Untitled

Transkrypt

Untitled
Od Redakcji
Ostoja polskości
Turystów po raz pierwszy odwiedzających Gniezno zdumiewa bogactwo świątyń, zabytkowych obiektów, lokali gastronomicznych i zadbanych hoteli, a także starannie odnawianych kamieniczek. Ale pierwsza stolica Polski chlubi się przede wszystkim monumentalną katedrą
z budzącymi ciągle ogromne zainteresowanie słynnymi drzwiami gnieźnieńskimi, obrazującymi życie i męczeństwo św. Wojciecha, nie zapominając oczywiście o bezcennym relikwiarzu
ze szczątkami naszego pierwszego świętego
i patrona. Od roku, dzięki inicjatywie i staraniom proboszcza katedry ks. Kanonika Jana
Kasprowicza, w południowej kruchcie świątyni umieszczono okazałe portrety polskich
władców koronowanych w Gnieźnie. Ich kunsztowne wykonanie jest dziełem pochodzącego z Inowrocławia artysty malarza Zbigniewa
Sałaja, profesora krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Umieszczona w pobliżu tablica przypomina, iż królewskie korony uroczyście otrzymali
tu: Bolesław Chrobry (1025), Mieszko II
Bolesław Chrobry
Zbigniewa Sałaja
(1025), Bolesław Śmiały (1076), Przemysł II
(1295) i Wacław II (1300).
Godne uważnego zainteresowania jest również mieszczące się
w sąsiedztwie katedry Archiwum Archidiecezjalne, uznawane za jeden
z najbogatszych średniowiecznych zbiorów rękopisów, inkunabułów
i starodruków. W jego zasobach są m. in. dwa złote kodeksy (z czterech
zachowanych w Polsce), oraz pozostały we fragmentach „Codex Pretiosus”. Równie cenne są: powstały w 800 r. ewangeliarz, jedna z najstarszych książek w zbiorach polskich bibliotek, zdobiony złotem i srebrem mszał „Missale Plenarium” oraz bogato iluminowany „Ewangeliarz
Kruszwicki” z II połowy XII w. Podobnie cennym skarbem gnieźnieńskiego archiwum jest najwcześniejszy znany zabytek języka polskiego,
pochodząca z 1136 r. tzw. „Bulla Gnieźnieńska”, w której papież Innocenty II sankcjonuje samodzielność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
W łacińskim tekście bulla zawiera aż 410 polskich nazw geograficznych,
imion i nazwisk, z których bardzo wiele odnosi się do naszego regionu.
Powołane w 1991 r. Muzeum Archidiecezjalne (www.muzeum.gniezno.net) ma pod swoją
opieką jeden z najbogatszych skarbców kościelnych w Polsce, a także cenną i bogatą kolekcję
rzeźby sakralnej, zbiory portretów trumiennych
i tkanin liturgicznych oraz liczne dzieła medalierskie i złotnicze. Zwiedzający muzeum podziwiają
m. in.: tzw. kielich św. Wojciecha z X-wieczną
agatową czaszą, kielich tzw. królewski z około 1190 r., złoty pierścień z XI/XII w., odkryty
w 1927 r. w podziemiach katedry, wewnątrz
grobu nieznanego dostojnika kościelnego.
Natomiast spośród licznie zgromadzonych tu
rzeźb jedną z najcenniejszych jest „Opłakiwanie”
z Gościeszyna z około 1420 r.
Liczące 70 tysięcy mieszkańców Gniezno
w przyjętym przed rokiem logo demonstruje
swoją otwartość, i to nie tylko dla turystów
– mówi prezydent miasta Jacek Kowalski.
Poznaniu przez gości fascynującej przeszłości miasta i regionu bardzo owocnie sprzyja
działające od 1973 r.
Muzeum Początków
Państwa Polskiego,
a obejmujące także
aulę
widowiskową
i liceum. Dzięki unikatowej w skali kraju
wystawie multimeW gościnie u ks. Jana Kasprowicza
dialnej, oryginalnym
eksponatom oraz licznym makietom MPPP twórczo przybliża zwiedzającym historię i kulturę
Polski Piastów (www.muzeum.gniezno.pl). Wizyta w tym szczególnym
muzeum jest doskonałą okazją do przypomnienia, iż w 1000 r. właśnie w Gnieźnie powołano metropolię kościelną z podległymi jej biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu, a ta znacząca uroczystość
miała miejsce podczas pielgrzymki do tego miasta cesarza Ottona III,
najpotężniejszego wówczas władcy w Europie.
Współczesnemu umocnieniu rangi Gniezna i jego ogólnopolskiej
promocji skutecznie przysłużyła się organizacja obchodów milenijnych,
a nieco później wizyta Jana Pawła II i przywódców siedmiu państw
Europy Środkowo-Wschodniej. Dobrze tym celom służą też coroczne
majowe konferencje dziennikarskie oraz stałe , wszechstronne kontakty
z siedmioma miastami europejskimi. Dzisiejsze Gniezno to również coraz bardziej znaczący ośrodek akademicki. Poza mającym długą tradycję
Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym działa tu Wydział
Teologiczny UAM, Kolegium Europejskie UAM, Gnieźnieńska Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa oraz Medyczne Studium Zawodowe. Kształci się
w nich łącznie ponad 4 tys. Studentów.
Gniezno łączące w sobie elementy kultury, historii i tradycji polskiej,
znane jest także z wielu ciekawych imprez, gromadzących nie tylko jego
mieszkańców. Należą do nich m. in. Imieniny Miasta, Uroczystości
Świętowojciechowe, Międzynarodowy Festiwal Organowy, Zjazd Gnieźnieński i Zaduszki Poetycko-Muzyczne.
Tak więc na wizytę w Gnieźnie każda pora jest odpowiednia!
Widok Gniezna
Stanisław Kaszyński
„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.
Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego,
88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) 285-35-53, e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Agnieszka Ciepłowska (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Jerzy Waszak, Józefa Wiśniewska,
Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: [email protected]
PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Informacje
Bezpieczne życie
Uznając krzewienie wiedzy o ochronie
ludności za ważny element wychowania
młodzieży, 30 maja 2008 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Radziejowie
odbył się konkurs pod nazwą „Bezpieczne
życie”. Skierowany był do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.
W konkursie udział wzięli: Aneta Różańska i Kacper Kopaczewski z Zespołu
Szkół i Placówek w Radziejowie, Anna
Nowakowska i Aleksandra Rybicka z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce oraz
Mariusz Rzewódzki i Przemysław Gawroński z Zespołu
Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
Po sprawdzeniu
prac pisemnych
i zadań praktycznych, komisja
konkursowa pod
przewodnictwem
Henryka Walczaka
z KP PSP w Radziejowie wyłoniła
dwóch uczniów
z największą
ilością punktów
(są to jednocześnie reprezentanci
powiatu radziejowskiego w konkursie
wojewódzkim) – Przemysław Gawroński
– I miejsce oraz Mariusz Rzewódzki
– II miejsce. Pozostali uczniowie zajęli
odpowiednio miejsca: Aneta Różańska
– III miejsce, Aleksandra Rybicka – IV
miejsce, Anna Nowakowska – V miejsce,
Kacper Kopaszewski – VI miejsce.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Tekst i foto: J. Marcinkowska
Teatr uczy i bawi
II Powiatowy Przegl¹d Scenek Teatralnych – Kukie³ki w Szkole Podstawowej w Dêbo³êce
Nauczyciele szkół podstawowych w swojej codziennej pracy bardzo
często spotykają się ze znużeniem i zniechęceniem uczniów do pracy na lekcji. Zmuszeni są zatem do ciągłych poszukiwań i stosowania
różnych innowacyjnych metod pracy. Tylko dynamiczne i aktywne działanie, które wpłynie na wewnętrzne przeżycia ucznia, może przynieść
zamierzone i trwałe efekty kształcenia.
Bardzo ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywają animacje teatralne, albowiem ożywiają ten proces i nie pozwalają żadnemu dziecku
się nudzić. Przy tworzeniu przedstawienia teatralnego wszyscy uczniowie mogą stać się animatorami sztuki i wykazać się swoją kreatywnością, zdolnością i umiejętnością.
W celu rozwijania zainteresowań gałęzią sztuki, jaką jest teatr, Szkoła Podstawowa w Dębołęce po raz pierwszy zainicjowała w ubiegłym
roku Powiatowy Przegląd Scenek Teatralnych – Kukiełki. Ważnym atutem tego konkursu jest profesjonalny skład jury, który daje dzieciom
i opiekunom grup fachowe i cenne rady do dalszej pracy. Dzięki temu
konkurs rozwija się, a przedstawienia teatralne grup prezentują coraz
wyższy poziom artystyczny.
W bieżącym roku 31 maja odbył się już II Powiatowy Przegląd Scenek Teatralnych – Kukiełki pt. „Adaptacje teatralne dzieł klasyki literatury dziecięcej”. Przegląd miał na celu rozbudzenie twórczej wyobraźni
uczniów, bogacenie języka, pokonywanie nieśmiałości i wyzbywanie się
kompleksów u dzieci.
