SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

Komentarze

Transkrypt

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Od Redakcji ..........................................................................................
Anna Janicka, Zygmunt Gloger wobec teorii i praktyki pozytywizmu ............................................................
Dorota Rembiszewska, O języku pism Glogera ........................................................................................
Zygmunt Gloger (1845–1910) ..............................................................................................................
Łukasz Zabielski, Zasady wydania ........................................................................................................
Anna Janicka, Słownik czasopism .........................................................................................................
Wykaz miar, wag i walut ....................................................................................................................
Mapy pomocnicze .............................................................................................................................
J. M. Bazewicz, Opis ukształtowania politycznego Niemiec, Austro-Węgier, Królestwa Polskiego
oraz Rosji pod koniec XIX wieku ......................................................................................................
21
23
41
55
57
63
73
77
85
Zygmu
Zygm u nt Gloger, Pisma rozproszone ................................................................................................. 91
I. „Biblioteka Warszawska”
1. Korespondencja [Już przed rokiem w liście…], „Biblioteka Warszawska” 1877, t. I ................................. 93
2. Korespondencja [Była wątpliwość…], „Biblioteka Warszawska” 1877, t. I ............................................. 96
3. List nieznany Juliusza Słowackiego (do matki), „Biblioteka Warszawska” 1877, t. II .............................. 97
4. Szlachta okoliczna na Żmujdzi, „Biblioteka Warszawska” 1877, t. IV ................................................. 100
5. Korespondencja [O stacjach krzemiennych], „Biblioteka Warszawska” 1878, t. I ................................... 104
6. Skorowidz Królestwa Polskiego, czyli spis alfabetyczny miast, wsi i folwarków, kolonii i wszystkich
nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, ułożony i wydany przez Izydora Zinberga [recenzja],
„Biblioteka Warszawska” 1878, t. I ................................................................................................ 106
7. Imiona starodawne polskie, „Biblioteka Warszawska” 1878, t. II ....................................................... 111
8. Wystawa rolniczo-przemysłowa w Retowie, „Biblioteka Warszawska” 1878, t. IV ................................ 124
9. Korespondencja [Od lat ośmiu…], „Biblioteka Warszawska” 1879, t. I ............................................... 133
10. Zabobony meteorologiczne ludu nadnarwiańskiego, „Biblioteka Warszawska” 1879,
t. I (cz. I), t. II (cz. II) ................................................................................................................. 135
11. Obrazy z zamierzchłych dziejów, „Biblioteka Warszawska” 1879, t. II .............................................. 138
12. Trzecia wystawa rolnicza w Szawlach, „Biblioteka Warszawska” 1879, t. IV ...................................... 162
13. Korespondencja [W dalszym ciągu pomieszczanych…], „Biblioteka Warszawska” 1880, t. I .................. 170
14. „Biblioteczka Ludowa”, „Biblioteka Warszawska” 1880, t. I ............................................................ 175
15. Korespondencja [Mając zwyczaj…], „Biblioteka Warszawska” 1881, t. I ........................................... 176
16. Wycieczka do Białowieży, „Biblioteka Warszawska” 1881, t. I ......................................................... 181
17. Korespondencja [Jakkolwiek rok 1881…], „Biblioteka Warszawska” 1882, t. I, s. 147 ........................ 189
18. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich (dawniej Królewskich) z przyległymi częściami
W. Ks. Poznańskiego. Tekst objaśniający. Na podstawie badań dokonanych w latach 1875–1878
oprac. Godfryd Ossowski, Kraków 1881, „Biblioteka Warszawska” 1882, t. II .................................. 192
19. Korespondencja [W dalszym ciągu treściwych…], „Biblioteka Warszawska” 1883, t. I .......................... 197
20. Obraz statystyczny szkół w guberniach zachodnio-południowych Cesarstwa w latach 1825–1826
na podstawie raportu urzędowego, „Biblioteka Warszawska” 1885, t. IV (cz. I), 1886, t. I (cz. II) ........ 201
21. Dworzec Łukasza Górnickiego w Lipnikach pod Tykocinem, „Biblioteka Warszawska” 1889, t. I ....... 217
II. „Kalendarz Ilustrowany”
1. Stare przysłowia gospodarskie, doroczne i meteorologiczne, „Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany”
1877 ........................................................................................................................................... 221
9
Spis treści
III. „Kurier Warszawski”
1. Z Ostrowi, „Kurier Warszawski” 1877, nr 6 (9 stycznia) ..................................................................
2. (Z powodu śmierci Adolfa Wyhowskiego), „Kurier Warszawski” 1877, nr 28 .....................................
3. (O ślubie Kazimierza Tyszki), „Kurier Warszawski” 1877, nr 32 .......................................................
4. (O nabywaniu przez Glogera starożytnych narzędzi kamiennych), „Kurier Warszawski” 1877, nr 50 .....
5. (O owczarzu Pakielle), „Kurier Warszawski” 1877, nr 56 ..................................................................
6. (O nazwach karczem polskich), „Kurier Warszawski” 1877, nr 153 ...................................................
7. Artykuł nadesłany, „Kurier Warszawski” 1877, nr 270 .....................................................................
8. Z notat Zygmunta Glogera, „Kurier Warszawski” 1878, nr 206 ........................................................
9. (O przedmiocie odczytów Glogera), „Kurier Warszawski” 1879, nr 54 ...............................................
