sprawozdanie z działalności burmistrza środy

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie z działalności burmistrza środy
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
W OKRESIE OD 12 MAJA DO 11 CZERWCA 2010 R.
I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA
1) wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
2) wydano 41 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 880 zł.,
3) wydano 14 zaświadczeń na kwotę 238 zł.
4) prowadzone są 2 postępowania w celu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu w warunkach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5) wydano 5 opinii w sprawie sprawie podziału nieruchomości,
6) prowadzone są 2 postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej,
7) zrealizowano obowiązek sprawozdawczy z zakresu planowania przestrzennego dla GUS-u.
8) przygotowywane są do uchwalenia mpzp wsi Gozdawa, Michałów, Wojczyce, Juszczyn,
Rakoszyce
9) zmiany mpzp miasta Środa Śląska przy ul. Legnickiej – zmiana terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wielorodzinną. Projekt zostanie
przedłożony do uchwalenia po zmianie Studium (zmiana w trakcie wyłożenia)
10) trwają prace na zmianą Studium :
•
zmiana przy ul. Mostowej w Środzie Śląskiej – zmiana dot. terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - na wielorodzinną,
•
tereny rolne w Bukówku i Michałowie z przeznaczeniem pod biogazownię,
Projekt zmiany studium wyłożony do publicznego wglądu.
11) trwają prace na opracowaniem projektu mpzp dla biogazowni (obręby Michałów i
Bukówek),
Projekt planu znajduje się na etapie wniosku rolnego
12) wyłoniono wykonawcę zmiany studium (Jugowiec – teren istniejącego gospodarstwa
ogrodniczego ) i zmiany mpzp miasta Środa Śląska (ul. Basztowa)
13) wyłaniany jest wykonawca programu prac konserwatorskich budynku ratusza
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Sprzedano w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym piaskownię w części
wyeksploatowaną oznaczoną działką nr 148/1 o pow. 1,76 ha położoną w Krynicznie, na
rzecz osoby fizycznej za kwotę 151500,00 zł. Umowę notarialną podpisano dnia 1.06.2010
roku
2. Przygotowano do sprzedaży (wykazy nieruchomości) nieruchomości gminne w drodze
ustnych przetargów nieograniczonych:
•
13 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinna we wsi Przedmoście ;
•
2 działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
położone w Środzie Śląskiej przy ul. Flamandzkiej;
•
1 działka niezabudowana przeznaczona pod aktywność gospodarczą w Komornikach
3. Przygotowano nieruchomość do dzierżawy (wykaz nieruchomości) w trybie ustnego
przetargu nieograniczonego , o pow. 0,0020 ha. położona przy ul. Kolejowej w Środzie
Śląskiej , przeznaczoną pod kiosk handlowy
4. Wydano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr 90,
AM-20,o pow. 0,0404 ha położoną przy ul. Rakoszyckiej 10 w Środzie Śląskiej. Opłata za
przekształcenie 1419,90 zł przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty 90%
5. Przygotowano dokumentację i ogłoszono na 15.07.2010r. pierwszy i trzeci przetarg ustny
1
6.
7.
8.
9.
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych:
•
lokal użytkowy położony w budynku przy pl. Wolności nr 81 w Środzie Śląskiej, o pow.
15,75 m kw. (cena wywoławcza 35800 zł)
•
działka nr 48/2 położona przy ul. Kolejowej w Środzie Ślaskiej, o pow. 0,5472 ha (cena
wywoławcza 250 000)
Przygotowano dokumentację sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali na rzecz ich
najemców:
•
lokal mieszkalny przy placu Wolności 53w Środzie Śląskiej;
•
lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 15 w Środzie Śląskiej;
Sporządzono wykazy 6 nieruchomości lokalowych mieszkalnych do sprzedaży na rzecz ich
najemców i dalsze dwa wnioski po wykup lokali przyjęto do realizacji.
Wydano 3 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
Wydano 5 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, a zwrócono wnioskodawcy do
uzupełnienia i poprawienia błędów projekty podziału 32 działek
III. INWESTYCJE
1.Realizowano następujące zadania:
a) Remont budynku z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Strażaka w Rakoszycach. Wartość
zadania: 44 891, 00 zł brutto. Termin zakończenia remontu: 30 maja 2010r. Wykonawca:
Zakład Ogólnobudowlany Konstanty Krupski z siedziba w Środzie Ślaskiej przy Placu
Wolności 22/24. Zadanie podzielono na 2 etapy. Pierwszy etapy ma zakończyć się,
natomiast drugi.
Zadanie zgłoszono do odbioru
b) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Komorniki.
Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.
o. z siedzibą w Legnicy. Wartość zadania brutto: 1.180 969,69 zł.
Termin wykonania: 29 października 2010. Wykonawca wystąpił z prośbą o skrócenie czasu
realizacji zadania do 15 lipca 2010 na co otrzymał zgodę.
Zakres do wykonania obejmuje budowę:
•
kanalizacji sanitarnej Ø 200 o łącznej długości 2004,2m,
•
przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 160 o łącznej długości 228,4m,
•
sieci wodociągowej z rur litych Ø 110 o łącznej długości 306,7m,
•
hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN 80, szt. 1,
•
hydrantu przeciwpożarowego podziemnego DN 80, szt.2.
Budowa kanalizacji kończy skanalizowanie wsi Komorniki. Jednocześnie wybudowany
kanał będzie w przyszłości służył do przejęcia ścieków z miejscowości Święte i
Przedmoście. Wykonywany jest także odcinek wodociągu do nowo wybudowanych
budynków.
Wykonano przejścia pod drogą krajową nr 94. Wybudowano około 1500 mb kanału
sanitarnego oraz 306 mb wodociągu i tym samym budowa wodociągu została zakończona.
c) Budowa dróg transportu rolnego w technologi stabilizacji gruntu Silmentem oraz
podwójnym utrwaleniem powierzchni grysami i emulsja asfaltową.
Wykonawca: „Budromos” JT Bieńkowscy spółka jawna z siedzibą w Legnicy.
Wartość zadania brutto: 313 612,82 zł. Termin wykonania: 30 września 2010r.
W ramach tego zadania zostaną wykonane dwie drogi w miejscowości Juszczyn (droga w
stronę lasu oraz droga odchodząca w bok - koło stawu) oraz ulica Ogrodowa w
miejscowości Szczepanów.
Wykonawcy przekazano plac budowy. Prace rozpoczną się w czerwcu.
d) Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności
wiejskiej przy OSP w Brodnie.
Wykonawca: JUANJA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość zadania brutto: 329
877,64 zł. Termin zakończenia: 30.09.2010r.
Nowo budowane centrum będzie przylegało do istniejącej remizy OSP,
Zakończono prace przy wykonaniu więźby dachowej, zamontowano folię dachową i
2
wykonano „łacenie”. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych.
e) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnica. Wykonawca: „Largo” Janusz Koczuk z
siedzibą w Wołowie. Wartość zadania: 304 412,70 zł. Termin zakończenia: 30.10.2010r.