Do konkursu zgłosiły udział cztery grupy ze szkół naszego powiatu:
1. Grupa „Wesołe Pysie” ze Szkoły Podstawowej w Byczu, przygotowana pod kierunkiem Małgorzaty Karpińskiej i Renaty Włosińskiej. 2. Grupy „Pacynki” i „Kukiełki” ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie, przygotowane przez Grażynę Trzmielewską. 3. Grupa „Trzpioty” ze Szkoły
Podstawowej w Dębołęce, przygotowana przez Sławomirę Kowalską.
Komisji oceniającej występy dzieci przewodniczyła animatorka kultury z Aleksandrowa Kujawskiego, Daria Lisiecka, obok redaktor naczelna
Powiatowego ABC Wanda Wiatrowska oraz radny powiatu radziejowskiego, Edward Kubisiak.
Jury oceniało prezentacje grup, zwracając uwagę na następujące
elementy w przedstawieniach: dobór repertuaru (element wychowawczy), umiejętność odtwarzania określonej roli przez animatora (operowanie kukiełką, interpretacja wygłaszanego tekstu), pomysłowość
w przygotowaniu prezentacji (ogólny wyraz artystyczny).
Poziom prezentowanych grup teatralnych był wyrównany. Ze względu na charakter konkursowy przeglądu komisja wyznaczyła miejsca dla
poszczególnych grup: na I miejscu uplasowały się ex aequo 2 grupy
teatralne: „Kukiełki” ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie i „Trzpioty”
ze Szkoły Podstawowej w Dębołęce. II miejsce zajęła grupa ze Szkoły
Podstawowej w Radziejowie „Pacynki”, natomiast III – grupa „Wesołe
Pysie” ze Szkoły Podstawowej w Byczu.
Przewodnicząca jury gratulowała dzieciom umiejętności czystego
i wyrazistego wygłaszania tekstu oraz kulturalnego odbioru prezentowanych adaptacji teatralnych. Grupy otrzymały nagrody, ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Organizatorzy przeglądu zapraszają również inne szkoły podstawowe z powiatu do udziału
w konkursie.
Sławomira Kowalska, Elżbieta Niedziałkowska
Wydarzenia
Festiwal Piosenki Francuskiej
Festiwalowa publiczność
6 czerwca 2008 roku na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Łokietka w Radziejowie odbył się finał XV Festiwalu Piosenki Francuskiej, do którego
zakwalifikowano 25. młodych piosenkarzy z całego kraju.
Marian Zieliński, Starosta Radziejowski,
wręcza I nagrodę Pauli Trzeszczkowskiej
Mateusz Grzesiak z radziejowskiego „Mechanika”,
który wyśpiewał wyróżnienie
Po przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się poprzedniego dnia w miejscowym domu kultury – jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Pauli Trzeszczkowskiej z Białegostoku, którą władze powiatu wyróżniły wycieczką do Francji. Drugie
miejsce wyśpiewała Dagmara Gulcz z Radziejowa, którą nagrodą obdarowały władze
Radziejowa. Z kolei trzecie miejsce przypadło Natalii Trochanowskiej z Lubina. Nagrodą specjalną – dziesięciodniowym pobytem we Francji, ufundowanym przez Ambasadę
Francji, wyróżniono Joannę Możdżan z Oświęcimia.
Ponadto przyznano wyróżnienie dla
Natalii Goerne z Torunia ufundowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, a Aleksandra Malangowska z Inowrocławia otrzymała wyróżnie-
Włocławski poseł Marek Wojtkowski wręcza nagrodę
Marcie Wojciechowskiej z Kwidzyna
nie ufundowane przez Wyższą Szkołę
Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. Magdalena Lubańska z Poznania
została wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia Prof-Europe. Martę Wojciechowską z Kwidzyna nagrodą obdarował poseł
Marek Wojtkowski. Mateusza Grzesiaka
z Radziejowa nagrodą wyróżnił partnerski okręg Wesendorf w Niemczech.
Tegoroczne jury pracowało w składzie:
Jagoda Sobolewska – kompozytor, Pierre Martin – przedstawiciel Komitetu Miast
Partnerskich w Wesendorf (Niemcy),
Krzysztof Toczko vel Partyzant – członek
polskiej akademii Fonograficznej i laureat gitarowego TOPU 2005 oraz Richard
Sorbet – ekspert języka francuskiego
i przedstawiciel Stowarzyszenia Prof-Europe. Jury przewodniczył Wojciech Korda, znany rockman.
Festiwalową galę zakończył koncert
Wojciecha Kordy.
Tegoroczni Finaliści XV Festiwalu
Piosenki Francuskiej
Młodzież radziejowskiego LO
inaugurująca koncert laureatów
Tekst: Mirosław Kowalski
Foto: Agnieszka Ciepłowska i Mirosław Kowalski
Kultura
Ogólnopolski Konkurs Literacki
– rozstrzygnięcie
13 maja 2008 roku w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy zebrało się Jury XVI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. Franciszka Becińskiego w składzie:
dr Dariusz T. Lebioda (Przewodniczący – UKW), prof. dr. hab.
Mieczysław Wojtasik (UKW) i mgr Ella Hyciek (UMK). Po zapoznaniu się z ponad trzystu zestawami utworów z Torunia, Nowej
Huty, Suwałk, Płocka, Warszawy, Tucholi, Turku i wielu innych
miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowiono przyznać następujące nagrody: W dziedzinie poezji:
I Nagroda dla godła Blue Jay – 900 zł, II Nagroda dla godła
PSPG – 600 zł, III Nagroda dla godła Jaskółka – 500 zł. Wyróżnienie – nagroda rzeczowa dla godła Pamięć. Jury dostrzegło też wysoki poziom wierszy podpisanych godłami Strzelec,
Errata, Zabawa w Berka. W dziedzinie prozy wyróżnienia dla
godeł: Litwa, Gęsin, Kwiatek. W kategorii młodzieżowej I nagroda przypadła dla godła Aka. Natomiast wyróżnienia otrzymały godła: Kaś, Gusia, Miś.
Dariusz Jałoszyński,
Wicestarosta
Radziejowski
składa gratulacje
uczestnikom konkursu
Koncert
Anny Cybulskiej
i przyjaciół – laureatki
I nagrody
Najmłodszy laureat konkursu,
Michał Barański
z SP w Radziejowie
Ks. Piotr Głowacki
– laureat II nagrody
Ella Hyciek, członek jury, przekazuje bibliotece portret Franciszka Becińskiego
swojego autorstwa
Po otwarciu godeł okazało się, że w dziedzinie poezji I Nagrodę otrzymała Anna Cybulska z Radziejowa – 900 zł, II Nagrodę otrzymał ks. Piotr S. Głowacki z Kowala – 600 zł, a III
Nagrodę otrzymała Małgorzata Pietrzak z Dębianek – 500 zł.
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa przypadła Herubinie Trojanowskiej z Torunia. Jury dostrzegło tez wysoki poziom wierszy
Andrzeja Maja z Osięcin, Marii Rytlewskiej z Myszkowa i Eli Galoch z Turku.
W dziedzinie prozy wóżnienia otrzymali: Antoni Łukaszewicz
z Kowala, Kazimiera Doboszewska z Reszla, Paulina Gawrońska z Morzyc. W kategorii młodzieżowej I Nagroda przypadła
Joannie Kaszubskiej z Bądkowa (LO Włocławek). Natomiast
wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Lewandowska z Łowiczka
(LO Radziejów), Karolina Andrzejewska z Bądkowa (Publiczne
Gimnazjum w Bądkowie) i Michał Barański z Radziejowa (Szkoła Podstawowa w Radziejowie). Jury podkreśla wysoki poziom
konkursu i wyraża wdzięczność dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za dofinansowanie kolejnej edycji Konkursu, władzom Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Miasta Radziejowa, Gminy Radziejów oraz Ośrodkowi Hodowli Zarodowej w Osięcinach za przekazanie środków na
realizację XVI edycji Konkursu Literackiego. Impreza ta promuje
znanego w regionie i w Polsce poetę, Franciszka Becińskiego,
a także daje możliwość konfrontacji lokalnym twórcom z autorami z innych regionów naszego kraju. O kulturotwórczej roli
tego ważnego konkursu głośno jest w środowiskach literackich
i artystycznych Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, a i w innych
ośrodkach wskazuje się tę inicjatywę jako przykład mądrej działalności w obrębie małej Ojczyzny.
Z okazji 15-lecia nadania bibliotece
imienia Franciszka Becińskiego,
pracownicy złożyli kwiaty na grobie
F. Becińskiego w Byczynie
dr Dariusz T. Lebioda
mgr Ella Hyciek
prof. dr. hab. Mieczysław Wojtasik
Foto: Agnieszka Ciepłowska oraz MiPBP
Sport
Mityng Biegowy Olimpiad Specjalnych
29 maja 2008 r. na Stadionie Miejskim w Radziejowie odbył się Jubileuszowy X Radziejowski Mityng Biegowy Olimpiad
Specjalnych.
