ELSUR - Biuro Doradztwa Gospodarczego

Transkrypt

ELSUR - Biuro Doradztwa Gospodarczego
-rt!-ELSUR-
Legnica,
dn . 02.01
.2014
r.
ETSUR sp. z o.o.
59-220 Legnica, uI. Złotoryjska 178-184
aznacze nie sądu Ęestrowego
inumeru, pod l<torym spÓłka
Biuro Doradztwa Gospo darczego
Sąd Rejonowy
Krzysztof Taiko
jest zaĘestrowana:
dla Wrocławia-F abryczn ej
we Wrocławiu
lX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejeslru
Sądowego
Nr 0400235357
Wysokość kapitalu zakładowego:
100 100'00 zł
(sto tysięcy sto złotych}
Zanąd
ul. Rumiankowa
1
59-220 Legnica
EUOOOI|N AP,l2014lL
SpÓłki:
Lucjan Ciszewski
Frezes Zarządt:
LIST REFERENCYJNY
Zbigniew Gagat
Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny
Firma ELSUR specjalizuje się w wykonywaniu instalacji pzemysłowych
Mirosław Slofa
z tworzyw sztucznych i stali wysokostopowych oraz wykonuje specjalistyczne
czynnościutrzymania ruchu, montaż maszyn, urządze i kompletnych linii
Członek Zarządu
Regon: A04056084
NtP 691-020-20-63
UAT NUMBER PL 6910202063
technologicznych.
Nr konta:
W okresie od marca 2012 roku do czerwca 2013 roku Pan dr Krzysztof ZĄko
PKO BP S.A.
l olLegnłca
90 1020 3017 0000 22a2 aa19 9067
RAIFFEISEA' BANR
POLSKA S.A. OlLUBIN
14 175A 1279 0AA0 0000 A782 8737
sekretariat:
tel.lfax 076 747 59 80
e- m a i I :
sekreta ri at@el s u r. pl
księgowość:
tel.lfax 076 747 59 85
e- m a i I :
ks i eg ow os
[email protected]
kierownicy robot:
tel.lfax 076 747 59 81
e-mail: [email protected]
p
rzyg otowa
n ie
p
rad u kcj i :
nadzorował certyfikowany System Zarządzania Jakością,zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
NadzÓr polegał na kompleksowym prowadzeniu spraw dotyczących
funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakościąz zakresie wykonywanych
przez ELSUR Sp.
Nadz
r
@
V
pl
Nr 1 581761N/2412
Nr UC-28-145
naprawą rurociąg w
nad Systernem przebiegał prawidłowo co zostało potwierdzone
pozytywnym przejściemauditu przez jednostkę certyfikacyjną Uzędu Dozoru
Technicznego.
www.elsur,pl
r.
z
itrujących orazpral spawalniczych zgodnych z normą PN-M-69008.
[email protected]
su
o.o. W Legnicy prac ał,tiązanych
przemysłowych, rurociąg w technologicznych do materiał w palnych, Żrących
tel.ltax A76 747 59 86
e-mail: [email protected]
e-mail : elsur@el
z
F,3xt ffi"#.f:,$

Podobne dokumenty