10. O wagach na straganach przekupniów, „Kurier Warszawski” 1879, nr 146 .......................................
11. Pogadanki o rzeczach pożytecznych, „Kurier Warszawski” 1879, nr 218 ..............................................
12. (List o drożyźnie mięsa), „Kurier Warszawski” 1880, nr 160 ...........................................................
13. Oskar Kolberg, „Kurier Warszawski” 1880, nr 201 ........................................................................
14. Przemysł drobiowy, „Kurier Warszawski” 1880, nr 274 ..................................................................
15. Epopeja księgosuszowa, „Kurier Warszawski” 1881, nr 20 ...............................................................
16. À propos jutrzejszego koncerta (List Zygmunta Glogera do redaktora „Kuriera Warszawskiego”
o Kolbergu), „Kurier Warszawski” 1881, nr 100 ............................................................................
17. Silva rerum, „Kurier Warszawski” 1881, nr 242 .............................................................................
18. Z niedoli, „Kurier Warszawski” 1882, nr 32 ..................................................................................
19. Odezwa o nabywaniu starożytności kamiennych, „Kurier Warszawski” 1882, nr 43 ...........................
20. Przepisy rozmów towarzyskich, „Kurier Warszawski” 1882, nr 62 ....................................................
21. Z prowincji, „Kurier Warszawski” 1882, nr 95 ..............................................................................
22. (Sprostowanie o zbiorach archeologicznych Glogera), „Kurier Warszawski” 1882, nr 161 ...................
23. Wniebowzięcie N. Maryi Panny, „Kurier Warszawski” 1882, nr 181 ...............................................
24. Żałobne wspomnienie (o Alfredzie Moesie), „Kurier Warszawski” 1882, nr 226 ................................
25. Z borów litewskich, „Kurier Warszawski” 1883, nr 1 .....................................................................
26. Pośmiertne wspomnienie, „Kurier Warszawski” 1883, nr 326 .........................................................
27. Wiadomość o Michale Jelskim jako artyście, „Kurier Warszawski” 1884, nr 56 .................................
28. Z Tykocińskiego, „Kurier Warszawski” 1884, nr 81 .......................................................................
29. Wspomnienie pośmiertne, „Kurier Warszawski” 1884, nr 223b .......................................................
30. Wiadomość o wykopaniu piaskowców w Nowogrodach, „Kurier Warszawski” 1887, nr 177 ...............
31. Wykopaliska na wystawie starożytności, „Kurier Warszawski” 1889, nr 342 ......................................
239
240
240
241
241
242
243
244
246
247
248
250
251
253
257
258
260
262
265
265
266
267
268
269
270
272
272
273
275
276
277
IV. „Kronika Rodzinna”
1. Walka z muzułmaństwem w pieśniach ludu polskiego, „Kronika Rodzinna” 1877, nr 5 .......................
2. Znad Narwi, „Kronika Rodzinna” 1878, nr 13 ................................................................................
3. Z wystawy retowskiej, „Kronika Rodzinna” 1878, nr 21 ...................................................................
4. Trzecia wystawa przemysłowa w Szawlach, „Kronika Rodzinna” 1879, nr 20 ......................................
5. Wystawa etnograficzna na Pokuciu, „Kronika Rodzinna” 1880, nr 10 ................................................
6. Nad Biebrzą, „Kronika Rodzinna” 1882, nry 4, 5 ............................................................................
7. Adwent i roraty polskie, „Kronika Rodzinna” 1882, nr 23 ................................................................
8. „Gospodyni Miejska i Wiejska”, „Kronika Rodzinna” 1883, nr 1 ......................................................
9. Z Podlasia, „Kronika Rodzinna” 1884, nr 12 ..................................................................................
10. List Imci Pana Doświadczyńskiego, „Kronika Rodzinna” 1887, nr 12 ..............................................
11. Pamiątki po Stefanie Czarnieckim, „Kronika Rodzinna” 1887, nr 23 ...............................................
12. Odkrycie Ameryki przez Chińczyków, „Kronika Rodzinna” 1888, nr 8 ............................................
281
287
290
294
297
301
310
312
312
313
317
322
V. „Gazeta Warszawska”
1. Sądy gminne, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 7 ............................................................................... 325
2. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 30 .................................................................................. 328
10
Spis treści
3. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 63 ........................................................................
4. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 68 ...........................................................
5. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 144 ..............................................................
6. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 148 ......................................................................
7. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 173 ..............................................................
8. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 176 ......................................................................
9. Bilety wizytowe z XVIII wieku, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 178 ..................................................
10. Z Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 181 ...........................................................................
11. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 256 .......................................................
12. Zza Wisły, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 259 .............................................................................
13. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 10 .........................................................
14. Przyczynek do dziejów ogrodnictwa naszego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 11 ................................
15. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 39 ..............................................................
16. (Nekrolog Franciszka Biłgorajskiego), „Gazeta Warszawska” 1878, nr 46 ..........................................
17. Z powodu jubileuszu J.I. Kraszewskiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 66 .....................................
18. Projekt, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 70 ...................................................................................
19. Sądy gminne, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 101 .........................................................................
20. Drogi bite, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 129 .............................................................................
21. Z Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 179 ...........................................................................
22. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 181 ....................................................................
23. Zabytki przedhistoryczne, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 207 ........................................................
24. Wystawa rolniczo-przemysłowa w Retowie na Żmujdzi, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 240 ..............
25. Wystawa rolnicza w Retowie, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 245 ...................................................
26. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 271 .......................................................
27. Spółki wkładowo-zaliczkowe w guberni kowieńskiej, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 294 ...................
28. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 4 ................................................................
29. Archeologia, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 40 .............................................................................