Zakres remontu:
•
wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej nad częściami należącymi do Gminy wraz z
wymianą i wzmocnieniem elementów więźby dachowej.
•
wymiana instalacji elektrycznej.
•
rozbiórka przybudówki
•
wykonanie sanitariatów
•
roboty tynkarskie
•
roboty posadzkowe
•
malowanie
•
wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozprowadzeniem ciepła
•
wybudowanie szamba na nieczystości.
•
remont i malowanie elewacji
Zakończono roboty rozbiórkowe; wykonano wlewkę pod nowa posadzkę w sali głównej,
wymurowano ściany w części gdzie był stary sklep; wykonano podejścia do sanitariatów.
Rozpoczęto wzmacnianie konstrukcji więźby dachowej oraz wymianę jej poszczególnych
elementów.
f) Modernizacja świetlicy w miejscowości Rzeczyca. Wykonawca: „NEXSA” z siedziba w
Gnieźnie. Wartość zadania: 114 186,42 zł. Termin wykonania: 30 czerwca 2010r.
Zakres do wykonania obejmuje:
•
wykonanie pomieszczeń sanitarnych
•
remont instalacji elektrycznej
•
wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozprowadzeniem ciepła
•
cyklinowanie posadzki
•
przecierki i malowanie pomieszczeń
•
wymiana drzwi zewnętrznych i naprawa schodów.
Przygotowano ściany do malowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wymurowano
ściany działowe w sanitariatach. Wykonano wylewki pod posadzki w pomieszczeniach
kuchni i łazienki.
g) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałów.
Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Broński z siedzibą w Świdnicy
Wartość zadania – 415 547,00 zł. Termin wykonania – 30.09.2010 r.
Świetlica powstanie na dz. nr 95/2. W zakresie prac do wykonania jest budowa budynku
świetlicy wraz z instalacją wod-kan, elektryczną, ogrzewaniem kominkowym,
bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z
ogrodzeniem.
Program użytkowy obejmuje: hall o pow 13,80 m²,wc męskie o pow 6,20m², wc damskie i
dla niepełnosprawnych o pow 8,00 m², sala świetlicy o pow 66,15 m², zaplecze o pow
13,80 m², Całość: 107,95 m².
Wymurowano ściany i wykonywana jest konstrukcja dachu.
h) Odbudowa dróg na terenie miasta ul. Oławska i Rakoszycka. Wykonawca robót - „Eurovia
Polska „ S.A. z siedzibą w Kobierzycach. Wartość zadania – 235 543,91 zł. Termin
wykonania – 31.08. 2010 r.
W ramach tego zadania zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm o
łącznej powierzchni 2 958 mkw, chodnik przy ul. Rakoszyckiej oraz łącznik między ul.
Rakoszycką, a Oławską (koło stacji trafo i pojemników na selektywną zbiórkę odpadów)
Sfrezowano starą nawierzchnię ulicy Oławskiej, wykonano nowe wpusty odwadniające
drogę wraz z przyłączami. Wykonano chodnik na ulicy Rakoszyckiej (od ulicy Oławskiej do
początku ulicy Szkolnej). W najbliższym czasie rozpocznie się układanie nowej masy
asfaltowej.
i) Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach. Wykonawca robót - „Kruszer „ Spółka z
o.o.. z siedzibą w Warszawie. Wartość zadania – 1 701 440,88 zł. Termin wykonania –
3
31.10. 2010 r.
Zakres prac obejmuje:
•
etap I - formowanie i zagęszczanie nasypów - wykonano
•
etap II -wykonanie systemu odgazowania (studnie drenażowe i warstwa filtracyjna) –
30% zaawansowania prac
•
etap III - wykonanie uszczelnienia czaszy (ułożenie maty bentonitowej)
•
etap IV -wykonanie systemu odwodnienia (złoże filtracyjne, rów chłonny)
•
etap V - wykonanie warstwy rekultywacyjnej (piasek z humusem, formowanie nasypów)
•
etap VI - roboty agrotechniczne i nasadzenia.
Zadanie to jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wykonano :
•
formowanie i zagęszczanie nasypów (zaawansowanie prac - 70%),
•
system odgazowania- studnie drenażu - 70%
•
sytem odgazowania - warstwa filtracyjna - 40%
•
wykopy liniowe do kotwienia maty bentonitowej - 50%
•
rów chłonny - 90%
j) Oczyszczenie rowu ul. Kolejowa. Wykonawca robót - „PAKS” Spółka cywilna z siedzibą w
Legnicy. Wartość zadania – 19 568,94 zł. Termin wykonania – 30.06. 2010 r.
Zakres robót obejmuje:
•
oczyszczenie i odmulenie rowu na odcinku 250 mb
•
odmulenie przepustu w ul. Kolejowej.
Oczyszczono i odmulono cały odcinek rowu oraz przepust. Trwają drobne roboty
porządkowe.
k) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Chwalimierz, Jugowiec i Kryniczno
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej INSAN s.c. z siedzibą w Lubinie
Wartość zadania: 7 777 777. Termin wykonania: 30 października 2011r.
Zakres do wykonania obejmuje budowę:
Chwalimierz
✔
✔
✔
✔
✔
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości
L=483,4m,- - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i
długości L=2577,9m,
odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości
L=90,3m,
odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości
L=254,8m,
kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 160 i długości
L=1070,3m,
kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=16,2 l/s i H=27,9m w skład której
wchodzi zbiornik z polimerbetonu  2000 wyposażony w przejścia szczelne na
rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest,
drabina, łańcuchy, prowadnice wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją
grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu
pompowni i zasilania w energię elektryczną.
Jugowiec
✔
✔
✔
✔
✔
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i
L=461,1m,
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i
L=1190,0m,
odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i
L=15,0m,
odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i
L=288,2m,
kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 140 i
długości
długości
długości
długości
długości
4
L=2464,2m,
- kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=12,2 l/s i
H=39,9m w skład której wchodzi zbiornik z polimerbetonu  2000 wyposażony w
przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i
armaturą (podest, drabina, łańcuchy, prowadnice wraz elementami mocowania) w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą
sterowniczą, wentylacją grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z
wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni i zasilania w energię elektryczną.
Kryniczno
✔ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości
L=474,4m,
✔ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości
L=3072,7m,
✔ odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości
L=32,2m,
✔ odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości
L=561,8m,
✔ kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 125 i długości
L=1365,4m,
kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=9,97 l/s i H=32,2m w skład której
wchodzi zbiornik z polimerbetonu  1500 wyposażony w przejścia szczelne na
rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest,
drabina, łańcuchy, prowadnice wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją
grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu
pompowni i zasilania w energię elektryczną.
Przekazano plac budowy.
Wykonano około 70% kanału tłocznego w Chwalimierzu od przepompowni, która będzie
zlokalizowana koło boiska sportowego do przepompowni głównej znajdującej się przed
miejscowością, od strony Środy Śląskiej
Wykonano około 70% kanalizacji tłocznej miedzy miejscowościami Chwalimierz i Jugowiec.
IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
rewitalizacja zasobów budynków komunalnych - wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia budynku Termin otwarcia ofert
przy ulicy Świdnickiej 18a w Środzie 02.06.2010r
Rozstrzygniecie
Śląskiej
wydział prowadzący WSL
Wartość umowna
brutto w PLN
Termin
zakończenia robót
budowlanych/
usług lub dostaw
76.069,03 Termin realizacji
zamówienia do
całkowitego
zakończenia i
rozliczenia inwestycji
do 31.08.2010r.
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Przetarg nieograniczony
wykonanie projektu technicznego
budowy zjazdy z drogi krajowej Nr
94 i budowy drogi wewnętrznej dla Termin otwarcia ofert
87.940,00 Termin realizacji
zamówienia do
30.11.2010
01.06.2010r
5
Rozstrzygniecie
terenów przemysłowych w Komorni- przetargu – 30 dni licząc
kach
od dnia otwarcia ofert
wydział prowadzący WIN
odbudowa dróg na terenie miasta i
gminy Szczepanów ul. Kolejowa
wydział prowadzący WIN
Przetarg nieograniczony
105.132,37
Termin otwarcia ofert
25.05.2010r
Termin realizacji
zamówienia do
całkowitego
zakończenia i
rozliczenia inwestycji
do 30.09.2010
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Prze targ nieograniczony
usługa kompleksowa ubezpieczenia
Gminy Środa Śląska wraz z jedTermin otwarcia ofert
nostkami podległymi
wydział prowadzący ORG
Pakiet I – 255.069,00
Pakiet II – 11.949,00
Termin realizacji
zamówienia do
30.05.2013 r.
20.05.2010r
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Przetarg nieograniczony
wykonanie placu zabaw na pow. 240
mkw wraz z projektem w Zespole
Termin otwarcia ofert
Szkół w Ciechowie
226.139,09
Termin realizacji
zamówienia do
27.08.2013 r.
28.05.2010r
wydział prowadzący ZOPO
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Przetarg nieograniczony
wykonanie placu zabaw o pow. 500
mkw wraz z projektem w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Środzie Ślą- Termin otwarcia ofert
01.06.2010r
skiej
wydział prowadzący ZOPO
dostawa trzech zestawów komputerowych dla potrzeb ZOPO
wydział prowadzący ZOPO
144.311,85 Termin realizacji
zamówienia do
27.08.2010r.
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
Termin otwarcia ofert
18.05.2010r.
7.177,26 Termin wykonania
dostawy do
30.05.2010r.
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
świadczenie usług w zakresie prowadzenia i utrzymania prowizoryczTermin otwarcia ofert
nego kąpieliska
14.396,00 Termin wykonania
zamówienia do
15.08.2010r.
13.05.2010r
wydział prowadzący ROS
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
świadczenie usług monitoringu wysypiska śmieci w Wojczycach
wydział prowadzący ROS
Art. 4 ust. 8
Termin otwarcia ofert
17.05.2010r
10.461,00 Termin wykonania
zamówienia do
31.12.2010r..
6
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
dostawa tarcicy iglastej nasyconej
na budowę altany w miejscowości
Termin otwarcia ofert
Bukówek
1.449,99 Termin realizacji
zamówienia do
17.06.2010
13.05.2010r.
wydział prowadzący WIN
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
profilaktyczne badania medyczne
pracowników Urzędu Miejskiego
wydział prowadzący ORG
Art. 4 ust. 8
Termin otwarcia ofert
13.05.2010r.
Ceny jednostkowe Termin świadczenia
usługi od maja do
31.05. 2011r..
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
dostawa sprzętu komputerowego do Art. 4 ust. 8
Zespołu Szkół w Ciechowie w
ramach projektu RADOSNA
Termin otwarcia ofert
SZKOŁA
27.05.2010r.
wydział prowadzący ZOPO
Termin świadczenia
usługi od 4 maja do
30 listopada 2010r..
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
d
dostawa sprzętu gimnastycznego
do Zespołu Szkół w Ciechowie w
ramach projektu RADOSNA SZKOŁA
wydział prowadzący ZOPO
Art. 4 ust. 8
Termin otwarcia ofert
27.05.2010r
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
Zakup 40 sztuk żywych zajęcy z
przeznaczeniem na reintrodukcję na
terenach leśnych niestanowiących Termin otwarcia ofert
własności Skarbu Państwa, należą- 27.05.2010r
cych do Gminy Środa Śląska
wydział prowadzący ROS ,
organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych
wydział prowadzący ZOPO
Termin realizacji
zamówienia do
28.08.2010r.
11.200,00 Termin realizacji
zamówienia od maja
2010r. do 31.12.2011r.
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
35.700,00
Termin realizacji
zamówienia od
28.06.2010r. do
31.08.2010r.
11.956,00
Termin realizacji
zamówienia do
11.06.2011 r.
Termin otwarcia ofert
21.05.2010r
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
Opracowanie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone- Termin otwarcia ofert
02.06.2010r
go w obrębie miasta Środa Śląska
7
dla jednostek urbanistycznych A, B,
C, D, E, G oraz części jednostki F
Opracowanie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Środa Śląska
wydział prowadzący GPA
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
dostawa i zakup kos spalinowych
do pięciu sołectw (Kryniczno, Kulin,
Termin otwarcia ofert
Słup, Wrocisławice, Zakrzów)
8.604,90
Termin realizacji
zamówienia do
15.06.2010r.
9.862,00
Termin realizacji
zamówienia do
07.06.2010r.
5.213,18
Termin realizacji
zamówienia do
11.06.2010r.
06.05.2010r
wydział prowadzący DK
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
zakup i dostawa sprzętu AGD do
trzech świetlic (Kryniczno, Wojczyce, Brodno)
Art. 4 ust. 8
Termin otwarcia ofert
28.05.2010r
wydział prowadzący DK
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
zakup materiałów do wyposażenia 2
boisk do koszykówki (Słup, OgrodniTermin otwarcia ofert
ca)
28.05.2010r.
wydział prowadzący ORG, WIN
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
dostawa materiałów budowlanych
do świetlicy w Kulinie
wydział prowadzący DK
Art. 4 ust. 8
Termin otwarcia ofert
27.05.2010r
1.815,09 Termin wykonania
zamówienia do .
15.062010r.
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
zakup wraz z dostawą dwóch traktorków ogrodniczych
(sołectwo
Termin otwarcia ofert
Szczepanów i Rakoszyce)
9.600,00 Termin wykonania
zamówienia do
15.06.2010r..
287.05.2010r
wydział prowadzący DK
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
prace remontowe w budynkach
komunalnych i wspólnot
mieszkaniowych – remont elewacji
budynku mieszkalnego przy ul.
Żwirki i Wigury 2 w Środzie Śląskiej Termin otwarcia ofert
34.130,00 Termin realizacji
zamówienia do
31.08.2010
01.06.2010r.
8
wydział prowadzący WSL
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Art. 4 ust. 8
zakup wraz z dostawą materiałów
budowlanych na potrzeby budowy
Termin otwarcia ofert
altany w miejscowości Bukówek .
