Sprawiedliwość klimatyczna a zobowiązania międzynarodowe państw

Transkrypt

Sprawiedliwość klimatyczna a zobowiązania międzynarodowe państw
KOŁO NAUKOWE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
I PRAWA EUROPEJSKIEGO
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„SPRAWIEDLIWOŚĆ KLIMATYCZNA A ZOBOWIĄZANIA MIĘDZYNARODOWE
PAŃSTW”
Zagadnienie zmian klimatu jest niewątpliwie aktualnym tematem do dyskusji. Zmiany
klimatu są faktem i często dyskusja o ich przyczynach mało wnosi do rzeczywistego rozwiązania
problemu. Przyczynić się do rozwiązania problemu może rzetelna debata o ochronie klimatu, a
także wypełnianie przez państwa zobowiązań międzynarodowych podjętych w tym zakresie. Taki
właśni cel przyświecał Konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
i Prawa Europejskiego UKSW.
W dniu 16 maja 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
odbyła się konferencja pt. „Sprawiedliwość klimatyczna a zobowiązania międzynarodowe państw”.
Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Konferencja otworzył swoim przemówieniem Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Marek Michalski.
Spotkanie zostało podzielone na cztery panele dyskusyjne. Pierwsze wystąpienie należało do
dr inż. Damiana Panasiuka z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW. Przemówienie
dotyczyło ewolucji polskich i europejskich norm prawa emisyjnego. Szczególna uwaga została
poświęcona: Konwencji Genewskiej z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia
powietrza na dalekie odległości, Konwencji Wiedeńskiej z 1985 r. o ochronie warstwy ozonowej
oraz Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1992 r. w sprawie zmian klimatu.
P. Małgorzata Kaniewska z Instytutu Biologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW poruszyła temat zmian klimatu jako problemu etycznego. Podczas prezentacji zostało
podkreślone, że etyczna odpowiedzialność za zmiany klimatu jest tematem rzadko podejmowanym
przez filozofów. Zmiany klimatu są natomiast jednym z największych zagrożeń ekologicznych, ale
i humanitarnych współczesnego świata. Kto ponosi za nie odpowiedzialność? Często zaznacza się,
że głównymi graczami są tutaj państwa takie jak Chiny, USA czy Indie. To zapoczątkowało
dyskusję. Zagadnieniem budzącym największe kontrowersje okazało się to, czy państwa
prowadzące prym w światowych gospodarkach mogą zamykać drogę do wzrostu gospodarczego
państwom rozwijającym się, nakładając na nie ograniczenia związane z ochroną środowiska.
Podczas kolejnego wystąpienia dr Leszek Karski z Katedry Prawa i Zarządzania
Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW podjął temat handlu jednostkami emisyjnymi.
Pozostaje to zagadnieniem o tyle ciekawym, że w mechanizmie handlu uprawnieniami do emisji
dwutlenku węgla niektóre państwa widzą instrument do działań spekulacyjnych. Co ważne, może
on generować ogromne pokłady korzyści majątkowych (i to bez ryzyka), bo handel ten dotyczy nie
towarów, lecz jedynie zezwoleń .
Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: p. Daria
Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu PKPP Lewiatan oraz p. mgr inż.
Urszula Stefanowicz, Koordynator Sekretariatu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Koalicja
Klimatyczna. Panel ten dotyczył skutków przyjęcia nowych regulacji prawa emisyjnego, jak
również wpływu nadmiernej emisji gazów cieplarnianych na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Kolejna część konferencji skupiała się na rozwoju energetyki atomowej w kontekście
polskiej rzeczywistości. Prof. dr hab. Wojciech Gawlikowicz przedstawił modele reaktorów
jądrowych, które mogłyby być najlepsze wobec polskich realiów. Czy budowa elektrowni
jądrowych w Polsce jest szansą czy zagrożeniem? To pytanie było przedmiotem dyskusji
prowadzonej przez p. Annę Trocką – opiekun Koła Prawa Międzynarodowego i Prawa
Europejskiego.
Ostatni panel został przeznaczony na referaty studentów i doktorantów. Ze szczególnym
zainteresowaniem spotkała się prezentacja „Czym jest i czy nam zagraża carbon leakage?”
p. Magdaleny Rząca – studentki Wydziału Prawa i Administracji UKSW, jak również V-ce Prezesa
Koła Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego UKSW.
Konferencję zamykało wystąpienie p. Ilony Przybojewskiej z Katedry Prawa Europejskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podjęła temat handlu emisjami w kontekście zasad unijnej
polityki w dziedzinie środowiska. Podsumowania zagadnień poruszonych na konferencji dokonał
Bartłomiej Kobyliński – Prezes Koła Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego UKSW.
Niewątpliwie temat podjęty przez organizatorów konferencji jest kwestią aktualną
i wywołującą wiele dyskusji, nie tylko w świecie prawników, polityków czy ekologów, ale również
w świecie mediów. Nie da się ukryć, że wspólnie odpowiadamy za świat, w którym żyjemy, za jego
klimat. Skoro jest to odpowiedzialność solidarna trzeba, aby była sprawiedliwa. Jak mierzyć tę
sprawiedliwość? Jak sprawić aby zaciągnięte przez państwa zobowiązania były skuteczne
i znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistości? Są to pytania, które możemy sobie wciąż stawiać
w związku z problematyką sprawiedliwości klimatycznej. Miejmy nadzieję, że pomocną w
rozważaniach na temat tego problemu okaże się publikacja pokonferencyjna.