Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka

Transkrypt

Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
60.25 [km2]
Z13 Libuszanka
Prawostronny dopływ Ropy; Długość: 21.5 km; Śr. spadek zlewni: 5.5°
Województwo
małopolskie
Powiat
Gmina
Powierzchnia zlewni
w gminie [km2]
% pow. zlewni na
obszarze gminy
gorlicki
Biecz
Gorlice
Lipinki
Sękowa
11.34
0.87
37.85
10.19
18.82%
1.44%
62.82%
16.92%
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Klasy użytkowania
Powierzchnia [km2]
% powierzchni zlewni
lasy
14.14
23.47%
tereny komunikacyjne
0.25
0.41%
tereny przemysłowe
0.00
0.00%
użytki rolne
40.95
67.98%
woda
0.84
1.39%
zabudowa mieszkaniowa
4.07
6.75%
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Obszary chronione, Natura 2000
Obszar
Oznaczenie obszaru
Obszary Specjalnej Ochrony Beskid Niski
PLB180002
Specjalne Obszary Ochrony Bednarka
PLH120033
Specjalne Obszary Ochrony Wisłoka z dopływami
PLH180052
Specjalne Obszary Ochrony Ostoja Magurska
PLH180001
Magurski Park Narodowy
-
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
1. Historyczne zagrożenie powodziowe
- ankietyzacja
- raporty
- znaki wielkiej wody
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Obszary zalewane w przeszłości wskazane przez jednostki
administracyjne
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
W przeszłości na terenie jednostki zadaniowej wystąpiły następujące powodzie historyczne:











1997-2010: wezbrania Libuszanki na terenie gminy Lipinki spowodowało liczne straty: zniszczenie dróg i mostów, uszkodzenie
kanalizacji sanitarnej, podtopionych ok. 60 budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także budynki użyteczności publicznej.
Dodatkowo na terenie gminy Lipinki szkody spowodowały także dopływy Libuszanki: Krygiowianka – zniszczenia dróg, przepustów,
budynków (38), zalanie cmentarza, sieci kanalizacyjnej, pompowni ścieków; Świniarki – podtopienie 29 budynków mieszkalnych i
gospodarczych, zniszczone drogi i przepusty, uszkodzenia tłoczni ropy naftowej i oczyszczalni ścieków; Ferdel – zniszczone drogi,
mosty oraz podtopione budynki; Wójtowianka – podtopione 26 budynki mieszkalne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej,
zniszczone drogi, przepusty, uszkodzona przepompownia i sieć kanalizacyjna. Suma wartości strat na terenie gminy Lipinki w latach
2006-2010 wyniosła: 3,1 mln zł.
1997: wezbranie Libuszanki na terenie gminy Biecz.
2001: wezbranie Libuszanki na terenie gminy Biecz - uszkodzenie dróg i obiektów komunalnych.
2004: wezbranie Libuszanki na terenie gminy Biecz - uszkodzenie dróg i obiektów komunalnych.
2006: wezbranie Libuszanki na terenie gminy Biecz - uszkodzenie dróg i obiektów komunalnych.
2007: w gminie Sękowa dopływ Libuszanki - Męcianka spowodował zniszczenia dróg i budynków.
2008: zagrożenie powodziowe na terenie gminy Sękowa – zniszczenie dróg i koryta rzeki, oraz podtopienie przez dopływy Libuszanki –
Wapieniankę i Męciankę budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej.
2009: wezbranie Libuszanki na terenie gminy Biecz - uszkodzenie dróg i obiektów komunalnych. W gminie Sękowa dopływ Męcianka
spowodował zniszczenia dróg i budynków.
2010: wezbranie Libuszanki na terenie gminy Biecz - podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych, uszkodzenia dróg i
obiektów komunalnych.
W gminie Sękowa dopływ Męcianka spowodował zniszczenia dróg i budynków.
Wezbranie Libuszanki i jej dopływu Lipianki na terenie powiatu gorlickiego – zniszczenie drogi nr 1489K (wartość strat: 250 tys. zł).
2011: w gminie Sękowa dopływ Męcianka spowodował zniszczenia dróg i budynków.
