Wstępne informacje o specyfikacji publicznej XML systemu

Komentarze

Transkrypt

Wstępne informacje o specyfikacji publicznej XML systemu
Wstępne informacje o specyfikacji publicznej XML
systemu SENT
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o publikacji specyfikacji publicznej XML systemu
SENT. Publikacja specyfikacji jest dostępna na stronie internetowej Programu. Dokumentacja
ta może stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu wytwórczego w odniesieniu do aplikacji
klienckich.
W przypadku systemu SENT uwagi do specyfikacji należy przekazywać na adres email:
[email protected]
Uwagi do specyfikacji na przygotowanym formularzu należy przekazywać na adres e- mail
[email protected] Pytania i uwagi przekazywane innymi kanałami
komunikacyjnymi nie zostaną uwzględnione w trakcie prac analitycznych. Nowa specyfikacja
XML wytworzona w ramach projektu SENT definiująca standardy komunikacji między aplikacją
użytkownika systemu operacyjnego a administracją celną zostanie wkrótce opublikowana na
stronie www.e-clo.gov.pl w zakładce dot. systemu SENT.
Formularz zbiorczy ze swoimi odpowiedziami Zespół Projektowy umieszczał będzie na stronie
www.e-clo.gov.pl o godz. 14.00 w każdy piątek, począwszy od dnia 30.12.2016 r. W formularzu
każdorazowo uwzględnione będą wszystkie pytania zgłoszone od momentu publikacji
specyfikacji do czwartku poprzedzającego udzielenie odpowiedzi. Odpowiedzi nowe, w
stosunku do stanu z poprzedniego piątku, będą wyróżnione poprzez pogrubienie. Pytania, na
które nie będziemy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć będą po stronie odpowiedzi
zawierały informację „w trakcie analizy”. Pytania i uwagi przekazywane innymi kanałami
komunikacyjnymi nie zostaną uwzględnione w trakcie prac analitycznych.
Wdrożenie systemu SENT będzie możliwe po pozytywnie przeprowadzonych testach
integracyjnych środowiska SISC, a szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną Państwu
udostępnione z wyprzedzeniem.
System SENT zostanie udostępniony podmiotom gospodarczym jako usługa zapewniająca
przepływ danych i informacji z innymi systemami SISC, w tym np. danymi z zakresu analizy
ryzyka, wspólnych słowników i danych referencyjnych oraz innych.
W przypadku systemu SENT w zakresie komunikacji zmiany dotyczą struktury komunikatów,
nie zmienia się natomiast sekwencja ich przepływu między administracją a użytkownikiem
zewnętrznym, która pozostanie zgodna z dotychczasowym znanym podmiotom
gospodarczym przebiegiem procesu biznesowego.
Wdrożenie systemu SENT będzie przebiegać w dwóch etapach:
1) Pilot ograniczony terytorialnie.
Komunikaty od Państwa będą przekazywane do odpowiedniego systemu na podstawie kodu
urzędu przez specjalny mechanizm wdrożony w ramach SISC. Informujemy, że firmy
znajdujące się we właściwości placówek pilotowych nie będą musiały wykonywać żadnych
dodatkowych czynności w celu skierowania zgłoszenia do odpowiedniego systemu.
2) Po zakończeniu pilota z wynikiem pozytywnym nastąpi wdrożenie ogólnopolskie.
Stosowne informacje dot. regionów wytypowanych do pilota, oraz szczegółowy harmonogram
działań zostanie Państwu wkrótce udostępniony.
Skróty i terminy
Termin
Definicja
XML
SEAP
ang. Extensible Markup Language - uniwersalny język znaczników
przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany
sposób.
ang. XML Schema - opracowany przez W3C standard służący do definiowania
struktury dokumentu XML.
ang. Web Services Description Language - oparty na XML język do
definiowania usług sieciowych.
ang. Simple Object Access Protocol - protokół wywoływania zdalnego dostępu
do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań.
ang. Single Entry Access Point – pol. PUESC
PUESC
Portal Usług Elektronicznych Służby Celnej – ang. SEAP
Podmiot
Zewnętrzny
CRKiD
Firma, agencja lub osoba, która chce korzystać z niewizualnych usług PUESC
opisanych w tym dokumencie.
Centralne Repozytorium Komunikatów i Dokumentów – komponent systemu
SEAP.
XSD
WSDL
SOAP
Kanał email dla podmiotów zewnętrznych
Jednym z kanałów komunikacji z podmiotami zewnętrznymi jest kanał email. Jest to
niewizualny kanał komunikacyjny umożliwiający odbieranie i wysyłanie dokumentów
elektronicznych w postaci wiadomości email.
Celem niniejszej specyfikacji jest opis kanału email oraz dokumentów elektronicznych
(zwanych tutaj także komunikatami) wysyłanych i odbieranych przez System SENT w trakcie
komunikacji z podmiotami zewnętrznymi poprzez ten kanał.
Dokument będzie wykorzystywany jako źródłowy przy projektowaniu, implementacji oraz
tworzeniu dokumentacji testowej i użytkowej Systemu. Adresatem dokumentu jest zespół
analityczno-projektowy po stronie Administracji Celnej oraz zespoły: projektantów,
programistów, testerów i dokumentalistów po stronie Wykonawcy oraz firm zajmujących się
tworzeniem oprogramowania do obsługi celnej podmiotów gospodarczych.
Dokument zawiera opis kanału email oraz sposobu przesyłania dokumentów elektronicznych
do Systemu SENT jak i wysyłania dokumentów elektronicznych z Systemu SENT do
podmiotów zewnętrznych.
W celu umożliwienia przesyłania dokumentów elektronicznych do systemu SEAP oraz
wysyłania dokumentów elektronicznych z systemu SEAP w formie wiadomości email została
utworzona i udostępniona specjalnie do tego dedykowana skrzynka email.
Nazwa skrzynki email to: [email protected] (na środowisku produkcyjnym)
Nazwa testowej skrzynki email to: [email protected] (na środowisku testowym)
Na serwerach pocztowych PUESC jest realizowana filtracja antyspamowa (m.in. sprawdzanie
list RBL, filtracja zawartości wiadomości na podstawie sygnatur antyspamowych) i
antywirusowa.
Załączniki – typy plików
System SENT obsługuje dwa typy plików, które mogą być przesyłane przez podmioty
zewnętrzne jako załączniki w wiadomościach email. Są to:
1. XML – dokument XML załączony do wiadomości email,
2. ZIP – skompresowany plik (archiwum) załączony do wiadomości email zawierający
dokumenty XML. W skompresowanym pliku ZIP dokumenty XML muszą znajdować się
bezpośrednio w archiwum ZIP, nie mogą one znajdować się w katalogu.
UWAGA: Do wiadomości email nie mogą być jednocześnie dołączone pliki (załączniki)
dwóch typów XML i ZIP – mogą być załączone albo dokumenty XML albo spakowany plik
ZIP (archiwum).
System SENT obsługuje komunikaty XML kodowane w standardzie UTF-8. Ze względu na
specyfikę komunikacji poprzez kanał email w systemie SEAP zdefiniowano następujące
parametry dla załączników wiadomości email:

