pochylnia dla niepełnosprawnych

Komentarze

Transkrypt

pochylnia dla niepełnosprawnych
Kosztorys inwestorski
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budowa: Konin
Obiekt lub rodzaj robót: budowlane
Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego
Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
Data opracowania:
2014-10-07
PWSZ Podjazd zewnętrzny
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0004E255)
strona nr:
2
Przedmiar robót
<-NR->
<-PODST->
Nr
Podstawa
Kosztorys
<-OPIS->
<-JEDN->
Opis robót
Jm
<-ILOSC->
Ilość
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Element
Roboty rozbiórkowe
KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilości robót:
3,00*8,30
24,900000
RAZEM:
24,900000 m2
KNR 404/306/1 Rozebranie schodów żelbetowych
Wyliczenie ilości robót:
4,00*6,08*0,25
6,080000
RAZEM:
6,080000 m3
KNR 404/1106/1 Wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1˙km bloków i brył, o ciężarze do 50˙kg
Wyliczenie ilości robót:
6,08*2,2+24,90*0,08*2,2
17,758400
RAZEM:
17,758400 t
KNR 404/1106/3 Wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1˙km bloków i brył, dodatek za każdy dalszy 1˙km odległości ponad 1˙km
t
Element
Podjazd
KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
24,90*0,20
4,980000
RAZEM:
4,980000 m3
KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
(1)
Wyliczenie ilości robót:
0,10*0,30*(8,03+6,30+6,41+2,64)
0,701400
RAZEM:
0,701400 m3
KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilości robót:
0,80*0,25*(8,03+6,30+6,41+2,64)
4,676000
((0,73+0,40)/2)*0,25*(8,03+6,30)
2,024113
(2,64+1,40)*0,40*0,25
0,404000
6,41*0,25*((0,40+0,10)/2)
0,400625
RAZEM:
7,504738 m3
KNRW
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria I - rapówka
202/803/1
Wyliczenie ilości robót:
0,80*2*(8,03+6,30+6,41+2,64)
37,408000
((0,73+0,40)/2)*2*(8,03+6,30)
16,192900
(2,64+1,40)*0,40*2
3,232000
6,41*2*((0,40+0,10)/2)
3,205000
RAZEM:
60,037900 m2
KNRW
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa
202/603/9
m2
KNRW
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek
202/603/10
za każdą następną warstwę
m2
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
20˙cm
Wyliczenie ilości robót:
1,20*4,66+6,41*1,20+1,50*2,64
17,244000
RAZEM:
17,244000 m2
KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po
zagęszczeniu˙10˙cm
m2
KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia m2
KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem
m2
NNRNKB
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, ubijanie mechaniczne
231/511/3 (4)
m2
KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilości robót:
((0,73+0,40)/2)*2*(8,03+6,30)+(8,03+6,30)*0,25
19,775400
(2,64+1,40)*0,40*2+(2,64+1,40)*0,25
4,242000
6,41*2*((0,40+0,10)/2)+6,41*0,25
4,807500
RAZEM:
28,824900 m2
24,900
6,080
17,758
17,758
4,980
0,701
7,505
60,038
60,038
60,038
17,244
17,244
17,244
17,244
17,244
28,825
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PWSZ Podjazd zewnętrzny
<-NR->
<-PODST->
Nr
Podstawa
KNR 23/931/2
(1)
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0004E255)
strona nr:
3
<-OPIS->
<-JEDN->
Opis robót
Jm
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
mieszanka Atlas DR-20
m2
Balustrady z pochwytem stalowym
<-ILOSC->
Ilość
28,825
KNRW
202/1209/1
Wyliczenie ilości robót:
8,03+2,88+6,41+4,66*2+1,50
RAZEM:
28,140000
28,140000 m
28,140
Element
Schody
KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilości robót:
1,85*0,25*6,08
2,812000
RAZEM:
2,812000
KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:
6,08*5
30,400000
RAZEM:
30,400000
KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po
zagęszczeniu˙10˙cm
KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia
KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem
NNRNKB
Wykonanie stopni z kostki brukowej
231/511/3 (4)
Wyliczenie ilości robót:
4,50*5,73
25,785000
RAZEM:
25,785000
KNRW
Balustrady z pochwytem stalowym
202/1209/1
Wyliczenie ilości robót:
2,27+0,90
3,170000
RAZEM:
3,170000
m3
2,812
m
30,400
m2
m2
m2
25,785
25,785
25,785
m2
25,785
m
3,170
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PWSZ Podjazd zewnętrzny
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0004E255)
strona nr:
4
Kosztorys inwestorski
<-NR->
<-PODST->
Nr
<-OPIS->
Podstawa
<-JEDN->
Opis robót
Kosztorys
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Element
KNR 231/807/1
Roboty rozbiórkowe
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem
KNR 404/306/1 Rozebranie schodów żelbetowych
KNR 404/1106/1 Wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1˙km bloków i brył, o ciężarze do 50˙kg
KNR 404/1106/3 Wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1˙km bloków i brył, dodatek za każdy dalszy 1˙km
odległości ponad 1˙km
Krotność=7
Element
Podjazd
KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km,
kategoria gruntu III
KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
(1)
zwykły
KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
KNRW
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria I - rapówka
202/803/1
KNRW
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,
202/603/9
roztwór asfaltowy, 1˙warstwa
KNRW
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,
202/603/10
roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na głębokości 20˙cm
KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za
każdy 1˙cm zagęszczenia
KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem
NNRNKB
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm,
231/511/3 (4)
ubijanie mechaniczne
KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na
podłoże podkładowej masy tynkarskiej
KNR 23/931/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
(1)
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20
KNRW
Balustrady z pochwytem stalowym
202/1209/1
Element
Schody
KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za
każdy 1˙cm zagęszczenia
KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem
NNRNKB
Wykonanie stopni z kostki brukowej
231/511/3 (4)
KNRW
Balustrady z pochwytem stalowym
202/1209/1
<-ILOSC->
<-CENA->
Jm
Ilość
m2
m3
24,900
6,080
t
17,758
t
17,758
m3
4,980
m3
m3
0,701
7,505
m2
60,038
m2
60,038
m2
60,038
m2
17,244
m2
17,244
m2
m2
17,244
17,244
m2
17,244
m2
28,825
m2
28,825
m
28,140
m3
2,812
m
30,400
m2
25,785
m2
m2
25,785
25,785
m2
25,785
m
3,170
<-WARTOSC->
Wyliczona Wartość z
wart. jedn. narzutami
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PWSZ Podjazd zewnętrzny
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0004E255)
strona nr:
5
Tabela elementów scalonych
Nr
Nazwa
Wartość z
narzutami
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Koszty pośrednie: Kp = 68,00%R+ 68,00%S
Zysk: 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))
Roboty rozbiórkowe
Podjazd
Schody
Suma elementów kosztorysu
Razem POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH netto
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podobne dokumenty