Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for

Komentarze

Transkrypt

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for
Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W
Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W
Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W
Installation Instructions for Microwave Oven 800 W
801-031
SV
NO
PL
EN
18.03.2011
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
© Jula AB
SVENSKA
4
SÄKERHETSANVISNINGAR ....................................................................................................................... 4
Jordanslutning...................................................................................................................................... 4
TEKNISKA DATA ......................................................................................................................................... 5
BESKRIVNING ............................................................................................................................................. 6
Manöverpanel ...................................................................................................................................... 6
HANDHAVANDE .......................................................................................................................................... 7
Installation ............................................................................................................................................ 7
Tillagning.............................................................................................................................................. 7
Kärl ....................................................................................................................................................... 7
INSTÄLLNING .............................................................................................................................................. 8
Inställning av klocka ............................................................................................................................. 8
Tillagning i mikrovågsugn .................................................................................................................... 8
Laga mat med grill ............................................................................................................................... 8
Kombination 1 ...................................................................................................................................... 8
Kombination 2 ...................................................................................................................................... 9
Automatisk tillagning ............................................................................................................................ 9
Meny för Automatisk tillagning ............................................................................................................. 9
Förinställning........................................................................................................................................ 9
Automatisk upptining per vikt ............................................................................................................. 10
Quick start .......................................................................................................................................... 10
Barnlås ............................................................................................................................................... 10
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ............................................................................................................. 10
FELSÖKNING ............................................................................................................................................ 11
Om ugnen inte fungerar ..................................................................................................................... 11
Radiostörningar.................................................................................................................................. 11
NORSK
12
SIKKERHETSAVISNINGER....................................................................................................................... 12
Jording ............................................................................................................................................... 12
TEKNISKE DATA ....................................................................................................................................... 13
BESKRIVELSE ........................................................................................................................................... 14
Kontrollpanel ...................................................................................................................................... 14
BRUK .......................................................................................................................................................... 15
Installasjon ......................................................................................................................................... 15
Matlaging ........................................................................................................................................... 15
Velge riktig utstyr ............................................................................................................................... 15
INNSTILLING ............................................................................................................................................. 16
Stille inn klokketid .............................................................................................................................. 16
Tilberedning i mikrobølgeovn............................................................................................................. 16
Grill-tilberedning ................................................................................................................................. 16
Kombinasjon 1 ................................................................................................................................... 16
Kombinasjon 2 ................................................................................................................................... 17
Automatisk tilberedning ..................................................................................................................... 17
Meny for automatisk tilberedning ....................................................................................................... 17
Forhåndsinnstilling ............................................................................................................................. 17
Vektbasert tining ................................................................................................................................ 18
Hurtigstart .......................................................................................................................................... 18
Barnesikring ....................................................................................................................................... 18
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ........................................................................................................... 18
FEILSØKING .............................................................................................................................................. 19
Hvis ovnen ikke fungerer ................................................................................................................... 19
Radioforstyrrelser............................................................................................................................... 19
POLSKI
20
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ................................................................................................................... 20
Podłączenie uziemienia ..................................................................................................................... 20
DANE TECHNICZNE ................................................................................................................................. 21
OPIS ........................................................................................................................................................... 22
Panel sterowania ............................................................................................................................... 22
OBSŁUGA .................................................................................................................................................. 23
Montaż ............................................................................................................................................... 23
Przyrządzanie potraw ........................................................................................................................ 23
Naczynia ............................................................................................................................................ 23
USTAWIANIE ............................................................................................................................................. 24
Ustawianie zegara ............................................................................................................................. 24
Przyrządzanie potraw w kuchence mikrofalowej ............................................................................... 24
Przyrządzanie potraw za pomocą grilla ............................................................................................. 24
Kombinacja 1 ..................................................................................................................................... 25
Kombinacja 2 ..................................................................................................................................... 25
Funkcja automatycznego przygotowywania potraw .......................................................................... 25
Menu automatycznego przygotowywania potraw .............................................................................. 25
Programowanie .................................................................................................................................. 25
Funkcja automatycznego rozmrażania z uwzględnieniem masy produktu ....................................... 26
Quick start .......................................................................................................................................... 26
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi ........................................................................................... 26
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ............................................................................................................ 26
WYKRYWANIE USTEREK......................................................................................................................... 27
Jeśli kuchenka nie działa ................................................................................................................... 27
Zakłócenia radiowe ............................................................................................................................ 27
ENGLISH
28
SAFETY INSTRUCTIONS.......................................................................................................................... 28
Earth connection ................................................................................................................................ 28
TECHNICAL DATA..................................................................................................................................... 29
DESCRIPTION ........................................................................................................................................... 30
Control panel...................................................................................................................................... 30
OPERATION .............................................................................................................................................. 31
Installation .......................................................................................................................................... 31
Cooking .............................................................................................................................................. 31
Cookware ........................................................................................................................................... 31
SETTING .................................................................................................................................................... 32
Setting the clock................................................................................................................................. 32
Cooking in the microwave oven ......................................................................................................... 32
Cooking with the grill .......................................................................................................................... 32
Combination 1 .................................................................................................................................... 32
Combination 2 .................................................................................................................................... 33
Automatic cooking.............................................................................................................................. 33
Menu for automatic cooking............................................................................................................... 33
Presetting ........................................................................................................................................... 33
Automatic defrost by weight............................................................................................................... 34
Quick start ........................................................................................................................................... 34
Child lock ........................................................................................................................................... 34
CLEANING AND MAINTENANCE ............................................................................................................. 34
TROUBLESHOOTING ............................................................................................................................... 35
If the oven does not work ................................................................................................................... 35
Radio interference.............................................................................................................................. 35
SVENSKA
SVENSKA
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!





Starta inte ugnen med luckan öppen, eftersom detta kan orsaka skadlig exponering för
mikrovågsstrålning. Försök aldrig att koppla förbi eller modifiera förreglingssystemet.
Placera inga föremål mellan ugnens framsida och luckan. Damm och rester av rengöringsmedel får
inte finnas på tätningsytorna.
Använd inte ugnen om den är skadad. Det är mycket viktigt att luckan kan stängas ordentligt och
att det inte finns några skador på:
luckan (deformerad)
gångjärn och spärrar (trasiga eller lösa)
lucktätning och tätningsytor.
Ugnen får endast justeras eller repareras av kvalificerad servicepersonal.
Kontrollera att allt emballagematerial innanför luckan är borttaget.
VARNING!
Kontrollera att ugnen inte har några skador, som feljusterad eller skev lucka, skadade lucktätningar och
tätningsytor, skadade eller lösa gångjärn och spärrar eller bucklor i ugnen eller på luckan. Om ugnen har
skador ska den inte användas. Kontakta servicepersonal.

Mikrovågsugnen ska placeras på plan och stadig yta som kan bära tyngden av mikrovågsugnen
och de livsmedel som ska tillagas.

Placera inte ugnen så att den utsätts för värme, fukt eller hög luftfuktighet. Den ska inte heller
placeras nära brännbart material.

Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde för att fungera korrekt. Placera ugnen så att det finns 20 cm fritt
utrymme ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på vardera sidan. Produktens öppningar får inte
blockeras. Ta inte bort fötterna på ugnen.

Använd inte ugnen utan glasskivan eller om stödrullarna och axeln inte är i rätt läge.

Kontrollera att nätsladden inte är skadad och att den inte ligger under ugnen eller på varma ytor
eller skarpa kanter.

Stickproppen måste vara lätt tillgänglig så att den lätt kan dras ut i nödsituation.

Använd inte ugnen utomhus.
Jordanslutning
Apparaten måste vara jordad. Ugnen har sladd med jordledare och godkänd jordad stickpropp.
Stickproppen ska anslutas till korrekt installerat jordat uttag. Jordanslutning minskar risken för elolycksfall
genom att avleda elströmmen vid eventuell kortslutning. Vi rekommenderar att ugnen ansluts till en egen
krets. Anslut inte ugnen till för hög spänning, det kan orsaka personskadad, brand eller annan skada på
ugnen.
VARNING!
Felaktig användning av jordad stickpropp kan medföra elolycksfall.
OBS!

Rådfråga elektriker eller servicetekniker om du har frågor om elanslutning eller jordning.

Varken tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar för skador på ugnen eller personskada som
uppstått på grund av felaktig elanslutning.
Följ alltid de grundläggande säkerhetsanvisningarna vid användning av elektriska apparater.
Följ alltid nedanstående anvisningar, för att minska risken för brännskador, elolycksfall, brand,
personskador och exponering för mikrovågsstrålning.

Läs anvisningarna innan produkten används.

Produkten får endast användas för avsedd användning som beskrivs i handboken. Frätande
kemiska ämnen eller ångor får inte användas i produkten. Ugnen är avsedd för att värma, tillaga
och torka livsmedel. Den är inte avsedd för industriell användning eller användning i laboratorium.

Kör inte ugnen när den är tom.

Använd inte apparaten om sladden eller stickproppen är skadad, om apparaten inte fungerar
korrekt eller om den har skadats eller tappats. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av
tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan behörig person, för att undvika fara.
4
SVENSKA
I kombinationsläge får barn använda ugnen endast under övervakning av vuxen, eftersom
temperaturerna kan bli höga.
Barn får inte använda ugnen utan övervakning om de inte fått lämpliga anvisningar för att använda ugnen
på säkert sätt och förstår riskerna med att använda den felaktigt.

Beakta nedanstående poster för att minska risken för brand i ugnen.
Kontrollera ugnen ofta när du värmer livsmedel i förpackningar av plast eller papper,
eftersom de kan fatta eld.
Ta bort påsförslutare från pappers- och plastpåsar innan de placeras i ugnen.
Stäng av ugnen eller dra ut stickproppen om det börjar ryka. Låt luckan vara stängd för att
kväva eventuella lågor.
Använd inte ugnen som förvaringsutrymme. Låt inte papper, kokkärl eller livsmedel ligga
kvar i ugnen när den inte används.
Vätskor och livsmedel får inte värmas i täta förpackningar, eftersom de kan explodera.

Vätska som värmts i mikrovågsugnen kan expandera kraftigt efter att den tagits ut ur ugnen.
Hantera vätskebehållare försiktigt.

Fritera inte livsmedel i ugnen. Het olja kan skada ugnen och kärlen och kan ge brännskador.

Ägg med skal och hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera
även efter att de har tagits ur mikrovågsugnen.

Stick hål på livsmedel med tjockt skal, som potatis, hel squash, äpplen och kastanjer, innan de
tillagas i mikrovågsugnen.

Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas före servering. Kontrollera
temperaturen för att undvika brännskador.

Kokkärlen kan bli varma när värme överförs från den uppvärmda maten. Grytlappar kan behövas
vid hantering av kärlet.

Kontrollera att kärl är avsedda att användas i mikrovågsugn.
Service eller reparation som innefattar borttagning av hölje som skyddar mot mikrovågsstrålning kan
orsaka skador och får endast utföras av utbildad personal.

Denna produkt tillhör grupp 2 klass B ISM. Grupp 2 omfattar all ISM-utrustning (industri, vetenskap
och medicin) där radiofrekvent energi skapas med avsikt och/eller används i form av
elektromagnetisk strålning för behandling av material och utrustning för gnistbehandling. Klass Butrustning kan användas för hushållsbruk samt i anläggningar direkt anslutna till
lågspänningsnätverk i bostadsbyggnader.