W 30. biegach na dystansach od 30 m do 800 m oraz
sztafetach 4x100 m wzięło
udział 180. zawodników z 17.
ekip. W zawodach ujrzeliśmy
zawodników z Aleksandrowa,
Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmna, Chełmży, Golubia-Dobrzynia, Dębowej Łąki, Gostynina, Grabia, Grudziądza,
Nowej Wsi, Strzelna, Świecia,
Torunia oraz Radziejowa reprezentujących Sekcje Olimpiad Specjalnych, Specjalne
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Szkoły Specjalne oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Organizatorem
Mityngu
był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w RadzieDariusz Jałoszyński, Wicestarosta
Radziejowski wita uczestników mityngu
jowie. Współorganizatorami:
Starostwo Powiatowe, Urząd
Miasta, Urząd Gminy, MKS „START”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych, Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „RAZEM”.
Grzegorz Sobczak, dyrektor ZSiP w Radziejowie i Jacek Malinowski, dyrektor
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie w trakcie wręczania nagród
100 m – Stefańska Beata (Golub-Dobrzyń), Stefańska Adrianna
(Aleksandrów), Bogdański Łukasz (Radziejów), Zakrzewski
Krzysztof (ZS Nr 6 Toruń), Ostrowski Kamil (Gostynin), Kuleszow Dawid (Radziejów), Sasiński Arkadiusz (Radziejów)
200 m – Bogdańska Karolina (Radziejów), Bińkowski Piotr (Radziejów), Głowacki Dawid (Chełmno)
400 m – Niewiadomska Anna (Aleksandrów), Twarowski Karol
(ZWIRKI Toruń), Berkowski Cezary (Radziejów)
800 m – Król Wojciech (Gostynin)
4X100 m – Radziejów (Chełmno)
Zmagania zawodników
Nagrodzeni
Na poszczególnych dystansach w grupach sprawnościowych
zwyciężali:
30 m – Miller Paweł (Dębowa Łąka), Sikora Jacek (Gostynin),
Kuleszow Magdalena (Aleksandrów), Malewicz Magdalena
(Chełmża)
50 m – Lewandowska Maria (Chełmża), Woźniak Patrycja
(ŻWIRKI Toruń), Pawkin Piotr (Chełmża)
60 m – Sikorska Dorota (Radziejów), Kubicka Andżelika (SŁONECZKA Toruń), Misiołek Łukasz (Chełmża), Okoński Tomasz (Nowa Wieś), Maciejewski Ryszard (Nowa Wieś), Jasiewicz Janusz (Świecie), Cichoń Michał (ŻWIRKI Toruń)
Tekst: nadesłany
Foto: Mirosław Kowalski
Wieści z gminy Topólka
Promocja zdrowia
na plakacie
Gmina Topólka, włączając się w Ogólnopolski Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
zorganizowała dla swoich młodych mieszkańców konkurs na plakat promujący zdrowy tryb
życia, bez używek.
Na konkurs wpłynęło wiele interesujących
prac zarówno pod względem treści, jak i formy wykonania. Plakaty uczestników konkursu
pokazują, że dzieci i młodzież są wnikliwymi
obserwatorami codziennego życia, a także doskonale rozumieją zagrożenia, jakie niesie ze
sobą współczesny świat.
Jury, składające się z członków Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oceniające prace konkursowe nie
miało łatwego zadania. Po długiej dyskusji wyłoniono zwycięzców konkursu, a są nimi: Weronika Czerwińska, Anita Szczepańska, Agata Małkowska, Agata Linert, Katarzyna Kaniewska, Marta Dadzibóg.
Henryk Orłowski, Wójt Gminy uhonorował zwycięzców nagrodami
rzeczowymi oraz okolicznościowymi dyplomami, dziękując jednocześnie za pracę jaką włożyli w wykonanie plakatów i prosząc, by swoją
postawą promowali zdrowy tryb życia.
Dzień Samorządowca
27 maja obchodzony jest Dzień Samorządowca. Z tej okazji
6 czerwca br. na zaproszenie Wójta Gminy, Henryka Orłowskiego, przybyły do Topólki reprezentacje gmin: Piotrkowa Kujawskiego, Bytonia, Osięcin i Wierzbinka, by wziąć udział w turnieju
rekreacyjno-sportowym.
Impreza miała charakter integracyjny, nie obyło się jednak
bez sportowych emocji, nie mniejszych niż te, dostarczane
przez naszych czołowych sportowców.
Reprezentacja naszej gminy ustąpiła nieco pola gościom, którzy zajęli czołowe lokaty. Pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja Wierzbinka, tuż za nią uplasowała się grupa z Osięcin, honorowe – trzecie miejsce zapewniła sobie nasza reprezentacja.
Zawody to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku przez
gminę Osięciny corocznego cyklu zmagań. Deklarację organizacji przyszłorocznych zawodów złożył Piotrków Kujawski. Tam
też postaramy się powalczyć o zwycięstwo.
Tekst: K. Lewandowski
Foto: S. Wojtysiak
Występ „Mazowsza”
13 czerwca 2008 r. 80 osób z gminy Topólka wzięło udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Wyjazd, finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, był doskonałą okazją do bliższego poznania
folkloru, pieśni i tańców polskich. Jednocześnie miał charakter integra-
Fundusz wsparcia
Gmina Topólka, realizując plan zamierzeń inwestycyjnych na rok
2008, wyłoniła wykonawcę sieci wodociągowej Rybiny – Chalno – Kamieńczyk – Świnki – Kamieniec – Czamanin – Kozjaty. Realizatorem
będzie Zakład Wodociągowy Dariusz Bartczak z Osięcin.
Koszt inwestycji wynosi ok. 700 tys. zł. Realizowana będzie przy
udziale Funduszu Wsparcia, który funkcjonuje przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Gmina Topólka, na mocy podpisanego 2.06.2008 r. porozumienia,
otrzyma dotację w wysokości 400 tys. zł, która przyczyni się do zakończenia wodociągowania gminy Topólka.
Infrastruktura
drogowa
Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym na bieżący rok
ogłoszono przetarg na modernizację dróg gminnych, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – „Zakład Usług Drogowych – Marek Smoczyński” z Olszy. Modernizowane będą drogi: Chalno – Wola Jurkowa
– 1 km, wartość 157.458 zł, droga Bielki – Paniewek – 1 km, wartość
154.326 zł i droga Rybiny – Miłachówek - 1 km, wartość 217.462 zł,
w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysem
na istniejącej podbudowie kamiennej.
Wykonanie prac nastąpi na przełomie lipca i sierpnia bieżącego
roku.
Terenowy Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych
26 czerwca 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Franciszka Złotnikiewicza – członka Zarządu Województwa i Wiesława Czarneckiego –
p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Geodezji, a gminą Topólka reprezentowaną przez Wójta – Henryka
Orłowskiego na dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Chalno – Wola Jurkowa.
Dotacja wynosi 44.000 zł.
W drodze przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Wójta
Gminy, wykonawcą w/w drogi będzie „Zakład Usług Drogowych – Marek
Smoczyński” z Olszy. Koszt inwestycji wynosi 157458 zł, a zostanie wykonana na przełomie lipca i sierpnia 2008 roku.
Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
cyjny. Rzadko mieszkańcy naszej gminy mają okazję spotkać się w tak
szerokim i różnorodnym gronie. Można było wymienić się informacjami
i doświadczeniem. Młodzież mogła się dowiedzieć od seniorów o lokalnych tradycjach i obrzędach.
Przepiękny występ zespołu „Mazowsze” dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Był jednocześnie „pomostem” porozumienia międzypokoleniowego. Doskonale bawili się zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy imprezy.
Tekst: K. Lewandowski
Foto: S. Wojtysiak
Wieści gminne z Dobrego
Konkurs Piosenki
31 maja br. Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził I Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania. Poziom uczestników był wysoki,
więc podjecie jednogłośnej decyzji nie było łatwe.
Uczestnicy konkursu
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwała komisja w składzie: Robert Stranc
– dyrektor, Iwona Grzelczak oraz Dariusz Jastrowski. Uczestnicy byli oceniani pod kątem
dykcji, intonacji oraz poczucia rytmu. Ważną
rolę pełniła też gestykulacja i charakteryzacja.
W konkursie wzięło udział 35. solistów oraz
trzy zespoły. Startowali oni w 3 kategoriach:
soliści do 13 lat, soliści powyżej 13 lat i zespoły. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za
udział, a dodatkowo kilkunastu z nich otrzymało również wyróżnienia.
Grand Prix konkursu zdobyła Dorota
Wróblewska, która z rąk Wójta Gminy Dobre
– Henryka Gapińskiego odebrała DVD. Zwyciężczynią kategorii solistów powyżej 13 lat
została Weronika Serocka, która otrzymała radiomagnetofon z odtwarzaczem CD. Karolina
Wojciechowska natomiast wygrała w kategorii
solistów do lat 13, również otrzymując radiomagnetofon z odtwarzaczem CD.
Zwieńczeniem konkursu był występ Laureatki Grand Prix oraz wspólne zdjęcie wszystkich uczestników.
Tekst i foto: Ania Chmielewska
Ratujemy i uczymy ratować
Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie. Każdy może nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie.