2.307,87 Termin wykonania
zamówieni do
14.07.2010r.
09.06.2010r.
wydział prowadzący WIN
wykonanie projektu rozbiórki
budynków gospodarczych
położonych na działce nr 11/7 i 10/1
AM-23 w Środzie Śląskiej wraz z
uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na rozbiórkę.
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Przetarg nieograniczony
4.392,00 Termin realizacji
zamówienia do
28.08.2010r.
Termin otwarcia ofert
10.06.2010r
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
wydział prowadzący WSL
dostawa i zakup koszy na przystanki autobusowe – 15 szt.
wydział prowadzący ROS ,
Przetarg nieograniczony
4.538,40 Termin realizacji
zamówienia do
15.06.2010
Termin otwarcia ofert
01.06.2010r
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
zakup i dostawa zmywarki do
Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej
wydział prowadzący ZOPO
Przetarg nieograniczony
5.124,00
Termin otwarcia ofert
01.06.2010r
Termin realizacji
zamówienia do
15.06.2010
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
remont toalety w świetlicy wiejskiej w
miejscowości Święte
Prz trag nieograniczony
10.226,30
Termin realizacji
zamówienia do
25.06.2013 r.
wydział prowadzący DK
Termin otwarcia ofert
07.06.2010r
Rozstrzygniecie
przetargu – 30 dni licząc
od dnia otwarcia ofert
Postępowania w trakcie realizacji:
1) zakup wraz z dostawą i montażem 3 nowych kontenerów z przeznaczeniem na szatnie
dla piłkarzy wraz pomieszczeniem sanitarnym w miejscowościach Szczepanów, Komorniki
i Kryniczno (termin składania ofert - 21.06.2010r.)
2) dostawa materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych na potrzeby Gminy Środa
Śląska (termin składania ofert - 14.06.2010r.)
3) remont elementów konstrukcji budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie
Ślaskiej przy ul. Górnej - częściowy (termin składania ofert - 11.06.2010r.)
4) przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1
9
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego , estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia (termin składania ofert - 11.06.2010r.)
5) wykonanie projektu technicznego rozbudowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Cesarzowicach wraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (termin
składania ofert - 15.06.2010r.)
6) wymiany awaryjnych odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolejowej i Kościuszki w
Środzie Śląskiej (termin składania ofert - 15.06.2010r.)
7) zakup wraz z dostawą artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlic w:
miejscowości Zakrzów i Wrocisławice finansowanych ze środków Sołeckich (termin
składania ofert - 14.06.2010r.)
8) zakup wraz z dostawą nożyc do żywopłotu (termin składania ofert - 14.06.2010r.)
9) zakup, dostawa i montaż szafki do szatni dla Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w
Środzie Ślaskiej – 24 moduły, 6 segmentowej (termin składania ofert - 18.06.2010r.)
10) wykonanie dla Zespołu Szkół w Rakoszycach tablicy pamiątkowej (termin składania ofert 11.06.2010r.)
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Konserwacja nowego koryta Średzkiej Wody na odcinku 200 mb.
2. Udział pracowników - meliorantów przy zabezpieczaniu powodzi.
3. Na podstawie pism z Komendy Powiatowej Policji wezwano 3 osoby do Klubu Abstynenta
„Krokus” w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
4. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 2 osoby do Klubu Abstynenta „Krokus”
w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
5. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres 4 lat:
•
1 zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (typ alkoholu A),
•
1 zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) typ
alkoholu B
•
1 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu (typ alkoholu C).
6. Wydano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do
4,5% oraz na piwo.
7. Przeprowadzono kontrolę w 32 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy i miasta Środa Śląska w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Dokonano 10 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
9. Dokonano 24 zmian we wpisach ewidencji działalności gospodarczej.
10. Zawieszono 10 działalności gospodarczych.
11. Wznowiono 5 działalności gospodarczych.
12. Zlikwidowano 11 działalności gospodarczych.
13. Wystawiono 15 wypisów z ewidencji działalności gopspodarczej.
14. Sporządzenie list obecności pracowników.
15. Rozliczenie wyjść prywatnych pracowników.
16. Sporządzenie miesięcznej I rocznej ewidencji czasu pracy.
17. Rozliczenie prac społecznie – użytecznych.
18. Prowadzenie rejestru umów o dzieło i umów zleceń.
19. Opracowanie sprawozdań Z-05, Z-03, Z-12 do Głównego Urzędu Statystycznego.
20. Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
21. Prowadzenie wydanych książeczek ubezpieczeniowych.
22. Prowadzenie rejestru zleceń nadgodzin pracowników.
23. Prowadzenie na bieżąco rejestru pracowników.
24. Współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie organizowania przeglądów kadrowych i
10
konkursów na stanowisko pracy.
25. Opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu i kierowników
jednostek organizacyjnych.
26. Sporządzanie wniosków o refundację do Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania
pracowników interwencyjnych i publicznych.
27. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników interwencyjnych i robotników
publicznych.
28. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz kontrola prawidłowego wykorzystania
zwolnień lekarskich pracowników urzędu.
VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Po przeprowadzeniu wizji w terenie wydano 10 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów.
2. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia p.n Budowa fabryki szyb samochodowych w miejscowości Komorniki.
3. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wydano 2 pozytywne opinie w
sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:
•
AMS AGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej w zakresie prowadzenia na terenie
powiatu Środa Śląska transportu i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
uzyskiwanymi w procesie odzysku R10 tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu
nawożenia lub ulepszania gleby;
•
GeoTrans Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie prowadzenia na terenie
działek w obrębie Brodno o łącznej powierzchni 120 ha transportu i odzysku odpadów
innych niż niebezpieczne uzyskiwanymi w procesie odzysku R10 tj. rozprowadzanie na
powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby.
4. Zlecono cięcia pielęgnacyjne w Parku przy ul. Malczyckiej
5. Nasadzono sadzonki kwiatów w miejskich parkach oraz w obrębie budynku Urzędu
Miejskiego w Środzie Śląskiej
6. Zlecono likwidację dzikich wysypisk w Środzie Śląskiej oraz na terenie gminy przy
pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów o łącznej objętości 19,50 m³.
7. Nadzór bieżący zgodnie z zawartymi umowami dot. czystości miasta, utrzymania zieleni na
terenie miasta.
VII. SPRAWY LOKALOWE
1. Wyłoniono wykonawców na następujące zadania:
•
remont elewacji w zakresie wykonania nowych tynków ul. Żwirki i Wigury 2.
Wybrano wykonawcę tj Firma Bud Mar Legnica. Wartość robót 34 130,16 zł brutto.
Termin wykonania zadania ustalono na 45 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy
na plac budowy.
•
remont elewacji w zakresie docieplenia , wymiany pokrycia dachu papowego 100%
ul. Świdnicka 18a. Wybrano wykonawcę - Zakład Ogólnobudowlany Konstanty
Krupski. Wartość robót - 76 070,66 zł brutto. Ttermin wykonania zadania ustalono
na 60 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.