30. Ostrzeżenie, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 41 .............................................................................
31. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 48 .........................................................
32. (Zawiadomienie o odczycie Z. Glogera), „Gazeta Warszawska” 1879, nr 54 ......................................
33. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 55 .................................................................................
34. „Biblioteczka Ludowa”, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 70 .............................................................
35. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 80 ......................................................................
36. Z wiejskiego ustronia, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 144 ..............................................................
37. Podarek dla J.I. Kraszewskiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 145 .................................................
38. Nowy zbiór pieśni ludu, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 172 ...........................................................
39. Portret Mickiewicza, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 176 ...............................................................
40. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 177 .......................................................
41. Z Zawiśla, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 177 ..............................................................................
42. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 179 ............................................................
43. Etnografia, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 202 .............................................................................
44. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 205 ....................................................................
45. Trzecia wystawa przemysłowo-rolnicza w Szawlach, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 212 ....................
46. Trzecia wystawa przemysłowo-rolnicza w Szawlach, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 215, 216 .............
47. „Biblioteczka Ludowa”, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 218 ...........................................................
48. Zwyczaj grania na ligawkach w Adwent, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 247 ....................................
49. [Nekrolog dra Kazimierza Michniewicza], „Gazeta Warszawska” 1879, nr 281 ..................................
50. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 20 ......................................................................
51. O wyprzedaży i rozprzedaży ziemi, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 64 ..............................................
52. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 131 .......................................................
53. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 158 .......................................................
54. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 183 .......................................................
331
332
335
337
338
341
343
346
347
348
349
351
353
355
356
357
358
360
362
363
365
366
371
378
381
385
387
389
390
393
394
395
397
399
401
402
405
407
408
409
411
413
414
420
430
431
432
433
434
439
442
445
11
Spis treści
55. „Biblioteczka Ludowa”, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 156 ...........................................................
56. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 157 ............................................................
57. Arsenał polski z wieku XVI, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 164 .....................................................
58. Złote księgi, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 168 ...........................................................................
59. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 184 ....................................................................
60. Wykopaliska marienhauskie, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 243 ....................................................
61. Z Białostockiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 247 ....................................................................
62. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 251 .......................................................
63. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 256 ....................................................................
64. Towarzystwo ogrodnicze, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 267 .........................................................
65. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 4 ..............................................................................
66. Z Białostockiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 19 ......................................................................
67. Gdzie się powinien odbyć przyszły kongres archeologiczny?, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 21 ..........
68. Podatek dochodowy, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 22 .................................................................
69. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 36 ............................................................................
70. Zbiory naukowe po śp. Bolesławie Podczaszyńskim, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 40 ......................
71. Obiady pożegnalne, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 42 ..................................................................
72. (Recenzja pogadanek w karczmie Mrówki), „Gazeta Warszawska” 1881, nr 76 ..................................
73. „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 169 ................................
74. W sprawie pożarów, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 201 ................................................................
75. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 225 ....................................................................
76. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 238 ....................................................................
77. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 242 ....................................................................
78. Zuchwała kradzież, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 245 ..................................................................
79. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 265 ....................................................................
80. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 270 .......................................................
81. Z Brześcia Litewskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 275 ............................................................
82. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 275 ...............................................................................
83. Z Augustowskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 278 ..................................................................
84. Z Kamieńca w guberni grodzieńskiej, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 279 ........................................
85. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 290 .......................................................
86. Z okolic Łap, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 291 ..........................................................................
87. Spod Międzyrzeca Podlaskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 293 ................................................
88. Zapytanie do panów prawników, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 51 ................................................
89. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 55 .......................................
90. [Z powiatu mazowieckiego], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 72 ......................................................
91. (W sprawie kierunku pracy kobiecej), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 84 ..........................................
92. (Heraldyka), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 87 .............................................................................
93. W sprawie budownictwa w miastach i wioskach, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 103 .........................
94. Wybory do sądów gminnych, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 111 ...................................................
95. [Nekrolog Marii ze Skopowskich Kiedrzyńskiej], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 111 ........................
96. Śp. Mikołaj Modzelewski, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 115 ........................................................
97. (Z guberni łomżyńskiej), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 116 ..........................................................
98. (Z powiatu mazowieckiego), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 130 .....................................................
99. Spod Łap, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 151 ..............................................................................
100. Spod Białegostoku, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 161 ................................................................
101. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 164 ..................................................................
102. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 168 .........................................................................
103. Straże ochotnicze od ognia z XVI wieku, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 178 ..................................
104. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 206 ..........................................................
105. Z powiatu ostrowskiego (w guberni łomżyńskiej), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 235 .....................
106. (Nekrolog Alfreda Moesa), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 236 .....................................................
12
448
449
450
451
453
454
456
457
459
461
463
464
465
467
469
471
474
475
476
479
481
482
483
485
485
487
488
489
489
490
491
493
494
495
496
498
499
501
504
507
508
508
509
510
512
513
514
516
517
519
520
523
Spis treści
107. Z Goniądza, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 244 .........................................................................
108. Wydawnictwo Oskara Kolberga, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 246 .............................................
109. Z powiatu ostrowskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 246 ........................................................
110. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 249 ..................................................................
111. Z powiatu ostrowskiego w guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 268 .......................
112. [Z powiatu szczuczyńskiego], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 274 ..................................................
113. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 285 ..................................................................
114. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 119 .....................................................
115. Wydatki gminne, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 171 ..................................................................
116. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 182 ..................................................................
117. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 274 ..........................................................
118. Szarwarki, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 42 ..............................................................................