Możliwość taką
otrzymały dzieci z Publicznej
Szkoły Podstawowej
w Byczynie. Pod
kierunkiem nauczycieli uczniowie
zostali przeszkoleni
w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Najpierw zapoznano dzieci z podstawowymi czynnościami
ratującymi życie. Po
części teoretycznej przystąpiono do ćwiczeń praktycznych. W parach
uczniowie wykonywali czynności udrażniające drogi oddechowe, układali „poszkodowanego” w pozycji bocznej ustalonej.
Na fantomach ćwiczono oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały szereg
czynności ratujących życie i radziły sobie wspaniale.
W ramach szkolenia nauczycieli szkoła w Byczynie otrzymała od
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy fantomy i rożne materiały szkoleniowe.
Małgorzata Prośniewska, Elżbieta Talarek
Z dniem 1 maja 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem przystąpił do realizacji Projektu systemowego pt. „Aktywność przyszłością Gminy Dobre”
w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Projekt daje równe
szanse kobietom i mężczyznom – wszystkim grupom zagrożonym wykluczeniem
społecznym oraz zawodowym. W projekcie uczestniczy 7 osób w wieku aktywności
zawodowej, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Celem projektu jest uaktywnienie osób bezrobotnych poprzez przywrócenie im
zdolności zatrudnienia i możliwości powrotu na rynek pracy oraz integracja ze społeczeństwem poprzez objęcie wsparciem psychologicznym i doradczym. W ramach
projektu realizowany jest kurs prawa jazdy kategorii C, C + E dla dwóch mężczyzn,
kurs na kucharza dla trzech kobiet i kurs opiekunek osób starszych dla dwóch kobiet. Ponadto 5 osób zostanie przeszkolonych z zakresu obsługi komputera.
Realizacja tak szeroko zakrojonego projektu byłaby niemożliwa bez udziału
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania te są nowatorskie, gdyż
wcześniej Ośrodek nie oferował takiej formy wsparcia swoim podopiecznym.
Aleksandra Bąkowska
Promyk Nadziei
Współczesne czasy to epoka informacji i usług. Polska wieś stanęła przed
wyzwaniem – musi przeobrażać się we wszystkich płaszczyznach, takich jak:
dbanie o przestrzeń, szukanie nowych szans dla rolnictwa, dbanie o środowisko
naturalne, przywracanie lokalnej wytwórczości, turystyki, tworzenie produktów
markowych, twórcze wykorzystanie zwyczajów, tradycji, umacnianie odpowiedzialności mieszkańców wsi za poprawę życia.
Poznanie zasobów, tworzenie wizji i jej realizacja poprzez współpracę pojedynczych osób, władz samorządowych oraz wiejskich organizacji i instytucji
stanowić będzie o sile polskiej wsi. Motorem zmian są kobiety wiejskie, które
posiadają wielki potencjał.
Z myślą o nich został opracowany przez Marię Kahlau projekt „STEREOTYP,
a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich”. W przedsięwzięciu
wzięło udział 640 kobiet. Celem warsztatów było przygotowanie pań do realizacji
konkretnych działań w zakresie edukacji, systemu pomocy socjalnej, agroturystyki, promocji lokalnych przedsiębiorców, wspierania dziedzictwa kulturowego,
wykorzystania wszelkich zasobów pochodzących ze środków unijnych.
Ostatnim etapem realizacji projektu była ogólnopolska konferencja z udziałem
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na konferencji dokonano podsumowania działań edukacyjnych oraz wręczono certyfikaty jej absolwentkom. Beneficjentkami projektu były panie z gminy Dobre: Wacława Makuch,
Wiesława Morawska, Maria Ogrodowska, Anna Patyk, Danuta Zapora. Zdobytą
wiedzę wykorzystają w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
W gminie Dobre z inicjatywy Pań, przy merytorycznym wsparciu Katarzyny
Krypskiej, powstało stowarzyszenie „Promyk Nadziei” na rzecz rozwoju gminy,
z siedzibą biura przy ulicy Fabrycznej 22. Zainteresowane panie zapraszamy do
odwiedzania biura w każdy wtorek w godz. 1500 – 1700.
Przedsięwzięcie adresowane do kobiet z obszarów wiejskich będzie kontynuowane w drugiej edycji projektu - zapewniały przedstawicielki Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na gali w Sali Kongresowej.
Adres: Biuro AKA, ul. Narutowicza 24 D, 02-627 Warszawa
tel. 022 427 32 07 lub e-mail: [email protected]
Wiesława Morawska
Wieści gminne z Radziejowa
IV Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
„Pragnąłem odsłonić, to w jakiej cenie powinny
być u nas wszelkiego rodzaju pamiątki przeszłości,
źródło naszej wiedzy o dziejach, których nieznajomość,
o ile przynosi wstyd, o tyle przyswojenie siebie zasługuje na
pochwałę”
– te słowa Szymona Staropolskiego stały się mottem IV Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
Honorowy patronat sprawował Wojewódzki Konserwator
Zabytków – Sambor Gawiński i Wójt Gminy Radziejów – Jerzy
Zmierczak, patronat medialny „Gazeta Pomorska”. Organizatorem obchodów była Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy
ze Szkołą Podstawową im. Władysława Łokietka w Płowcach.
Wśród instytucji wspierających znalazły się Szkoły Podstawowe
w Płowcach, Bieganowie oraz z Radziejowa, a także Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie, Publiczne
Gimnazjum im. Franciszka Benińskiego w Radziejowie, Urząd
Gminy Radziejów, Urząd Miasta Radziejów, Starostwo Powiatowe w Radziejowie i Fundacja Odnowa Zabytków Torunia im. Jerzego Remera.
Podjęte działania miały na celu nie tylko propagowanie potrzeby i obowiązku ochrony zabytków, ale także promocję naszej małej ojczyzny i budzenie dumy z dziedzictwa kulturowego regionu.
Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała okolicznościowe
gazetki i wystawki, a szkołom udostępniła materiały tematyczne.
Przeprowadzono 6 konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży.
Główna uroczystość – podsumowanie podjętych działań –
odbyła się 28 maja 2008 r. w Szkole Podstawowej w Płowcach
z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów
szkół miejskich i gminnych.
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć i wysłuchać prelekcji zaprezentowanej przez Zbigniewa Zasadę „Historia kolejki wąskotorowej w powiecie radziejowskim”. Laureaci konkursów odebrali
nagrody, a okolicznościowe dyplomy otrzymali pozostali finaliści
oraz nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursów.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli
się w organizację IV Gminnych Obchodów Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków.
Tekst/fot. Arleta Matuszewska, Andrzej Kostrzewski
Dni Pola – Tarnówka 2008
5 czerwca 2008 r. w Tarnówce, gm.
Radziejów odbyły się Dni Pola zorganizowane przez British Sugar Operation Polska. Tym razem poświęcone były uprawie buraka cukrowego. Zorganizowana
w plenerze impreza z udziałem władz
samorządowych cieszyła się sporym zainteresowaniem. Rolnicy mogli obejrzeć
najnowocześniejsze i najstarsze maszyny rolnicze służące do uprawy buraków,
zapoznać się z nowymi odmianami buraka cukrowego, wymienić doświadczenia
dotyczące upraw.
Tekst/fot. AB/MJ
Wizyta w Saniko
XV Sesja Rady Gminy Radziejów, która odbyła się 27 czerwca 2008 r.
była sesją wyjazdową. Radni i sołtysi gminy Radziejów zwiedzali obiekty
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. oraz Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.
Wizyta w Machnaczu spowodowana została tym, że w niedługim czasie „Saniko” – na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego – przejmie
zbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejów.
Radni oraz sołtysi obejrzeli linie sortownicze, kompostery, urządzenia do produkcji i eksploatacji biogazu, a także … tunele foliowe z roślinami ozdobnymi, ogrzewane ciepłem produkowanym w wyniku spalania
biogazu składowiskowego.
Warto dodać, że tylko 40% zbieranych przez „Saniko” śmieci zostaje
składowanych na wysypisku. Reszta jest przetwarzana. Na zdjęciu widać
jeden z komposterów, w którym gromadzona jest tzw. frakcja mokra
(resztki żywności, trawa, liście, gałęzie pochodzące z zabiegów pielęgnacyjnych, odpady z bazarów i targowisk, osady z przydomowych oczyszczalni). Wyprodukowany w ten sposób kompost wykorzystywany jest na
potrzeby zakładu.
Tekst/fot. AB/TG
Wieści gminne z Osięcin
spotkanie z poetką
O poezji i nie tylko, czyli
Małgorzatą Pietrzak
Dla młodzieży gimnazjalnej należącej do koła polonistycznego (opiekun – Aneta Skowron) i Miłośników Koła Biblioteki (opiekun – Irena Zakrzewska) zostało zorganizowane spotkanie z poetką Małgorzatą Pietrzak. Dzięki niemu uczniowie mogli bliżej poznać poetkę z Kujaw i jej
twórczość.
Magorzata Pietrzak w swoich utworach głównie pięknie pisze o Kujawach, ale nie tylko. Jej utwory dotykają spraw ontologicznych. Jest
w nich wiara, nadzieja, śmierć, krzywda ludzka i nade wszystko miłość.
