zamowienie Deutz Fahr + metaltech

Transkrypt

zamowienie Deutz Fahr + metaltech
P.B GLEMBUD
Data zamówienia wraz z godziną i miejscem podstawienia sprzętu………………….
Glembin Sławomir
ul. Pucka 39
84-103 Łebcz
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP::587-102-21-77
tel./fax 58 675 80 44
ZAMÓWIENIE
www.glembud.com.pl
Zamawiający
Dane do faktury
Adres korespondencyjny:
Forma i termin płatności: GOTWOWKA / PRZELEW
LP.
1.
Typ maszyny
Deutz- Fahr + Metaltech PBN20R
Cena netto/j.m
170 zł/godz.
Koszt dojazdu
Od momentu wyjazdu do
przyjazdu liczona jest
praca.
Okres najmu
Minimum 2 godz.
Miejsce pracy maszyny
Upoważniam Państwa do wystawienia Faktury bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.Jednocześnie wyrażam zgodę, iż potwierdzeniem wykonania umowy będzie podpisana przez obie strony karta drogowa, z tym
zastrzeżeniem że ze strony Zamawiającego potwierdzić ją może wyłącznie osoba legitymująca się pisemnym pełnomocnictwem zaś ze strony PB Glembud również operator sprzętu. W braku osoby upoważnionej przez
Zamawiającego, PB Glembud uprawniony będzie do jednostronnego potwierdzenia karty drogowej.
…………………………………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………………..
Pieczątka i czytelny podpis zamawiającego
Przy płatności z odroczonym terminem Zamawiający zobowiązany jest do załączenia do niniejszego zamówienia potwierdzonych dokumentów rejestracyjnych działalność gospodarczą:
- NIP oraz Regon
- Wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS

Podobne dokumenty