119. Wiadomość o Michale Jelskim, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 48 .................................................
120. Świętej pamięci Jan Gloger, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 184 ....................................................
121. Z Białostockiego, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 106 ..................................................................
122. Kolędy dawne i najnowsze, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 291 .....................................................
123. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 3 ......................................................................
124. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 178 ..................................................................
125. Świętej pamięci ksiądz Stanisław Jamiołkowski, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 279 ........................
126. Ceny płodów rolniczych i wynagrodzenie służby, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 282 ......................
127. Słów kilka o skutkach parcelacji, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 285 .............................................
128. Ważne dla ziemian i ogrodników, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 34 .............................................
129. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 59 ....................................................................
130. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 121 ..................................................................
131. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 161 .....................................................
132. Wydawnictwo ludowe, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 187 ..........................................................
133. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 284 ..................................................................
134. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 288 ..................................................................
135. Z gub. łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 241 ...............................................................
136. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 92 ...............................................................................
137. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 237 ..................................................................
138. Z wiejskiego zakątka, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 307 .............................................................
139. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 309 ..................................................................
140. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 10 ............................................................
141. W sprawie cen ziemi, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 28 ...............................................................
142. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 56 ....................................................................
143. Ochrona zwierzyny, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 65 ................................................................
144. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 79 ....................................................................
145. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 95 ....................................................................
146. Z okolic Wizny, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 102 ....................................................................
147. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 119 .........................................................................
148. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 142 ..................................................................
149. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 284 ..................................................................
150. Spod Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 314 ....................................................................
151. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 341 ..................................................................
152. Mińsk, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 38 ...................................................................................
153. Spod Tykocina (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 61 ...........................................
154. Czym jest lud wiejski (podp. Z. G.), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 74 ..........................................
155. Z guberni łomżyńskiej (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 81 .................................
156. Tykocin (podp. N.N.), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 88 ............................................................
157. Pamiątki po Janie Kochanowskim (podp. Hreczkosiej), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 91 ...............
158. Z Ciechanowca, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 116 ....................................................................
524
525
526
527
528
530
531
533
534
536
537
538
540
541
542
544
546
547
549
550
552
553
554
556
557
559
561
562
563
565
566
567
569
570
572
573
575
577
579
580
582
584
585
586
588
590
591
592
598
600
601
602
13
Spis treści
159. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 203 ..................................................................
160. Tykocin, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 233 ..............................................................................
161. Z powiatu mazowieckiego (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 250 ..........................
162. Z Łomżyńskiego (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 252 .......................................
163. Z guberni mińskiej (podp. Z.), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 254 ...............................................
164. Spod Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 257 ....................................................................
165. Tykocin, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 343 ..............................................................................
603
606
607
608
609
610
611
VI. „Kłosy”
1. Znad Narwi, „Kłosy” 1877, nr 605 (20 stycznia) .............................................................................
2. Zwyczaje zapustne, „Kłosy” 1877, nr 606, 607 ................................................................................
3. (Szczegóły o Ludwiku Pawłowskim, wyjęte z nekrologu, napisanego przez J.I. Kraszewskiego),
„Kłosy” 1877, nr 612 ...................................................................................................................
4. Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu zebrał Zygmunt Gloger. Nakład i druk Jana Noskowskiego,
„Kłosy” 1877, nr 612 ...................................................................................................................
5. Kupalnocka (Sobótka), „Kłosy” 1877, nr 625, 626 ..........................................................................
6. Kilka słów o sadownictwie i ogrodnictwie, „Kłosy” 1878, nr 669 .......................................................
7. Wianki na Boże Ciało, „Kłosy” 1878, nr 677 ..................................................................................
8. Wystawa rolnicza w Retowie, „Kłosy” 1878, nr 696, 697 .................................................................
9. Szkoła ogrodnicza, „Kłosy” 1878, nr 701 ........................................................................................
10. Retów, „Kłosy” 1879, nr 711 ......................................................................................................
11. Nalewka Stefana Czarnieckiego, „Kłosy” 1879, nr 716 ...................................................................
12. Prace na polu gospodarstwa krajowego pp. Michała i Kazimierza Girdwojniów
i p. Brunona Dłużewskiego, „Kłosy” 1879, nr 721, 722 ..................................................................
13. Obrzędy rolnicze. Dożynki, czyli Wieniec, „Kłosy” 1879, nr 734–739 ...............................................
14. Szkoły Bialskie i czteroletni w nich pobyt Józefa Kraszewskiego (1822–1826).
Wspomnienie Jana Glogera, „Kłosy” 1879, nr 744, 745, 746 ..........................................................
15. Trzecia wystawa rolniczo-przemysłowa w Szawlach, „Kłosy” 1879, nr 746 ........................................
16. Oskar Kolberg i jego prace, „Kłosy” 1880, nr 789, 790 ...................................................................
17. Wiadomości o żubrze litewskim i turze mazowieckim, „Kłosy” 1881, nr 821, 822 .............................
18. Kilka słów o wystawie zwierząt w Warszawie, „Kłosy” 1881, nr 834 .................................................
19. Kilka słów o pieśniach ludowych i narodowych, „Kłosy” 1881, nr 836, 837 ......................................
20. Śp. Alexander Preyss, „Kłosy” 1881, nr 861 ..................................................................................
21. Nowy Rok, „Kłosy” 1882, nr 862 ................................................................................................
22. Z gospodarstwa pszczolnego, „Kłosy” 1882, nr 876 ........................................................................