Spotkanie z poetką w bibliotece Publicznego Gimnazjum w Osięcinach 3 czerwca 2008 r. upłynęło w miłej, radosnej atmosferze i niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu zainteresowań poetycko-literackich
wśród młodzieży, która chętnie zakupiła tomiki wierszy autorki i dyskutowała na temat poezji.
Aneta Skowron
Wizyta gości z Norwegii
„Tak blisko, nieważne jak daleko” (‘So close, no matter how far’) – to
tytuł projektu realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach.
Jego głównym założeniem było nawiązanie współpracy między uczniami naszej szkoły oraz norweskiej szkoły położonej 400 km za linią
koła podbiegunowego. Współpraca polegała na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do realizacji zadań mających na celu doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Widocznym efektem tej współpracy była dwudniowa wizyta Norwegów w gimnazjum 1 i 2 czerwca 2008 roku. W niedzielę nauczyciele
(A. Młotkowska, J. Izydorska, M. Dzioba) oraz wybrani uczniowie z klas
trzecich udali się do Włocławka, by powitać Norwegów. O godz. 14.00
goście z Sand Skole przyjechali do Osięcin. Mieli okazję zwiedzić nasze
gimnazjum oraz obejrzeć przygotowane specjalnie dla nich występy.
Posłuchali piosenek w wersji angielskiej w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum (przygotowanie przez A. Młotkowską), obejrzeli przedstawienie pt. „Śpiąca królewna”. Zaprezentowała się również
klasa III, która przygotowała – pod kierunkiem G. Kamionki – fragment
inscenizacji na podst. „Pana Tadeusza” (Stół Soplicowski).
Na zakończenie odbyły się kalambury: rywalizacja między uczniami
polskimi i norweskimi (przygotowanie: K. Banasiak i M. Dzioba). W trakcie
trwania spotkania można było poczęstować się polską potrawą: żurkiem,
chlebem ze smalcem, kiszonymi ogórkami oraz ciastem, kawą, herbatą.
Natomiast 2 czerwca br. Norwegowie przyjechali po raz kolejny, by
wziąć udział w meczu piłki nożnej. Podczas tego spotkania oprócz grona
pedagogicznego naszego gimnazjum obecni byli również Jerzy Izydorski
– wójt gminy oraz Ryszard Błaszczyk – przewodniczący Rady Gminy.
Po rozegranym meczu, który zakończył się zwycięstwem polskich
uczniów 9:2, goście, 7. nauczycieli i 20. uczniów udało się w dalszą
drogę – tym razem do Torunia. Goście z Norwegii mieli okazję poznać
bliżej historyczne miasto i prowadzić konwersację w języku angielskim
z naszymi uczniami.
Była to dla wszystkich dobra zabawa, niezapomnianie przeżycie,
emocje i okazja do nawiązania przyjaźni i dalszej współpracy. Pożegnaliśmy gości ok. godz. 21.00 we Włocławku, gdzie spędzili nocleg przed
powrotem do swojego kraju.
Aneta Skowron
Gimnazjalne wieści z Osięcin
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach odnoszą liczne sukcesy
w konkursach przedmiotowych i recytatorskich. Chcielibyśmy wyróżnić najlepszych.
Największy sukces odniosła Magdalena Biesiada, która została laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego w Bydgoszczy (zajęła I miejsce) i tym
samym została zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej.
Uczennica klasy III a tak wysoki wynik zawdzięcza swojej pracy, zaangażowaniu i przygotowaniu przez Grażynę Kamionkę – nauczyciela języka polskiego. Na
uwagę zasługuje również fakt, że dwoje uczniów: Karolina Domańska (opiekun
Aneta Skowron) i Michał Kozicki (opiekun – Grażyna Kamionka) zostali finalistami tegoż konkursu.
Magdalena Biesiada i Karolina Domańska mogą pochwalić się jeszcze innymi sukcesami. Otóż Karolina zdobyła I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym w Osięcinach, a Magda zajęła miejsce III.
Magdalena Biesiada to również utalentowana recytatorka. Zdobyła I miejsce
w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poezji Krzysztofa Baczyńskiego we Włocławku
(ex aequo z Patrycją Lewandowską – opiekunowie: Grażyna Kamionka i Aneta
Skowron).
Patrycja Lewandowska wspaniale recytuje również prozę, czego dowodem
jest I miejsce w II konkursie krasomówczym pod patronatem Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie. W tym konkursie III miejsce zdobyła również nasza
gimnazjalistka – Marta Nosek (opiekun – Marianna Nowak).
Ważny sukces odniosły nasze uczennice z języka polskiego w Ogólnopolskim
Konkursie Przedmiotowym ogłoszonym przez Szkolną Akademię Wiedzy: Michalina Mazurek, klasa III – zajęła I miejsce, Agnieszka Topolska, klasa II – I miejsce, Anna Polińska, klasa II – wyróżnienie.
Agnieszka Topolska również zdobywa wysokie miejsca w konkursach recytatorskich. Uzyskała III miejsce w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza w Topólce (opiekun – Ewa Staniszewska).
W tymże konkursie Karolina Woźniak – klasa I sięgnęła po najwyższe miejsce
(opiekun Aneta Skowron).
Na uwagę zasługuje również sukces innej, równie zdolnej uczennicy klasy II
Anny Głodkowskiej, która zdobyła I miejsce w Dobrzyńsko- Kujawskim Konkursie Recytatorskim pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Opiekun Dorota Polaszewska.
Sukcesy odnoszą nie tylko nasi uczniowie, ale również nauczyciele, którzy
wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w ramach projektu „Polak, obywatel, patriota”.
Wyróżnieni zostali nauczyciele języka polskiego: Grażyna Kamionka za plany metodyczne lekcji ze ścieżką regionalną oraz Ewa Staniszewska i Dorota Polaszewska za scenariusz uroczystości szkolnej o tematyce patriotycznej.
To najważniejsze, ale nie wszystkie sukcesy naszych wychowanków, którzy
godnie reprezentują szkołę. Uczniom i nauczycielom gratulujemy!!!
Aneta Skowron
Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
Historyczny awans MLKS „Zjednoczeni” Piotrków Kujawski do V ligi
Na stadionie w Dobrem odbył się mecz pomiędzy liderem MLKS „Zjednoczeni” Piotrków Kujawski a „Lechem” Dobre. Był to ostatni mecz naszej drużyny
w tym sezonie. Piotrkowscy piłkarze wystąpili w następującym składzie: Krzysztof Sowada, Tomasz Jaroński, Mateusz Betliński, Jerzy Walczak (47’), Mateusz
Żak, Wesołowski Arkadiusz, Kawczyński Kamil, Betliński Patryk, Seweryn, Hełminiak Piotr Hełminiak, Przemysław Lebioda, Marcin Palusiak, Tomasz Mikołajczak
(60’), Krzysztof Komoterski (63’) oraz Marcin Lichmański (70’).
Po zaciętym meczu w pięknym stylu pokonali 6. drużynę klasy A i mecz zakończył się wynikiem 5 : 1 dla „Zjednoczonych” Piotrków Kujawski. Dla naszego
zespołu bramki strzelili: Patryk Betliński (19’), Marcin Palusiak (26”), Kamil Kawczyński (61’), Seweryn Hełminiak (74’), Przemysław Lebioda (88’).
Najskuteczniejszym piłkarzem „Zjednoczonych” Piotrków Kujawski w rundzie
jesienno-wiosennej był Przemysław Lebioda, który zdobył 21 bramek.
W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Piotrków Kujawski składamy serdeczne podziękowania dla: Prezesa Klubu – Artura Żywicy, v-ce Prezesa – Seweryna Hełminiaka, trenera – Tomasza Jarońskiego, skarbnika – Arkadiusza Wesołowskiego, kierownika klubu – Piotra Ciesielskiego, wszystkich zawodników oraz
sponsorów.
Wielkie podziękowania należą się kibicom za doping i świetną oprawę meczu.
Jak zawsze nie zawiedli i byli z nami do końca.
Mirosław Czynsz
DZIECI – DZIECIOM
Integracja w mojej szkole
1 czerwca 2008 r. powitał nas przepiękną pogodą – dzień ten wybraliśmy sobie na kolejny, dziewiąty już Piknik Rodzinny. Międzynarodowy Dzień Dziecka to
szczególna okazja do czynienia dobra i sprawiania radości naszym milusińskim.
Tym razem impreza odbywała się pod hasłem „Dzieci – Dzieciom”, a uzyskany
dochód przeznaczymy na działalność statutową przedszkola, w szczególności zaś
na pomoce edukacyjne i terapię dzieci niepełnosprawnych.
Już od kilku lat piknik inauguruje Orkiestra Dęta miejscowej OSP pod batutą Władysława Stranca. Tańce i piosenki w wykonaniu przedszkolaków cieszą
wszystkich, a zwłaszcza rodziców małych artystów, którzy szczególnie głośno
oklaskiwali przepiękne popisy swoich pociech.
