Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej - SWFM-QF

Komentarze

Transkrypt

Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej - SWFM-QF
Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”
I Dzień 11.09.2014 r.
9:00 – 10:00
Rejestracja uczestników konferencji
9:00 – 10:00
Rozwieszanie plakatów
10:00 – 10:30
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości i ich wystąpienia (patronaty honorowe)
I Sesja Plenarna
(sala główna)
Sesję prowadzi: prof. dr hab. Barbara Gworek; prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
10:30 – 11:00
dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, prof. IMPiZŚ
Referat otwarcia
11:00 – 11:30
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Nierówności w zdrowiu a czynniki środowiska społeczno-ekonomicznego
11:30 – 12:00
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
Możliwości psychofizyczne człowieka, a jakość jego środowiska pracy i życia
12:00 – 12:30
prof. dr hab. Barbara Gworek
Źródła uwolnień zanieczyszczeń organicznych do środowiska
doc. dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski
Postęp w ocenie skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza w Europie
i na świecie
12:30 – 13:00
13:00 – 13:20 przerwa kawowa
SESJE PANELOWE
Powietrze
(sala nr 1)
Sesję prowadzi:
doc. dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski;
mgr Jakub Krzeszowiak
Praca
(sala główna)
Sesje prowadzi:
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka;
mgr Katarzyna Orlak
Ołów
(sala nr 2)
Sesję prowadzi:
dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk;
dr n. med. Natalia Pawlas
13:20 – 13:40
mgr inż. Krzysztof Skotak: Zanieczyszczenie powietrza – najwyższy wskaźnik
ryzyka zdrowotnego spośród zagrożeń środowiskowych
mgr Katarzyna Orlak: Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników a zagrożenia
psychospołeczne w środowisku pracy
dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk: Potencjalne możliwości zmniejszenia
toksyczności ołowiu u ludzi – zastosowanie antyoksydantów
13:40 – 14:00
mgr Jakub Krzeszowiak: Zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu i ryzyko
zdrowotne z tym związane
dr n. biol. Jolanta Skowroń: Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji
chemicznych w środowisku pracy jako kryteria do oceny narażenia zawodowego.
dr n. med. Natalia Pawlas: Wpływ ołowiu na narząd słuchu i równowagi u dzieci
narażonych środowiskowo z Województwa Śląskiego
14:00 – 14:20
Nikodem Targosz: Narażenie mieszkańców Krakowa na pył zawieszony
w powietrzu PM10
dr n. techn. Małgorzata Pośniak: Narzędzia wspomagające ocenę ryzyka
zawodowego związanego z substancjami chemicznymi
lek. med. Krystyna Badowska-Rechinbach: Środowiskowe narażenie na ołów dzieci
z miejscowości Korsze
Nikodem Targosz: Narażenie mieszkańców Krakowa na pył zawieszony
w powietrzu PM2.5
mgr Jarosław Chmielewski: Analiza przyczyn wypadków przy pracy lekarzy
weterynarii w świetle dostępnych danych statystycznych
mgr inż. Mieczysław Dumieński: Zagrożenia środowiskowe u dzieci w rejonie
oddziaływania przemysłowego emitera ołowiu na przykładzie Miasteczka
Śląskiego – za okres 1992-2014
14:20 – 14:40
14:40 – 15:30 przerwa obiadowa
15:00 – 15:30 Sesje plakatowe:
I grupa plakatów – zdrowie: sesję prowadzi: dr n. med. Zdzisław Brzeski; dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska;
II grupa plakatów – ochrona środowiska: sesję prowadzi: dr Damian Gorczyca; dr inż. Radosław Kalinowski
Żywność i Żywienie
(sala nr 1)
Sesję prowadzi:
dr hab. n. wet. Krzysztof Anusz, prof. SGGW;
dr n. przyr. Tadeusz Sadowski
15:30 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 16:30
Zdrowie
(sala główna)
Sesję prowadzi:
dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt;
dr n. med. Paweł Gać
Varia
(sala nr 2)