2. Złożono wnioski na wyłonienie Wykonawców na następujące zadania:
•
wykonanie przeglądów 5-cio letnich w budynkach komunalnych i wspólnot
mieszkaniowych w zakresie instalacji wod-kan, elektrycznych , konstrukcyjnych i
budowlanych
•
wykonanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę w
zakresie rozbiórki pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w centrum miasta
na działce nr 11/7 AM-22 obręb Środa Śląska
•
wykonanie wymiany stropów w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy
Kolejowej 20 w Środzie Śląskiej. Zgodnie z ekspertyzą autorstwa p. Piotra Sudoła
stropy nie nadają się do dalszej eksploatacji należy przystąpić do ich niezwłocznej
11
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
wymiany. Zaprojektowano stropy typu WPS na belkach stalowych – zostaną
wymienione stropy nad piwnicą parterem i I piętrem o łącznej powierzchni
224,32mkw oraz zostanie wymieniony strop nad II piętrem o powierzchni
120,30mkw (cześć konstrukcyjna stropu zostanie wzmocniona wraz z wykonaniem
podłogi strychu oraz sufitu nad mieszkaniami z zastosowaniem technologii płyt
gipsowo kartonowych. Również w zakresie ww. prac zostana odbudowane
rozebrane ściany działowe budynku, instalacje wod- kan , instalacje elektryczne,
kompleksowe prace ogólnobudowlane, zostanie wykonana nowa klatka schodowa
wraz z schodami. Koszt wykonania wymiany stropów wraz z robotami
towarzyszącymi według kosztorysu inwestorskiego wynosi 317 000,00 zł brutto.
Złożono dokumentację na pozwolenie na budowę systemowych kominów w budynkach
komunalnych położonych przy ul. Osiedlowej w Szczepanowie oraz Osiedla Piastów
Śląskich.
Zakończono prace remontowe w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ulicy Daszyńskiego 32.
Wykonano nową instalację wod- kan wewnętrzną, instalację kanalizacyjną zewnętrzną ,
instalację c.o. wewnętrznych instalacje elektryczną; wykonano remont pomieszczeń w
zakresie ogólnobudowlanym. Mieszkanie zostało przygotowywane dla wielodzietnej
rodziny, która zostanie przesiedlona z miejscowości Kryniczno. Rodzinie przekazano klucze
do mieszkania dnia 09.06.2010r
Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śląskiej przy ulicy Plac Wolności, działka nr
10/1, dobiega ku końcowi. Budynek będzie posiadał 16 pomieszczeń. Koszt prac wyniesie
97 181,00 zł brutto Termin umowny zakończenia prac - 20.06.2010r
Zakończono
rozbiórkę budynku usługowo- mieszkalnego wraz z zabudowaniami
gospodarczymi przy ulicy Kościuszki 44 w Środzie Śląskiej. Całkowity koszt wyniósł 24
034,00 zł brutto
Na podstawie przeprowadzonych wizji w terenie oraz zgłoszeń dokonywanych przez
lokatorów , członków wspólnot mieszkaniowych wykonano usługi w zakresie naprawy
instalacji elektrycznych, naprawy pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi,
wymiany rynien i rur spustowych uszkodzonych w okresie zimowych oraz poprzez działanie
czynnika wandalizmu. Prowadzone są bieżące naprawy instalacji wod- kan , wykonywanie
nowych pionów wodno kanalizacyjnych w celu doposażenia lokali gminnych w
pomieszczenia sanitariatów. Również sukcesywnie wykonywane są wizje w terenie w celu
przeprowadzenia oględzin stanu stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana stolarki okiennej
prowadzona jest w oparciu o złożony wniosek oraz poprzez dokonanie oceny stanu
technicznego w/w elementów.
Wykonano i złożono dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na prace konserwatorskie
dla następujących wspólnot ( DWKZ WROCŁAW)
•
Wspólnota Mieszkaniowa ul Malczycka 37
•
Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 10
•
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ogrody Zamkowe 17
Uzyskano pozwolenie na budowę dla następujących wspólnot:
•
Wspólnota Mieszkaniowa ul .Żwirki i Wigury 2
•
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Wolności 10
Przygotowywana została dokumentacja kosztorysowa na następujące inwestycje:
•
Plac Wolności 53 (część dachu)
•
ul. Kościuszki 12 (część dachu)
•
Plac Wolności 21 (klatka schodowa)
•
ul. Kolejowa 9 (cały dach)
•
ul. Malczycka 33 (remont dachu)
•
ul. Malczycka 35 (remont dachu)
VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM
Realizowane zadania:
1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (8 pojazdów).
12
2. Bieżące zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP.
3. Aktualizacja ewidencji sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. Rozliczenie umów zleceń dla kierowców konserwatorów OSP.
5. Bieżące umieszczanie na stronie internetowej komunikatów dla ludności o zagrożeniach
typu: wichury, burze, podtopienia.
6. Opisywanie rachunków i faktur za usługi i zakupy na rzecz OSP.
7. Monitoring stanu wód na wybranych wodowskazach w dorzeczu Odry (Brzeg Dolny,
Malczyce).
8. Bieżące prowadzenie ewidencji wydatków na OSP, OC i zarządzanie kryzysowe.
9. Udział w treningu „Ramzes” - trening łączności skype, prowadzony przez Dolnośląski Urząd
Wojewódzki – w dniach 6,13,20 maj 2010.
10. Przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Zarządu OSP o dotację dla OSP Brodno.
11. Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
12. Aktywny udział w akcji przeciwpowodziowej:
•
logistyka,
•
zaopatrzenie w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej
•
przygotowanie ewakuacji ludności i zwierząt,
•
bieżące informowanie ludności,
•
pełnienie dyżuru telefonicznego.
13. Aktualizacja bazy danych OC sił i środków ARCUS.
14. Uczestnictwo w dniu 28.05.2010 w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Urzędzie
Wojewódzkim.
15. Naliczanie ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych – akcja powodziowa, dla
OSP Rakoszyce i Cesarzowice.
16. Kwalifikowanie kosztów akcji przeciwpowodziowej.
17. Opracowanie wytycznych Burmistrza Środy Śląskiej w dziedzinie obrony cywilnej w 2010r.
18. Wydawanie zaświadczeń do zakładów pracy potwierdzających uczestnictwo w akcji
powodziowej.