Po przedszkolakach przyszedł czas na prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości. Tego roku naszą scenę odwiedzili: młodzież ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Radziejowie,
uczestnicy Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi,
członkinie KGW ze Zborowca, uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum, zespół
ludowy „Piotrkowianie”
oraz zespół „Olimp”.
Jak zwykle nie zawiedli nasi wspaniali
rodzice, którzy przygotowywali i obsługiwali
różnorodne stoiska. Odwiedzający naszą imprezę mogli skosztować specjałów
kuchni kujawskiej, kiełbasek z grilla, ciasta, gofrów, pizzy, zapiekanek, zaś na
ochłodę były lody i zimne napoje. Oprócz stoisk gastronomicznych przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji między innymi: loterię, turniej szachowy i warcabowy, zawody sportowe dla dzieci i dorosłych, salon piękności, był także punkt medyczny
i stoisko z krzewami ozdobnymi. Osoby potrzebujące pomocy specjalisty mogły
skorzystać z porady logopedy, psychologa i pediatry. Można było również obejrzeć z bliska wóz strażacki, pokaz pracy psa policyjnego, skorzystać z przejażdżki bryczką lub wziąć udział w aukcji. Po raz pierwszy odwiedzili nas członkowie
Stowarzyszenia Dogoterapii „Pies” z Torunia razem z podopiecznymi. Wszystkie
chętne dzieci miały okazję przytulić się do czworonożnego przyjaciela, pogłaskać
bądź pójść z nim na krótki spacer.
W imieniu dzieci i pracowników przedszkola chcielibyśmy podziękować
wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego pikniku. Bez Was:
rodzice, sponsorzy, goście ta impreza nie odbyłaby się, a już na pewno nie byłaby
tak udanym świętem całej naszej społeczności przedszkolnej i lokalnej.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM I DO ZOBACZENIA ZA ROK!!
31 maja br. już po raz drugi w Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Piotrkowie Kujawskim odbyła się impreza od hasłem „Integracja w mojej szkole”.
Celem imprezy było
propagowanie integracji uczniów niepełnosprawnych z uczniami
zdrowymi, nauka tolerancji, wspólna zabawa.
W piotrkowskim gimnazjum funkcjonują klasy
integracyjne, do których
obok uczniów zdrowych
uczęszczają także uczniowie niepełnosprawni.
Szkoła stworzyła odpowiednie warunki do
rozwoju i nauki dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Klasy
integracyjne cieszą się dużym powodzeniem. Uczniowie niepełnosprawni mają
zapewnione odpowiednie warunki do uzyskania pozytywnych wyników w nauce.
W imprezie wzięli udział uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do klas
integracyjnych z: Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej w Byczu,
Szkoły Podstawowej w Dębołęce, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej
Wsi. W sumie w Dniu Integracji udział wzięło około 200 osób.
Na początku imprezy przedstawiciele poszczególnych szkół zaprezentowali
przygotowany krótki program artystyczny. Następnie rozstrzygnięto konkursy:
plastyczny i na hasło o integracji. Po występach wszyscy wzięli udział we wspólnych zabawach. Dzięki sponsorom dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji.
Odbył się także pokaz przygotowany przez Państwową Straż Pożarną w Radziejowie. Dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, jeździły quadem i bryczką. Dla wielbicieli zajęć plastycznych przygotowane były atrakcyjne warsztaty
plastyczne.
Dzieci miały również okazję skorzystać z profesjonalnych usług fryzjerskich.
Po wyczerpujących zajęciach wszyscy uczestniczyli we wspólnym grillu. Impreza
bardzo się podobała, o czym świadczyły uśmiechnięte twarze uczestników.
W związku z tak dużym zainteresowaniem, organizatorzy planują już kolejną
imprezę o takim charakterze.
Organizatorzy składają ogromne podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe lub materialne na rzecz imprezy: Jantur - Piekarnia, Cukiernia z Nieszawy, Państwo Agnieszka i Piotr Michalscy z Tomisławic, Zakład Transportu,
Handlu, Usług - Benedykt Rakowski, Bank Spółdzielczy S.A. w Piotrkowie Kujawskim, DMD Spółka Jawna Maliccy z Pracownikami, Stowarzyszeni Rozwoju
Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, NZOZ - „PROMED” Piotrków Kujawski,
„ROT-BUT” Firma Budowlana Roberta Bladowskiego Zborowiec, Firma „GRANT”
Grzegorza Pietrzaka, NZOZ „TERMED” Piotrków Kujawski, Zakład Fryzjerski Marzeny Kowalskiej, Sklep Spożywczy Jarosława Czaplewskiego, Państwo Bartczak
Piotrków Kujawski, Sklep Chemiczny „RAF-MAL” Borowskiego Piotrków Kujawski, PIZZERIA „OAZA” Graczyk, Państwowa Straż Pożarna w Radziejowie, Inez
Benedykcińska, KLUB „ZACISZE” ze Zborowca.
Dorota Kurant
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW IX PIKNIKU RODZINNEGO: Zbigniewa Śmiechowskiego, Rodziców z Grupy Puchatki, Ewy Janczura, Ireny i Wiesława Lisieckich, Aliny Ziętkiewicz, Andrzeja
Schmidt, Anety Kucharskiej, Państwa Wiśniewskich, Danuty i Grzegorza Niciejewskich, Agnieszki i Arkadiusza Rybak, Karoliny i Zbigniewa Kuczek, Anny i Arkadiusza Wrzesień, Jadwigi i Ryszarda Krysińskich, Aleksandry i Andrzeja Nowackich, Beaty Czapiewskiej, Beaty i Roberta Krysińskich, Magdaleny
i Andrzeja Babickich, Grzegorza Pietrzaka, Bernadetty i Dariusza Kamińskich, Beaty i Bogdana Zachwieja, Rodziców Przedszkolaków, Anny Feit, Haliny i Krzysztofa Nowackich, Firmy Polo Market, Beaty
i Jarosława Skrzyneckich, Barbary i Pawła Bonkowskich, Krystyny Kurowskiej, Jacka Krysiaka, Bożeny
i Jana Kubackich, Barbary i Andrzeja Graczyk, Barbary i Grzegorza Dzięciołowskich, Elżbiety i Lesława
Przybysz, Danieli i Piotra Waszak, Sławomira i Beaty Graczyk, Marka Martynowskiego, Urzędu Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim, Firmy Lakpol, Firmy
Intemo, Firmy „Klar”, Firmy „Algida”, Firmy „Piekut” oraz Anonimowych Darczyńców.
Żaneta Nowacka-Benedykcińska, Sylwia Wilińska
Fot. Mirosław Czynsz
10
Wieści gminne z Bytonia
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
Od kwietnia 2008 r. dwa razy w tygodniu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla chętnych dzieci z gminy Bytoń. Obejmowały one naukę gry w tenisa stołowego (prowadzący – K. Idziak)
i zajęcia świetlicowe (prowadzące – M. Staszak, H. Wieczorek
i D. Wysocka).
Celem zajęć było umożliwienie dzieciom zagospodarowania
wolnego czasu, a tym samym propagowanie zdrowego stylu
życia, uświadamianie konieczności zapobiegania nałogom. Powyższa forma spędzania czasu możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytoniu.
kiełbaski, z wielką niecierpliwością czekały na swoją kolejkę, by
popływać łodzią po jeziorze. Nad ich bezpieczeństwem czuwał
młodszy aspirant W. Sobiecki – specjalista rozpoznawania minersko-pirotechnicznego Sekcji Kryminalnej KPP w Radziejowie.
Wycieczkowicze otrzymali dużo nagród i upominków.
Podsumowaniem spotkań była wycieczka rowerowa wszystkich uczestników i opiekunów (przy dużym zaangażowaniu koordynatora komisji I. Matuszak) do Świesza. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie bogatych zbiorów historycznych
zgromadzonych w Domowym Muzeum prof. J. W. Migdalskiego,
poprzedzone bogatą prelekcją.
Następnie kolumna rowerzystów przemieściła się nad jezioro.
Tam atrakcji było moc. Przedstawiciel Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej udzielił cennych informacji o czyhających zagrożeniach i sposobach ich eliminowania. Dzieci piekąc w ognisku
Wyjazd dostarczył bogatych wrażeń i niezapomnianych przeżyć.
Danuta Wysocka
Uzależnieniom mówimy NIE!
W Publicznym Gimnazjum w Witowie duży nacisk kładzie się
na profilaktykę uzależnień. W związku z tym członkowie zespołu
profilaktycznego: A. Śmigiel, A. Tworek i M. Ignasiak przygotowali projekt pod hasłem „Uzależnieniom mówimy NIE!”.
Uczniowie kl. I a Ola Radaszewska, Michał Majchrzak, Tomek Kozicki
i Tomek Kempski w scence profilaktycznej
W ramach projektu, którego realizacja miała miejsce w ostatnich miesiącach roku szkolnego 2007/2008, uczniowie spotkali się z przedstawicielem policji – Wojciechem Sobieckim oraz
przedstawicielami Oddziału Terapii Uzależnień w Radziejowie
– Hanną Mankiewicz – kierownikiem Oddziału Terapii Uzależnień i Iwoną Lewandowską – terapeutą, specjalistą psychologii
uzależnień. Uczniowie gościli również Zbigniewa Puchałę, który
niezwykle interesującą opowiedział młodzieży o swoim nałogu
– alkoholizmie.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się film
„Obietnica”, który dotyczył problemu alkoholowego.