Wezbranie na terenie powiatu gorlickiego – uszkodzenie mostów (wartość strat: 110 tys. zł).
2012 i 2013: w gminie Sękowa dopływ Męcianka spowodował zniszczenia dróg i budynków.
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
2. Dodatkowe pomiary geodezyjne
- typowane na podstawie wartości szkód, poziomu strat,
ankiet
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
N A Z W A C IE K U
D ŁU G O ŚĆ
KM
U W AGI
W ó jt o w ic z a n k a
6 ,0 1
0+000 – 6+007
-
D o p ły w z K r y g a
2 ,9 3
0+000 – 2+927
-
K r y g o w ia n k a
2 ,7 7
0+000 – 2+774
-
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Przykładowa dokumentacja geodezyjna
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
3. Modelowanie hydrologiczne
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
NAZWA CIEKU
Wójtowiczanka
Dopływ z Kryga
Krygowianka
NAZWA ZLEWNI
CZĄSTKOWEJ
Wójtowiczanka
do góra
Wójtowiczanka
od góra do
Wójtowianka
Wójtowiczanka Wójtowianka
Wójtowiczanka
od Wójtowianka
do ujście
Wójtowiczanka dopływ 1
Wójtowiczanka dopływ 2
Dopływ z Kryga
do góra
Dopływ z Kryga
od góra do
ujście
Dopływ z Kryga dopływ
Krygowianka do
góra
Krygowianka od
góra do ujście
MAKSYMALNA
DŁUGOŚĆ
ZLEWNI [KM]
SPADEK
ZLEWNI
[%]
CZAS
OPÓŹNIENIA
68.61
1.15
16.00
19.10
1.86
81.26
2.82
7.48
39.70
R_Woj_03
0.96
77.65
2.29
9.39
33.55
R_Woj_04
5.48
78.17
5.66
5.24
91.19
R_Woj_05
0.94
85.11
2.04
11.92
21.33
R_Woj_06
0.98
76.44
2.16
7.92
36.14
R_DKr_01
1.57
72.94
3.01
16.91
35.64
R_DKr_02
2.34
80.52
3.31
4.05
62.79
R_DKr_03
2.83
86.49
4.19
9.73
39.98
R_Kry_01
1.33
75.52
2.42
15.68
28.89
R_Kry_02
3.20
82.62
4.80
6.36
63.02
ID ZLEWNI
CZĄSTKOWEJ
POWIERZCHNIA
2
[KM ]
CN
R_Woj_01
0.43
R_Woj_02
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
[MIN.]
N A Z W A C IE K U
N A ZW A Z LEW N I
ID Z L E W N I
Q M AX
Q M AX
C ZĄ STK O W EJ
C ZĄ STK O W EJ
P = 0 ,2 %
P= 1%
R _ W o j_ 0 1
1 .0 0 1
0 .7 1 0
R _ W o j_ 0 2
5 .6 5 9
4 .1 7 3
R _ W o j_ 0 3
2 .8 3
2 .0 7 6
R _ W o j_ 0 4
1 3 .1 9 0
9 .6 7 5
R _ W o j_ 0 5
3 .4 5 5
2 .6 2 7
R _ W o j_ 0 6
2 .7 3 4
1 .9 9 0
R _D K r_0 1
3 .8 9 2
2 .7 7 8
R _D K r_0 2
6 .3 9 9
4 .7 4 6
R _D K r_0 3
1 0 .1 3 1
7 .7 4 7
R _K ry _0 1
3 .7 2 8
2 .7 0 7
R _K ry _0 2
9 .3 2 9
7 .0 1 4
W ó jt o w ic z a n k a d o
gó ra
W ó jt o w ic z a n k a o d
g ó r a d o W ó jt o w ia n k a
W ó jt o w ic z a n k a W ó jt o w ic z a n k a
W ó jt o w ia n k a
W ó jt o w ic z a n k a o d
W ó jt o w ia n k a d o u jś c ie
W ó jt o w ic z a n k a d o p ły w 1
W ó jt o w ic z a n k a d o p ły w 2
D o p ły w z K r y g a d o
gó ra
D o p ły w z K r y g a
D o p ły w z K r y g a o d
g ó r a d o u jś c ie
D o p ły w z K r y g a d o p ły w
K r y g o w ia n k a d o g ó r a
K r y g o w ia n k a
K r y g o w ia n k a o d g ó r a
d o u jś c ie
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
4. Modelowanie hydrauliczne W0
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Granica zalewu dla prawdopodobieństwa
przewyższenia p=1% (W0) dla jednostki
zadaniowej Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