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med någon typ av funktionshinder
eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de
inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras
säkerhet.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
TEKNISKA DATA
Märkspänning
Effektförbrukning
Märkeffekt
Driftfrekvens
Yttermått
Mått för ugnsutrymme
Volym för ugnsutrymme
Tillagningsenhet
Nettovikt
230 V / 50 Hz
1 200 W (mikrovågor), 1 000 W (grill)
800 W
2 450 MHz
262 x 452 x 368mm (h x b x d)
210 x 315 x 329 mm (h x b x d)
20 l
Roterande skiva
Ca 12,5 kg
5
SVENSKA
BESKRIVNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Luckförreglingssystem
Ugnsfönster
Stöd för roterande skiva
Knapp för lucköppning
Manöverpanel
Ventilationsöppning
Roterande glasskiva
Grillelement
Metallgaller
Manöverpanel
MENYSKÄRM
Visar tillagningstid, effekt, funktion och klocka.
POWER LEVEL
Tryck på knappen Power Level flera gånger för att ställa in
tillagningseffekten på mikrovågsugnen.
GRILL
Tryck på den här knappen för att ställa in ett grillprogram på upp
till 95 minuter.
COMBI
Laga mat genom att använda en kombination av mikrovågsugn
och grill.
MENU/TIME (VRED)
Ställ in tillagningstiden med vredet.
Välj en meny för automatisk tillagning med vredet.
WEIGHT ADJUST
Tryck på knappen WEIGHT ADJUST för att ange livsmedlets vikt
eller antal portioner.
CLOCK
Tryck på den här knappen för att ställa in klockan.
PRESET
Tryck på knappen PRESET för att ange ett tillagningsprogram
som startar automatiskt vid angiven tid.
START/QUICK START (MENU/TIME)
Tryck in vredet en gång för att starta ett tillagningsprogram.
Tryck på vredet flera gånger för att ställa in tillagningstid och för att
starta tillagningen direkt med full effekt.
PAUSE/CANCEL
Tryck på knappen STOP/CANCEL för att radera inställning eller
för att återställa ugnen innan ett tillagningsprogram ställs in.
Tryck en gång för att göra en paus i tillagningen eller två gånger
för att avbryta den helt. Knappen används även för att ställa in
barnlåset.
6
SVENSKA
HANDHAVANDE
Installation

Kontrollera att allt emballagematerial innanför luckan är borttaget.
VARNING!
Kontrollera att ugnen inte har några skador, som feljusterad eller skev lucka, skadade lucktätningar och
tätningsytor, skadade eller lösa gångjärn och spärrar eller bucklor i ugnen eller på luckan. Om ugnen har
skador ska den inte användas. Kontakta servicepersonal.

Mikrovågsugnen ska placeras på plan och stadig yta som kan bära tyngden av mikrovågsugnen
och de livsmedel som ska tillagas.

Placera inte ugnen så att den utsätts för värme, fukt eller hög luftfuktighet. Den ska inte heller
placeras nära brännbart material.

Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde för att fungera korrekt. Placera ugnen så att det finns 20 cm fritt
utrymme ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på vardera sidan. Produktens öppningar får inte
blockeras. Ta inte bort fötterna på ugnen.

Använd inte ugnen utan glasskivan eller om stödrullarna och axeln inte är i rätt läge.

Kontrollera att nätsladden inte är skadad och att den inte ligger under ugnen eller på varma ytor
eller skarpa kanter.

Stickproppen måste vara lätt tillgänglig så att den lätt kan dras ut i nödsituation.

Använd inte ugnen utomhus.
Tillagning


Placera livsmedlet noggrant. Den tjockaste delen ska ligga närmast kärlets kant.
Kontrollera tillagningstiden. Välj den kortaste angivna tiden och öka den sedan om det behövs.
Livsmedel som tillagas för länge kan börja ryka eller fatta eld.
Täck livsmedlet under tillagning. På så sätt stänker det inte och tillagningen blir jämnare.
Vänd på livsmedlet under tillagningen för att minska tillagningstiden för exempelvis kyckling och
hamburgare. Stora bitar, som stekar, måste vändas minst en gång.
Flytta livsmedel som köttbullar efter halva tillagningstiden, från sidorna till mitten av kärlet och tvärt
om.



Kärl

Det bästa materialet för ett kokkärl som ska användas i mikrovågsugn är ett som låter
mikrovågorna passera genom behållaren och värma upp maten.

Mikrovågor kan inte passera genom metall och därför ska inte metallkärl eller tallrikar med
metallkant användas.

Använd inte kärl av återvunnet papper vid tillagning i mikrovågsugn, eftersom de kan innehålla små
metallfragment som kan orsaka gnistor och brand.

Använd runda eller ovala fat istället för kvadratiska/rektangulära, eftersom maten i hörnen ofta blir
överkokt.

Smala remsor av aluminiumfolie kan användas för att undvika överkokning i sådana områden.
Använd inte för mycket folie och lämna cirka 2,5 cm avstånd mellan folie och ugnsväggar.
Nedan finns en förteckning över material som kan användas.
TYP AV KÄRL
Värmetåligt glas
Ej värmetåligt glas
Värmetålig keramik
Plasttallrik avsedd för mikrovågsugn
Hushållspapper
Metallbricka
Metallställning
Aluminiumfolie och kärl av folie
MIKROVÅGSUGN
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
7
GRILL
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
KOMBINATION
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
SVENSKA
INSTÄLLNING
En ljudsignal hörs varje gång en knapp trycks ned. När ett tillagningsprogram har avslutats avges en
ljudsignal och End visas på skärmen. Tryck på en knapp eller öppna luckan för att rensa skärmen innan
du väljer en annan funktion.
Inställning av klocka
Klockan har 24-timmarsvisning. Tryck på knappen CLOCK för att kontrollera klockslaget under tillagning.
Klockslaget visas kortvarigt på skärmen.
EXEMPEL: Följ anvisningarna nedan för att ställa in ugnens klocka till 8.30.
1.
Tryck på knappen CLOCK.
2.
Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran 8.
3.
Tryck en gång på knappen CLOCK för att bekräfta.
4.
Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in timsiffran 30.
5.
Tryck en gång på knappen CLOCK för att bekräfta.
Tillagning i mikrovågsugn
När du vill tillaga livsmedel med endast mikrovågsenergi trycker du på POWER LEVEL flera gånger för
att ställa in tillagningseffekten. Använd sedan MENU/TIME för att ställa in önskad tillagningstid. Den
längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter.
1.
Tryck på knappen POWER LEVEL för att välja effekt.
Tryck på knappen POWER LEVEL
En gång
Två gånger
Tre gånger
Fyra gånger
Fem gånger
Sex gånger
2.
3.
4.
5.
SKÄRM
100
80
60
40
20
00
TILLAGNINGSEFFEKT
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Följ anvisningarna nedan för att tillaga något i tio minuter med 60 % effekt:
Tryck på knappen POWER LEVEL flera gånger för att ställa in effekten till 60.
Vrid MENU/TIME till 10.00.
Tryck på knappen START/QUICK START.
Laga mat med grill
Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. Grillen passar särskilt bra för tunna köttbitar,
stekar, kotletter, kebab, korvar eller kycklingbitar. Det passar även för varma smörgåsar och gratänger.
Följ anvisningarna nedan för att grilla i 12 minuter.
1.
Tryck på knappen GRILL.
2.
Vrid MENU/TIME till 12:00.
3.
Tryck på knappen START/QUICK START.
Kombination 1
Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter.
30 % av hela tillagningstiden är för mikrovågsugnen, 70 % för grillen. Används för fisk eller gratänger.
EXEMPEL: Anta att du vill ställa in kombination 1 för en tillagningstid på 25 minuter.
1.
Tryck på COMBI. för att visa CO-1.
2.
Vrid MENU/TIME till 25:00.
3.
Tryck på knappen START/QUICK START.
8
SVENSKA
Kombination 2
Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter.
55 % av hela tillagningstiden är för mikrovågsugnen, 45% för grillen. Används för pudding, omelett, bakad
potatis och fågel.
EXEMPEL: Anta att du vill ställa in kombination 2 för en tillagningstid på 12 minuter.
1.
Tryck på COMBI för att visa CO-2.
2.
Vrid MENU/TIME till 12:00.
3.
Tryck på knappen START/QUICK START.
Automatisk tillagning
För nedanstående livsmedel och tillagningssätt behöver du inte ange tillagningseffekt och tid. Ange bara
vad du vill tillaga och hur mycket det väger. Ugnen startar när du trycker på knappen START/QUICK
START.
För att livsmedlet ska tillagas jämnt kan det vara nödvändigt att vända på det efter halva tiden.
Följ anvisningarna nedan för att tillaga 400 g fisk.
1.
Vrid i vänteläge vredet MENU/TIME till 6, tillagning av fisk, på menyn för Auto Cooking.
2.
Tryck på knappen WEIGHT ADJUST flera gånger för att ange rätt vikt.
3.
Tryck på knappen START/QUICK START.
Meny för Automatisk tillagning
Kod Livsmedel
01
Mjölk/kaffe (200 ml/kopp)
02
Ris (g)
1.
03
Spaghetti (g)
2.
04
Potatis (230 g/st.)
05
Automatisk uppvärmning (g)
06
Fisk (g)
07
Kyckling (g)
08
Nötkött/lamm (g)
09
Kött på spett (g)
3.
4.
För mjölk, kaffe och potatis visas antalet portioner istället för
vikt när du trycker på knappen WEIGHT ADJUST.
Vid nr 7, 8 och 9 i listan pausar ugnen under tillagningen
och avger en ljudsignal, för att du ska kunna vända på
livsmedlet så att det blir jämnt tillagat.
Resultatet
beror
på
flera
saker,
bland
annat
spänningsfluktuationer, livsmedlets form och storlek,
personlig smak rörande tillagning samt hur du placerar
livsmedlet i ugnen. Om du är missnöjd med resultatet kan
du justera tillagningstiden.
Häll på kokande vatten före tillagning av spaghetti.
Förinställning
Med den här funktionen kan du ange att ett program ska starta vid angiven tid.
Exempel: Följ anvisningarna nedan för att ställa in ett tillagningsprogram som ska börja 11:30 när klockan
är 9:00.
1.
Ange det önskade tillagningsprogrammet.
2.
Tryck en gång på knappen PRESET.
3.
Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran 11:00.
4.
Tryck en gång på knappen PRESET.
5.
Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran 11:30.
6.
Tryck en gång på knappen START/QUICK START.
OBS! När funktionen har ställts in avaktiveras de andra knapparna. Du kan bara kontrollera den
förinställda tiden genom att trycka på PRESET och avbryta med knappen PAUSE/CANCEL. När klockan
är 11.30 startar det inställda tillagningsprogrammet automatiskt.
9
SVENSKA
Automatisk upptining per vikt
Du kan tina upp livsmedel i ugnen genom att ange dess vikt. Tid och effekt för upptining ställs in
automatiskt när du anger typ av livsmedel och vikt. Vikten kan variera mellan 100 g till 1 800 g.
EXEMPEL: Följ anvisningarna nedan för att tina upp 600 g räkor.
1.
Tryck på knappen PAUSE/CANCEL.
2.
Tryck på knappen WEIGHT DEFROST.
3.
Tryck på WEIGHT ADJUST för att ange livsmedlets vikt.
4.
Tryck på knappen START/QUICK START.
OBS! Ugnen pausar under upptiningen för att du ska kunna vända på livsmedlet så att det tinas upp
jämnt. När du har vänt på det trycker du på START/QUICK START för att fortsätta upptiningen.
Quick start
Livsmedlet tillagas snabbt i ugnen på full effekt när du väljer programmet Quick Start. Tryck på knappen
START/QUICK START flera gånger för att ställa in tillagningstiden. Ugnen startar genast med full effekt.
Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 10 minuter.
Barnlås
Använd barnlåset så att barnen inte kan använda ugnen utan uppsikt av vuxen. När barnlåset är aktiverat
visas texten CHILD LOCK på skärmen och ugnen kan inte startas.
För att ställa in barnlåset: Håll knappen PAUSE/CANCEL intryckt i tre sekunder tills en signal ljuder och
texten LOCK visas.
För att deaktivera barnlåset: Håll knappen PAUSE/CANCEL intryckt i tre sekunder tills en signal ljuder
och texten LOCK försvinner.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL












Stäng av ugnen och dra ut stickproppen före rengöring.
Håll insidan av ugnen ren. Torka av stänk och vätskor med en fuktig trasa. Om ugnen är mycket
smutsig kan ett milt rengöringsmedel användas. Undvik att använda sprej eller starka
rengöringsmedel som kan ge fläckar och strimmor eller matt yta på luckan.
Utsidan av ugnen ska rengöras med en fuktig trasa. Vatten får inte komma in i
ventilationsöppningarna, eftersom det kan skada ugnen.
Torka ofta av luckans och fönstrets båda sidor, lucktätningarna och intilliggande delar med en
fuktig trasa för att ta bort fläckar och stänk. Använd inte slipande rengöringsmedel.
Manöverpanelen får inte bli blöt. Rengör den med en fuktig trasa. Låt luckan vara öppen när
manöverpanelen rengörs, för att undvika att ugnen startas av misstag.
Torka av med en mjuk trasa om det bildas ånga på insidan eller kring kanten av luckan. Ånga kan
bildas när mikrovågsugnen används vid hög luftfuktighet. Det är helt normalt.
Ibland kan glasskivan behöva tas ut och rengöras. Rengör den i varmt såpvatten eller i diskmaskin.
Ringen och ugnens botten ska rengöras med jämna mellanrum så att ringen kan röra sig utan
problem. Torka av ugnens botten med ett milt rengöringsmedel. Ringen kan rengöras i milt
såpvatten eller i diskmaskin. Kontrollera att ringen sätts tillbaka på rätt sätt i ugnen efter rengöring.
Dålig lukt i ugnen tas bort med skalet och saften av en citron som blandas med 2,5 dl vatten i en
mikrovågssäker skål. Kör skålen i mikrovågsugnen i 5 minuter. Torka av mikrovågsugnen noga
med en mjuk trasa.
Kontakta återförsäljaren när lampan i ugnen måste bytas ut.
Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort. Om mikrovågsugnen inte hålls ren
kan ytorna brytas ned. Detta minskar produktens livslängd och kan orsaka skada.
Apparaten får inte slängas i hushållssoporna utan ska lämnas till godkänd
avfallshanteringsanläggning.
10
SVENSKA
FELSÖKNING
Om ugnen inte fungerar




Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten. Om den inte är det drar du ut stickproppen ur uttaget,
väntar 10 sekunder och sätter i stickproppen igen.
Kontrollera att inga säkringar eller brytare löst ut. Om de fungerar kan du kontrollera uttaget med
en annan produkt.
Kontrollera att manöverpanelen är korrekt programmerad och att kopplingsuret är inställt.
Kontrollera att luckan är stängd och att luckans förreglingssystem inte är aktiverat. Om luckan inte
är korrekt stängd kan mikrovågsfunktionen inte aktiveras.
KONTAKTA TEKNIKER OM DETTA INTE LÖSER PROBLEMET. FÖRSÖK INTE JUSTERA ELLER
REPARERA PRODUKTEN SJÄLV.
Radiostörningar
När mikrovågsugnen används kan störningar på radio, TV eller liknande utrustning uppstå.
Störningarna kan minskas genom nedanstående åtgärder:

Rengör ugnens lucka och tätningsytor.

Flytta antennen för radio eller TV.

Flytta mikrovågsugnen i förhållande till mottagaren.

Flytta mikrovågsugnen bort från mottagaren.

Anslut mikrovågsugnen till en annan krets än mottagaren.
Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella
problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
11
NORSK
NORSK
SIKKERHETSAVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!





Ovnen må ikke brukes med døren åpen. Det kan føre til skadelig eksponering for
mikrobølgeenergi. Sikkerhetsmekanismene må ikke deaktiveres eller klusses med.
Ikke sett gjenstander mellom ovnsfronten og døren, og la det ikke samle seg smuss eller rester
etter rengjøringsmidler på tetningsflatene.
Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes skikkelig, og at det
ikke er skader på
døren (bøyd),
hengsler og låser (ødelagte eller løsnet),
dørtetninger og tetningsflater.
Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonale.
Forsikre deg om at all emballasje fjernes fra innsiden av døren.
ADVARSEL!
Sjekk om ovnen er skadet, for eksempel om dørtetninger og tetningsflater er skadet, om dørhengsler og låser er ødelagt eller løse, eller om det er bulker i ovnsrommet eller på døren. Hvis du oppdager skader,
må du ikke bruke ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonale.

Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt, stabilt underlag som tåler vekten av ovnen og
den tyngste maten som skal tilberedes i den.

Ikke plasser ovnen der det genereres varme, væte eller høy fuktighet, eller i nærheten av brennbart
materiale.

For at ovnen skal fungere riktig, må luftsirkulasjonen være tilstrekkelig. La det være en klaring på
20 cm over ovnen, 10 cm bak og 5 cm til begge sider. Ikke dekk til eller blokker åpningene på
apparatet. Ikke fjern føttene.

Ikke bruk ovnen uten at glasstallerkenen, rotasjonsringen og akselen er i riktig posisjon.

Pass på at strømforsyningsledningen er intakt, og at den ikke ligger under ovnen eller over varme
eller skarpe flater.

Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, slik at støpselet er enkelt å dra ut i nødstilfeller.

Ovnen skal ikke brukes utendørs.
Jording
Dette apparatet må jordes. Ovnen er utstyrt med ledning som har jordingstråd med et jordingsstøpsel.
Den skal koples til et vegguttak som er skikkelig montert og jordet. Ved elektrisk kortslutting reduserer
jording faren for elektrisk støt ved å sørge for at strømmen ledes bort. Det anbefales å ha en egen krets
som brukes bare til ovnen. Bruk av høyspenning er farlig og kan føre til brann eller annen ulykke som
forårsaker skade på ovnen.
ADVARSEL!
Feil bruk av jordingsstøpselet kan forårsake risiko for elektriske støt.
MERK!

Hvis du har spørsmål om jording eller el-instruksjoner, ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller
en serviceperson.

Verken produsenten eller forhandleren kan påta seg ansvar for skade på ovnen eller for
personskader som skyldes at prosedyrene for elektrisk tilkopling ikke er fulgt.
Vær forsiktig når du bruker elektriske apparater, og pass på følgende:
Slik reduserer du faren for forbrenninger, elektrisk støt, brann, personskade eller overeksponering for
mikrobølgeenergi:

Les alle instruksjoner før apparatet tas i bruk.

Dette apparatet skal brukes bare til det formålet det er beregnet for, som beskrevet i denne
håndboken. Ikke bruk korroderende kjemikalier eller damp i dette apparatet. Denne ovnstypen er
beregnet for oppvarming, tilberedning eller tørking av mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk
eller laboratoriebruk.
12
NORSK


Ikke bruk ovnen i tom tilstand.
Ikke bruk dette apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det
skal, eller hvis det er skadet eller har falt i gulvet. Hvis strømledningen er skadet, skal den av
sikkerhetsmessige årsaker kun skiftes ut av produsenten, en serviceforhandler som er godkjent av
produsenten, eller en tilsvarende kvalifisert person.
Når apparatet benyttes i kombinasjonsmodus, genereres det høye temperaturer, og barn må derfor ikke
bruke ovnen uten tilsyn fra voksne.
Barn skal ikke bruke ovnen alene med mindre de har fått den veiledningen som er nødvendig for å bruke
ovnen på en trygg måte, og med mindre de forstår farene ved feil bruk.

Slik reduserer du faren for brann i ovnsrommet:
Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du sjekke ovnen ofte med tanke på
antenning.
Fjern klips fra papir- eller plastposer før de legges i ovnen.
Hvis du oppdager røyk, må du slå av apparatet eller trekke ut støpselet og holde døren
lukket, slik at - eventuelle flammer kveles.
Ikke oppbevar noe inne i ovnen. La ikke papirprodukter, kokekar eller mat ligge i
ovnsrommet når ovnen ikke er i bruk.
Væske eller annen mat må ikke varmes opp i tette beholdere, i så fall kan de eksplodere.

Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan medføre støtkoking i etterkant. Vær derfor forsiktig ved
håndtering av beholderen.

Ikke stek mat i ovnen. Varm olje kan skade ovnsdeler og kokekar og til og med føre til
hudforbrenninger.

Egg med skall og hele, hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovner. De kan eksplodere
også etter avsluttet oppvarming i mikrobølgeovnen.

Gjennomhull mat med hardt skall, for eksempel poteter, hel squash, epler og kastanjenøtter før
tilberedning.

Før servering skal innholdet i tåteflasker og glass med barnemat omrøres eller ristes og
temperaturen kontrolleres, slik at forbrenninger unngås.

Kokekar kan bli varme på grunn av varme som overføres fra den oppvarmede maten. Bruk
eventuelt grytekluter ved håndtering av kokekaret.

Sjekk kokekarene for å forsikre deg om at de kan brukes i mikrobølgeovner.
Det er farlig for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller reparasjoner som omfatter fjerning
av deksler som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.

Dette produktet er Gruppe 2, Klasse B, ISM-utstyr. Definisjonen av Gruppe 2 som inneholder alt av
ISM-utstyr (industri, forskning og medisin) hvor energi fra radiobølger skapes og/eller brukes i form
av elektromagnetisk stråling for behandling av materiell, og gnisterosjonsutstyr. Klasse B-utstyr er
utstyr beregnet for bruk i husholdninger og andre steder som er direkte koblet til lavspenningsnett
som forsyner bygninger beregnet for boligformål.

