pokaż... - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

pokaż... - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
1z6
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=201_2012
Poznań: Zestaw do wertebroplastyki wyposażony w bioprzebudowalny,
niskotemperaturowy cement kostny. Implant międzywyrostkowy
klamrowy wraz z dzierżawą instrumentarium. System zastawkowy do
leczenia wodogłowia mózgowego. Osprzęt aparatu nóż ultradźwiękowy
Cusa .
Numer ogłoszenia: 389014 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759,
faks 061 8691847.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zestaw do wertebroplastyki wyposażony w
bioprzebudowalny, niskotemperaturowy cement kostny. Implant międzywyrostkowy klamrowy wraz z dzierżawą
instrumentarium. System zastawkowy do leczenia wodogłowia mózgowego. Osprzęt aparatu nóż ultradźwiękowy
Cusa ..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do wertebroplastyki
wyposażony w bioprzebudowalny, niskotemperaturowy cement kostny. Implant międzywyrostkowy klamrowy wraz
z dzierżawą instrumentarium. System zastawkowy do leczenia wodogłowia mózgowego. Osprzęt aparatu nóż
ultradźwiękowy Cusa . Pakiet 1 Zestaw do wertebroplastyki wyposażony w bioprzebudowalny,
niskotemperaturowy cement kostny. Pakiet 2 Implant międzywyrostkowy klamrowy Dzierżawa niezbędnego
instrumentarium na czas zabiegu Pakiet 3 System zastawkowy do leczenia wodogłowia mózgowego Pakiet 4
Osprzęt aparatu nóż ultradźwiękowy Cusa Excel firmy Integra.
2012-10-09 13:41
2z6
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
2012-10-09 13:41
3z6
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1. Wykonawca dla wyrobu medycznego (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010 r. Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy
złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu (do wglądu na
żądanie Zamawiającego), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych 2.
Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE dla oferowanych do dostawy wyrobów
medycznych. 3. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu
zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu zamówienia, który umożliwi potwierdzenie
spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego w postaci
ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych produktów. Dotyczy
także przedmiotu dzierżawy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
2012-10-09 13:41
4z6
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. cena nie może zostać podwyższona przez cały okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do zmiany
stawki podatku VAT. 2. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność
wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Zmiana umowy może
obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: a. zmianę jakości, parametrów lub innych cech
charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy
własnej produktu; b. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub
wymiany; c. zmianę sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy; d. zmianę terminu realizacji poszczególnych
dostaw przedmiotu umowy, e. zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia
zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości
umowy w zakresie danego pakietu. f. obniżenia ceny netto 3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w pkt. 2
mogą być: a. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę przedmiot umowy zmodyfikowany bądź
udoskonalony, b. wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez
producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, c. nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie
Zamawiającego, d. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na
wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (statutowej). e. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie
podniesienie poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych wykonywanych przez Zamawiającego albo/lub w
wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego f.
będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne
ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa g. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku
Zamawiającemu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=201_2012
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego
wejście O pokój 5a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2012
godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego wejście C kancelaria ogólna szpitala.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
2012-10-09 13:41
5z6
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do wertebroplastyki
wyposażony w bioprzebudowalny, niskotemperaturowy cement kostny..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.10.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Implant międzywyrostkowy klamrowy
Dzierżawa niezbędnego instrumentarium na czas zabiegu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.10.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: System zastawkowy do leczenia wodogłowia mózgowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do leczenia wodogłowia z
silikonową zastawką membranową typu Pudenz średnica 16 mm, ciśnienie niskie, średnie i wysokie Zestaw
do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową typu Pudenz z mechanizmem antysyfonowym
normalnie otwartym Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową: typu Orbis Sigma II.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.10.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Osprzęt aparatu nóż ultradźwiękowy Cusa Excel firmy Integra.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Końcówka robocza głowicy 23 kHz do
aparatu Cusa Nr: C4603S lub równoważna Końcówka robocza głowicy 23 kHz do aparatu Cusa Nr: C 4601
ELT lub równoważna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.10.2012.
2012-10-09 13:41
6z6
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2012-10-09 13:41

Podobne dokumenty