Sesję prowadzi:
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK;
dr Stanisław Lachowski
dr n. przyr. Tadeusz Sadowski: Ocena stopnia zanieczyszczenia chemicznego
produktów spożywczych w województwie śląskim
mgr Justyna Kosecka: Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości
opieki medycznej
dr hab. Monika Springer, prof. UJK: Postawy kandydatów na kierowców wobec
osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu – implikacje dla szkoleń
Olga Tyszka: Problemy żywieniowe młodzieży wieku gimnazjalnego
dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt: Ocena stanu mineralizacji kości żołnierzy
pełniących służbę w różnych typach jednostek Wojska Polskiego
Milena Surgiewicz: Motywy wyboru kierunku studiów medycznych w województwie
podlaskim
mgr inż. Monika Pliszka: Białka pstrąga tęczowego jako potencjalne źródło
biologicznie aktywnych peptydów
dr n. med. Paweł Gać: Palenie papierosów a objętość kłębków szyjnych oceniana
metodą angiografii tomografii komputerowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK: Samodoskonalenie nauczycieli
we współczesnych uwarunkowaniach
16:30 – 16:50
mgr Piotr Starowicz: The inhibitors of prolyl endopeptidase and dipeptidyl peptidase
IV in barley proteins – the preliminary analysis with use of bioinformatic tools
dr Aleksandra Burkowska-But: Klątwa faraona i inne nieszczęścia, czyli co zagraża
zdrowiu archeologa
dr Stanisław Lachowski: Zagrożenie wypadkami wśród dzieci angażowanych
do prac rolnych
16:50 – 17:00 przerwa kawowa
II Sesja plenarna
(sala główna)
Sesje prowadzi: dr n. med. Dorota Jarosińska; prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
17:00 – 17:20
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Zdrowie środowiskowe a zdrowie publiczne
17:20 – 17:40
dr hab. n. wet. Krzysztof Anusz, prof. SGGW
Gruźlica na skraju światów
17:40 – 18:00
dr med. Peter Ohnsorge
Clinical environmental medicine
18:00 zakończenie I dnia konferencji
18:30 uroczysta kolacja
Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”
II Dzień 12.09.2014 r.
III Sesja Plenarna
(sala główna)
Sesje prowadzi: dr n. med. Andrzej Kotłowski; dr n. med. Piotr Brewczyński
9:00 – 9:25
9:25 – 9:50
dr n. med. Andrzej Kotłowski
Certyfikowane Centra Medycyny Podróży – stan obecny i zadania w przyszłości
dr hab. Jan Tylka, prof. UKSW
Psychologia w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z wyzwaniami
współczesnej cywilizacji
dr n. med. Piotr Brewczyński
Metody oceny fizyko-chemicznych i biologicznych parametrów jakości powietrza
wnętrz przydatne w ocenie stanu klinicznego dróg oddechowych dzieci
ze szczególnym uwzględnieniem alergii wziewnych
prof. dr hab. Jan F. Terelak
Ekologiczne źródła stresu współczesnego człowieka
prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
Innowacyjne technologie wspomagania bezpieczeństwa technicznego
i środowiskowego
9:50 – 10:15
10:15 – 10:40
10:40 – 11:05
11:05 – 11:30 przerwa kawowa
SESJE PANELOWE
Powietrze
(sala nr 1)
Sesję prowadzi:
dr Bartosz Balcerzak;
mgr inż. Krzysztof Skotak
Praca
(sala główna)
Sesję prowadzi:
dr hab. n. med. Renata Złotowska;
dr n. biol. Jolanta Skowroń
Varia
(sala nr 2)
Sesje prowadzi:
dr Aleksandra Gliniewicz;
dr Monika Gałwa-Widera
11:30 – 11:50
dr Bartosz Balcerzak: Informowanie o środowiskowym ryzyku dla zdrowia,
związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki
w latach 2009-2013
dr hab. n. med. Renata Złotkowska: Ocena dolegliwości subiektywnych związanych
z narażeniem na środki dezynfekcyjne u użytkowników i pracowników krytych
pływalni
mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska: Produkcja biogazu z odpadów – szansa czy
zagrożenie dla środowiska w kontekście jakości życia ludzi
11:50 – 12:10
mgr Łukasz Adamkiewicz: Energia, zanieczyszczenie powietrza i zdrowie ludzkie.