23. Szkoła ogrodnicza w Warszawie, „Kłosy” 1882, nr 879 ...................................................................
24. Agnieszka z Opackich Bechonowa jako opiekunka zwierząt (wspomnienie), „Kłosy” 1883, nr 915 .......
25. Obchody zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem, „Kłosy” 1883, nr 962, 963 .................................
26. Arsenał polski z wieku XVI, „Kłosy” 1884, nr 1000 .......................................................................
27. Nekrologia. Jan Gloger, „Kłosy” 1884, Nr 1001, t. XXXIX ............................................................
28. Gryfowie Braniccy jako opiekunowie Żydów, „Kłosy” 1885, nr 1056, s. 204 ....................................
29. Ze wspomnień, „Kłosy” 1887, nr 1137 .........................................................................................
30. O naszych stacjach krzemiennych, „Kłosy” 1887, nr 1151, 1152 .....................................................
31. Dworzec Kościuszków w Siechnowiczach, „Kłosy” 1887, nr 1173 ....................................................
32. Kaplica Kościuszków w Siechnowiczach, „Kłosy” 1888, nr 1182 .....................................................
33. Muzeum Etnograficzne, „Kłosy” 1888, nr 1183 ............................................................................
34. Majątek ruchomy Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach, „Kłosy” 1888, nr 1188 ............................
35. Powodzie za Piastów i dzisiejsze, „Kłosy” 1888, nr 1193 .................................................................
36. Skąd powstała ballada Lilie, „Kłosy” 1888, nr 1226 ........................................................................
37. Wystawa sztuki starożytnej i nowożytnej w Warszawie, „Kłosy” 1889, nr 1276 .................................
38. Z życia dworu wiejskiego, „Kłosy” 1889, nr 1278 ..........................................................................
14
613
616
628
629
630
639
642
644
651
653
656
659
666
685
699
705
712
722
727
738
739
744
746
749
753
762
764
766
769
773
777
779
781
784
788
792
794
797
Spis treści
VII. Kwartalnik „Kłosów”
1. Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny litewski 1733–1785, „Kwartalnik «Kłosów».
Pismo naukowe i literackie pod kierunkiem redakcji «Kłosów»” 1877, r. I, t. II .................................. 801
VIII
VIII. „Tygodnik Ilustrowany”
1. Nowy przyczynek dotyczący narodowości Kopernika, „Tygodnik Ilustrowany” 1877, nr 59 .................
2. Seweryn Gołębiowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1877, nr 95 .............................................................
3. Nowy Rok, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, nr 110 ..........................................................................
4. Jan Sobieski, podług spółczesnego miedziorytu, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, nr 118 ........................
5. Kołoża w Grodnie, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, nr 121 ................................................................
6. Artykuł zaczynający się od słów: „Od p. Zygmunta Glogera otrzymujemy następującą odezwę”,
„Tygodnik Ilustrowany” 1879, nr 158 ..........................................................................................
7. Ludwik Pawłowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 210 ...............................................................
8. Odezwa o Sobieskim i Kanalewicu, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 246 .........................................
9. Oskar Kolberg, „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 273 .....................................................................
10. (List w sprawie pomnika Mickiewicza) (podp. Wieśniak), „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 278 ........
11. (Odezwa w kwestii wydawnictw popularnych dzieł Mickiewicza),
„Tygodnik Ilustrowany” 1882, nr 362 ..........................................................................................
12. Do rodziców. (Głos ze wsi), „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nr 282 ..................................................
843
845
853
857
860
863
866
871
874
880
882
884
IX.
IX . „Gazeta Polska”
1. (Sprostowanie z powodu artykułu o Górnickim), „Gazeta Polska” 1877, nr 42 .................................... 889
2. O szkole ogrodniczej, „Gazeta Polska” 1878, nr 290 ........................................................................ 889
X . „Gazeta Rolnicza”
1. Znad Niemna, „Gazeta Rolnicza” 1877, nr 18 ................................................................................
2. Słówko o wyprzedaży ziemi, „Gazeta Rolnicza” 1877, nr 33 ..............................................................
3. Absenteizm, „Gazeta Rolnicza” 1878, nr 10 ....................................................................................
4. Słówko o naszych stosunkach rolniczo-sąsiedzkich, „Gazeta Rolnicza” 1878, nr 26 ..............................
5. O drzewie i opale, „Gazeta Rolnicza” 1880, nr 48, 49 ......................................................................
6. O czym pisać ze wsi?, „Gazeta Rolnicza” 1880, nr 52 .......................................................................
7. Czas płaci, czas traci!, „Gazeta Rolnicza” 1881, nr 26 .......................................................................
8. Wystawa dzieł sztuki stosowanej do przemysłu w Warszawie, „Gazeta Rolnicza” 1881, nr 42 ................
9. Sen wieśniaka, „Gazeta Rolnicza” 1881, nr 32 (cz. I), 1882, nr 1 (cz. II) ............................................
10. Alfred Moes, „Gazeta Rolnicza” 1882, nr 43 .................................................................................
11. „Gospodyni Miejska i Wiejska”, „Gazeta Rolnicza” 1883, nr 1 ........................................................
12. Nasze obrzędy weselne, „Gazeta Rolnicza” 1883, nr 9, 10, 12, 13 ....................................................
13. Skarbczyk, „Gazeta Rolnicza” 1883, nr 15 ....................................................................................
14. Znad Narwi (w maju), „Gazeta Rolnicza” 1884, nr 22 ...................................................................
