REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „Nowy Salon” 1. Organizator

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „Nowy Salon” 1. Organizator
REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą: „Nowy Salon”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu „Nowy Salon” jest Acti Group Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Fabrycznej 45, 43-100 Tychy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000566225, NIP: 646 293 77 73, dalej jako „Organizator”.
2. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dalej jako „Uczestnik”. Osoby posiadające ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby niepełnoletnie, mogą brać udział
w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, podmiotów
współpracujących z Organizatorem w organizacji Konkursu, a także najbliżsi członkowie
rodzin wymienionych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków,
krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie i wymyślenie przez Uczestników Konkuru hasła
reklamowego dotyczącego nowego punktu sprzedaży prowadzonego przez Organizatora,
w którym Organizator będzie prowadził swoją działalność.
2. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które są chętne do kreatywnego zaprezentowania
odpowiedniego hasła reklamowego dla Organizatora oraz umożliwienie tym osobom
prezentacji ich zdolności.
4. Warunki uczestnictwa
1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
b) składając pracę konkursową zgodnie z niniejszym Regulaminem złoży oświadczenie
o udzieleniu zgody na zamieszczenie pracy konkursowej w Internecie oraz na
przerobienie przez Organizatora pracy konkursowej w dowolnym celu,
c) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczenie Uczestnika o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych
osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo
dostępu do ich danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie
danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, choć
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, uznania zgłoszenia pracy
konkursowej za prawidłowe i wydania nagród.
2. Wyłoniony drogą niniejszego Konkursu projekt zwycięskiej pracy konkursowej staje się
własnością Organizatora Konkursu.
3. Prawa autorskie majątkowe wraz z prawami zależnymi do zwycięskiej pracy konkursowej
przechodzą w całości na Organizatora Konkursu.
4. Prace konkursowe Uczestników nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
Stosowne oświadczenie znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.
5. Warunkiem otrzymania nagrody konkursowej, jest podpisanie przez Uczestnika
oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do
projektu hasła na Organizatora (załącznik numer 3).
5. Sposób organizacji konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 02 listopada 2015 roku i trwa do 15 grudnia 2015 roku.
2. Aby przystąpić do Konkursu Uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem,
podać Organizatorowi dane takie jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej
autora pracy konkursowej, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
zgodę na opublikowanie pracy konkursowej oraz przekazać przedstawicielowi
Organizatora osobiście lub pocztą na adres siedziby Organizatora wymyślone hasło
reklamowe.
3. Jeden uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.
4. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie lub
nadesłane po upływie czasu trwania konkursu, nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
6. Przebieg konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby
odpowiedzialne powołane przez Organizatora, dalej zwane jako „Komisja Konkursowa”.
2. Komisja Konkursowa wyłoni wśród prac zgłoszonych przez Uczestników 1 (jedną)
wyróżnioną pracę konkursową, za którą zostanie przyznana nagroda.
3. Hasła konkursowe przekazane przez Uczestników zostaną ocenione przez Komisję przez
pryzmat oryginalności, atrakcyjności reklamowej i zgodności ze specyfiką produktów
oferowanych przez Organizatora.
4. Z przebiegu Konkursu i jego rozstrzygnięcia Komisja Konkursowa sporządzi protokół.
5. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 18 grudnia 2015 roku podczas godzin
otwarcia sklepu należącego do Organizatora, położnego przy ul. Wolności 251B
w Zabrzu.
2. Również w dniu 18 grudnia 2015 roku, wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie
internetowej Organizatora, pod adresem www.actigroup.pl
3. Zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie o wynikach konkursu pocztą elektroniczną
bądź telefonicznie.
7. Nagrody konkursowe
1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę: saunę infrared SAF 0206.
2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu.
3. Nagroda nie podlega wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy osobiście.
4. W celu dokonania osobistego odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić się
osobiście, z dowodem tożsamości do lokalu należącego do Organizatora, położnego przy
ul. Wolności 251B w Zabrzu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) w terminie 30
dni od dnia uzyskania informacji na temat wygranej.
5. Nieodebranie nagrody w terminie określonym w punkcie 4 lub w innym terminie ustalonym
z Organizatorem oznacza rezygnację z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje
własnością Organizatora.
8. Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszają interesy Organizatora,
godzą w jego wizerunek, są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do
rozpowszechniania.
3. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach
dotyczących praw uczestników do korzystania z adresów e-mailowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub
niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w
wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo
nieprzyznanie nagrody: błąd, pominięcie, zniszczenie, zamianę zgłoszenia konkursowego,
nieupoważniony dostęp do zgłoszeń konkursowych, utratę zgłoszeń konkursowych, w tym
także spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem
Organizatora Konkursu.
6. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
7. Informacje na temat Konkursu oraz treść niniejszego Regulaminu znajdują się na stronie
internetowej i w siedzibie Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie
internetowej Organizatora.
Załącznik nr 1
Do
REGULAMINU KONKURSU pod nazwą „Nowy Salon”
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby
Konkursu, jak również w celach marketingowych, z zachowaniem prawa do wglądu do moich danych osobowych,
żądania ich poprawiania lub usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.
……………………
Uczestnik
Załącznik nr 2
Do
REGULAMINU KONKURSU pod nazwą „Nowy Salon”
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację i przerobienie pracy konkursowej
Jako autor hasła konkursowego składanego na Konkurs organizowany przez Acti Group Sp. z o.o. oświadczam,
że:
- wyrażam zgodę i udzielam Organizatorowi upoważnienia do opublikowania wymyślonego przeze mnie hasła na
stronie internetowej Organizatora.
Jako autor hasła reklamowego gwarantuję, że hasło stanowiące pracę konkursową jest mojego autorstwa i że w
związku z wykonaniem dzieła i udzieleniem Organizatorowi licencji na korzystanie z niego we wskazany wyżej
sposób, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
W związku z moją odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich osób trzecich zobowiązuję się
zadośćuczynić wszelkim roszczeniom jakie mogą wyniknąć z faktu naruszenia autorskich praw osobistych i
autorskich praw majątkowych osób trzecich, skierowanych do Organizatora, a także naprawić szkodę
Organizatora, jaka może powstaćw związku z przedmiotowym naruszeniem.
……………………
Uczestnik
Załącznik nr 3
Do
REGULAMINU KONKURSU pod nazwą „Nowy Salon”
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
Jako autor zwycięskiej pracy konkursowej, oświadczam, że przenoszę na Organizatora Konkursu całość
przysługujących mi autorskich praw majątkowych do wymyślonego przeze mnie hasła reklamowego, a także praw
zależnych, w tym praw do przerobienia hasła.
Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora na
zasadzie wyłączności, w momencie złożenia niniejszego oświadczenia i nadają Organizatorowi prawo do
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia
pracy konkursowej.
Organizator obejmuje autorskie prawa majątkowe i zależne w zakresie wszelkich pól eksploatacji, znanych
w chwili ustalenia utworów.
Jako autor pracy konkursowej upoważniam Organizatora do anonimowej publikacji wymyślonego przeze mnie
hasła, decydowania o rozpowszechnianiu (pierwszej publikacji) hasła, decydowania o sposobie, miejscu i terminie
publikacji, decydowania o podpisie pod hasłem oraz do wykonywania nadzoru autorskiego.
……………………
Uczestnik

Podobne dokumenty