Jak prawo zapewniające czyste powietrze może poprawić zdrowie Polaków
dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, prof. IMPiZŚ: Hałas w środowisku – wybrane
aspekty
dr Monika Gałwa-Widera: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty gospodarki
odpadami
12:10 – 12:30
mgr inż. Radosław Czernych: Health status of children in relations with indoor air
pollution
dr n. biol. Lidia Zapór: Nanomateriały – nowe zagrożenia dla zdrowia
pracowników
dr Aleksandra Gliniewicz: Zwalczanie komarów w Polsce: działania pro
i antyśrodowiskowe
12:30 – 12:50
mgr inż. Damian Zasina: Algorytmy rozmytego grupowania w analizie
danych o środowisku na przykładzie wykorzystania algorytmu GustafsonaKessela do klasyfikacji danych o emisji SOx i pyłów (TSP) pochodzących
ze sprawozdawczości krajowej (tzw. „Krajowej bazy” )
dr n. techn. Małgorzata Gołofit-Szymczak: Zagrożenia szkodliwymi czynnikami
biologicznymi a wykorzystanie biomasy w energetyce
dr inż. Anna Kwarciak-Kozłowska: Zintegrowanie beztlenowego procesu
z ultrafiltracją w oczyszczaniu ścieków
12:50 – 13:30 przerwa obiadowa
Żywność i Żywienie
(sala nr 1)
Sesję prowadzi:.
dr Marcin Kaźmierczuk;
mgr Jakub Bratkowski
Zdrowie
(sala główna)
Sesję prowadzi:
dr n. med. Tomasz Saran;
dr n. med. Iwona Pirogowicz
Varia
(sala nr 2)
Sesję prowadzi:
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK;
dr Urszula Dawid
13:30 – 13:50
mgr Jakub Bratkowski: Ocena narażenia ludności w Polsce wynikająca
z występowania pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia
dr n. med. Iwona Pirogowicz: Analiza farmakoterapii dzieci z astmą
i nadreaktywnością dróg oddechowych diagnozowanych testem wysiłkowym
mgr inż. Bartłomiej Bańka: Phykoremediacja ścieków: usuwanie metali ciężkich
i biogenów (N, P)
13:50 – 14:10
dr inż. Maciej Balawejder: Wykorzystania ozonu do obniżania poziomu
pozostałości pestycydów w malinach oraz czarnej porzeczce
dr n. med. Tomasz Saran: Telemedyczny pomiar rzeczywistej aktywności fizycznej
na tle wyników ankiety IPAQ short
mgr Jarosław Chmielewski: Szkolenia BHP jako element promocji zdrowia
w zakładach gospodarki odpadami komunalnymi
dr Marcin Kaźmierczuk: Bakterie hemolityczne jako nowe kryterium kontroli
sanitarnej wody przeznaczonej do spożycia
mgr Łukasz Koper: Ocena skuteczności 10-cio tygodniowego programu ćwiczeń
na trampolinie dla wybranych aspektów sprawności funkcjonalnej seniorów
dr n. med. Ewa Trzepla: Standard kwalifikacji zawodowych jako praktyczne
narzędzie ustalania zagrożeń zdrowotnych na przykładzie stanowiska ładowacza
nieczystości
dr inż. Maciej Balawajder: Nowa metoda remediacji gleby skażonej pestycydami
mgr Karolina Raczyńska: Wpływ ćwiczeń na mini trampolinie na sprawność
funkcjonalną pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego
dr Damian Gorczyca: Oznaczanie aflatoksyn (B1, B2, G1, G2) w materiale
roślinnym metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją
fluorescencyjną (HPLC-FLD)
14:10 – 14:20
14:20 – 14:40
Końcowa sesja plenarna
(sala główna)
Sesję prowadzi: dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, prof. IMPiZŚ; mgr Jarosław Chmielewski
dr n. med. Dorota Jarosińska
Wybrane aspekty zdrowia środowiskowego w kontekście aktualnej polityki środowiskowej w Europie
15:05 – 15:25
płk dr n. med. Janusz Kocik
Threats for human health and environment in contemporary asymetric armed conflicts
15:25 – 15:35
zakończenie konferencji – podziękowania
14:40 – 15:05
11.09.2014 r. seminarium BHP „Zdrowie pracownika a bezpieczeństwo i efektywność pracy”
(Sala nr 3)
11:00 – 11:20
Psychologiczne mechanizmy identyfikacji z zakładem pracy i uczestnictwem w kulturze organizacyjnej – model psychologiczny
zleceniobiorcy i pracownika w kontekście pożądanych postaw na rzecz bezpieczeństwa pracy, dr Mateusz Warchał, Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
11:20 – 11:40
Bezpieczeństwo socjalne a bezpieczeństwo pracy – jak uelastycznienie zatrudnienia może wpływać na kulturę organizacyjną w kontekście
notowanych zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, dr Dariusz Smoliński
11:40 – 12:00
Problemy i zagrożenia związane z funkcjonowaniem tradycyjnych instytucji rynku pracy w nowych uwarunkowaniach związanych
z postępującym zanikiem pracy etatowej – dr Anna Sokołowska, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
12:00 – 12:20
Bezpieczeństwo pracy – koszt i ryzyko czy dobra inwestycja? Studium przypadku wybranych zakładów pracy, dr Jennet Arshimova,
Institution of Occupational Safety and Health, Wielka Brytania.