IX. SPRAWY OBYWATELSKIE
1)
2)
3)
4)
5)
zameldowano na pobyt stały 56 osób
wymeldowano z pobytu stałego 15 osób
wymeldowano z pobytu czasowego 3 osoby
zameldowano na pobyt czasowy 21 osób w tym 3 cudzoziemców
przyjęto 4 zgłoszenia zameldowania czasowego mieszkańców naszej gminy na terenie
innych gmin
6) zarejestrowano 11 zgonów
7) zarejestrowano 23 urodzenia
8) zarejestrowano 15 małżeństw
9) zarejestrowano 9 rozwodów
10) przekazano 25 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób
podlegających obowiązkowi wojskowemu
11) złożono 23 wnioski o nadanie nr pesel dla noworodków
12) wydano 142 zaświadczenia
13) udzielono odpowiedzi na 49 wniosków o udostępnienie danych osobowych
14) prowadzono 15 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu
stałego, w tym 1 zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej
15) przyjęto 118 wniosków o wydanie dowodu osobistego
16) wydano 90 dowodów osobistych
17) sporządzono spisy wyborców do wyborów Prezydenta RP
18) wydano 59 zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta RP
13
X. URZĄD STANU CYWILNEGO
1. Zarejestrowano:
•
34 urodzenia
•
9 małżeństw
•
17 zgonów
2. Wydano:
•
15 zaświadczeń do ślubu konkordatowego
•
390 odpisy z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych
•
3 postanowienia o niewłaściwości miejscowej
•
1 zaświadczenie o braku przypisków
3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzje administracyjne:
•
4 decyzje prostujące akty stanu cywilnego
•
1 decyzje wpisującą zagraniczny dokument do polskich ksiąg
4. Zrealizowano 6 wyroków i postanowień sądowych oraz decyzji administracyjnych, które
odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym:
•
2 wyroki w sprawie rozwodu
•
1 postanowienie w sprawie ustalenia ojcostwa
•
1 postanowienie o uznaniu ojcostwa
•
1 postanowienie o zaprzeczeniu ojcostwa
•
1 postanowienie o zmianie nazwiska
5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych:
•
4 oświadczenia o uznaniu ojcostwa
•
39 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
•
1 oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński
•
1 oświadczenie o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej
6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego:
•
96
przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach
mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób
zarejestrowanych w USC Środa Śląska
•
30 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w
poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC Środa
Śląska.
7. Wysłano 390 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego
kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska.
8. Zrealizowano 1 Jubileusz 50 lecia małżeństwa.
9. Sporządzono 1 wniosek o nadanie medali 50-lecia małzeństwa
XI. OŚWIATA
1. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2010/2011.
2. Do szkół i przedszkoli przekazano 75% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
3. Trwa wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli.
4. Zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Krynicznie. Na konkurs nie wpłynęła ani jedna oferta.
5. Wydano dwie decyzje w sprawie przyznania zasiłku szkolnego (socjalnego).
6. Podpisano z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu umowę dotacji na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Umowa obejmuje
okres 6 miesięcy - do 30 czerwca 2010 r. Wysokość dotacji 31 536 zł.
7. Podpisano z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu umowę dotacji w sprawie wysokości i trybu
przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich
rozliczania. Wysokość dotacji 86 942 zł.
14
8. Trwają przygotowania do zakończenia roku szkolnego i remontów w okresie przerwy
wakacyjnej.
XII. KULTURA
1. „Kopciuszek” – spektakl Grupy Teatralnej Domu Kultury (dorosłej) z okazji Dnia Działacza
Kultury (14.05.2010 r)
2. „Astroboy” – film animowany prod. USA (14.05.2010 r.)
3. „Agora” – dramat historyczny prod EU (14.05.2010 r)
4. „Astroboy” – film animowany prod. USA (15.05.2010 r.)
5. „Agora” – dramat historyczny prod EU (15.05.2010 r)
6. Dzień Strażaka – współorganizacja uroczystości (15.05.2010
7. „Oświadczyny po Irlandzku” – komedia romantyczna prod. USA (21.05.2010 r.)
8. „Opętani” – film grozy prod. USA (21.05.2010 r.)
9. „Alvin i Wiewiórki 2” – film familijny prod. USA (22.05.2010 r.)
10. „Oświadczyny po Irlandzku” – komedia romantyczna prod. USA (22.05.2010 r.)
11. „Opętani” – film grozy prod. USA (22.05.2010 r.)
12. „Baśnie Polskie” – spektakl Teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru
Edukacji (26.05.2010 r.)
13. „Przygody Tomka Sawyera” - spektakl Teatralny dla młodzieży w wykonaniu aktorów
Narodowego Teatru Edukacji (26.05.2010 r.)
14. „Szukając Graala” - spektakl Teatralny dla młodzieży i dorosłych w wykonaniu aktorów
Narodowego Teatru Edukacji (26.05.2010 r.)
15. Dni Środy Śląskiej – Dzień Młodzieży - rozpoczęcie obchodów: „Okiem fotoreportera”
(poplenerowa wystawa fotografii), Żakinada, Turniej Brydżowy, uroczysty koncert „Art.
Music Trio” (28.05.2010r)
16. Dni Środy Śląskiej – Wielka Integracja: Open Turniej Warcabów 100-polowych, koncert
zespołów folklorystycznych Kulinianie, Dolnoślązacy i Polanie, występy zespołów
tanecznych DK „Remix” i „de Tonacja”, koncert zespołu „Happening”, koncert zespołu „21”,
kabaret „Świerszczychrząszcz”, koncert gwiazdy programu „Shaun Baker & Maloy” ,
zabawa taneczna przy zespole „Satisfaction” (29.05.2010 r.)
17. Dni Środy Śląskiej – Dzień Dziecka – „Co dzieje się w królestwie” (spektakl w wykonaniu
Dziecięcego Kółka Teatralnego DK, Aktywne gry i zabawy dla dzieci i rodziców, program dla
dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Pan Piotruś” (30.05.2010 r)
18. „60 – lecie Salezjanów” – koncert kapeli „Dolnoślązacy (30.05.2010 r)
19. Uroczyste pożegnanie gości z Saterlandu w Bukówku – koncert kapeli „Dolnoślązacy”
(30.05.2010 r.)
20. „Dzień Małego Aktora” – współorganizacja cyklicznej imprezy Szkoły Podstawowej nr 3 z
okazji Dnia Dziecka (1.06.2010)
21. Piknik Rodzinny w Jastrzębcach – współorganizacja imprezy (2.06.2010 r.)
22. „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy” – film przygodowy prod. USA (4.06.2010 r.)
23. „Kwiat Pustyni” – dramat prod. USA/Niemcy (4.06.2010 r)
24. Piknik Rodzinny w Proszkowie - współorganizacja imprezy (6.06.2010 r.)
25. „Dzień Dziecka w Bukówku” – współorganizacja imprezy (6.06.2010 r)
26. „Dzień Dziecka we Wrocisławicach” - współorganizacja imprezy (6.06.2010 r)
27. Dzień Rodziny – współorganizacja występu wraz ze SP nr 3 (9.06.2010 r.)
28. W okresie sprawozdawczym odbywały się ponadto zajęcia w Ogniskach Muzycznych,
Zajęcia Taneczne, zajęcia Kółka Teatralnego dla dorosłych, zajęcia Kółka Teatralnego dla
dzieci, Warsztaty Rękodzielnicze, Zajęcia Ogniska Plastycznego oraz szkolenia i warsztaty.
Część imprez i zajęć została odwołana z powodu żałoby narodowej.
