Wniosek Pakiet Podstawowy

Transkrypt

Wniosek Pakiet Podstawowy
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach
WNIOSEK o PAKIET PODSTAWOWY
Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego:
bieŜącego*, pomocniczego*, na wyodrębnione cele* w złotych,
Data wpływu
Nazwa, adres firmy:
.............................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Nr telefonu ………………………………………………………
adres e-mail.....................................................................................................
1. Rodzaj rachunku :
o bieŜący w złotych
o pomocniczy w złotych
o na wyodrębnione cele ………………………………………………………….…w złotych
3. Sposób prowadzenia księgowości:
o Pełna
o KsiąŜka przychodów i rozchodów
o Ryczałt
4*. W Firmie jest zatrudnionych:
o do 9 pracowników
o powyŜej 9 pracowników
*dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
5. Inne warunki :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Dodatkowo do wniosku składamy dokumenty :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Potwierdzamy prawdziwość danych i informacji zawartych w niniejszym wniosku.
......................................................................
.................................................................
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
(podpis pracownika banku przyjmującego wniosek)
1
Wniosek o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej eBankNet
- pełny dostęp do SBI eBankNet*
- przegląd stanu rachunków*
Wybieram sposób autoryzacji:
□ kod SMS na numer telefonu komórkowego wskazany poniŜej
□ hasła jednorazowe.
Hasła jednorazowe proszę przesyłać na adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………………………………………..
UŜytkownicy uprawnieni do autoryzacji dyspozycji
1. Imię i nazwisko .......................................................................
PESEL ............................................................... Numer telefonu komórkowego………………………………….
2. Imię i nazwisko .......................................................................
PESEL ............................................................... Numer telefonu komórkowego………………………………….
3. Imię i nazwisko .......................................................................
PESEL ............................................................... Numer telefonu komórkowego………………………………….
4. Imię i nazwisko .......................................................................
PESEL ............................................................... Numer telefonu komórkowego………………………………….
Limit pojedynczego przelewu: …………………PLN (słownie:…………………………………..…)
………………………………………………………….
(Podpis wnioskującego)
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach w przyjmuje niniejszy wniosek do realizacji
z dniem ……………………………………
data i podpis pracownika upowaŜnionego
2
WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUGI SMS
Wnoszę o udostępnienie mi usługi bankowej SMS umoŜliwiającej uzyskiwanie:
□
informacji o stanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego poprzez system smsBankNet
w zakresie:
zmiana salda (opcjonalnie minimalna zmiana salda o: …………..….)
saldo na początek dnia
otrzymanie wpłaty
informacja o debecie
saldo początkowe oraz historia
□ składanie zapytań.
Numery telefonów do obsługi SMS:
∟∟∟ ∟∟∟ ∟∟∟
∟∟∟ ∟∟∟ ∟∟∟
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Banku o zgubieniu, kradzieŜy, zmianie numeru
telefonu lub zaistnieniu innej sytuacji mogącej rodzić niebezpieczeństwo dostępu do informacji
przekazanej przez system SMS. W przypadku niedopełnienia powyŜszego obowiązku Bank nie ponosi
odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne straty poniesione przez posiadacza rachunku
korzystającego z usługi SMS.
podpis Wnioskującego
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach w przyjmuje niniejszy wniosek do realizacji
z dniem ……………………………………
data i podpis pracownika upowaŜnionego
3
Wniosek o dostęp do Systemu eCorpoNet
…………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Klienta)
……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Klienta)
1
Wnioskuję o nadanie/zmianę uprawnień dla następujących UŜytkowników
Nazwisko i Imię
Nr PESEL
…………………….
…………………….
……………………..
……………………..
Rodzaj
dostępu
pełny*
Sposób autoryzacji
(Nie dotyczy osób
dostępem minimalnym)
z
Konfiguracja
autoryzacji
Do rachunków
Nie dotyczy osób
z
dostępem
minimalnym)
kod SMS na nr tel.
komórkowego*:
ograniczony*
………………………….
minimalny*
jednoosobowa*
wszystkie*
dwuosobowa
w dowolnym
powiązaniu*
wybrane*:
Nr:…………………………………..
hasła jednorazowe*
w powiązaniu
następującym:
……………………
podpis
elektroniczny
kwalifikowany*
…………………….
…………………….
……………………..
……………………..
pełny*
………………….
………………….
………………….
………………….
kod SMS na nr tel.
komórkowego*:
ograniczony*
………………………….
minimalny
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:……………………………………
jednoosobowa*
wszystkie*
dwuosobowa
w dowolnym
powiązaniu*
wybrane*:
Nr:…………………………………..
hasła jednorazowe*
w powiązaniu
następującym:
……………………
podpis
elektroniczny
kwalifikowany*
…………………….
…………………….
……………………..
……………………..
pełny*
………………….
………………….
………………….
………………….
kod SMS na nr tel.
komórkowego*:
ograniczony*
………………………….
minimalny
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:……………………………………
jednoosobowa*
wszystkie*
dwuosobowa
w dowolnym
powiązaniu*
wybrane*:
Nr:…………………………………..
hasła jednorazowe*
w powiązaniu
następującym:
……………………
podpis
elektroniczny
kwalifikowany*
………………….
………………….
………………….
…………………
4
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:……………………………………
…………………….
…………………….
……………………..
……………………..
pełny*
kod SMS na nr tel.
komórkowego*:
ograniczony*
………………………….
minimalny
jednoosobowa*
wszystkie*
dwuosobowa
w dowolnym
powiązaniu*
wybrane*:
Nr:…………………………………..
hasła jednorazowe*
w powiązaniu
następującym:
……………………
………………….
………………….
………………….
…………………
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:…………………………………..
Nr:……………………………………
UpowaŜniam do odbioru nienaruszonych bezpiecznych kopert zawierających loginy i hasła dla wyŜej wymienionych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Nazwisko i imię oraz nr PESEL lub nr dowodu osobistego osoby upowaŜnionej)
………………………………………………………….
(podpis Wnioskującego)
Wniosek przyjęto do realizacji z dniem …………………..
………………………………………………….
( podpis Pracownika Banku)
1
w przypadku zmiany UŜytkowników podać tylko nowe osoby
*zaznaczyć właściwe
dostęp pełny – UŜytkownik uprawniony do pełnej obsługi rachunków
dostęp ograniczony – UŜytkownik uprawniony do wszystkich czynności związanych
z wyłączeniem autoryzacji przelewów i ich realizacji
dostęp minimalny – UŜytkownik uprawniony wyłącznie do przeglądu historii rachunków
z
obsługą
rachunków
Wnioskuję o usunięcie dostępu dla następujących UŜytkowników:
………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwisko i imię, nr PESEL)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Nazwisko i imię, nr PESEL)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Nazwisko i imię, nr PESEL)
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Nazwisko i imię, nr PESEL)
……………………………………………………………………………………………………………………..
(Nazwisko i imię, nr PESEL)
………………………………………………………….
(podpis Wnioskującego)
Wniosek przyjęto do realizacji z dniem …………………..
………………………………………………….
( podpis Pracownika Banku)
5

Podobne dokumenty