maksymalna liczba dokumentów XML załączonych do wiadomości email to 10 plików,



do wiadomości email może być dołączony tylko 1 skompresowany plik ZIP
(archiwum), który może zawierać maksymalnie 10 dokumentów XML,
maksymalna wielkość dokumentu XML to 10 MB,
maksymalna sumaryczna wielkość wszystkich plików załączonych do wiadomości
email to 20 MB.
Aktualnie wysyłane są 3 rodzaje załączników w zależności od konfiguracji schematu oraz
dokumentów wejściowych:



XML – odsyłanie komunikatu głównego lub dokumentów technicznych,
PDF – jeśli były dołączone do komunikatu głównego jako załączniki, to są wysyłane
razem z dokumentem głównym
HTML – powoduje przekonwertowanie xml’a na podstawie transformaty do pliku html
oraz jego odesłanie kanałem email
Standardy RFC
System obsługuje wiadomości email zgodne ze standardem RFC822.
Załączniki obsługiwane w systemie muszą być zgodne ze standardem RFC1524.
Walidowanie wiadomości email
System SENT przetwarza dokumenty wysyłane kanałem email zarówno z adresów
zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych co jest uwarunkowane ustawieniami
administracyjnymi. W przypadku formularzy obsługujących tylko adresy zarejestrowane
następuje sprawdzenie czy adres nadawcy odpowiada adresowi email zarejestrowanego
użytkownika w systemie PUESC. Jeżeli adres nadawcy jest zgodny, system przesyła zwrotną
informację o poprawnym lub niepoprawnym przyjęciu dokumentu, a także przesyła wszystkie
rejestrowane komunikaty techniczne na adres zarejestrowanego użytkownika.
W przypadku adresów niezarejestrowanych następuje sprawdzenie czy dopuszczono w
formularzu możliwość wysyłania dokumentów z innych adresów niż zarejestrowany. Zwrotnie
na adres email, za pomocą którego został wysłany formularz, odsyłane są jedynie wiadomości
techniczne informujące o powodzeniu lub niepowodzeniu odebrania dokumentów przez
system PUESC. Konto użytkownika pobierane jest z podpisu w oparciu o identyfikator osoby
fizycznej lub za pomocą wyrażeń xPath odwołujących się do poszczególnych sekcji
formularza.
Sprawdzanie zgodności załącznika ze schematem XSD
Podczas przetwarzania wiadomości email w systemie SENT następuje sprawdzenie
zgodności dokumentu XML załączonego do wiadomości email względem schematu XSD.
Komunikaty XML muszą być zgodne ze schematami systemów docelowych.
Interfejs webservice dla podmiotów zewnętrznych
Celem niniejszej specyfikacji jest opis zdefiniowanej struktury i zawartości informacyjnej
dokumentów XML (zwanych tutaj także komunikatami), wysyłanych i odbieranych przez
System SEAP w komunikacji z podmiotami zewnętrznymi.
Dokument będzie wykorzystywany jako źródłowy przy projektowaniu, implementacji oraz
tworzeniu dokumentacji testowej i użytkowej Systemu. Adresatem dokumentu jest zespół
analityczno-projektowy po stronie Administracji Celnej oraz zespoły: projektantów,
programistów, testerów i dokumentalistów po stronie Wykonawcy oraz firm zajmujących się
tworzeniem oprogramowania do obsługi celnej podmiotów gospodarczych.
Dokument zawiera opis specyfikacji XSD i komunikatów WSDL przesyłanych do Systemu
SENT/SEAP/PUESC jak i komunikatów wysyłanych z Systemu SENT/SEAP/PUESC do
systemów podmiotów zewnętrznych.
Specyfikacja definiuje strukturę XML jako nośnik (warstwa logiczna) do przesyłania innych
komunikatów celnych. W związku z tym nie definiuje ona struktur komunikatów celnych takich.
Definiuje ona sposób transmisji tych komunikatów zamykając (enkapsulując) je w specyficzną
dla e-Cła warstwę logiczną. System PUESC przetwarza komunikaty XML zakodowane
wyłącznie w formacie UTF-8.
Specyfikacja składa się z jednego modelu danych i dwóch modeli komunikacyjnych:
1. Plik WS_CHANNEL.xsd – model przesyłanych danych
2. Plik WS_PULL.wsdl – model komunikacyjny od Podmiotu Zewnętrznego do SEAP
3. Plik WS_PUSH.wsdl – model komunikacyjny od SEAP do Podmiotu Zewnętrznego
Opis standardu komunikacji systemu ECIP / SEAP udostępniono w specyfikacji
systemu w następujących dokumentach:
 Specyfikacja kanału e-mail dla Systemów Zewnętrznych – standard komunikacji
kanałem e-mail

Specyfikacja
XML
dla
Systemów
Zewnętrznych
–
standard
WebServive
Dokumenty źródłowe i pomocnicze





Plan Integracji Systemu
Specyfikacje XSD - http://www.w3.org/XML/Schema
Specyfikacje WSDL - http://www.w3.org/TR/2002/WD-wsdl12-20020709/
Specyfikacje SOAP - http://www.w3.org/TR/soap/
Specyfikacja WS-SecurityPolicy http://specs.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/ws-securitypolicy.pdf
komunikacji

Podobne dokumenty