29. W tym też okresie realizowane były projekty:
•
PO KL – 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich –
„Rozwój zainteresowań podstawą edukacji” – warsztaty dziennikarsko –
fotoreporterskie
•
PO KL – 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – „Sztuka
15
autoprezentacji” – warsztaty
W omawianym okresie łącznie w imprezach DK uczestniczyło ok. 5200 osób.
XIII. CZYTELNICTWO
1. W dniach od 10 do 14 maja 2010 r. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej przyłączyła się
do obchodów Tygodnia Bibliotek.
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w BP odbyły się przeprowadzono następujące
działania:
•
cykl warsztatów plastycznych dla dzieci prowadzonych w Dziale Dziecięcym BP pn. „W
krainie wyobraźni”,
•
Kiermasz Taniej Książki,
•
impreza dla czytelników dorosłych z cyklu „Popołudniowe spotkania z książką” pn.
„Biblioteki dawniej i dziś,
•
seminarium biblioterapeutyczne.
Przez cały tydzień w BP prezentowana była wystawa ze zbiorów biblioteki pod nazwą
„Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy”.
2. 14 maja 2010 r. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej uroczyście świętowała Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja). Z tej okazji dla zaproszonych gości przygotowano
imprezę czytelniczo – kulturalną. Na spotkaniu wystąpiła Genowefa Surniak z seminarium
biblioterapeutycznym pt. „Wpływ literatury dziecięcej na rozwój dziecka w oparciu o
twórczość J. Brzechwy” oraz zespół muzyczno – wokalny Pawła Wenderskiego
3. 18 maja 2010 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskie odbył się Bajkowy
Piknik Olimpijski. Impreza organizowana była przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie
Śląskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną.
W ramach Bajkowego Pikniku Olimpijskiego odbyły się zabawy sportowe i rekreacyjne,
kiermasz taniej książki, konkurs plastyczny dla dzieci oraz malowanie twarzy.
4. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór):
•
17 maja - Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
•
17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
•
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów
•
19 maja – 45. rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej
•
21 maja - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój
•
22 maja - Dzień Praw Zwierząt
•
22 maja - Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej
•
24 maja - Dzień Demokracji Lokalnej
•
24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych
•
31 maja - Światowy Dzień Rozwoju Kultury
•
1 czerwca – 95. rocznica urodzin Jana Twardowskiego
•
4 czerwca - Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
•
8 czerwca - Światowy Dzień Wolnych Książek
XIV. SPORT I REKREACJA
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sp. z o. o w Środzie Śląskiej był organizatorem lub
współorganizatorem następujących imprez:
1. 13.05.2010 - zawody lekkoatletyczne- strefy III i IV rozgrywanych w ramach XI
Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi.
2. 18.05.2010 - Bajkowy Piknik Olimpijski - Hala sportowa przy ul. Górnej w Środzie Śląskiej
3. 18.05.2010 - Turniej karate- hala sportowa przy ul. Górnej w Środzie śląskiej
4. 18.05.2010 - koncert zespołu „Arka Noego” w ramach obchodów 90. rocznicy urodzin Jana
Pawła II – stadion sportowy
16
5. 31.05.2010-1.06.2010 - wystawa pod nazwą „ostrzeżenia zdrowotne na paczkach
papierosów”
W okresie sprawozdawczym OSiR Sp. z o.o w Środzie Śląskiej realizował program „Trener
Osiedlowy”.
XV. POMOC SPOŁECZNA
I. Dodatki mieszkaniowe:
Wydano 16 decyzji administracyjnych (pozytywnych –
Dodatki mieszkaniowe pobrało 95 osób, na kwotę - 15.018,86 zł.
14
odmownych
–
2).
II. Świadczenia rodzinne:
1. Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela
poniżej:
lp
wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba
Kwota
świadczeń
1 Zasiłek rodzinny
601
1130
95.574,00
1 Urodzenia dziecka
12
12
12.000,00
2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
45
46
17.613,00
3 Samotnego wychowywania dziecka
57
81
14.650,00
4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia
11
12
720,00
5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
67
76
6.080,00
6 Rozpoczęcia roku szkolnego
0
0
0
7 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania- dojazdy
96
110
5.500,00
8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania -internat
5
5
450,00
119
174
13.920,00
Liczba osób
Liczba
świadczeń
Kwota
1 Zasiłek pielęgnacyjny
369
519
79.407,00
2 Świadczenie pielęgnacyjne
45
49
25.255,00
2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:
9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
2. Świadczenia opiekuńcze:
lp
wyszczególnienie
W tym:
17
lp
wyszczególnienie
Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacana jest od osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
Liczba osób
Liczba
świadczeń
Kwota
31
31
4.512,00
Liczba
świadczeń
kwota
14
14
14.000,00
Liczba osób
Liczba
świadczeń
kwota
122
191
62.700,00
III. Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka:
lp
wyszczególnienie
Liczba osób
1
Jednorazowa zapomoga
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
lp
wyszczególnienie
1
Fundusz alimentacyjny
Na ww. świadczenia w maju 2010 r. wydano kwotę 352.381,00 zł.
IV. Pomoc społeczna
W maju 2010r. wpłynęło 55 wniosków o udzielenie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych
i w naturze, opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych.
Wydano 96 decyzji administracyjnych w tym 8 odmownych
Usługi opiekuńcze – 16 osób objętych pomocą, w tym 14 osób samotnych, 2 osoba zamieszkałe z
rodziną .
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują na podstawie przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego liczba osób korzystających z usług specjalistycznych – 3 osoby samotne
Zasiłki celowe i w naturze:
Rodzaj pomocy
Liczba osób, którym przyznano
świadczenie
kwota
żywność
18
3.650,00
leki
3
550
Wkład własny do projektu
systemowego
„Kontrakt Twoja szansa'
8
1270,00
Remont mieszkania
1
173,08
Opłaty mieszkaniowe
1
100
Specjalny celowy- leki
1
150
18
Rodzaj pomocy
Liczba osób, którym przyznano
świadczenie
kwota
zasiłki okresowe
21
1.300,75
Razem
53
7.193,83
Domy Pomocy Społecznej
W DPS umieszczonych jest 14 osób
Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób objętych programem;
Szkoła Podstawowa w Środzie Śląskiej
Gimnazjum w Środzie Śląskiej
Specj. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Środa Śląska
Szkoła Podstawowa w Krynicznie
Zespół Szkół w Ciechowie
Zespół Szkół w Rakoszycach
Zespół Szkół w Szczepanowie
Przedszkole Miękinia
Przedszkole Publiczne Ciechów
Przedszkole Pod Topolą – Środa Śląska
Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Środa Śląska
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek Środa Śl.
Zespół Placówek Resocj. Brzeg Dolny
Liceum Profilowane, ZSZ, Technikum Środa Śląska
Sp. Ośrodek Szkolno- Wych. Wrocław
Zespól Placówek spec. Bystrzyca Gór.