15. Torfowiska jako muzea przeszłości, „Gazeta Rolnicza” 1886, nr 19 ..................................................
16. Z Tykocińskiego, „Gazeta Rolnicza” 1886, nr 19 ...........................................................................
17. Cyganie, „Gazeta Rolnicza” 1887, nr 43 .......................................................................................
18. Ze starych szpargałów, „Gazeta Rolnicza” 1887, nr 4; 1888, nr 3, 38; 1889, nr 7, 22, 23, 29 ..............
19. Oświata ludu, „Gazeta Rolnicza” 1888, nr 1 .................................................................................
893
894
896
897
900
906
910
913
915
922
924
925
940
941
945
948
951
953
979
X I. „Gospodyni Wiejska”
1. Ułatwienie zbytu produkcji gospodarstwa domowego, „Gospodyni Wiejska” 1877, nr 18 .................... 983
2. Ogrodnictwo warzywne. Przyczynek do dziejów ogrodnictwa naszego,
„Gospodyni Wiejska” 1877, nr 23 ................................................................................................. 985
15
Spis treści
3. W sprawie sadownictwa. Znad Narwi, „Gospodyni Wiejska” 1878, nr 22 .......................................... 987
4. Kilka uwag w sprawie hodowli drobiu, „Gospodyni Wiejska” 1880, nr 3 ............................................ 989
X II. „Gazeta Handlowa”
1. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1877, nr 263 ........................................................................ 995
2. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1878, nr 54 .......................................................................... 996
3. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1878, nr 154 ........................................................................ 997
4. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1878, nr 276 ........................................................................ 998
5. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1879, nr 56 ......................................................................... 1000
6. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1879, 170 ........................................................................... 1001
7. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1879, nr 272 ....................................................................... 1003
8. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1880, nr 88 ......................................................................... 1004
9. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1880, nr 148 ....................................................................... 1005
10. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1880, nr 287 ..................................................................... 1007
11. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1881, nr 40 ....................................................................... 1008
12. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1881, nr 133 ..................................................................... 1010
13. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1881, nr 278 ..................................................................... 1011
14. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1882, nr 38 ....................................................................... 1013
15. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1882, nr 147 ..................................................................... 1014
16. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1882, nr 284 ..................................................................... 1016
17. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1883, nr 130 ..................................................................... 1017
18. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1883, nr 283 ..................................................................... 1019
19. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1884, nr 105 ..................................................................... 1020
20. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1886, nr 164 ..................................................................... 1021
X III.
II. „Niwa”
1. Listy Branickich, „Niwa” 1877, t. XII, s. 902 ................................................................................. 1023
2. Kilka wiadomości o szlachcie zagonowej mazowieckiej i podlaskiej, „Niwa” 1878, t. XIV, nr 91 .......... 1030
3. Głos ze wsi, „Niwa” 1879, z. 102 ................................................................................................. 1039
4. Kilka uwag w sprawie rozdrabniania własności ziemskiej, „Niwa” 1880, z. 122 z dn. 15 stycznia .......... 1042
5. Korespondencyja o potrzebie zniesienia posad komisarzy włościańskich, „Niwa” 1881, nr 152 ............. 1046
6. „Echo Łomżyńskie” i kwestia służby folwarcznej, „Niwa” 1883, t. XXIII ........................................... 1048
7. Głos ze wsi w kwestii żydowskiej, „Niwa” 1884, t. XXV .................................................................. 1054
8. W odpowiedzi na kwestionariusz Ludwika hr. Krasińskiego, „Niwa” 1885, z. 250, t. XXVII ................ 1055
9. Jasyr w pieśniach ludu polskiego, „Niwa” 1886, t. XXIX ................................................................. 1060
X IV.
IV. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”
1. Nazwy weselne. Wyrażenia i przedmioty używane przy godowych obrzędach ludu na przestrzeni
byłej Rzeczypospolitej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem
Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności” 1877, t. I, 1877, s. 80-96 .................................... 1069
2. Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrogskim [we wrześniu 1876].
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem Komisji Antropologicznej
Akademii Umiejętności” 1877, t. I, 1877, s. 8-11 ........................................................................... 1083
