Opracowanie systemu do komunikacji serwis samochodowy

Transkrypt

Opracowanie systemu do komunikacji serwis samochodowy
Bydgoszcz, dnia 10.11.2016 roku
Euro Tim Edward Niedbalski
ul. Inowrocławska 35
85-153 Bydgoszcz
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Opracowanie innowacji procesowej w skali kraju – systemu do komunikacji
serwis samochodowy-klient.
1. Zamawiający:
Euro Tim Edward Niedbalski
ul. Inowrocławska 35
85-153 Bydgoszcz
NIP: 5540078221
REGON: 090578915
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań prowadzących do
opracowania innowacyjnego w skali kraju systemu do komunikacji serwis-klient w
ramach działalności związanej z serwisowaniem samochodów i innych pojazdów
mechanicznych.
Badania prowadzone będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania
2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.
Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:
a) analiza procesów, opracowanie projektu systemu wraz ze wszystkimi jego
elementami, analiza i wybór technologii. Zamawiający zakłada opracowanie
projektu dla systemu o następującej budowie:
- system informatyczny dla obsługi wszystkich zachodzących procesów
związanych z obsługą klienta. System informatyczny obejmować będzie panel
administratora, panel mechanika, panel użytkownika/klienta wraz ze wszystkimi
funkcjami (baza danych gromadząca historię wszystkich operacji i zleceń, system
powiadomień i komunikacji, pełen interfejs systemu informatycznego);
- możliwość integracji systemu z kamerami/aparatami. Kamery/aparaty połączone
będą z opracowanym system informatycznym, z pomocą którego wysyłane będą
powiadomienia do klienta (z informacjami o usterce wraz z dokumentacją
obrazową, kwotami itp.) i odbierane odpowiedzi klientów.
b) wykonanie prototypu systemu informatycznego wraz z poszczególnymi
elementami. System będzie dostosowany do różnych narzędzi informatycznych –
urządzeń mobilnych, komputerów. Wykonawca udostępni kamery/aparaty
wysokiej jakości w celu skompletowania i przebadania prototypowej wersji
systemu oraz weryfikacji. Opracowany system posiadać będzie wszystkie
docelowe funkcjonalności związane z komunikacją pomiędzy poszczególnymi
stronami (klienci-użytkownicy-administratorzy), czy rejestrowaniem przebiegu
prac remontowych zleconych firmie. Powstanie wstępna wersja interfejsu
przeznaczona do weryfikacji w warunkach zamkniętych, tj. wyłącznie w obrębie
firmy oraz jednostki naukowej,
c) przeprowadzenie testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych systemu,
służących weryfikacji wszystkich funkcjonalności systemu, obiegu informacji,
poprawności magazynowania i udostępniania danych, przesyłania dokumentacji
obrazowej z kamer/aparatów do systemu. Testy służyć będą zidentyfikowaniu
wszystkich możliwych błędów w oprogramowaniu, komunikacji pomiędzy
poszczególnymi elementami systemu i określeniu ostatecznych form
poszczególnych funkcjonalności (np. forma przesyłania informacji, optymalna
forma komunikacji, gromadzenia danych itp.). Testy planowane są na okres
trzech miesięcy (prowadzenie testów, wprowadzanie poprawek do systemu),
d) stworzenie wersji demonstracyjnej kompletnego systemu, wraz z docelowym
interfejsem (wyglądem i funkcjonalnością dostosowany do założeń, łącznie z
grafikami, komunikatami, możliwościami rejestracji itp.) oraz wdrożenie w
określonej części działalności firmy – wersja demonstracyjna powinna objąć jedno
stanowisko serwisowe.
e) opracowanie założeń, instrukcji, wytycznych dotyczących skutecznego
wdrożenia pełnego systemu do działalności firmy;
f) przeprowadzenie testów w warunkach operacyjnych (wraz z identyfikacją wad i
wprowadzaniem poprawek oraz modyfikacji) przez okres 4 miesięcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące
podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach
Poddziałania 2.3.2 PO IR):

jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki:
1)
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów
tych uczelni;
2)
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. ,
poz. 572)
3)
instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);
4)
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
5)
Polska Akademia Umiejętności;
inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące
organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w
rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną
kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy
o zasadach finansowania nauki.
6)
5. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
Pieczątkę firmową oferenta
Datę sporządzenia oferty
Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
Osobę do kontaktu w sprawie oferty
Cenę netto za wykonanie całego wskazanego zakresu badań;
Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań wskazanych w
zakresie;
Wycenę materiałów i urządzeń, które zostaną zakupione przez
Wykonawcę dla potrzeb realizacji zadania (jeżeli dotyczy);
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym;
Czytelny podpis oferenta.
6. Sposób, miejsce i termin składania ofert
a. ofertę należy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
b. Ostateczny termin składania ofert upływa 21.11.2016 roku, do godz.
16.00.
c. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do
dnia 23.11.2016 roku
d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub
zmienić ofertę
e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta
wyjaśnień dotyczących treści oferty
7. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:
- ceny wykonania zamówienia – 100%
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za
pomocą poczty elektronicznej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
10. Zmiany umowy
Zmiany umowy mogą dotyczyć:
- terminów realizacji zdania;
- wydatków na poszczególne zadania;
- zakresu realizowanych zadań;
- innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ
na osiągnięcie jego celu.
Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy
mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na
realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie
zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat
wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w
kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres
mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składania ofert nie później, niż
24 godziny przed terminem składania ofert.

Podobne dokumenty