12:20 – 12:40
Rola lekarzy medycyny pracy w prewencji wypadków przy pracy – model austriacki – przedstawiciel Österreichische Gesellschaft für
Arbeitsmedizin;
12:40 – 13:00
Udział lekarzy medycyny pracy w przygotowaniu pracowników do pracy, ocenie ryzyka zawodowego i monitorowaniu procesów pracy
– studium przypadku – polskie przedsiębiorstwa – dr n. med. Joanna Bugajska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy;
Przerwa kawowa – 13:00 – 13:20
13:20 – 13:40
Udział lekarzy medycyny pracy w przygotowaniu pracowników do pracy, ocenie ryzyka zawodowego i monitorowaniu procesów pracy –
niemieckie przedsiębiorstwa – przedstawiciel Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Prävention.
13:40 – 14:40
Warsztaty dla przedstawicieli małych i średnich zakładów pracy
Przygotowanie projektu o dofinansowanie z Funduszu Prewencji Wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego
utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej – mgr Paweł Rozowski, Stowarzyszenie
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
Przerwa, godz. 14:40 – 15:30
15:30 – 17:00
Pragmatyka służby BHP – mgr Maria Sosnowska-Mach – Biegły Sądowy z zakresu BHP
Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”
SESJA PLAKATOWA 11.09.2014
15:00 – 15:30
I grupa plakatów – zdrowie: sesję prowadzi: dr n. med. Zdzisław Brzeski; dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska;
II grupa plakatów – ochrona środowiska: sesję prowadzi: dr Damian Gorczyca; dr inż. Radosław Kalinowski
Numer
posteru
Tytuł
1.
Application of an in silico analysis in the research concerning the proteins as the
precursors of peptides with sensory properties.
2.
Wpływ przechowywania na zawartość azotanów (V) i azotanów (III) w bulwach
ziemniaka przeznaczonych na różne kierunki użytkowania.
AUTORZY
dr hab. inż. Anna Iwaniak, prof. UWM, mgr inż. Monika Protasiewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biochemii i Żywności
dr inż. Pobereżny Jarosław1, dr inż. Wszelaczyńska Elżbieta1, dr hab. inż. prof. nadzw. Keutgen Anna Jadwiga1, 2
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Zakład Technologii Żywności
2
University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Crop Sciences, Division of Vegetables and Ornamentals, Vienna, Austria
1
3.
Wpływ własności gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi na ryzyko ich
przedostawania się do ziarna kukurydzy.
dr hab. inż. Ewa Stanisławska-Glubiak1, prof. nadzw., mgr inż. Sylwia Gołda2
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy, Department of Weed Science and Soil Tillage Systems in Wroclaw, Poland
2
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
4.
Biofortyfikacja ziarna pszenicy miedzią poprzez nawożenie doglebowe.
dr hab. inż. Jolanta Korzeniowska, prof. nadzw., mgr inż. Katarzyna Kantek,
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy, Department of Weed Science and Soil Tillage Systems in Wroclaw, Poland
5.
Wpływ pendimetaliny na wzrost i kiełkowanie gorczycy.
mgr Justyna Wrzosek-Jakubowska1,2, prof. dr hab. Barbara Gworek1,2, mgr inż. Ewa Kuśmirek2
1
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6.
Zawartość miedzi w glebach ogródków działkowych na terenie Zielonej Góry.
dr inż. Barbara Walczak
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
7.
Porównanie zawartości cynku i arsenu w glebach Doliny Odry i Wysoczyzny
Średzkiej.
prof. dr hab. inż. Jarosław Kaszubkiewicz, mgr inż. Ewa Pora, dr inż. Dorota Kawałko, dr inż. Paweł Jezierski, dr inż. Bernard Gałka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
8.
Zawartość azotanów (V) i azotanów (III) w korzeniach spichrzowych marchwi
w zależności od nawożenia dolistnego magnezem i przechowywania.
dr inż. Wszelaczyńska Elżbieta1, dr inż. Pobereżny Jarosław1, dr hab. inż. prof. nadzw. Keutgen Anna Jadwiga1, 2
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Zakład Technologii Żywności
w Bydgoszczy.