W ramach projektu każda klasa przygotowała gazetkę profilaktyczną oraz bilbord antyuzależnieniowy. Uwieńczeniem
całości projektu był konkurs profilaktyczny odbywający się pod
hasłem „Nie piję! Nie palę! Nie biorę!”.
Wszystkie zadania, którym musiała sprostać młodzież, miały
charakter rywalizacji międzyklasowej. Zwycięska klasa I a wyjechała na jednodniowy biwak do gospodarstwa agroturystycznego w Przewozie.
Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy w Bytoniu, która jednocześnie objęła patronat nad zmaganiami witowskiej młodzieży.
Agnieszka Śmigiel
Bezpieczeństwo
11
POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE
W miesiącu czerwcu Dział Pomocy Doraźnej zanotował 639 ogółem zdarzeń
Wypadki – 18
Stany zagrożenia życia – 153
Zachorowania – 40
Wyjazdy lekarskie karetką wizytową – 37
Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową – 85
W Ambulatorium Izby Przyjęć udzielono pomocy 306 chorym.
ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
TOPIELEC
03.06 – zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości Głuszyn, gdzie doszło do utonięcia 19-letniego mężczyzny. Po przybyciu na miejsce i długich
poszukiwaniach, mężczyzna został wyciągnięty z wody. Lekarz stwierdził
zgon w następstwie utonięcia.
RANA
06.06 – zespół ratownictwa medycznego „S” wezwany został do Szkoły Podstawowej w Radziejowie, gdzie 13-letni chłopiec zranił się o klamkę od drzwi.
Po przybyciu karetki chłopiec był przytomny, miał widoczną ranę szarpaną
prawego barku. Założono jałowy opatrunek na miejsce zranienia. Chłopca
przewieziono do Poradni Chirurgicznej w celu zszycia rany.
KRWAWIENIE
06.06 – w dniu tym zespół wyjazdowy „P” wyjechał do miejscowości Bielki,
gm. Topólka, gdzie 24-letni mężczyzna zasłabł i miał duszności. Po przyjeździe zespół wykonał wstępne badania – ustalono, że pacjent zgłasza zawroty
głowy oraz duszność i fusowate wymioty koloru ciemnego. Wykonano wkłucie do żyły, podłączono płyny wieloelektrolitowe. Z podejrzeniem krwawienia
z przewodu pokarmowego przewieziono do szpitala w Radziejowie.
WYPAEK SAMOCHODOWY
06.06 – zespół ratownictwa medycznego „S” wyjechał do miejscowości Osięciny, gdzie wydarzył się wypadek samochodowy. Poszkodowana 27-letnia
kobieta uskarżała się na bóle i zawroty głowy oraz ból prawego barku. Stwierdziła, że nie pamięta co się stało, wykonano pomiar ciśnienia i tętna, założono
wkłucie do żyły, podano leki przeciwobrzękowe. Z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu przewieziono do szpitala w Radziejowie.
OBRZĘK PŁUC
14.06 – zespół wyjazdowy „S” wezwany został do miejscowości Przewóz,
gdzie 78-letnia kobieta uskarżała się na ucisk w klatce piersiowej oraz wysokie ciśnienie. Po przyjeździe zespołu zmierzono ciśnienie i tętno. W badaniu
osłuchowym okazało się, że pacjentka ma obrzęk płuc. Natychmiast wykonano wkłucie do żyły, podano leki stosowane w takich sytuacjach, założono
cewnik do pęcherza moczowego i w trybie pilnym przewieziono do szpitala
w Radziejowie.
POTRĄCONY
14.06 – w godzinach nocnych zespół ratownictwa medycznego „S” wezwany został do miejscowości Piotrków Kujawski, gdzie samochód potrącił mężczyznę. Po przyjeździe zespołu stwierdzono zgon, wynikający z uszkodzenia
czaszki z oderwanymi kawałkami tkanki mózgowej.
ŚPIĄCZKA CUKRZYCOWA
15.06 – zespół wyjazdowy „P” wyjechał do pobudzonej 25-letniej kobiety. Po
przybyciu na miejsce zespół zastał pacjentkę nieprzytomną. Wykonano pomiar poziomu cukru we krwi, ciśnienia i tętna. Po badaniu stwierdzono niski
poziom glikemii. Natychmiast wykonano wkłucie do żyły, podano leki stosowane w takich sytuacjach. Przewieziono do szpitala w Radziejowie.
NIEPRZYTOMNY
16.06 – zespół wyjazdowy „P” wezwany został do 55-letniego mężczyzny. Po
przyjeździe zespół zastał chorego bez kontaktu słownego, splątanego, u którego w czasie badań doszło do napadu drgawek. Wykonano wkłucie do żyły.
Podłączono płyny infuzyjne, założono rurkę ustno-gardłową w celu utrzymania drożności dróg oddechowych. W trybie pilnym przetransportowano do
szpitala w Radziejowie.
ratownik medyczny: Radosław Woźniak
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Radziejowie
• Najpierw teoria, a teraz praktyczny egzamin. Wiele emocji, trochę
stresu i wreszcie upragniona ... karta rowerowa – pierwsze uprawnienie do jazdy po drodze.
Radziejowscy policjanci prowadzą działania profilaktyczne skierowane
na podniesienie świadomości i wiedzy dzieci w zakresie przepisów ruchu
drogowego. Jest ona
prowadzona w ramach ogólnopolskiej
akcji edukacyjno-prewencyjnej „Rowerem
bezpiecznie do celu”,
powstałej z inicjatywy
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Głównym
założeniem działań
Policji jest propagowanie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
dzieci i młodzieży.
Młodszy
aspirant
Sławomir Bogucki z radziejowskiej drogówki 12 czerwca br. wspólnie
z Tomaszem Szadkowskim i Markiem Zientkiewiczem – nauczycielami,
przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim praktyczny egzamin na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części: testu
z przepisów ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych oraz jazdy rowerem po wyznaczonym torze przeszkód.
Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 100 uczniów z klas VI. Niestety, piętnastu nie zaliczyło testu teoretycznego. Do egzaminu praktycznego przystąpiło osiemdziesięcioro troje dzieci – wszyscy zdali.
Przewidywane są dalsze spotkania policjantów w szkołach naszego powiatu. Już niebawem będą przeprowadzone następne egzaminy na kartę
rowerową w kolejnych szkołach.
Zapamiętaj! Karta rowerowa upoważnia dzieci i młodzież od 10 do 18 lat
do jazdy rowerem po drogach publicznych. Obok odpowiednich świateł
i sprawnych hamulców jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze. Kartę otrzymać można w szkole, po sprawdzeniu
kwalifikacji, czyli zdaniu egzaminu. Może go przeprowadzić nauczyciel
wychowania komunikacyjnego upoważniony przez dyrektora szkoły, policjant posiadający przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego lub egza-
minator – kończy kierownik ogniwa ruchu
drogowego Komendy
Powiatowej
Policji
w Radziejowie.
Wszystkim rowerzystom policjanci życzą
SZEROKIEJ DROGI.
• Radziejowscy
policjanci uczestniczyli w egzaminie na kartę motorowerową.
Podczas egzaminu na
kartę motorowerową
uczniowie
musieli
wykazać się refleksem
i
umiejętnościami
praktycznymi.
Policjanci z Radziejowa kontynuują akcję
„Bądź bezpieczny”.
Jest ona skierowana
do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Funkcjonariusze przedstawili
uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
W poniedziałek (16 czerwca br.) w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
odbył się egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. 36.
gimnazjalistów przystąpiło do sprawdzenia swoich umiejętności w teorii i praktyce – jazdy motorowerem po torze przeszkód. Nastolatkowie,
którzy celująco przeszli egzamin, zasiądą na motorowerach, mając dokument uprawniający do kierowania tego typu pojazdami.
BY BYŁO BEZPIECZNIEJ
– Takie działania mają przygotować młodych kierowców do bezpiecznej
jazdy po drogach – mówi młodszy aspirant Sławomir Bogucki, kierownik
ogniwa ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.
asp. szt. Piotr Chrupek
Bezpieczeństwo
12
STRAŻ POŻARNA
INFORMUJE
Od 19 czerwca 2008 r. do 13 lipca 2008 r. Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie zanotowała ogółem 73 zdarzenia, w tym:
• pożary
– 20,
• miejscowe zagrożenia – 51,
• alarmy fałszywe
– 2.
W ramach „miejscowych zagrożeń” doszło do zdarzeń m.in.
niniejszego rodzaju:
– 7 w komunikacji drogowej, w których ranne zostały 4 osóby,
– 2 związane z usuwaniem niebezpiecznie pochylonych drzew
i zwisających konarów,
– 38 związanych z usuwaniem gniazd i kokonów niebezpiecznych owadów.
ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
1. 30.06., 01.07. i 03.07.2008 r. – Stawiska, gm. Piotrków Kujawskiu – na skutek podpaleń trzykrotnie dochodziło do pożarów stogów słomy należących do jednego właściciela. Sterty
słomy znajdowały się w bliskim sąsiedztwie zboża na pniu, co
groziło szybkim rozwojem pożaru. W działaniach gaśniczych
zużyto w sumie 47 metrów sześciennych wody, a pożar gasiły,
oprócz zastępów JRG z Radziejowa, jednostki OSP z Bycza
i Piotrkowa Kujawskiego.
2. 05.07.2008 r. – Bytoń – na prośbę Policji, strażacy JRG Radziejów otworzyli drzwi do mieszkania, w którym znajdował
się mężczyzna nie dający oznak życia. Po otwarciu drzwi, lekarz badający mężczyznę stwierdził zgon.
3. 07.07.2008 r. – Osięciny, ul. Kościuszki – w wyniku pęknięcia opony w jadącym samochodzie ciężarowym doszło do
uszkodzenia trzech samochodów osobowych stojących na
parkingu w pobliżu miejsca zdarzenia i uszkodzenia okien
w pobliskim domu. Po wybuchu opony wybite zostały szyby
w oknach domu i pojazdów. Straty materialne wyceniono na
ok. 6 tys. zł.
4. 13.07.2008 r. – Sadług, gm. Bytoń – w wyniku wyładowań
atmosferycznych doszło do pożaru budynku inwentarsko-gospodarczego. Właściciel budynku przed przybyciem Straży
Pożarnej wyprowadził na zewnątrz zwierzęta, natomiast po
przybyciu Straży przystąpiono do gaszenia palącego się dachu
obiektu. W działaniach gaśniczych udział brały zastępy z JRG
Radziejów, OSP Witowo, Osięciny i Topólka. Spaleniu uległa
częściowo konstrukcja dachu wraz z poszyciem. Straty materialne wyceniono na ok. 30 tys. zł.
2. 06 lipca 2008 r. w Połajewie, gm. Piotrków Kujawski, miejscowa jednostka OSP obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Po
części oficjalnej, na kąpielisku w ramach akcji „Bezpieczne
wakacje 2008” przeprowadzono pokaz ratownictwa wodnego oraz działania Państwowej Straży Pożarnej i Policji. W pokazach ratownictwa wodnego zaprezentowali się druhowie
z jednostki OSP Połajewo oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Włocławka. Udzielanie
pierwszej pomocy medycznej osobom podtopionym zaprezentowali strażacy z JRG Radziejów.
Z ŻYCIA KOMENDY:
1. 26 czerwca 2008 r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
w Radziejowie rozegrano turniej w piłkę nożną MINI-EURO
2008 o puchar miejscowego Komendanta Powiatowego PSP.
W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje strażaków z komend we Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim i Radziejowie. Po zawodach wszystkich uczestników zaproszono na
poczęstunek.
Tekst: Ireneusz Poturalski
Foto: archiwum komendy
To warto wiedzieć
Kujawska poetka
W niewielkiej miejscowości Dębianki koło Topólki mieszka
Małgorzata Pietrzak – poetka, laureatka wielu ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów literackich i poetyckich. Urodziła się 27 sierpnia 1970 r. w Lubrańcu. Szkołę Podstawową ukończyła w Topólce, do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczała
w Lubrańcu.
Wiersze zaczęła pisać już w „podstawówce”, ale zadebiutowała w 2000 roku na łamach dwumiesięcznika „Nasze Sprawy”.
Utwory swoje publikowała w wielu periodykach i almanachach
m.in.: „Gazecie Kujawskiej”, „Kronice Radziejowskiej”, „Powiatowym ABC”, „Radziejowianinie”, tygodniku „Kujawy”, almanachu
ogólnopolskim „A duch wieje kędy chce”. Jej wiersze znalazły
się w antologii „Skarbnica współczesnych poetów”.
Prezentowała swą twórczość na antenie radia „W”, na Festiwalu sztuk „Rejs 2007” w Lubostroniu, a także w kwartalniku
Filologiczno-Artystycznym „Temat” wydawanym w Bydgoszczy.
Bierze udział w wielu konkursach literackich. Zdobywa laury i wyróżnienia. W tegorocznym XVI Ogólnopolskim Konkursie
Literackim im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie zdobyła
trzecią nagrodę w kategorii poezji, a w Lubostroniu na IX Ogólnopolskim Konkursie Poezji Ekologicznej nagrodę za wiersz
o Kujawach.
Utwory Małgorzaty Pietrzak można znaleźć na stronie internetowej powiatu radziejowskiego oraz na stronie toruńskiej
galerii artystycznej.
Nauczycielski Klub Literacki we Włocławku wydał jej tomiki
wierszy „Serce pełne deszczu” (2001), „Wiosna spełnionych marzeń” (2002), „Nim siebie odnajdę” (2002), „Między ziemią a niebem” (2003), „Świat taki piękny” (2004), „Zbieram rosę z traw
kujawskich” (2005), „Pieśni kujawskich drzew i pól” (2008).
Z inicjatywy Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy, którego Małgorzata Pietrzak jest członkiem od 2006 r., ukazał się
w bieżącym roku kolejny tomik wierszy poetki pt. „Wstęga Möbiusa”.
Obdarzona wielką wrażliwością poetycką i spostrzegawczością, pisze pięknie o kujawskiej ziemi, o miłości, wierze, nadziei,
o ludzkiej krzywdzie i pięknie tkwiącym w każdym z nas.
Dariusz Tomasz Lebioda w posłowiu tomiku wierszy pt.
„Wstęga Möbiusa” napisał: „Zapisuję i kocham… – oto istota tej
liryki i jawny mechanizm jej powstawania, oto wyznanie niezwykłej wrażliwości i jej cicha prośba o uczucie, oto wielka miłość
i zarazem lament nad nią, chwila pierwsza i ostatnia. Stale od
nowa się rozgrywająca i stale wracająca w snach. Chwila pierwsza i ostatnia, miłość i lament…”
Opracowano na podstawie: Małgorzata Pietrzak „Wstęga Möbiusa”,
Biblioteka „Tematu” nr 13, Bydgoszcz 2008 r. oraz Małgorzata Pietrzak
„Pieśni kujawskich drzew i pól”, Biblioteka NKL nr 121, Włocławek, 2008 r.
MOJE ANIO£Y
Pamiêci Ojca i Syna Beciñskich
Raz do roku
umawiam siê z anio³ami
na spacer po Radziejowie
w parku
pod rozkwit³ymi drzewami
Franciszek zdejmuje skrzyd³a
sypi¹ siê z nich wiersze
prosto na bruk
niczym ksiê¿ycowe kwiaty
pod niebem z g³êbokiego kobaltu
ludzka pamiêæ te¿ ciemnieje
gaœnie jak gwiazdy w mroku
mo¿e rankiem
czyjaœ stopa
potknie siê o wiersz
mo¿e jakiœ ciep³y oddech
zahaczy przypadkiem
i wspomni…
myœli Adam
i przypina Franciszkowi
têczowe skrzyd³a
pochylone domy schodz¹ im z drogi
zb³¹kane wróble œwiergocz¹ wieczorne egzekwie
ju¿ czas
unosz¹ siê na fali tej samej têsknoty
cisza
s³ychaæ tylko
westchnienia
starego zegara
WYZNANIE MI£OŒCI
Zapisujê wszystkie myœli o tobie
w jesienne wiersze
niech kwitn¹ liliowo
jak wrzosy
co splataj¹
warkocze marzeñ
nad moj¹ g³ow¹
kocham jesieñ
zbieram opad³e liœcie
i kasztany
jak wspomnienia
i zasuszam w s³owa
wieczorami myœlê o tobie
piszê
i kocham
DZIĘKUJEMY!
W ramach akcji „Wakacyjna kropla krwi” Zarząd Rejonowy PCK w Radziejowie wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zorganizował akcję poboru krwi.
Akcja odbyła się na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie 8 lipca 2008 roku. Krew oddały 43
osoby, dzięki którym zebrano 19 litrów krwi. Dziękujemy
za tak aktywny udział w akcji.
Krwiodawcy otrzymali okolicznościowe gadżety z nadrukiem „50 lat HDK w Polsce”, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Radziejowie.
Następną akcję poboru krwi planujemy na 30 sierpnia
br. od godz. 10:00 do 16:00.
Serdeczne zapraszamy.
1
2
3
4
Janina Kowalska
Fot. Alicja Górczyńska i Agnieszka Ciepłowska
Fot. 1
Autobus do poboru krwi
Fot. 2
Alicja Górczyńska, prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Powiatu Radziejowskiego. Krew pobiera pielęgniarka
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
Fot. 3
Marcin Biegała, właściciel pizzerii Heros w Radziejowie
Fot. 4
Pani Granczewska z Biskupic
Fot. 5
5
Roman Waszak, od kilku dni emerytowany policjant
KPP w Radziejowie

Podobne dokumenty

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ! Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Północ, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Mediów i Redakcja TTG Poland organizuje w terminie 27-31 marca 2010 r. w Warszawie Festiwal Stoł...

Bardziej szczegółowo