3. Zabobony i mniemania ludu nadnarwiańskiego, tyczące ptaków, płazów i owadów.
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem Komisji Antropologicznej
Akademii Umiejętności” 1877, t. I, s. 101-107 .............................................................................. 1086
4. Osady przedhistoryczne na porzeczu Biebrzy, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany
staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności” 1882, t. VI, Kraków 1882, s. 3-10 ........ 1091
5. Zagadki ludowe znad Narwi i Buga, na pograniczu Mazowsza z Podlasiem w latach 1865–1880,
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem Komisji Antropologicznej
Akademii Umiejętności” 1883, t. VII ........................................................................................... 1098
16
Spis treści
X V. „Echo”
1. Listy z Podlasia [I], „Echo” 1878, nr 47 ......................................................................................... 1113
2. Listy z Podlasia [II], „Echo” 1878, nr 82 ....................................................................................... 1116
3. Listy z Podlasia [III], „Echo” 1878, nr 127 .................................................................................... 1120
4. Listy z Podlasia [IV], „Echo” 1878, nr 155 .................................................................................... 1124
5. Listy z Podlasia [V], „Echo” 1878, nr 206 ...................................................................................... 1126
6. Listy z Podlasia [VI], „Echo” 1878, nr 275 .................................................................................... 1129
7. Pogadanki o rzeczach pożytecznych przez Józefa Skupińskiego (recenzja), „Echo” 1878, nr 96 ............. 1133
8. Warszawskie muzeum rybactwa, „Echo” 1878, nr 110 .................................................................... 1135
9. Z Tykocina, „Echo” 1878, nr 202 ................................................................................................ 1137
10. Listy z Podlasia [VII], „Echo” 1879, nr 47 ................................................................................... 1138
11. Listy z Podlasia [VIII], „Echo” 1878, nr 86 .................................................................................. 1141
12. Listy z Podlasia [IX], „Echo” 1878, nr 111 ................................................................................... 1144
13. Listy z prowincji [X], „Echo” 1878, nr 211 .................................................................................. 1149
14. Listy z Podlasia [XI], „Echo” 1878, nr 105 ................................................................................... 1152
15. Listy z Podlasia [XII], „Echo” 1878, nr 278 ................................................................................. 1155
16. Wianki – Sobótka, nr 130, 131 .................................................................................................. 1159
17. Bibliografia. „Kalendarz dla młodego wieku”, „Echo” 1880, nr 259 ................................................ 1171
18. Przyczynek do dziejów naszego ogrodnictwa, „Echo” 1880, nr 263 ................................................. 1173
19. Biblioteczka Ludowa, „Echo” 1880, nr 272 .................................................................................. 1175
20. Spod Chotyłowa, „Echo” 1880, nr 287 ....................................................................................... 1177
21. W sprawie kongresu archeologicznego w Krakowie, „Echo” 1880, nr 288 ........................................ 1178
22. Pamiątki po Czarnieckim, „Echo” 1880, nr 289 ........................................................................... 1179
23. (O kości Stefana Czarnieckiego), „Echo” 1881, nr 2 ..................................................................... 1183
24. Zwierzęta przed sądem, „Echo” 1881, nr 3 ................................................................................... 1184
25. Diabeł polski, „Echo” 1881, nr 10 .............................................................................................. 1186
26. Z Białostockiego, „Echo” 1881, nr 174 ....................................................................................... 1189
27. Z Łomżyńskiego (O jubileuszu ks. Brzózki), „Echo” 1881, nr 267 .................................................. 1190
28. Znad Buga, „Echo” 1882, nr 63 ................................................................................................. 1191
XVI
XVI. „Dwutygodnik Naukowy Poświęcony Archeologii, Historii i Lingwistyce”
1. Zagony w lasach, „Dwutygodnik Naukowy Poświęcony Archeologii, Historii i Lingwistyce” 1879,
t. II, s. 511 ............................................................................................................................... 1193
X VII. „Gazeta Świąteczna”
1. Listy z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 6 ............................................................................ 1197
2. Listy z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 11 ........................................................................... 1198
3. Listy z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 35 ........................................................................... 1199
4. Starodawne zabytki, „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 54 ..................................................................... 1200
5. Z Tykocina, „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 64 ................................................................................ 1201
6. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 74 ........................................................... 1202
7. Chleb i sól (podp. Z. G.), „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 78 ............................................................. 1203
8. Zgoda we wsi (podp. Z. G.), „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 86 ......................................................... 1205
9. Z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1883, nr 108 ................................................................................ 1207
10. Rady dawnych a mądrych ludzi o wychowaniu dziatek, „Gazeta Świąteczna” 1884, nr 1 .................... 1209
11. Zwierzyna, „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 213 .............................................................................. 1212
XVIII. „Gospodyni Miejska i Wiejska”
1. Kilka słów w sprawie hodowli ryb, „Gospodyni Miejska i Wiejska” 1881, nr 11 ................................. 1215
2. O ochronie zwierzyny, „Gospodyni Miejska i Wiejska” 1882, nr 18 ................................................. 1219
17
Spis treści
3. Nasiona warzywne z XVIII wieku, „Gospodyni Miejska i Wiejska” 1883, nr 19 ................................. 1222
XIX.
XIX . „Wędrowiec. Pismo ilustrowane, obejmujące podróże”
1. Rzeka Narew, „Wędrowiec” 1881, nr 259, 260 ............................................................................... 1225
XX.
XX . „Pamiętnik Fizjograficzny”
1. Wykopaliska marienhauskie, „Pamiętnik Fizjograficzny” 1881, t. I .................................................... 1233
2. Notatki archeologiczne Michała Federowskiego z okolic Słonima, kurhany pod Wiszowem,
„Pamiętnik Fizjograficzny” 1882, t. II .......................................................................................... 1237
3. Jurej (św. Jerzy), przyczynek do etnografii krajowej, z notat Michała Federowskiego, „Pamiętnik
Fizjograficzny” 1883, t. III .......................................................................................................... 1239
4. Wyciągi z Dziejów Polski Długosza, dotyczące fizjografii dawnej Polski, „Pamiętnik Fizjograficzny”
1888, t. VIII ............................................................................................................................. 1249
XXI.
XXI. „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny. Dwutygodnik ilustrowany, poświęcony bibliografii,
archeologii, numizmatyce, heraldyce, historii, sztukom pięknym i literaturze”
1. Dawne bilety wizowe (podp. t.r.), „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1881, t. II, s. 84-86 ........ 1283
2. Spod Tykocina (w sprawie wykopalisk przedhistorycznych), „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”
1881, t. II, s. 87 ........................................................................................................................ 1286
3. Z powiatu słonimskiego. W sprawie archeologii i etnografii, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”
1881, t. II, s. 229, 231 ............................................................................................................... 1288
4. W sprawie fabryk i rękodzieł w dawnej Polsce, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”
1881, t. II, s. 393-395 ................................................................................................................ 1290
5. Dawne rebusy i zagadki, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1882, t. III ................................. 1292
6. List Z. Glogera, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1882, t. III ............................................. 1297
7. Dawna szkoła w Tykocinie, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1882, t. III, s. 453-459 ............ 1298
XXII.