2
University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Crop Sciences, Division of Vegetables and Ornamentals, Vienna, Austria
1
9.
Analiza stopnia zanieczyszczenia Cu, PB i Zn gleb w otoczeniu składowiska
odpadów poflotacyjnych Żelazny Most.
mgr inż. Elżbieta Musztyfaga, prof. dr hab. Cezary Kabała, mgr Agata Urszula Bielińska, mgr inż. Mateusz Cuske, dr inż. Bernard Gałka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
10.
Wpływ zastosowania biodiesla oraz biowęglowodorów HVO
w oleju napędowym na profil emitowanych zanieczyszczeń w spalinach
samochodowych.
dr n. chem. Adam Prokopowicz1
dr n. chem. Marzena Zaciera1
mgr inż. Jolanta Kurek1
mgr inż. Agnieszka Kozłowska1
dr inż. Andrzej Szczotka2
prof. dr hab. Andrzej Sobczak1,3
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
2
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
11.
Zróżnicowanie przeciętnego dalszego trwania życia w wybranych podregionach
województwa śląskiego a jakość powietrza atmosferycznego w latach 20082012.
mgr Anna Korczyńska, dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Zakład Epidemiologii
Wydział Lekarski w Katowicach
12.
Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami
medycznymi EU-HCWM.
mgr inż. Paweł Wowkonowicz, mgr inż. Bartosz Malowaniec, mgr Anna Bojanowicz-Bablok
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
13.
Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami
zagospodarowania odpadów – SWFM-QF.
mgr Magda Głogowska, mgr inż. Paweł Wowkonowicz, mgr Anna Bojanowicz-Bablok, mgr inż. Andrzej Barański
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
14.
Czy ekspozycja na nieprzyjemne zapachy (odory) szkodzi zdrowiu człowieka?
mgr Aleksandra Michalak1, mgr Jakub Krzeszowiak1, dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, prof. IMPiZŚ1, 2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny
2
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
1
15.
Zachorowalność na nowotwory złośliwe skóry wśród mieszkańców Bielsko-Białej
rejonu Górnego Śląska w latach 1999-2005.
dr Małgorzata Juszko-Piekut1, dr n. biol. Aleksandra Moździerz1 , dr Zofia Kołosza2, dr nauk. przyr. Dorota Olczyk1, dr hab. n. med. Jerzy Stojko1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska
2
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Zakładu Epidemiologii Śląskiego Rejestru Nowotworów
1
16.
Wiedza wrocławskich studentek na temat biologicznego działania
promieniowania UV oraz przestrzeganie przez nich zasad bezpiecznego
korzystania z solarium i naturalnych kąpieli słonecznych – badania ankietowe.
dr biol. Med. Iwona Markiewicz-Górka, mgr Sabina Mosica, mgr Aleksandra Michalak
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Katedra i Zakład Higieny
17.
Epidemiologia pylicy górników kopalń węgla w trzech kopalniach węgla
kamiennego na terenie województwa śląskiego.
mgr inż. Alina Mroczek, mgr Karolina Król, mgr Katarzyna Lar, dr n. med. Ewa Zbrojkiewicz, dr n. med. Teresa Bilewicz-Wyrozumska, dr hab. n. med. Renata Złotkowska
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego
Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki
18.
Zapadalność na gruźlicę w województwie śląskim w latach 2002-2013 wśród
dzieci i młodzieży.
mgr Kamil Barański, Dawid Szumilas, prof. dr hab. n. med. J. E. Zejda
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Epidemiologii
19.
Analiza wypadkowości w Kopalni Węgla Kamiennego na Śląsku w latach
2007-2011.
mgr Karolina Król, mgr Katarzyna Lar, mgr inż. Alina Mroczek, dr n. med. Teresa Bilewicz- Wyrozumska, dr n. med. Ewa Zbrojkiewicz, dr hab. n. med. Renata Złotkowska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Zdrowia Publicznego Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki
20.
Piramida BHP
mgr Sławomir Matkowski
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie
21.
Ocena prewencji wypadków drogowych i promocji bezpieczeństwa w ruchu
drogowym dzieci i nastolatków w Polsce.
dr n. med. Marta Malinowska-Cieślik, dr Bartosz Balcerzak.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
22.
Zagrożenia środowiskowe u dzieci w rejonie oddziaływania przemysłowego
emitera ołowiu na przykładzie Miasteczka Śląskiego – za okres 1992-2014.