Denne maskinen er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
følelsesmessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under
tilsyn eller har fått opplæring i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Sørg for at barn ikke leker med apparatet.
TEKNISKE DATA
Merkspenning
Effektforbruk
Nominell utgångseffekt
Driftsfrekvens
Utvendige mål
Innvendige mål
Ovnens kapasitet
Tilberedningsegenskap
Nettovekt
230 V / 50 Hz
1 200 W (mikrobølger), 1 000 W (grill)
800 W
2 450 MHz
262 x 452 x 368mm (h x b x d)
210 x 315 x 329 mm (h x b x d)
20 l
System med roterende glasstallerken
Ca 12,5 kg
13
NORSK
BESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sikkerhetslås for dør
Ovnsvindu
Rotasjonsring
Utløserknapp for dør
Kontrollpanel
Ovnens luftventilasjon
Glasstallerken
Grillelement
Metallrist
Kontrollpanel
MENY FOR VALG AV FUNKSJONER
Tilberedningstid, effekt, handlingsindikatorer og klokketid vises
POWER LEVEL
Trykk på knappen ”Power Level” flere ganger for å stille inn effektnivået
som skal benyttes ved tilberedningen.
GRILL
Trykk på denne knappen for å angi et grill-tilberedningsprogram opptil 95
minutter.
COMBI
Tilberedning med kombinert mikrobølge- og grilleffekt.
MENU/TIME (RATT)
Vri på rattet "Menu/Time” for å stille inn tiden.
Vri på rattet for å velge en meny for automatisk tilberedning.
WEIGHT ADJUST
Trykk på knappen ”Weight Adjust” for å angi vekten på maten eller antall
porsjoner.
CLOCK
Trykk på knappen ”Clock” for å stille inn ovnsklokken.
PRESET
Trykk på knappen ”Preset” for å programmere et tilberedningsprogram
som starter automatisk til angitt tid.
START/QUICK START (MENU/TIME)
Trykk én gang på rattet ”Start/Quick Start” for å starte et
tilberedningsprogram.
Trykk flere ganger for å stille inn tilberedningstid og få ovnen til å starte
ved full effekt umiddelbart.
PAUSE/CANCEL
Trykk på knappen ”Pause/Cancel” for å stille inn eller tilbakestille ovnen
før du velger et tilberedningsprogram.
Trykk én gang for å stoppe tilberedningen midlertidig eller to ganger for å
annullere helt.
Knappen brukes også som barnesikring.
14
NORSK
BRUK
Installasjon

Forsikre deg om at all emballasje fjernes fra innsiden av døren.
ADVARSEL!
Sjekk om ovnen er skadet, for eksempel om dørtetninger og tetningsflater er skadet, om dørhengsler og låser er ødelagt eller løse, eller om det er bulker i ovnsrommet eller på døren. Hvis du oppdager skader,
må du ikke bruke ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonale.

Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt, stabilt underlag som tåler vekten av ovnen og
den tyngste maten som skal tilberedes i den.

Ikke plasser ovnen der det genereres varme, væte eller høy fuktighet, eller i nærheten av brennbart
materiale.

For at ovnen skal fungere riktig, må luftsirkulasjonen være tilstrekkelig. La det være en klaring på
20 cm over ovnen, 10 cm bak og 5 cm til begge sider. Ikke dekk til eller blokker åpningene på
apparatet. Ikke fjern føttene.

Ikke bruk ovnen uten at glasstallerkenen, rotasjonsringen og akselen er i riktig posisjon.

Pass på at strømforsyningsledningen er intakt, og at den ikke ligger under ovnen eller over varme
eller skarpe flater.

Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, slik at støpselet er enkelt å dra ut i nødstilfeller.

Ovnen skal ikke brukes utendørs.
Matlaging





Vær nøye med hvordan maten anordnes. Legg de tykkeste sidene ytterst.
Pass på tilberedningstiden. Bruk korteste angitte tilberedningstid og legg til mer tid etter behov. Mat
som har stått for lenge i ovnen, kan ryke eller antenne.
Dekk maten under tilberedningen. Tildekking hindrer sprut og gir et jevnt resultat.
Snu maten en gang under tilberedningen. Det forkorter tilberedningstiden for matvarer som kylling
og hamburgere. Store matstykker, for eksempel stek, må snus minst én gang.
Flytt rundt på retter som kjøttboller når de halvferdige, både fra øverst til nederst og fra midten av
retten til ytterkanten.
Velge riktig utstyr

Det ideelle materialet for bruk i mikrobølgeovn er transparent for mikrobølger, det tillater energien å
passere gjennom materialet og varme opp maten.

Mikrobølger kan ikke trenge gjennom metall, så metallkjeler eller skåler med metallkant bør ikke
brukes.

Ikke bruk resirkulerte papirprodukter i mikrobølgeovnen. De inneholder små metallfragmenter som
kan forårsake gnister og/eller brann.

Runde/ovale skåler anbefales fremfor firkantede/avlange skåler, fordi mat i hjørnene har en
tendens til å bli kokt for lenge.

Smale remser med aluminiumsfolie kan brukes til å hindre at utsatte områder kokes for mye. Pass
imidlertid på at du ikke bruker for mye, og la det være en avstand på ca. 2,5 cm mellom folie og
ovnsrom.
Listen nedenfor er en generell hjelp til å velge riktig kokekar.
MATERIALE
Varmebestandig glass
Ikke varmebestandig glass
Varmebestandig keramikk
Mikrobølgesikker plast
Kjøkkenpapir
Metallbeger
Metallrist
Aluminiumsfolie og foliebeholdere
MIKROBØLGEOVN
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
15
GRILL
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
KOMBINASJON
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
NORSK
INNSTILLING
Hver gang du trykker på en knapp, høres et lydsignal som bekrefter trykkingen. Når et
tilberedningsprogram er fullført, varsles brukeren i form av lydsignaler og teksten ”End” i displayet. Trykk
på en hvilken som helst knapp eller åpne døren for å fjerne varslingen før du stiller inn en annen funksjon.
Stille inn klokketid
Dette er en 24-timersklokke. Hvis du vil sjekke tiden mens ovnen er i gang, trykker du på knappen
”Clock”. Da vises klokkeslettet i displayet en liten stund.
EKSEMPEL: Tenk deg at du skal sette ovnens klokketid til 8:30.
1.
Trykk på knappen "Clock".
2.
Vri rattet ”Menu/Time” til tallet 8.
3.
Trykk én gang på knappen "Clock" for å bekrefte timeinnstillingen.
4.
Roter rattet ”Menu/Time” for å angi minuttallet 30.
5.
Trykk én gang på knappen "Clock" for å bekrefte innstillingen.
Tilberedning i mikrobølgeovn
Når du skal tilberede mat ved hjelp av mikrobølger, trykker du flere ganger på knappen “Power Level” for
å velge effektnivået. Bruk deretter rattet “Menu/Time” til å stille inn ønsket tilberedningstid. Den lengste
tilberedningstiden er 95 minutter.
1.
Velg effekt ved å trykke på knappen ”Power Level”.
Trykk på knappen POWER LEVEL
1 gang
2 ganger
3 ganger
4 ganger
5 ganger
6 ganger
2.
3.
4.
5.
DISPLAY
100
80
60
40
20
00
EFFEKT
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Tenk deg for eksempel at du skal tilberede mat i 10 minutter ved en mikrobølgeeffekt på 60 %.
Trykk på knappen ”Power Level” flere ganger til effektnivået 60 vises.
Vri rattet ”Menu/Time” til 10:00.
Trykk på knappen ”Start/Quick Start”.
Grill-tilberedning
Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter. Grill-tilberedningen er særlig egnet for kjøtt i tynne skiver,
biffer, koteletter, kebab-kjøtt, pølser eller kyllingbiter. Den passer også til varme smørbrød og gratinerte
retter.
Hvis du for eksempel ønsker å steke i 12 minutter.
1.
Trykk på knappen "Grill".
2.
Vri rattet ”Menu/Time” til 12:00.
3.
Trykk på knappen ”Start/Quick Start”.
Kombinasjon 1
Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter.
30 % av samlet tid for mikrobølgeeffekt, 70 % for grill-tilberedning. Brukes til å steke fisk eller til å
gratinere.
EKSEMPEL: Hvis du ønsker å stille inn kombinasjon 1 til en tilberedningstid på 25 minutter.
1.
Trykk på knappen ”Combi” for å velge CO-1.
2.
Vri rattet ”Menu/Time” til 25:00.
3.
Trykk på knappen ”Start/Quick Start”.
16
NORSK
Kombinasjon 2
Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter.55 % av samlet tid med mikrobølgeeffekt, 45 % med grilltilberedning. Brukes for å tilberede desserter, omeletter, bakte poteter og fjærkre.
EKSEMPEL: Hvis du ønsker å angi kombinasjon 2 til en tilberedningstid på 12 minutter.
1.
Trykk på knappen ”Combi” for å velge CO-2.
2.
Vri rattet ”Menu/Time” til 12:00:00.
3.
Trykk på knappen ”Start/Quick Start”.
Automatisk tilberedning
For følgende matvarer eller tilberedningsmåter trenger du ikke å programmere effekt og tid. Du trenger
bare å fortelle ovnen hva du skal tilberede, og hvor mye maten veier. Ovnen starter etter at du har trykt
på “Start/Quick Start”.
Du må kanskje snu maten når den er halvferdig, slik at du oppnår et jevnt resultat.
EKSEMPEL: Tilberedning av 400 g fisk.
1.
Når du er i ventemodus, vrir du rattet "Menu/Time" til alternativet for fisk, som er punkt 6 på
menyen for automatisk tilberedning.
2.
Trykk på knappen ”Weight Adjust” flere ganger for å angi ønsket vekt.
3.
Trykk på knappen ”Start/Quick Start”.
Meny for automatisk tilberedning
Kode
Mat
01
Melk/kaffe (200 ml/kopp)
02
Ris (g)
03
Spagetti (g)
04
Poteter (230 g hver)
05
Automatisk gjenoppvarming (g)
06
Fisk (g)
07
Kylling (g)
08
Storfe/lam (g)
09
Kjøtt i skiver (g)
1.
2.
For melk/kaffe og poteter viser displayet antall porsjoner
i stedet for matvekten når du trykker på knappen
”Weight Adjust”.
For punkt 7, 8 og 9 på listen stopper ovnen under
tilberedningen og avgir et lydsignal. Det skal minne deg
på å åpne døren og snu maten, slik at du får et jevnt
resultat.
3.
Resultatet av den automatiske tilberedningen avhenger
av faktorer som spenningssvingninger, formen og
størrelsen på maten, dine personlige preferanser for
hvordan maten skal være, og til og med av hvor gunstig
du klarer å plassere maten i ovnen. Hvis du mener at
maten uansett ikke er tilfredsstillende, justerer du
tilberedningstiden etter behov.
4.
Hvis du lager spagetti, tilføyer du kokende vann før
tilberedningen starter.
Forhåndsinnstilling
Denne funksjonen lar deg forhåndsprogrammere et tilberedningsprogram som skal starte til en angitt tid.
EKSEMPEL: Tenk deg at klokken er 9:00, og at du vil ha ovnen til å starte et tilberedningsprogram
klokken 11:30.
1.
Angi et ønsket tilberedningsprogram.
2.
Trykk én gang på knappen "Preset".
3.
Vri rattet ”Menu/Time” til tallet 11:00.
4.
Trykk én gang på knappen "Preset".
5.
Vri rattet ”Menu/Time” for å stille inn minuttene til 11:30.
6.
Trykk én gang på knappen ”Start/Quick Start”.
MERK! Etter at en forhåndsinnstilling er utført, kan du ikke bruke andre knapper. Det eneste du kan gjøre
er å sjekke gjeldende tid ved å trykke på knappen ”Preset”, og annullere den ved å trykke på knappen
”Pause/Cancel”. Når klokken er 11:30, starter ønsket tilberedningsprogram automatisk.
17
NORSK
Vektbasert tining
Ovnen kan tine mat basert på den vekten brukeren angir. Tiden og effekten for tiningen stilles automatisk
inn når matkategori og vekt er programmert. Vektområdet for frossen mat varerier fra 100 g til 1800 g.
EKSEMPEL: Tenk deg at du skal tine 600 g reker.
1.
Trykk på knappen "Pause/Cancel”.
2.
Trykk på knappen ”Weight Defrost”.
3.
Trykk på knappen ”Weight Adjust" for å velge vekten på maten som skal tines.
4.
Trykk på knappen ”Start/Quick Start”.
MERK! Ovnen stopper i løpet av tiningen, slik at brukeren kan snu maten og få et jevnt resultat. Brukeren
må deretter trykke på ”Start/Quick Start” for å fortsette tiningen.
Hurtigstart
Ovnen tilbereder maten raskt ved HØY effekt (100 % utgangseffekt) når hurtigstartsprogrammet benyttes.
Trykk på knappen ”Start/Quick Start” flere ganger for å stille inn tilberedningstiden. Ovnen starter
umiddelbart ved full effekt. Den høyeste tilberedningstiden du kan angi, er 10 minutter.
Barnesikring
Bruk barnesikringsfunksjonen for å unngå at ovnen brukes av små barn uten tilsyn. Indikatoren for
barnesikring (en lås) vises i displayet, og ovnen kan ikke betjenes så lenge barnesikringen er aktivert.
Slik stiller du inn barnesikringen: Trykk på knappen “Pause/Cancel” og hold den inne i tre sekunder. Et
lydsignal høres, og indikatoren for barnesikring lyser.
Slik opphever du barnesikringen: Trykk på knappen “Pause/Cancel” og hold den inne i tre sekunder. Et
lydsignal høres, og indikatoren for barnesikring slukkes.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD












Slå av ovnen og ta ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring.
Hold ovnen ren innvendig. Mat- eller væskesøl som fester seg på ovnsveggene, skal tørkes av
med en fuktig klut. Mildt rengjøringsmiddel kan benyttes hvis ovnen blir svært skitten. Unngå å
bruke spray og andre sterke rengjøringsmidler, fordi disse kan føre til flekker eller render på
døroverflaten eller gi den et matt preg.
De utvendige flatene bør rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skade på de operative delene
inne i ovnen, må det ikke sive vann inn i ventilasjonsåpningene.
Tørk hyppig av begge sider av døren og vinduet, samt dørtetningene og tilstøtende deler, med en
fuktig klut for å fjerne søl og sprut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
Kontrollpanelet må ikke bli vått. Rengjør med en myk, fuktig klut. La døren stå åpen når du rengjør
kontrollpanelet, slik at ovnen ikke slår seg på ved et uhell.
Hvis det samler seg damp inne i eller rundt utsiden av ovnsdøren, tørker du den bort med en myk
klut. Dette kan skje i tilfeller der mikrobølgeovnen betjenes ved høye fuktighetsnivåer. Og det er
normalt.
Glasstallerkenen må tas ut for rengjøring innimellom. Vask tallerkenen i varmt, såpeholdig vann
eller i oppvaskmaskin.
Rotasjonsringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmessig for å unngå høye lyder. Bruk et mildt
rengjøringsmiddel til å tørke av ovnsbunnen. Rotasjonsringen kan vaskes med mildt, såpeholdig
vann eller i oppvaskmaskin. Når du har tatt ut rotasjonsringen fra ovnsrommet for rengjøring, må
du huske å sette den inn på riktig plass igjen.
Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp vann med saften og skallet fra én sitron i en dyp,
mikrobølgesikker bolle. Sett dette i ovnen og la den gå i 5 minutter. Vask grundig og tørk med en
myk klut.
Ta kontakt med en forhandler hvis lyspæren i ovnen må byttes ut.
Ovnen bør rengjøres regelmessig og matrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overflaten
forringes. Det kan få negativ innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet skal ikke kastes i vanlig søppelkasse, men skal avhendes i henhold til gjeldende
bestemmelser for avhending av elektrisk avfall.
18
NORSK
FEILSØKING
Hvis ovnen ikke fungerer




Sjekk at støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten. Hvis det ikke er det, tar du ut støpselet fra
stikkontakten, venter i 10 sekunder og setter det skikkelig på plass igjen.
Sjekk om en av sikringene har gått, eller om overbelastningsbryteren har løst ut. Hvis disse ser ut
til å virke som de skal, tester du stikkontakten med andre apparater.
Sjekk at kontrollpanelet er programmert riktig, og at tidsvelgeren er innstilt.
Sjekk at døren er skikkelig lukket, og at dørens sikkerhetslås er aktivert. I motsatt fall strømmer
ikke mikrobølgeenergien inn i ovnen.
HVIS INGEN AV TILTAKENE OVENFOR HJELPER, MÅ KVALIFISERT TEKNIKER TILKALLES. IKKE
FORSØK Å JUSTERE ELLER REPARERE OVNEN SELV.
Radioforstyrrelser
Bruk av mikrobølgeovnen kan forstyrre radio, TV eller tilsvarende utstyr.
Eventuelle forstyrrelser som oppstår, kan reduseres eller fjernes ved hjelp av følgende tiltak:

Rengjør døren og tetningsflater på ovnen.

Juster mottaksantenne til radioen eller fjernsynet.

Flytt mikrobølgeovnen i forhold til mottakeren.

Flytt mikrobølgeovnen vekk fra mottakeren.

Kople mikrobølgeovnen til en annen stikkontakt, slik at mikrobølgeovnen og mottakeren bruker
forskjellige kretser.
Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,
kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
19
POLSKI
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!





Nie włączaj kuchenki, jeśli drzwiczki są otwarte. Może to spowodować narażenie na szkodliwe
promieniowanie mikrofalowe. Nigdy nie próbuj odłączać ani modyfikować systemu zabezpieczeń.
Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy czołową ścianą kuchenki a drzwiami. Nie pozwól,
by na powierzchniach uszczelniających znajdował się kurz lub resztki środka czyszczącego.
Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Ważne jest, by drzwi dokładnie się zamykały oraz by
nie było uszkodzeń na:
drzwiczkach (zniekształcone);
zawiasach i zamkach (zepsute lub poluzowane);
uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających.
Kuchenka może być regulowana i naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu.
Upewnij się, czy z wnętrza kuchenki zostały wyciągnięte wszystkie opakowania.
OSTRZEŻENIE!
Sprawdź, czy kuchenka nie ma uszkodzeń, takich jak: źle ustawione lub krzywe drzwi, uszkodzone
uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zamki czy wgniecenia
w kuchence lub drzwiach. Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się
z personelem serwisowym.

Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniesie ciężar kuchenki
i wkładanych do niej produktów spożywczych.

Nie umieszczaj kuchenki tak, by była narażona na działanie ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności
powietrza. Nie umieszczaj jej także w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Do prawidłowego działania kuchenka wymaga właściwego przepływu powietrza. Umieść kuchenkę
tak, by wokół niej było dostatecznie dużo wolnej przestrzeni: 20 cm ponad nią, 10 cm za nią i 5 cm
po obu stronach. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek
kuchenki.
Nie korzystaj z kuchenki bez szklanego talerza obrotowego oraz jeśli rolki prowadnicy i oś

napędowa znajdują się w nieodpowiedniej pozycji.

Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy nie znajduje się pod kuchenką, na
gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach.

Wtyczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by można ją było wyjąć z kontaktu
w sytuacji awaryjnej.

Nie używaj kuchenki na zewnątrz pomieszczeń.
Podłączenie uziemienia
Urządzenie musi być uziemione. Kuchenka mikrofalowa ma kabel z przewodem uziemionym oraz
zatwierdzoną uziemioną wtyczkę. Wtyczkę należy podłączyć do poprawnie zainstalowanego uziemionego
gniazdka. Uziemienie zmniejsza ryzyko wypadków elektrycznych poprzez odprowadzenie prądu przy
ewentualnym zwarciu. Zalecamy, aby podłączyć kuchenkę do oddzielnego obwodu. Nie podłączaj
kuchenki do zbyt wysokiego napięcia, gdyż może to spowodować obrażenia ciała, pożar lub uszkodzenie
urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowe użycie wtyczki z uziemieniem może spowodować porażenie prądem.
UWAGA!

W razie pytań dotyczących podłączenia elektrycznego lub uziemienia skonsultuj się z elektrykiem
albo pracownikiem serwisu.

Producent ani sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia urządzenia i obrażenia ciała powstałe
na skutek nieprawidłowego podłączenia do prądu.
Używając urządzeń elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zawsze przestrzegaj poniższych wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru,
obrażeń ciała oraz narażenia na promieniowanie mikrofalowe.

Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji. Nie należy
stosować żrących środków chemicznych i oparów. Kuchenka jest przeznaczona do podgrzewania,
gotowania i suszenia żywności. Nie jest przeznaczona do użytku przemysłowego i laboratoryjnego.
20
POLSKI


Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie lub
zostało uszkodzone lub upuszczone. Jeśli kabel jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony
przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez inną uprawnioną osobę. Pozwala to
uniknąć zagrożenia.
Podczas pracy kuchenki w trybie kombi dzieci mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych
ze względu na wysokie temperatury.
Dzieci nie mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru, jeśli nie dostały odpowiednich instrukcji dotyczących
używania urządzenia w bezpieczny sposób oraz jeśli nie rozumieją ryzyka towarzyszącego
nieprawidłowemu użyciu.

Przestrzegaj poniższych wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko pożaru w kuchence.
Podczas podgrzewania produktów w opakowaniach z tworzywa lub papieru obserwuj, czy
we wnętrzu kuchenki nie pojawił się ogień.
Usuń zamknięcia z plastikowych i papierowych toreb, zanim umieścisz je w kuchence.
Jeśli pojawi się dym, wyłącz kuchenkę lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie otwieraj drzwi, aby
stłumić ewentualne płomienie.
Nie używaj kuchenki do przechowywania rzeczy. Nie pozostawiaj papieru, naczyń
i artykułów spożywczych w kuchence, gdy nie jest używana.
Ciecze i produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w szczelnych opakowaniach, gdyż grozi to
wybuchem.

Ciecz podgrzana w kuchence mikrofalowej może się gwałtownie rozszerzyć po wyjęciu z kuchenki.
Obchodź się ostrożnie z pojemnikami z cieczą.

Nie używaj kuchenki do smażenia produktów spożywczych. Gorący olej może uszkodzić kuchenkę,
a naczynia mogą przyczynić się do poparzeń.

W kuchence nie należy podgrzewać jaj w skorupce oraz jaj na twardo, ponieważ mogą pęknąć
nawet po wyjęciu z urządzenia.

Produkty z twardą skórką, takie jak: ziemniaki, cukinia, jabłka i kasztany, należy nakłuć przed
rozpoczęciem ich podgrzewania.

Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z potrawami dla dzieci należy wymieszać lub
wstrząsnąć przed podaniem. Sprawdź temperaturę w celu uniknięcia oparzeń.

Ciepło z podgrzanej żywności może być także przenoszone na naczynie. Do manewrowania
naczyniem może być potrzebna rękawica kuchenna.

Sprawdź, czy naczynia są przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej.
Serwis i naprawy związane ze zdejmowaniem oprawy ochraniającej przed promieniowaniem
mikrofalowym mogą powodować uszkodzenia i powinny być przeprowadzane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.