XXII. „Ogrodnik Polski”
1. (List Glogera przytoczony w artykule E. Jankowskiego o Glogierówce),
„Ogrodnik Polski” 1882, nr 14 ................................................................................................... 1303
2. Glogierówka i Pepinka Litewska, „Ogrodnik Polski” 1883, nr 18 ...................................................... 1304
XXIII.
XXIII. „Słowo”
1. Odpowiedź panu Piskorskiemu w kwestii „fantowania”, „Słowo” 1882, nr 63 .................................... 1309
2. (Recenzja dzieła Romualda Świerzbińskiego, Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł,
kronik i mowy słowiańskiej wskrzeszona, Warszawa 1880, str. 42), „Słowo” 1882, nr 81 ....................... 1311
3. Ze wsi, „Słowo” 1882, nr 122 ....................................................................................................... 1312
4. Z powiatu bielskiego, „Słowo” 1882, nr 131 .................................................................................. 1315
5. Z powiatu mazowieckiego, „Słowo” 1882, nr 204 ........................................................................... 1316
6. Z Pułtuskiego, „Słowo” 1882, nr 229 ............................................................................................ 1318
7. [Sprostowanie o nazwisku Alfreda Moesa], „Słowo” 1882, nr 233 ..................................................... 1320
8. Z Łomżyńskiego, „Słowo” 1883, nr 5 ............................................................................................ 1321
9. Z okolic Tykocina, „Słowo” 1883, nr 341 ...................................................................................... 1322
10. Łomża (koresp. własna), „Słowo” 1886, nr 165 ............................................................................. 1324
XXIV.
XXIV. „Kurier Codzienny”
1. Miłe stosunki, „Kurier Codzienny” 1882, nr 70 .............................................................................. 1325
2. Spod Tykocina, „Kurier Codzienny” 1888, nr 160 .......................................................................... 1326
3. Z Tykocina, „Kurier Codzienny” 1889, nr 102 ............................................................................... 1328
18
Spis treści
XXV.
XXV. „Wiadomości Archeologiczne, spostrzeżenia lat ostatnich w dziedzinie starożytności krajowych.
Czasy przedhistoryczne”
1. Wołyń i wykopaliska moszczanieckie ze zbioru śp. Ludwika Pawłowskiego,
„Wiadomości Archeologiczne” 1882, t. IV, s. 194 .......................................................................... 1329
XXVI.
XXVI. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, oprac. F. Sulimierski,
B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880–1914.
1. Jeżewo, t. III, 1882, s. 582 ........................................................................................................... 1339
2. Kobylino (podp. Z. Glo.), t. IV, 1883, s. 216 ................................................................................. 1343
3. Kołomyja (podp. Z. Glog.), t. IV, 1883, s. 283 ............................................................................... 1345
4. Kowalewszczyzna (podp. Z. Glo.), t. IV, 1883, s. 511 ...................................................................... 1346
5. Mężenin (podpis Z. G.), t. VI, 1889, s. 280 ................................................................................... 1349
6. Narew, t. VI, 1889, s. 907 ............................................................................................................ 1352
XXVII. „Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny (Petersburg)”
1. Znad Wisły, „Kraj” 1884, nr 13 .................................................................................................... 1363
2. Z Litwy, „Kraj” 1889, nr 43 ......................................................................................................... 1365
XXVIII.
XXVIII. „Zorza. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu miejskiego i wiejskiego”
1. Kramiki po wsiach, „Zorza” 1884, nr 17 ........................................................................................ 1369
2. Czcij ojca twego i matkę twoją!, „Zorza” 1886, nr 4 ........................................................................ 1370
3. O gorzałce, „Zorza” 1886, nr 5 ..................................................................................................... 1371
XXIX.
XXIX . „Kurier Rolniczy”
1. Wspomnienie z lat dziecinnych, „Kurier Rolniczy” 1885, nr 41, 42 .................................................. 1375
XXX.
XXX . „Wszechświat. Tygodnik popularny, poświęcony naukom przyrodniczym”
1. Notatki spostrzegacza nad instynktem i zmyślnością zwierząt, „Wszechświat” 1887, nr 4, 5, 17, 18 ....... 1379
XXXI.
XXXI. „Wisła”
1. Podróż Niemnem, „Wisła” 1888, t. II ............................................................................................ 1385
2. Święta Bożego Narodzenia w Radłowie galicyjskim, „Wisła” 1888, t. II ............................................. 1395
3. Długosz i pieśni polskie, „Wisła” 1889, t. III .................................................................................. 1396
4. Pieśni przy chrzcinach i pogrzebie na Podlasiu nadnarwiańskim, „Wisła” 1889, t. III .......................... 1404
5. Dawne świrny i śpichlerze, „Wisła” 1889, t. III ............................................................................... 1410
Summary ...................................................................................................................................... 1417
Reziumė ........................................................................................................................................ 1419
Рэзюмэ (białor.) ............................................................................................................................ 1421
Pезюме (ukr.) ................................................................................................................................. 1423
Pезюме (ros.) ................................................................................................................................. 1425
Noty o Autorach ............................................................................................................................ 1427
Spis ilustracji ................................................................................................................................. 1428
Indeks czasopism ...................................................................................................................................
Indeks nazw geograficznych ....................................................................................................................
Indeks nazwisk ......................................................................................................................................
19

Podobne dokumenty