56 dzieci
16 dzieci
7 dzieci
5 dzieci
11 dzieci
1 dziecko
20 dzieci
1 dziecko
12 dzieci
6 dzieci
9 dzieci
3 dzieci
1 dziecko
11 dzieci
1 dziecko
1 dziecko
Z Banku żywności we Wrocławiu otrzymano w miesiącu maju żywność : mąka, makaron, kasza,
płatki kukurydziane, musli, dania gotowe z kaszą, dania gotowe z makaronem, herbatniki, sery
topione, mleko UHT, cukier.
Pomocą objęto 97 rodzin
Pozyskano od 26 sponsorów pomoc rzeczową (26x 150 zł=3.900,00zł ) w tym: pościel,
kołdry, poduszki, artykuły, szkolne,środki czystości .
Pomocą objęto 15 rodzin
Prace Społecznie Użyteczne wykonywało 16 osób. Wypłacono wynagrodzenia za miesiąc
kwiecień w wysokości 4.896,00 zł (14 osób - O S i R, 2 osoby - G O PS, 4 osoby - D K)
Rodzaje wykonywanych prac : OSiR - prace porządkowe, GOPS - usługi opiekuńcze, DK - prace
porządkowe. Wynagrodzenie za 1 godzinę wynosi 6,80 zł. 40% wydatkowanej kwoty to środki
własne gminy, a 60% to wydatkowana kwota Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej. W/w
prace mogą być wykonywane w wymiarze 40 godzin pracy miesięcznie.
Zasiłek stały, zasiłek okresowy, składka zdrowotna
19
rodzaj pomocy
Liczba osób, którym przyznano
świadczenie
kwota
Zasiłki stałe
77
28.116,29
Zasiłki okresowe
21
6.879,25
Składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające zasiłek stały tj. 9% od
wypłaconego zasiłku stałego
68
2.246,09
16
822,00
składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia pielęgnacyjne
XVI. PROMOCJA
1. Organizacja spotkania roboczego poświęconego projektowi partnerskiemu „Comenius Regio”
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy na Utworzenie Punktu
Informacji Turystycznej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.
3. Koordynacja przetargu oraz odbiór wykonania „Witaczy” w Środzie Śląskiej
4. Złożenie uzupełnień do wniosku na utworzenie placów zabaw w miejscowościach Chwalimierz,
Szczepanów, Rakoszyce.
5. Złożenie zestawienia rzeczowo – finansowego do wniosku na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno.
6. Złożenie zestawienia rzeczowo – finansowego w celu przygotowania aneksu dla wniosku na
budowę świetlicy wiejskiej w Wojczycach.
7. Opracowanie Planu Odnowy miejscowości Szczepanów oraz prezentacja na zebraniu wiejskim
w dniu 08 czerwca w Szczepanowie
8. Opracowanie Planu Odnowy miejscowości Bukówek oraz prezentacja na zebraniu wiejskim w
dniu 08 czerwca w Bukówku
9. Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Środa Śląska
10. Przygotowanie materiałów „informacja na temat wniosków złożonych w celu pozyskania
środków zewnętrznych” na komisję Spraw Gospodarczych Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej
11. Obsługa delegacji miasta Partnerskiego Saterland
12. Przygotowanie artykułów promujących Dni Środy Śląskiej
13. Przygotowanie tekstów do Rolanda
14. Aktualizacja strony www.
XVII. ZESPÓŁ PRAWNY
1.
2.
3.
4.
5.
Udzielono 35 porad ustnych dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy
Udzielono 47 porad ustnych pro bono
Sporządzono 19 pism procesowych dla mieszkańców
Wydano 4 opinie prawne w formie pisemnej, 21 opinii ustnych.
Zaopiniowano:
•
projekty uchwał na sesję
•
2 zarządzenia
•
19 projektów umów
•
2 projekty decyzji
6. Radca prawny brał udział jako pełnomocnik Gminy w już toczących się sprawach z
powództwa Gminy:
•
7 spraw o zapłatę
20
3 sprawy o eksmisję
2 sprawy jako kurator dla nieobecnej strony
7. Wszczęto 5 spraw egzekucyjnych
8. Skierowano do Sądu :
•
5 pozwów o zapłatę w trybie postępowania uproszczonego
•
4 pozwy o zapłatę w postępowaniu zwykłym
•
4pozwy o eksmisję
9. Uzyskano 11 klauzul wykonalności
10. Uzyskano 4 tytuły wykonawcze w postaci nakazu zapłaty
11. Uzyskano 4 tytuły wykonawcze w postaci wyroku
12. Analiza zgodności z prawem umów wydziałów UM i jednostek organizacyjnych
13. Doradztwo podatkowe
•
•
XVIII. AUDYT WEWNĘTRZNY
1. Zadania realizowane zgodnie z Planem audytu na rok 2010:
Realizacja zadania audytowego “Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych”.
2. Zadania poza planowe:
1) Realizacja zadań audytowych o charakterze zapewniającym:
a) “Realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie
Śląskiej”,
b) “Gospodarka finansowa wspólnot mieszkaniowych”.
2) Czynności doradcze w zakresie ustalenia zasad zapewniających prawidłowość
organizacji zadań powierzonych Gminie lub podmiotowi, w którym organizowane są
prace społecznie użyteczne, w tym wyposażenia w odzież ochronną pracowników
wykonujących prace społecznie użyteczne.
3) Aktualizacja procedur audytu: przygotowanie oraz wdrożenie Zarządzenia nr
76/2010 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego oraz innych
jednostek organizacyjnych Gminy Środa Śląska oraz Zarządzenia nr 77/2010
Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty
Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek organizacyjnych
Gminy Środa Śląska.
4) Udział w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania
Wspólnej Metody Oceny (CAF)”, którego założeniem jest wdrożenie
systematycznego procedcesu doskonalenia działań Urzędu Miejskiego w Środzie
Śląskiej.
XIX. FINANSE I BUDŻET
1. Wycofano 7 tytułów wykonawczych (spłaty zaległości w kasie Urzędu, odroczenia terminów
płatności),
2. Wystawiono upomnienia w ilości:
•
podatek od nieruchomości osoby prawne – 34,
•
podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 217,
•
podatek rolny – 359,
3. Przyjęto informacje/deklaracje podatkowe w ilości:
•
podatek od nieruchomości – 51,
•
podatek rolny – 29,
•
podatek od środków transportowych – 8,
•
opłata od posiadania psa – 2,
4. Wystawiono decyzje przypisowe/odpisowe w ilości:
21
podatek od nieruchomości – 16,
podatek rolny – 49,
Wydano zaświadczenia w następującej ilości:
•
zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego - 30,
•
zaświadczenie o niezaleganiu w podatku – 15,
Wszczęto postępowania odnośnie podań o umorzenie i/lub odroczenie podatku w ilości:
•
podatek od nieruchomości – 7,
•
podatek rolny – 6,
Wystawiono wezwania w sprawie złożenia informacji podatkowej w ilości:
•
podatek rolny – 15,
•
podatek od nieruchomości – 52,
•
podatek od środków transportowych – 20,
Naliczono i wypłacono sołtysom prowizję za pobór II raty podatku rolnego.
•
•
5.
6.
7.
8.
22

Podobne dokumenty