5. Statystyki strat i zagrożenia W0
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
WARIANT W0
Powierzchnia strefy zalewowej [km2]
Powierzchnia lasów w strefie
zalewowej [km2]
Powierzchnia terenów
komunikacyjnych w strefie zalewowej [km2]
Powierzchnia terenów zabudowy
mieszkaniowej w strefie zalewowej [km2]
Powierzchnia użytków rolnych w strefie
zalewowej [km2]
Powierzchnia terenów przemysłowych
w strefie zalewowej [km2]
Powierzchnia terenów rekreacyjnowypoczynkowych w strefie
zalewowej [km2]
Powierzchnia wody w strefie
zalewowej [km2]
Powierzchnia pozostałych obszarów
w strefie zalewowej [km2]
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Q1%
0.89
Q0,2%
1.29
0.25
0.30
0.01
0.02
0.05
0.10
0.55
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.03
0.01
0.01
WARIANT W0
Liczba zagrożonych budynków
mieszkalnych w strefie [szt.] <= 0,5 m
Liczba zagrożonych budynków
mieszkalnych w strefie [szt.] > 0,5 m
Liczba zagrożonych budynków
gospodarczych w strefie [szt.] <= 0,5 m
Liczba zagrożonych budynków
gospodarczych w strefie [szt.] > 0,5 m
Liczba zagrożonych budynków
przemysłowych w strefie [szt.] <= 0,5 m
Liczba zagrożonych budynków
przemysłowych w strefie [szt.] > 0,5 m
Liczba zagrożonych budynków
użyteczności publicznej w strefie [szt.]
<= 0,5 m
Liczba zagrożonych budynków
użyteczności publicznej w strefie [szt.]
> 0,5 m
Powierzchnia cmentarzy w strefie
zalewowej [km2]
Długość dróg w strefie zalewowej [km]
Długość linii kolejowych w strefie
zalewowej [km]
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Q1%
Q0,2%
10
17
12
28
18
24
7
23
-
-
-
-
2
2
-
1
0.02
0.00
3.40
4.89
4.22
0.00
WARIANT W0
Liczba zagrożonych mieszkańców w
strefie zalewowej ogółem [szt.]
Liczba zagrożonych mieszkańców w
strefie zalewowej [szt.] <= 0,5 m
Liczba zagrożonych mieszkańców w
strefie zalewowej [szt.] > 0,5 m
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Q1%
Q0,2%
93
192
42
72
51
119
HOT SPOTS
Miejsca najbardziej zagrożone dla p=1%
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
OBSZAR ZAGROŻONY POWODZIĄ P=1%
OPIS ZAGROŻENIA
Gmina Biecz, msc. Korczyna: zagrożone
7 budynków mieszkalnych, 8 budynków
gospodarczych
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
OBSZAR ZAGROŻONY POWODZIĄ P=1%
OPIS ZAGROŻENIA
Gmina Biecz, msc. Libusza: zagrożone
10 budynków mieszkalnych, 2 budynki
użyteczności publicznej, 9 budynków
gospodarczych
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
4. Analizy wariantowe
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Założenia:
W0
stan istniejący ochrony przeciwpowodziowej
WI
stan obejmujący wszystkie zadania figurujące w wymienionych wcześniej
programach i koncepcjach
WII (IIA, IIB, i ew. IIC)
stan obejmujący „autorski” pakiet zadań zaproponowanych przez
Wykonawcę analizy, bazujący na ocenie istniejącego stanu ochrony
przeciwpowodziowej i stanowiący jednocześnie uszczegółowienie lub
modyfikację działań zaproponowanych w opracowanych do tej pory
programach i koncepcjach.
