.
Wójt – jest to budynek po byłej szkole w Starej Wsi. Dzierżawca Pan Bober popadł w
tarapaty finansowe i nie służy już jako dom weselny, zawiesił swoją działalność.
Umowa dzierżawy nie jest rozwiązana . Po rozmowie z Panem Boberem i zebraniu
wiejskim postanowiono sprzedać budynek.
Oferta jest na 798 tys, wartość początkowa – 256 tys i jest to udział gminy, a nakład
finansowy Pana Bobera – 542 tys.
Rada Sołecka w Starej Wsi jest by sprzedać za rozsądną cenę.
Pan Bober zalega z dużą sumą pieniędzy dla gminy za dzierżawę i podatki.
r. Bober – jeżeli nie znalazłby się nabywca i przejęło by to Stowarzyszenie to czy
musielibyśmy zwracać 542 tys Panu Boberowi.
Odp. Wójta – niekoniecznie, jest umowa dzierżawy. Interes gminy powinien być
zapewniony.
Pani Sekretarz – budynek jest w takim stanie, że trzeba ponieść duże nakłady –
8 Zagrzybione ściany, przeciekający dach, okna do wymiany. Wg. jej oceny szkoda
takiego budynku na sprzedaż – przydałby się dla gminy.
r. Bernacki – Komisja Budżetowa jest za sprzedażą tego budynku.
Uchwała Nr IX/41/2015 – przyjęta została 15 głosami – jednogłośnie.
4/ projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Borkach.
Wójt – uchwała wynika z tego, że doszli do wniosku by zasiłki przeszły do GOPS od
1 stycznia 2016 r.
Przew. Rady – zadania wydawania zasiłków są w regulaminie UG.
Wójt – sprawy zasiłków powinny być w GOPS a w regulaminie UG musieliśmy to
ująć bo dotychczas urząd prowadzi te sprawy.
Uchwała Nr IX/42/2015 – przyjęta 14 głosami, przy 1 wstrzymującym się.
5/ projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
w Borkach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
Uchwała Nr IX/43/2015 – przyjęta została 15 głosami – jednogłośnie.
6/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz
z udziałami w nieruchomości i przynależnymi pomieszczeniami w budynkach w Woli
Osowińskiej.
r. Kot – poprosił sołtysa o zwołanie w dniu wczorajszym zebrania wiejskiego w Woli
Osowińskiej by dowiedzieć się jaka jest opinia mieszkańców.
Na zebraniu było 63 mieszkańców i lokatorzy chcą ten budynek kupić za cenę
określoną w wycenie. Z mieszkańców część było za tym by nie sprzedawać a
większość by sprzedać ale za wyższą cenę.
Wójt – jest to tylko opinia 63 mieszkańców.
Pani Dutkowska – sołtys w Woli Osowińskiej zadał pytanie, czy sprzedawać czy nie
sprzedawać.
Pan Siudaj sołtys wsi Wola Osowińska – w Woli Osowińskiej większość jest za
sprzedażą lecz nie za takie pieniądze. Padła propozycja by powołać nowego
rzeczoznawcę.
Pani L. Bącik – nieprawdą jest, że chodziła po domach, lecz rozmawiali we własnym
gronie. Lokatorzy remontowali budynek. Jeżeli ten budynek zostanie sprzedany to
nie będzie ośrodka zdrowia w Woli Osowińskiej. To były mieszkania służbowe, dla
lekarza i pielęgniarek. Ten budynek był postawiony społecznie.
Pani Dutkowska – w całej Polsce są sprzedawane mieszkania komunalne. Pani
Bącik nie zna przepisów.
r. Cieślak – to co mu wiadomo, to pieniądze za sprzedaż budynku pozostaną w Woli
Osowińskiej.
Przew. Rady – gdyby się zdarzyło, że Pani Lipko by odeszła to mieszkanie dla
nowego lekarza było by zachętą do podjęcia pracy.
Pani Rudnik – prac. UG – w tym budynku 40 lat nic nie było robione. Dach
przecieka, ściany nie są ocieplone. Więcej trzeba włożyć niż wynosi wartość
budynku.