Produkt należy do grupy 2 klasy B ISM. Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM
(przemysłowe, naukowe i medyczne), w których energia częstotliwości radiowej wytwarzana jest
w sposób
zamierzony
i/lub
jest
ona
wykorzystywana
w formie
promieniowania
elektromagnetycznego do obróbki materiałów, a także przez urządzenia do obróbki
elektroerozyjnej. Sprzęt klasy B przystosowany jest do użytku w gospodarstwie domowym oraz
instalacjach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (także dzieci) z jakąkolwiek formą
dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie
obsługi urządzenia, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi urządzenia od osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
Zużycie mocy
Moc znamionowa
Częstotliwość robocza
Wymiary zewnętrzne
Wymiary wewnętrzne
Pojemność komory kuchenki
Podstawa pod produkty spożywcze
Masa netto
21
230 V/50 Hz
1200 W (mikrofale), 1000 W (grill)
800 W
2450 MHz
262 x 452 x 368 mm (wys. x szer. x gł.)
210 x 315 x 329 mm (wys. x szer. x gł.)
20 l
Talerz obrotowy
Około 12,5 kg
POLSKI
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
System blokady drzwi
Okienko kuchenki
Podpora talerza obrotowego
Przycisk do otwierania drzwi
Panel sterowania
Otwór wentylacyjny
Szklany talerz obrotowy
Grzałka grilla
Ruszt metalowy
Panel sterowania
WYŚWIETLACZ MENU
Wskazuje czas przygotowania, moc, funkcję i godzinę.
POWER LEVEL
Naciśnij kilka razy przycisk Power Level, aby ustawić moc
podgrzewania w kuchence.
GRILL
Wciśnij ten przycisk, aby ustawić program grillowania na
maksymalnie 95 minut.
COMBI
Przygotuj posiłek, używając kombinacji kuchenki mikrofalowej
i grilla.
MENU/TIME (POKRĘTŁO)
Ustaw czas przygotowania posiłku za pomocą pokrętła.
Za pomocą pokrętła wybierz menu dla automatycznego
przygotowywania potraw.
WEIGHT ADJUST
Naciśnij WEIGHT ADJUST w celu wskazania masy
przygotowywanego produktu lub ilości porcji.
CLOCK
Naciśnij ten przycisk, aby ustawić zegar.
PRESET
Wciśnij przycisk PRESET, aby wskazać program gotowania, który
włączy się automatycznie o podanym czasie.
START/QUICK START (MENU/TIME)
Wciśnij pokrętło jeden raz, aby włączyć program gotowania.
Wciśnij pokrętło kilka razy, aby ustawić czas gotowania i włączyć
podgrzewanie z użyciem pełnej mocy.
PAUSE/CANCEL
Naciśnij przycisk STOP/CANCEL, aby cofnąć ustawienie lub aby
zmienić ustawienia, zanim zostanie włączony konkretny program.
Naciśnij raz w celu zrobienia przerwy w pracy kuchenki, dwa razy
w celu całkowitego wstrzymania podgrzewania. Przycisku tego
używa się także do ustawienia blokady zabezpieczającej przed
dziećmi.
22
POLSKI
OBSŁUGA
Montaż

Upewnij się, czy z wnętrza kuchenki zostały wyciągnięte wszystkie opakowania.
OSTRZEŻENIE!
Sprawdź, czy kuchenka nie ma uszkodzeń, takich jak: źle ustawione lub krzywe drzwi, uszkodzone
uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zamki czy wgniecenia
w kuchence lub drzwiach. Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się
z personelem serwisowym.

Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniesie ciężar kuchenki
i wkładanych do niej produktów spożywczych.

Nie umieszczaj kuchenki tak, by była narażona na działanie ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności
powietrza. Nie umieszczaj jej także w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Do prawidłowego działania kuchenka wymaga właściwego przepływu powietrza. Umieść kuchenkę
tak, by wokół niej było dostatecznie dużo wolnej przestrzeni: 20 cm ponad nią, 10 cm za nią i 5 cm
po obu stronach. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek
kuchenki.

Nie korzystaj z kuchenki bez szklanego talerza obrotowego oraz jeśli rolki prowadnicy i oś
napędowa znajdują się w nieodpowiedniej pozycji.

Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy nie znajduje się pod kuchenką, na
gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach.

Wtyczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by można ją było wyjąć z kontaktu
w sytuacji awaryjnej.

Nie używaj kuchenki na zewnątrz pomieszczeń.
Przyrządzanie potraw





Starannie umieść żywność. Najszersza część powinna znajdować się najbliżej brzegu naczynia.
Sprawdź czas podgrzewania. Wybierz najkrótszy podany czas, następnie wydłużaj go w razie
potrzeby. Produkty podgrzewane zbyt długo mogą zacząć dymić lub zająć się ogniem.
Przykryj produkt podczas przygotowywania w kuchence. W ten sposób unikniesz rozpryskiwania
i ułatwisz równomierne podgrzewanie potrawy.
Podczas podgrzewania obróć potrawę, aby skrócić czas przygotowania, np. dla kurczaka lub
hamburgera. Duże kawałki, np. steki, należy obrócić co najmniej raz.
W połowie czasu podgrzewania przemieść produkty, jak np. klopsiki, od brzegów naczynia do
środka i na odwrót.
Naczynia

Najlepszym materiałem do stosowania w kuchence mikrofalowej jest taki, który pozwala
mikrofalom przechodzić przez pojemnik i nagrzewać pokarm.

Mikrofale nie przechodzą przez metal, dlatego nie można używać naczyń metalowych lub talerzy
z metalowym brzegiem.

Nie używaj do podgrzewania naczyń z przetworzonego papieru, gdyż mogą one zawierać małe
elementy metalowe, powodujące powstanie iskier i ognia.

Używaj naczyń okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych/prostokątnych, ponieważ żywność
w rogach często się rozgotowuje.

Aby uniknąć rozgotowania na tych powierzchniach, można użyć pasków folii aluminiowej. Nie
używaj zbyt dużo folii i pozostaw około 2,5 cm odległości pomiędzy folią a ścianami kuchenki.
Poniżej znajduje się spis materiałów, które można stosować w kuchence mikrofalowej.
23
POLSKI
RODZAJ NACZYNIA
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na wysoką
temperaturę
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Talerze z tworzywa przeznaczone do
stosowania w kuchenkach
mikrofalowych
Papier do pieczenia
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
KUCHENKA MIKROFALOWA
Tak
Nie
GRILL
Tak
Nie
KOMBINACJA
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
USTAWIANIE
Przy każdym naciśnięciu przycisku słychać sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu programu podgrzewania
słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pokazuje się End. Zanim wybierzesz inną funkcję, naciśnij
jakiś guzik lub otwórz drzwi, aby zmazać informacje na wyświetlaczu.
Ustawianie zegara
Czas ustawiany jest w formacie 24-godzinnym. Naciśnij przycisk CLOCK, aby skontrolować godzinę
podczas przygotowywania potrawy. Na wyświetlaczu na krótką chwilę pojawi się godzina.
PRZYKŁAD: Kieruj się poniższymi wskazówkami, aby nastawić zegar kuchenki na 8:30.
1.
Wciśnij przycisk CLOCK.
2.
Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić cyfrę 8.
3.
Aby potwierdzić, wciśnij ponownie przycisk CLOCK.
4.
Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić liczbę 30.
5.
Aby potwierdzić, wciśnij ponownie przycisk CLOCK.
Przyrządzanie potraw w kuchence mikrofalowej
Jeśli chcesz przygotować produkt, używając tylko energii mikrofal, naciśnij kilka razy POWER LEVEL,
aby ustawić moc pracy urządzenia. Następnie użyj MENU/TIME w celu ustawienia czasu pracy
urządzenia. Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut.
1.
Wciśnij przycisk POWER LEVEL, aby wybrać moc.
Wciśnij przycisk POWER LEVEL
Jeden raz
Dwa razy
Trzy razy
Cztery razy
Pięć razy
Sześć razy
2.
3.
4.
5.
WYŚWIETLACZ
100
80
60
40
20
00
MOC PRACY URZĄDZENIA
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować potrawę w dziesięć minut przy 60%
mocy:
Wciśnij kilka razy przycisk POWER LEVEL, aby ustawić moc na 60.
Przekręć MENU/TIME na 10:00.
Wciśnij przycisk START/QUICK START.
Przyrządzanie potraw za pomocą grilla
Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. Grill pasuje szczególnie do chudego mięsa, steków,
kotletów, kebabu, kiełbas i kawałków kurczaka. Można go również używać do opiekania kanapek
i zapiekania potraw.
Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować potrawę na grillu w 12 minut.
1.
Wciśnij przycisk GRILL.
2.
Przekręć MENU/TIME na 12:00.
3.
Wciśnij przycisk START/QUICK START.
24
POLSKI
Kombinacja 1
Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut.
30% czasu przygotowania przy użyciu mikrofal, 70% przy użyciu grilla. Do ryb i zapiekanek.
PRZYKŁAD: Przyjmij, że chcesz użyć kombinacji 1, ustawiając czas na 25 minut.
1.
Wciśnij COMBI, by wyświetlił się napis CO-1.
2.
Ustaw MENU/TIME na 25:00.
3.
Wciśnij przycisk START/QUICK START.
Kombinacja 2
Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut.
55% czasu przygotowania przy użyciu mikrofal, 45% przy użyciu grilla. Do puddingu, omletów,
pieczonych ziemniaków i drobiu.
PRZYKŁAD: Przyjmij, że chcesz użyć kombinacji 2, ustawiając czas na 12 minut.
1.
Wciśnij COMBI, by wyświetlił się napis CO-2.
2.
Ustaw MENU/TIME na 12:00.
3.
Wciśnij przycisk START/QUICK START.
Funkcja automatycznego przygotowywania potraw
Nie musisz wybierać mocy i czasu dla poniższych produktów i sposobów przyrządzania potraw. Podaj
tylko, jaki produkt chcesz przygotować i ile waży. Kuchenka uruchamia się po naciśnięciu przycisku
START/QUICK START.
W celu równomiernego podgrzania produktu konieczne jest jego obracanie w połowie czasu
podgrzewania.
Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować 400 g ryby.
1.
Ustaw pokrętło MENU/TIME na 6 w trybie oczekiwania (przygotowywanie ryby w menu Auto
Cooking).
2.
Wciśnij przycisk WEIGHT ADJUST kilka razy, aby podać odpowiednią masę.
3.
Wciśnij przycisk START/QUICK START.
Menu automatycznego przygotowywania potraw
Kod Produkt
01
Mleko/kawa
(200 ml/filiżankę)
02
Ryż (g)
03
Spaghetti (g)
04
Ziemniaki (230 g/szt.)
05
Automatyczne podgrzewanie
(g)
06
Ryba (g)
07
Kurczak (g)
08
Wołowina/jagnięcina (g)
09
Szaszłyk (g)
1.
2.
3.
4.
Kiedy wciskasz przycisk WEIGHT ADJUST dla mleka, kawy
i ziemniaków, zamiast masy pokazuje się liczba porcji.
Przy pozycjach 7, 8 i 9 z listy kuchenka robi przerwę
podczas pracy i wydaje sygnał dźwiękowy, który
przypomina o konieczności obrócenia produktu w celu
równomiernego podgrzania.
Rezultat przygotowania potraw zależy od wielu czynników,
m.in. od wahań napięcia, kształtu i rozmiaru produktu,
ułożenia produktu w kuchence oraz indywidualnego smaku.
Jeśli nie zadowala cię rezultat, możesz wyregulować czas
przygotowania.
Przed gotowaniem spaghetti, wlej wrzącą wodę.
Programowanie
Za pomocą tej funkcji wybierasz program, który uruchomi się w podanym czasie.
Przykład: Postępuj według poniższych wskazówek, aby o godzinie 9:00 ustawić program, który
rozpocznie się o 11:30.
1.
Wskaż wybrany program przygotowywania potraw.
2.
Wciśnij jeden raz przycisk PRESET.
3.
Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić 11:00.
25
POLSKI
4.
5.
6.
Wciśnij jeden raz przycisk PRESET.
Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić 11:30.
Wciśnij jeden raz przycisk START/QUICK START.
UWAGA! Po ustawieniu funkcji pozostałe przyciski zostają aktywowane. Możesz sprawdzić
zaprogramowany czas, naciskając PRESET i wyłączyć funkcję za pomocą PAUSE/CANCEL. O godzinie
11:30 ustawiony program uruchomi się automatycznie.
Funkcja automatycznego rozmrażania z uwzględnieniem masy produktu
Możesz rozmrażać produkty, podając ich masę. Czas i moc rozmrażania ustawiają się automatycznie po
podaniu typu i masy produktu. Możesz ustawić masę w przedziale od 100 g do 1800 g.
PRZYKŁAD: Postępuj według poniższych wskazówek, aby rozmrozić 600 g krewetek.
1.
Wciśnij przycisk PAUSE/CANCEL.
2.
Wciśnij przycisk WEIGHT DEFROST.
3.
Wciśnij WEIGHT ADJUST, aby podać masę produktu.
4.
Wciśnij przycisk START/QUICK START.
UWAGA! Kuchenka robi przerwę podczas pracy, co daje możliwość obrócenia produktu w celu
równomiernego rozmrożenia. Po obróceniu produktu naciśnij START/QUICK START, aby kontynuować
rozmrażanie.
Quick start
Po wyborze programu Quick Start produkt jest szybko podgrzewany w kuchence przy użyciu pełnej
mocy. Naciśnij przycisk START/QUICK START klika razy, aby ustawić czas. Kuchenka uruchamia się
natychmiast, używając pełnej mocy. Czas można ustawić maksymalnie na 10 minut.
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Stosuj blokadę, aby dzieci nie mogły korzystać z kuchenki bez nadzoru osoby dorosłej. Kiedy blokada
jest aktywna, na wyświetlaczu pokazuje się tekst CHILD LOCK i kuchenka nie może być uruchomiona.
Aby ustawić blokadę zabezpieczającą: Trzymaj przycisk PAUSE/CANCEL wciśnięty przez trzy sekundy
do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się napis LOCK.
Aby wyłączyć blokadę zabezpieczającą: Trzymaj przycisk PAUSE/CANCEL wciśnięty przez trzy sekundy
do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i napis LOCK zniknie.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA









Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Utrzymuj komorę kuchenki w czystości. Wycieraj zanieczyszczenia i ciecze za pomocą wilgotnej
ściereczki. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, można użyć łagodnego środka czyszczącego.
Unikaj stosowania rozpylaczy i silnych środków czyszczących, które mogłyby zostawić plamy
i smugi lub zmatowić powierzchnię drzwi.
Obudowę kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Woda nie może dostać się do otworów
wentylacyjnych, gdyż grozi to uszkodzeniem kuchenki.
Wycieraj często wilgotną szmatką obie strony drzwi i okienka, uszczelki drzwi i przylegające części,
aby usunąć plamy i zabrudzenia. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
Panel sterowania nie może zamoknąć. Czyść go zwilżoną szmatką. Otwórz drzwi kuchenki
podczas czyszczenia panelu sterowania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia.
Wytrzyj miękką szmatką parę, która może utworzyć się w komorze kuchenki lub na krawędziach
drzwi. Para może się utworzyć, kiedy kuchenka jest stosowania w warunkach wysokiej wilgotności
powietrza. Jest to zupełnie normalne zjawisko.
Od czasu do czasu należy wyjąć talerz obrotowy i go wyczyścić. Myj go w ciepłej wodzie z płynem
lub w zmywarce.
Pierścień obrotowy i dno kuchenki należy regularnie czyścić, aby pierścień mógł poruszać się bez
problemu. Czyść dno kuchenki łagodnym środkiem. Pierścień obrotowy można myć w wodzie
z łagodnym detergentem lub w zmywarce. Dopilnuj, by po czyszczeniu pierścień został
umieszczony w kuchence we właściwy sposób.
Nieprzyjemny zapach usuwa się, podgrzewając skórkę i sok z cytryny zmieszane z 0,25 l wody
w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Podgrzewaj mieszankę w kuchence przez
5 minut. Wytrzyj dokładnie kuchenkę przy użyciu miękkiej ściereczki.
26
POLSKI



Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli konieczne jest wymienienie żarówki w kuchence.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki jedzenia. Jeśli kuchenka nie jest
utrzymywana w czystości, może dojść do zniszczenia jej powłok. Skraca to żywotność produktu
i może spowodować uszkodzenia.
Urządzenia nie można wyrzucać z odpadami gospodarczymi, należy je oddać do zatwierdzonego
punktu gospodarki odpadami.
WYKRYWANIE USTEREK
Jeśli kuchenka nie działa




Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona. Jeśli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka,
odczekaj 10 sekund i włóż wtyczkę do gniazdka.
Upewnij się, że żaden bezpiecznik/przełącznik nie przerwał obwodu. Jeśli działają, możesz
sprawdzić gniazdko, używając innego urządzenia.
Upewnij się, czy panel sterowania jest poprawnie zaprogramowany i czy wyłącznik czasowy jest
nastawiony.
Sprawdź, czy drzwi kuchenki są zamknięte i czy system zabezpieczeń nie jest aktywny. Jeśli drzwi
nie są poprawnie zamknięte, nie zadziała funkcja mikrofali.
JEŚLI TO NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ SIĘ Z FACHOWCEM. NIE PRÓBUJ
SAMODZIELNIE REGULOWAĆ ANI NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia pracy radia, telewizora i podobnego sprzętu.
Można zmniejszyć zakłócenia, stosując poniższe środki:

Wyczyść drzwi kuchenki i powierzchnie uszczelniające.

Zmień położenie anteny radia lub telewizora.

Zmień położenie kuchenki mikrofalowej względem odbiornika.

Odsuń kuchenkę od odbiornika.

Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego obwodu niż odbiornik.
Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie
ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:
801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
27
ENGLISH
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before use!





Do not start the oven with the door open as this can cause harmful exposure to microwave
radiation. Never attempt to bypass or modify the interlocking system.
Do not place any objects between the front of the oven and the door. Sealing surfaces must not be
covered in dust and cleaning agent residue.
Do not use the oven if it is damaged. It is very important that the door closes properly and that
there is no damage to:
the door (deformed)
hinges and catches (broken or loose)
door seal and contact surfaces
The oven may only be adjusted or repaired by qualified service personnel.
Check that all packaging material inside the oven has been removed.
WARNING!
Check the oven for damage, e.g. a misaligned or bent door, damaged door seals and contact surfaces,
damaged or loose door hinges and catches or dents in the oven or on the door. Do not use the oven if it
has been damaged. Contact service personnel.

The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support the weight of the
microwave and the food to be cooked.

Do not place it where it will be exposed to heat, moisture or high humidity. Neither should it be
placed near combustible materials.

The oven requires an adequate flow of air to work correctly. Position the oven so that it has 20 cm
of free space above, 10 cm behind and 5 cm on each side. The product's openings must not be
covered. Do not remove the feet on the oven.

Do not use the oven without the glass plate or if the support rollers and the axle are not in the
correct position.

Make sure the power cord is not damaged and that it is not under the oven or on hot surfaces or
sharp edges.

The plug must be easily accessible so that it can be easily pulled out in an emergency.

Do not use the oven outdoors.
Earth connection
The appliance must be earthed or grounded. The oven has a power cord with an earth lead and
approved, earthed plug. The plug must be plugged into a correctly installed earthed socket. The earth
connection reduces the risk of electric shock by diverting electric current in the event of short circuits. We
recommend connecting the oven to a separate circuit. Do not connect the oven to a voltage supply that is
too high. This can cause injury, fire or other damage to the oven.
WARNING!
Incorrect use of an earthed plug can cause electric shock.
NOTE!

Ask your electrician or service technician if you have any questions about electrical connections or
earthing.

Neither the manufacturer nor retailer is liable for damage to the oven or personal injury caused by
incorrect electrical connection.
Always follow the basic safety instructions when using electrical appliances.
Always follow the instructions below to reduce the risk of burns, electric shock, fire, personal injuries and
exposure to microwave radiation.

Read the instructions carefully before using the product.

The product may only be used for its intended purpose as described in these Instructions.
Corrosive chemicals or vapours may not be used in the product. The oven is designed to heat,
cook and dry food. It is not intended for industrial or laboratory use.
28
ENGLISH


Do not run the oven when empty.
Do not use the appliance if the cord and/or plug are damaged or if the appliance is not working
correctly or if it has been damaged or dropped. If the power cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, an authorised service centre or other qualified person to avoid putting safety
at risk.
In combination mode, children may only use the oven under the supervision of an adult, as temperatures
can become high.
Children may not use the oven without supervision if they have not received appropriate instructions to
use the oven in a safe way and understand the risks of using the oven incorrectly.

Precautions to reduce the risk of fire in the oven:
Frequently check the oven when you heat food in plastic or paper packaging, as they can
catch fire.
Remove bag sealers from paper and plastic bags before they are placed in the oven.
If you see smoke coming from the oven, turn it off and pull out the plug. Let the door remain
closed to smother any flames.
Do not use the oven for storage. Do not allow paper, cooking utensils or food to remain in
the oven when not in use.
Liquids and food should not be heated in sealed containers, as they may explode.

A liquid which is heated in the microwave oven can expand substantially after it has been removed
from the oven. Handle the liquid container with care.

Do not fry food in the oven. Hot oil can damage the oven and utensils and can cause burns.

Eggs with shell and hard-boiled eggs must not be heated in the microwave oven, as they may
explode even after being removed from the microwave oven.

Food with a thick skin (potatoes, whole courgettes, apples, chestnuts, etc.) should be pierced
before cooking in the microwave oven.

The contents of feeding bottles and baby food jars should be shaken or stirred before serving.
Check the temperature to avoid burns.

Cooking containers may be hot when heat is transferred from the heated food. Oven gloves may
be needed when handling the container.

Check that the container is intended for use in a microwave oven.
Service or repairs that involve removal of the casing, which protects against microwave radiation, can
cause injuries and must only be carried out by trained personnel.

This product belongs to group 2 class B ISM. Group 2 comprises all ISM equipment (industrial,
scientific and medical) where RF energy is created with the intent and/or used in the form of
electromagnetic radiation for the treatment of materials and equipment for spark treatment. Class B
equipment can be used for domestic purposes and in facilities directly connected to low voltage
networks in residential buildings.

The appliance is not intended to be used by persons (including children) with any form of disability
or by persons who do not have sufficient experience or knowledge of how to use it, unless they
have received instructions concerning the use of the appliance from someone who is responsible
for their safety.