WL
przeniesienia
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Rozpatrywane warianty:
Wariant I
Libuszanka:
Wał przeciwpowodziowy lewobrzeżny na
odcinku od km 0 +000 do km 3 + 000,
prawobrzeżny na odcinku od 2 + 200 do
3 + 200
Wójtowiczanka:
Fragment obwałowania obustronnego
na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 100
Dopływ z Kryga:
brak działań
Krygowianka:
brak działań
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Porównanie statystyk dla WI i W0
W0
WI
Powierzchnia strefy zalewowej [km2]
0.89
0.70
Powierzchnia lasów w strefie zalewowej [km2]
0.25
0.25
Powierzchnia terenów komunikacyjnych w strefie zalewowej [km2]
0.01
0.01
Powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej w strefie zalewowej [km2]
0.05
0.02
Powierzchnia użytków rolnych w strefie zalewowej [km2]
0.55
0.40
Powierzchnia wody w strefie zalewowej [km2]
0.02
0.02
Powierzchnia pozostałych obszarów w strefie zalewowej [km2]
0.01
0.00
Liczba zagrożonych budynków mieszkalnych w strefie [szt.] <= 0,5 m
10
4
Liczba zagrożonych budynków mieszkalnych w strefie [szt.] > 0,5 m
12
4
Liczba zagrożonych budynków gospodarczych w strefie [szt.] <= 0,5 m
18
6
Liczba zagrożonych budynków gospodarczych w strefie [szt.] > 0,5 m
7
3
Liczba zagrożonych budynków użyteczności publicznej w strefie [szt.]
2
0
Długość dróg w strefie zalewowej [km]
3.20
2.34
Długość linii kolejowych w strefie zalewowej [km]
4.22
0.00
Liczba zagrożonych mieszkańców w strefie zalewowej ogółem [szt.]
93
33
Liczba zagrożonych mieszkańców w strefie zalewowej [szt.] <= 0,5 m
42
16
Liczba zagrożonych mieszkańców w strefie zalewowej [szt.] > 0,5 m
51
17
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
HOT SPOTS
Miejsca najbardziej zagrożone dla p=1%,
po wprowadzeniu działań z WI
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
OBSZAR ZAGROŻONY POWODZIĄ P=1%
OPIS ZAGROŻENIA
Gmina Biecz: chronione budynki
mieszkalne i gospodarcze
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
OBSZAR ZAGROŻONY POWODZIĄ P=1%
OPIS ZAGROŻENIA
Gmina Biecz: chronione 10 budynków
mieszkalnych, 2 budynki użyteczności
publicznej, budynki gospodarcze
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
rozpatrywany Wariant WI
Koszt budowy obwałowania:
Wg. „Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych…”
koszt obwałowania wysokości 1 m
1752 PLN/mb ( 389 PLN/m3 )
koszt obwałowania wysokości 2 m
2863 PLN/mb ( 204 PLN/m3 )
4.7 km obwałowania:
Koszt obwałowania obliczony wg metodyki: 11,25 mln zł
Dodatkowo mimo wszystko koszty przeniesienia i wysiedlenia!
Koszt wariantu WI > Koszt wariantu przesiedleniowego WL
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
WI = WII
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Wariant WL
Budynki
mieszkalne
Budynki
gospodarcze
Budynki
przemysłowe
Budynki
użyteczności
publicznej
Liczba budynków do
wysiedlenia
12
7
0
0
Liczba budynków,
które należy tylko
zabezpieczyć
10
18
0
2
NAZWA ZLEWNI
Koszt wysiedlenia
=1,2* (12*300.000,00 + 7*50.000,00 + 0*700.000,00) =
4.740.000,00 zł
Koszt zabezpieczenia
=0,05*(10*300.000,00 + 18*50.000,00 + 2*700.000,00)=
2.650.000,00 zł
Koszt całkowity
7.390.000,00 zł
koszt bud. mieszkalnego – 300.000,00 zł
koszt bud. gospodarczego – 50.000,00 zł
koszt budynków przemysłowych, użyteczności publicznych - ???
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
→ przyjęto – 700.000,00 zł
Identyfikacja zalewanych budynków
przemysłowych i użyteczności publicznej
w celu wyceny
Jednostka zadaniowa: Z13 Libuszanka
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015
Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki – Z13 Libuszanka
Gorlice, 09.04.2015

Podobne dokumenty