Mieczysław Dumieński
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI „MIASTECZKO Śl.” w Miasteczku Śląskim
23.
Antybiotykoodporność heterotroficznych bakterii obecnych w wodach
powierzchniowych cieków wpadających do Zatoki Gdańskiej.
mgr Bartoszewicz Maria1, dr n. med. Michalska Małgorzata1 dr nauk farm. Cieszyńska Monika2
1
Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Toksykologii Środowiska
24.
Szacowanie spożycia narkotyków i farmaceutyków na podstawie analizy wód
ściekowych.
dr n. med. Marta Boroń
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
25.
Źródła ryzyka i obszary narażenia w systemie gospodarowania odpadami
medycznymi.
mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
26.
Alergeny w środowisku pracy leśników.
dr inż. Żukiewicz-Sobczak Wioletta, dr n. o zdr. Galińska Elżbieta Monika, mgr inż. Wróblewska Paula, dr n. med. Chmielewska-Badora Jolanta, dr n. med. Zwoliński Jacek,
mgr inż. Adamczuk Piotr, inż. Cholewa Grażyna, mgr Krasowska Ewelina
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych
27.
Narażenie na choroby odzwierzęce wśród leśników Polski południowowschodniej ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów Toxocara spp.
i Echinococcus spp.
dr inż. Żukiewicz-Sobczak Wioletta, mgr inż. Wróblewska Paula*, dr n. o zdr. Galińska Elżbieta Monika, dr n. med. Chmielewska-Badora Jolanta, dr n. med. Zwoliński Jacek,
mgr inż. Adamczuk Piotr, inż. Cholewa Grażyna, mgr Krasowska Ewelina
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych
28.
Choroby odkleszczowe wśród leśników Polski południowo-wschodniej
ze szczególnym uwzględnieniem anaplazmozy i bartonelozy.
dr inż. Żukiewicz-Sobczak Wioletta, dr n. o zdr. Galińska Elżbieta Monika*, mgr inż. Wróblewska Paula, dr n. med. Chmielewska-Badora Jolanta, dr n. med. Zwoliński Jacek,
mgr inż. Adamczuk Piotr, inż. Cholewa Grażyna, mgr Krasowska Ewelina
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych
29.
Choroby zespołu metabolicznego wśród rolników makroregionu lubelskiego
w materiale Kliniki IMW.
dr n. med. Zdzisław Brzeski
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
30.
Obturacyjny bezdech przysenny jako element ryzyka zespołu metabolicznego
w ocenie klinicznej w grupie mieszkańców wsi.
dr n. med. Zdzisław Brzeski
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
31.
Dolegliwości ze strony układu mięśniowo szkieletowego wśród kobiet
pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
mgr inż. Piotr Choina
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Zakład Zdrowia Publicznego
32.
Czy wiesz co pijesz? Ocena zawartości wybranych metali ciężkich
i pierwiastków biogennych w kawie, herbacie oraz dodatkach do napojów.
mgr Katarzyna Lar, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki
mgr Joanna Nieć, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia Środowiskowego
dr hab. n. med. Renata Złotkowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki
33.
Świadomość kobiet województwa śląskiego dotycząca zawartości
konserwantów (parabenow) zawartych w kosmetykach oraz zagrożeń z nimi
związanych.
mgr Respondek Malwina
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
34.
Zróżnicowanie przeciętnego dalszego trwania życia w wybranych podregionach
woj. śląskiego a jakość powietrza atmosferycznego w latach 2008-2012.
mgr Anna Korczyńska, dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Epidemiologii
Wydział Lekarski
35.
Application of different extraction techniques for determination of polychlorinated
dibenzo-p-dioxines and polychlorinated dibenzofurans in plants crops samples.
dr Urszula Dawid, dr Damian Gorczyca, mgr Ewa Żyfka-Zagrodzińska
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
36.
Biosafety of herbs – analysis of pesticides by GC-MS/MS.
dr inż. Monika Delis, mgr Paulina Chaber, dr Damian Gorczyca
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Institute of Environmental Protection-National Research Institute, Warsaw, Poland
37.
Wstępna ocena toksyczności nanosrebra w stosunku do bakterii hemolitycznych
dr Marcin Kaźmierczuk, mgr Szymon Paczkowski, mgr Olga Bemowska, mgr inż. Justyna Rybak, mgr inż. Beata Tomczyk, mgr inż. Magdalena Trzcińska,
dr inż. Radosław Kalinowski
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy