Homer w okupowanej Warszawie

Transkrypt

Homer w okupowanej Warszawie
Fakt wystawieflllia w Tea:t:rze
Telewizji sztuki !WYbitnie zapo-. w.iadającego się, młodego p.isa1'1Za okresu wojeamego, Tadeusza
Gaycego (pseudonim: Karol Topornidti), palegitego w wieku
22 lat w Powstaniu Wa.rs.zat\V\Slkdm
- -- -
należy
oc:lnoto.wać dako coś
więcej, ~ ...tyJlko_ kolejną :prerni
rę sceniczną. Ciekawa tw'ó'l'CZOŚĆ
literacka Gaycego jest mniej
mana ogólowJ społeczeńŚtwa iJliż
na to .zasł-uguje, toteż telawizyona
adaptacja dramatu o Homerze i
Orohidei IPrzybloiży z pewnością
naszym din.iom postać .poety Wer.szarwy oklwpQwatnej i walczącej,
wyręczając w tym zadaniu qpies:zale wydaw.n:ictwa.
,pod allltyczn.ą otoczką, poprzez
alegorie i syrnlbo1ilkę, po~
Tadeusz Gaycy rw swed homeryckiej 'historii głębdlcie sprawy i
Jronflilkłty \l)'Okolenia,
które dojrzewało
w lataich pogardy i
cierpienia. Mówd o swoim pootyc.k:im powolaniu i flllni~ji poezji.
będącej przeciwsta!Wieniem kcmk.retnego czy!llu, lecz pr·zenoszącej
praJWdę o czynie i
historii rw
przyszłość . Triumlf Homera, który pon:iżony i wygnany, u.many
przez ziomków za nieproduktyw-ną, słabszą jednostkę - stade się
w
końcu życia chlubą
sikiroi wydarzeniami i zagadnieniami ujętymi w ramy konfliktów
moralnyclb i uczuciowych. Suibtemym pomostem między &egorią a realnością !była •k reaclja Elż­
biety Czyżewskiiej Orchidei,
umiejącej stworzyć typ dziewczyny ibardzo ~średniej i !Ila--turalne.j..... ~h_młodej ko".
biety ·l at !W'oj!ny, zadlO!WIU~ąc.ej w
nawale cierpienia i klęsk pogodę
oraz optymizm. Brejdygant
w roJ.i Homera dobrze
postaci.
W.
części
dramatu
·był
pierwszej
młodzieńcem,
z
losem"
r.:m1'Cajj·ącym
tu1ą<:ym
•była
MikołaJjSką
ojceymy,
Tę aluzyjność
dramatu, jego
atkcenty jak na')ba'l'dziej :wiSpół­
czesne ~kl telew.irzy:jny wyddbył
rwlaściwie,
me usiliują{!
przy tym przesadnie aktualizować sztuki, co byłoby wtbrew
oczyw:istym
.intencj.om poety.
Dramat Gaycego., nawiąZiUją.c do
..l:icznych tradycji teatru świato­
wego, miano umownej oprawy
- antycznej i istnienia współczes­
nego "kllucza... ma bowie;m.
bardzo okireślony lQgiczny i fra-~ ~t scenicz.ny,
który
naO.eżalo US:Zanowa---c;Pl":lnl reżysera .b ez zarzutu
pełlnione.
widza jest
uk!ryte treści
~. doozukać się w mity<:znE'j
omail. Grecji remiil'liscencdd z bli-
14
nadciągającą
śmierć.
romrlaxó.w tragedii
śwdetnie ujęta przez Halinę
łecmości.
przeżyć
szalę
Zapowiedzią
slowu poetyclkiiemu,
sumieniu i w spo-
!Ilatomiast
na
lat wojennych.
Przedstawienie
tele-vvizyjne z
•k:onieczności musiało sztukę poddać peWiilym skrótom i konden-
Zabieg adaptacyjlny udał
nak pemyślniet- Widowisko bylo przejrzyste i posiadało
<labre tempo. Gra wyobraźni poety wcielona w hi'Storię oślepłego
!barda greckiego, oglądana w intymnym spektalklu na ekranach
t elewłzorów - otrzyma la nowy,
nie z.nany d'Otąd ! a sugesty,w ny
sa<:ji.
kształt :
JERZY OlZYCłU
FOT. WOJCIECH FRANKOWSKI
Teatr Telewizji- 7.V.1962. H o m e r
komu poety. W fiinałe byl d!uż i O r e h i d e a Tadeusza Gaycego.
Ada-pt. i rei.: Wanda Laskowska .
tylko !legendą, olbrzymem qplaScenogr.: Jtfidrzej Sadowski. Wyliokittdącym k:Oniiec Miłości, konsta- . nawcy: E. Czyżewska. S. Brejdygant ,
.własnym
Sprawą
odc.zytać i
mogliśmy
groźmyeh
s.pr31W wąrtłą·, ,.cherlacką" jpaS(ję niepotrzebnemu ni-
to a priorl pró& rehafbi.!litacj.i artysty, ;wyzna-- ---czaoącego mieJsce sobie: a pFieae
we
jakiego
~tkać ongiś na ulicach Waa-szawy, tyle, że uwilkłarriym w :walkę
piewcą epoki -
wszystkim
pogodził
dWIUwarstwowOść
z,Wiastunki nieszczęścia, przypominająca spowi.tą w czerń w<iowę , charakterystyczną sylwetkę
/311/fJJIY
postać
ikapłaclti.
Mikołajska .
Wr.zesińska. J;ł .
J. Walterówna. B.
BUewski, B. Grzybowicz, s. Jasiukiewicz. M. Kalenik.
G. Lutkiewlcz, J. Łotysz. B . Płotnic ­
ki.
H.
Homer i Orchide-a. Scena zbiorowa.

Podobne dokumenty