Przew. Rady – wycena z 2013 r. bez działki jest taka sama jak obecnie z działką.
9 Wójt – cena była taka sama z gruntem jak i bez gruntu.
Pani L. Bącik – wczoraj na zebraniu lokatorzy twierdzili, że ponosili koszty remontów
i płacili koszty. Gdy lokatorzy skończyli pracę to powinni opuścić mieszkanie.
Pani Dutkowska – ceny powinny być nie według wyceny rzeczoznawcy lecz z
wolnego rynku.
r. Bernacki – przed zebraniem Komisja Budżetowa przyjęła projekt uchwały o
sprzedaży 5 głosami przy 1 wstrzymującym się.
Pani Dutkowska – z przeprowadzanych rozmów z mieszkańcami, twierdzili, że są za
sprzedażą.
r. Bober – czy nie możemy puścić ceny na wolny rynek, czy wyłącznie za wyceną
rzeczoznawcy majątkowego. Interesy lokatorów są za wyceną i z prawem
pierwokupu.
r. Sokół – ciężko w tej sprawie zdecydować. Należało by uwzględnić nakłady
lokatorów. My możemy podjąć błędną decyzję. Nie ma możliwości zastosować cen
wolnorynkowych. Jeżeli nie sprzedamy, gmina musi ponieść koszty.
Pani Sekretarz – jaki szpital zapewnia dzisiaj mieszkania lekarzom. Nie ma obecnie
takiego prawa by zapewnić lekarzowi mieszkanie.
Uchwała Nr IX/44/2015 – przyjęta została 12 głosami, przy 2 przeciwnych i 1
wstrzymującym się.
7/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność gminy Borki.
r. Bernacki – Komisja Budżetowa jednogłośnie opowiedziała się za sprzedażą.
Uchwała Nr IX/45/2015 – przyjęta została 15 głosami – jednogłośnie.
Ad. 14 Sprawy bieżące Rady Gminy
r. Sokół – ostatnio był pożar w Osownie. Samochód strażacki z OSP Osowno nie
mógł wyjechać. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Komendant Straży
Pożarnej powinien dokonać przeglądów samochodów.
- hydranty - powinny być oznakowane i sprawdzony stan techniczny.
- konserwacja rowów – obecnie jest sucho i można to zrobić i słyszy, że jest
wykonawca, który poczeka na pieniądze.
- prosił by wysłać pismo do kół łowieckich, by w większym stopniu zainteresowały się
odstrzałem dzików i pilnowały dużych upraw kukurydzy.
Wójt – przegląd sprzętu jest robiony przez Państwową Straż Pożarną, a strażacy są
szkoleni.
- hydranty – Kierownik ZGK dostał polecenie dokonać przeglądów i naprawy
hydrantów.
- rzeki i wały – jest wysłane pismo
o wykonanie konserwacji urządzeń
podstawowych do WZMiUW w Lublinie.
Ad. 15 Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów
Przew. Rady – jak obecnie jest z zatrudnieniem kierowców-mechaników w OSP.
Słyszał, że nie jest jednolicie, niektórzy są zatrudnieni na ¼ etatu inni na zlecenie lub
nie mają żadnej umowy.
10 Wójt – jest to obecnie stan przejściowy. Docelowo zatrudniać będziemy na cały etat
w Borkach a w pozostałych OSP na umowę zlecenie a nie na ¼ etatu, gdyż
pochłaniało to ¾ pieniędzy na straż a brakowało na zakup sprzętu.
r. Witek – zwrócił się do Wójta by kierownicy jednostek podporządkowanych brali
udział w posiedzeniach Komisji RG, nawet gdy są na urlopach.
r. Sokół – ma pytanie do Pana Wójta – ile razy będzie się pytał o oświetlenie drogi
„Zastodolnej” w Osownie.
- rozdział środków na remonty dróg, Komisja rozdzieliła środki na wszystkie wsie,
lecz niektóre wsie nic nie otrzymały.
Wójt – środki są za małe i wszystkiego nie zrobimy. Proponuje zwiększyć środki na
remonty dróg.
Pan Król – sołtys wsi Wrzosów – jako przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej
kończy wprowadzać nazwiska i powierzchnię do programu komputerowego.
Dotychczas funkcjonowało to na 2 osobach (Rolak i Ciężka).
Baza była nie ścisła – jedna osoba otrzymywała kilka nakazów.
Był w Ulanie i rozmawiał z wykonawcą, że wykona w pierwszej kolejności
konserwację rowu „Kacapskiego” w Krasewie, lecz musi być sporządzona umowa na
wykonanie. Na początku września konserwacja rowów ruszy.
Zaprosił też na festyn rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie we Wrzosowie.
Przew. Rady – poruszył sprawę stawów Borkowskich. Na spotkaniu z
przedstawicielami ochrony środowiska, obecni właściciele twierdzili, że kupili stawy
jako użytek rolny. Gdy zostało przeklasyfikowane, dlaczego gmina nic o tym nie wie.
Wójt nie wydawał decyzji.
- pytania o solary wykonane przez firmę RAPID – czy miasto Radzyń ogłosiło
przetarg na dokończenie wykonania?
- wykonanie ulic Lubelskiej i Jaśminowej w Borkach, kiedy będzie wiadomo o
terminie wykonania.
Pani Rudnik – prac. UG – w Starostwie w Radzyniu Podlaskim. Powiedzieli, że w
przeciągu 3 tygodni wydadzą decyzję na wykonanie tych ulic.
- odnośnie stawów – obecnie jest w dokumentach w Starostwie, że są to stawy be
zalania wodą. Skończyło się pozwolenie wodno prawne.
Obecnie mamy wystąpić o zniszczenie urządzeń nawadniających łąki w kierunku
Starej Wsi.
r. Bober – pytała o użytkowników pustostanów we Wrzosowie. Gdy ktoś płaci
podatek za tę posesje to powinien je posprzątać.
Pan Król – sołtys wsi Wrzosów – czy ruszyła sprawa odnotowanego nielegalnego
poboru wody we Wrzosowie z hydrantu.
Pan Michalski – sołtys wsi Tchórzew-Kol. – w imieniu wszystkich sołtysów
obecnych na sesji poinformował Wójta, że nie podoba się im ustawienia siedzeń na
obradach sesji.
Wójt – dzisiejsze ustawienie stołów i siedzeń jest ustawieniem eksperymentalnym.
Pomyślimy o wstawieniu małych stolików dla sołtysów.
r. Bernacki – dopomina się o równiarkę na drogę w Olszewnicy, dopomina się o to
od wiosny.
11 Przew. Rady – przypomniał pismo Pana Chudka w którym dopomina się rozliczenia
brakującej kwoty 3,5 tys zł z funduszu sołeckiego wsi Tchórzew-Kolonia.
Odp. Pani Sekretarz – od Pani Skarbnik dostała wyliczenie jak pieniądze zostały
rozdysponowane – Nie ma żadnej nie rozliczonej sumy 3,5 tys zł., fundusz sołecki
został w całości rozliczony.
r. Witek – pieniądze z funduszu o których niefortunnie wypowiedział się sołtys na
zebraniu wiejskim, poszły na 2 składy kamienia na drogę pod lasem.
Sołtys nie powinien mówić na zebraniu, że nie wie na co poszło z funduszu
sołeckiego 3,5 tys zł.
Ad. 16 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Przew. Rady – czy są uwagi do wyłożonych protokołów z VII i VIII nadzwyczajnej
sesji. Nie widzę.
Kto jest za przyjęciem protokołów.
Za przyjęciem było 15 radnych – jednogłośnie.
Ad. 17 Zakończenie posiedzenia
Przew. Rady – poinformował, że porządek obrad IX sesji został wyczerpany.
Wypowiedział formułę „zamykam obrady IX sesji Rady Gminy Borki”
Protokółował
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Stępniak
Andrzej Chojnacki
12