Children must be supervised to make sure they do not play with the appliance.
TECHNICAL DATA
Rated voltage
Power consumption
Rated output
Operating frequency
External dimensions
Dimensions of the oven area
Volume of the oven area
Cooking unit
Net weight
230V/50 Hz
1200 W (microwaves), 1000 W (grill)
800 W
2450 MHz
262 x 452 x 368 mm (h x w x d)
210 x 315 x 329 mm (h x w x d)
20 l
Rotating plate
Approx. 12.5 kg
29
ENGLISH
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Door interlock system
Oven window
Support for rotating plate
Door open button
Control panel
Ventilation openings
Rotating glass plate
Grill element
Metal rack
Control panel
MENU DISPLAY
Shows the cooking time, power, function and clock.
POWER LEVEL
Press the Power Level button several times to set the cooking power
of your microwave.
GRILL
Press this button to set a grill program of up to 95 minutes.
COMBI
Prepare meals using a combination of microwave and grill.
MENU/TIME (KNOB)
Adjust the cooking time with the knob.
Choose a menu for automatic cooking using the knob.
WEIGHT ADJUST
Press the WEIGHT ADJUST button to indicate the weight of the food
or the number of servings.
CLOCK
Press this button to set the clock.
PRESET
Press the PRESET button to enter a cooking program that starts
automatically at the specified time.
START/QUICK START (MENU/TIME)
Press the knob once to start a cooking programme.
Press the knob several times to set the cooking time and to start
cooking immediately at full power.
PAUSE/CANCEL
Press the STOP/CANCEL button to delete the setting or to reset the
oven before setting a cooking programme.
Press once to pause cooking or twice to cancel it altogether. The
button is also used to set the child lock.
30
ENGLISH
OPERATION
Installation

Check that all packaging material inside the oven has been removed.
WARNING!
Check the oven for damage, e.g. a misaligned or bent door, damaged door seals and contact surfaces,
damaged or loose door hinges and catches or dents in the oven or on the door. Do not use the oven if it
has been damaged. Contact service personnel.

The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support the weight of the
microwave and the food to be cooked.

Do not place it where it will be exposed to heat, moisture or high humidity. Neither should it be
placed near combustible materials.

The oven requires an adequate flow of air to work correctly. Position the oven so that it has 20 cm
of free space above, 10 cm behind and 5 cm on each side. The product's openings must not be
covered. Do not remove the feet on the oven.

Do not use the oven without the glass plate or if the support rollers and the axle are not in the
correct position.

Make sure the power cord is not damaged and that it is not under the oven or on hot surfaces or
sharp edges.

The plug must be easily accessible so that it can be easily pulled out in an emergency.

Do not use the oven outdoors.
Cooking





Position the food carefully. The thickest part should be closest to the edge of the utensil.
Check the cooking time. Select the shortest suggested time and then increase this, if necessary.
Overcooked food can start to smoke or catch fire.
Cover food during cooking. This prevents splashing and cooking is more even.
Turn the food during cooking to reduce the cooking time (e.g. chicken and hamburgers). Large
pieces, such as roasts, must be turned at least once.
Meatballs and similar foods should be stirred halfway through cooking (from the sides to the middle
of the utensil and vice versa).
Cookware

The best cookware material for use in a microwave oven is one that allows the microwaves to pass
through the container and heat the food.

Microwaves cannot pass through metal. Metal containers or dishes with metal edges should not be
used.

Do not use containers made of recycled paper in the microwave. These may contain small metal
fragments that can cause sparks and fire.

Use round or oval dishes instead of square/rectangular dishes, as food in the corners will often be
overcooked.

Narrow strips of aluminium foil can be used to prevent overcooking in such areas. Do not use too
much foil and leave a space of about 2.5 cm between the foil and oven walls.
Below is a list of materials that can be used.
TYPE OF COOKWARE
Heat resistant glass
Non heat-resistant glass
Heat-resistant ceramics
Plastic plates designed for microwave ovens
Kitchen paper
Metal washer
Metal stand
Aluminium foil and foil cookware
MICROWAVE OVEN
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
31
GRILL
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
COMBINATION
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
ENGLISH
SETTING
A beep is heard every time a button is pressed. A beep sounds when a cooking programme has finished
and End is shown on the display. Press a button or open the door to clear the display before choosing
another function.
Setting the clock
The clock as a 24-hour display. Press the CLOCK button to check the time during cooking. The time is
shown briefly on the display.
EXAMPLE: Follow the instructions below to set the clock to 8.30.
1.
Press the CLOCK button.
2.
Turn the MENU/TIME knob to set the number 8.
3.
Press the CLOCK button once to confirm.
4.
Turn the MENU/TIME knob to set the minute number 30.
5.
Press the CLOCK button once to confirm.
Cooking in the microwave oven
When you want to cook foods using only microwave energy press the POWER LEVEL button several
times to set the cooking power of your microwave. Now use MENU/TIME to set the cooking time. The
longest cooking time that can be set is 95 minutes.
1.
Press the POWER LEVEL button to select the power.
Press the POWER LEVEL button
Once
Twice
Three times
Four times
Five times
Sex times
2.
3.
4.
5.
DISPLAY
100
80
60
40
20
00
COOKING POWER
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Follow the instructions below to cook something for ten minutes at 60% power.
Press the POWER LEVEL button several times to set the cooking power to 60.
Turn MENU/TIME to 10.00.
Press the START/QUICK START button.
Cooking with the grill
The longest cooking time that can be set is 95 minutes. The grill is particularly suitable for thin pieces of
meat, roasts, chops, kebabs, sausages or chicken pieces. It is also suitable for hot sandwiches and
gratins.
Follow the instructions below to grill for 12 minutes.
1.
Press the GRILL button.
2.
Turn MENU/TIME to 12.00.
3.
Press the START/QUICK START button.
Combination 1
The longest cooking time that can be set is 95 minutes.
30% of the complete cooking time is for the microwave oven, 70% for the grill. Used for fish or gratins.
EXAMPLE: Assume you want to set combination 1 to a cooking time of 25 minutes.
1.
Press the COMBI button to display CO-1.
2.
Turn MENU/TIME to 25.00.
3.
Press the START/QUICK START button.
32
ENGLISH
Combination 2
The longest cooking time that can be set is 95 minutes.
55% of the complete cooking time is for the microwave oven, 45% for the grill. Used for puddings,
omelettes, baked potatoes and poultry.
EXAMPLE: Assume you want to set combination 2 to a cooking time of 12 minutes.
1.
Press the COMBI button to display CO-2.
2.
Turn MENU/TIME to 12.00.
3.
Press the START/QUICK START button.
Automatic cooking
You do not need to set the cooking power and time for the following foods and cooking methods. Just
enter what you want to cook and how much it weighs. The oven starts when you press the
START/QUICK START button.
The food may need turning over half way through cooking to ensure it cooks evenly.
Follow the instructions below to cook 400 g of fish.
1.
Turn the waiting mode MENU/TIME knob to 6, cooking fish on the Auto Cooking menu.
2.
Press the WEIGHT ADJUST button several times to set the right weight.
3.
Press the START/QUICK START button.
Menu for automatic cooking
Code
Food
01
Milk/coffee (200 ml/cup)
02
Rice (g)
03
Spaghetti (g)
04
Potatoes (230 g/each)
05
Automatic heating (g)
06
Fish (g)
07
Chicken (g)
08
Beef/lamb (g)
09
Meat on a skewer (g)
1.
2.
3.
4.
For milk, coffee and potatoes, the number of servings is
shown instead of weight when you press the WEIGHT
ADJUST button.
On no. 7, 8 and 9 in the list, the oven pauses during
cooking and beeps. This is so that you can turn the food to
cook it evenly.
Cooking results depend on several things, including
voltage fluctuations, the shape and size of the food,
personal taste in cooking and how you place the food in
the oven. If you are unhappy with the result, you can
adjust the cooking time.
Pour boiling water over spaghetti before cooking.
Presetting
This function allows you to state that a program should start at the specified time.
For example: Follow the instructions below to set a cooking programme to start at 11:30 when the time is
9:00.
1.
State the required cooking programme.
2.
Press the PRESET button once.
3.
Turn the MENU/TIME knob to set the number 11:00.
4.
Press the PRESET button once.
5.
Turn the MENU/TIME knob to set the number 11:30.
6.
Press the START/QUICK START button once.
NOTE! When the function is set, the other buttons are disabled. You can only check the pre-set time by
pressing PRESET and cancel using the PAUSE/CANCEL button. The set cooking programme will
automatically start at 11.30.
33
ENGLISH
Automatic defrost by weight
You can defrost food in the oven by entering its weight. The time and power for defrosting is set
automatically when you set the type of food and weight. The weight can vary between 100 g and 1800 g.
EXAMPLE: Follow the instructions below to defrost 600 g of prawns.
1.
Press the PAUSE/CANCEL button.
2.
Press the WEIGHT DEFROST button.
3.
Press the WEIGHT ADJUST button to set the weight of the food.
4.
Press the START/QUICK START button.
NOTE! The oven pauses during defrosting so that you can turn the food to defrost it evenly. Once you have turned
the food, press START/QUICK START to continue defrosting.
Quick start
The food is cooked quickly in the oven at full power when you select the Quick Start programme. Press
the START/QUICK START button several times to set the cooking time. The oven starts immediately at
full power. The longest cooking time that can be set is 10 minutes.
Child lock
Use the child lock so that children cannot use the oven without adult supervision. When the child lock is
set, the text CHILD LOCK is displayed and the oven cannot be started.
To set the child lock: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for three seconds until a beep is heard
and the text LOCK is displayed.
To disable the child lock: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for three seconds until a beep is
heard and the text LOCK disappears.
CLEANING AND MAINTENANCE












Turn off and unplug the oven before cleaning.
Keep the inside of the oven clean. Remove splashes and liquids with a damp cloth. Use a mild
detergent if the oven is very dirty. Avoid using sprays or strong detergents that can cause stains
and streaks or dull surfaces on the door.
Clean the exterior of the oven with a damp cloth. Do not allow water to enter the ventilation
openings, as this can damage the oven.
Wipe both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp
cloth to remove stains and splashes. Do not use abrasive cleaning agents.
The control panel must not become wet. Clean with a damp cloth. Let the door remain open when
the control panel is cleaned, to prevent the oven from starting unintentionally.
Wipe off with a soft cloth if steam forms on the inside or around the edge of the door. Steam may
form when the microwave oven is used in high humidity. This is completely normal.
Sometimes the glass plate may need to be removed and cleaned. Clean it in warm soapy water or
in a dishwasher.
The ring and base of the oven should be cleaned at regular intervals so that the ring can move
freely. Wipe the base of the oven with a mild detergent. The ring can be cleaned in mild soapy
water or in a dishwasher. Make sure the ring is refitted correctly in the oven after cleaning.
Bad odours in the oven are removed using the peel and juice of one lemon mixed with 2.5 dl of
water in a microwavable bowl. Cook the bowl in the microwave oven for 5 minutes. Wipe the oven
thoroughly with a soft cloth.
Contact the dealer when the oven light needs replacing.
The oven should be cleaned regularly and food residues should be removed. If the microwave is
not kept clean, the surfaces may degrade. This shortens the life of the product and can cause
damage.
The appliance must not be discarded in household waste, but should be taken to an approved
waste disposal facility.
34
ENGLISH
TROUBLESHOOTING
If the oven does not work




Check that the oven is connected correctly. If it is not, pull the plug from the wall socket, wait 10
seconds and insert the plug again.
Check that no fuses or breakers have tripped. If they work, you can check the wall socket with
another product.
Check that the control panel is programmed correctly and that the timer is set.
Check that the door is closed and that the door interlocking system has not been activated. If the
door does not close properly the microwave oven will not start.
CONTACT A TECHNICIAN IF THIS DOES NOT SOLVE THE PROBLEM. DO NOT ATTEMPT TO
ADJUST OR REPAIR THE PRODUCT YOURSELF.
Radio interference
Interference on radios, televisions or similar equipment can occur when the microwave oven is used.
To reduce interference:

Clean the oven door and contact surfaces.

Move the radio or TV antenna.

Move the microwave oven in relation to the receiver.

Move the microwave oven away from the receiver.

Plug the microwave into a different circuit than the receiver.
Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,
please contact our service department.
www.jula.com
35

Podobne dokumenty