pytania i odpowiedzi 26.11.15 - Dział Zamówień Publicznych SP CSK

Komentarze

Transkrypt

pytania i odpowiedzi 26.11.15 - Dział Zamówień Publicznych SP CSK
SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a
DYREKTOR NACZELNY
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRALA 599-10-00 FAX
abcdef
599-15-00
599-15-10
599-15-20
599-15-30
599-22-20
599-15-02
Warszawa 26.11.2015r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu
do badań echokardiograficznych, znak: DZP/270/203/15
W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi.
Pytanie 1 -dotyczy pkt. XII SIWZ Wzór umowy par. 1 pkt 2 ppkt 2.2
Prosimy Zamawiającego o podanie ilości osób uczestniczących w szkoleniu, miejsca szkolenia oraz ilości wymaganych
dni. Wcześniejsza informacja pozwoli Wykonawcy na lepsze przygotowanie procesu szkoleń oraz ich zoptymalizowanie
pod kątem potrzeb Zamawiającego.
Odpowiedź:
Szkolenie powinno się odbyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Pracownik Echokardiografii Kliniki Kardiologii. W szkoleniu
weźmie udział około 6 osób przez minimum 2 dni.
Pytanie 2 -dotyczy pkt. XII SIWZ - Wzór umowy par. 10, ust. 2
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy
Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr4, poz. 28 z późn. zm.).
Odpowiedź:
Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do soboty zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) oraz art. 115 Kc.
Pytanie 3 -dotyczy pkt. XII SIWZ - Wzór umowy par. 10, ust. 5
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o zmianę warunków przedłużenia
okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy wskazane w powołanej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 4 -dotyczy pkt. XII SIWZ - Wzór umowy par. 15, ust. 1 pkt. 4
Prosimy o doprecyzowanie czy radca prawny z zewnętrznej kancelarii, któremu Wykonawca udzielił pełnomocnictwa do
dochodzenia roszczeń objętych niniejsza umową jest traktowany jak podmiot trzeci i czy takie działanie jest zakazane
niniejsza umową?
Odpowiedź:
Paragraf 15, ust. 1 pkt. 4 umowy mówi o pełnomocnictwie do inkasa, a nie o pełnomocnictwie dochodzenia roszczeń.
Powyższe działanie nie jest zakazane niniejsza umową.
1
Pytanie 5 -dotyczy pkt. XII SIWZ - Wzór umowy par. 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej
nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy
nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do
szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie
przekraczającej wynagrodzenia określonego w §…. umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie
interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest
wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych i
niezamierzonych zdarzeń.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje SIWZ w § 12 ust. 4 w brzmieniu:
„4. Za nieterminowe wykonanie zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu
utraconych korzyści i niewykorzystanych środków z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest
ograniczona do szkody rzeczywistej do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.”
Pytanie 6 -dotyczy pkt. XII SIWZ - Wzór umowy par. 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy?
Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego
ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 7 -dotyczy pkt. XII SIWZ - Wzór umowy par. 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych
osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający
jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności
świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie
przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy
do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.”
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dopisanie do § 12 ust. 5-8 w brzmieniu:
„5. Zamawiający, oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
6.
Zamawiający oświadcza , że Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu
określonym § 1 ust. 2 pkt. 2.3. niniejszej umowy .
7.
Zamawiający powierza dane celem ich przetwarzania zgodnego z zapisami niniejszej umowy a Wykonawca
powierzone dane przyjmuje i oświadcza, że przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych danych wdroży i
utrzymywać będzie przez czas przetwarzania danych wszelkie środki i zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.
1024).
8. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które
powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę,
niezgodnie z niniejszą umową i z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.”
Pytanie 8
W związku z odpowiedziami Zamawiającego na pytania jednego z oferentów z dnia 09,11,2015r. zwracamy się z prośbą
o doprecyzowanie i jednoznaczne potwierdzenie, czy Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wraz z aparatem
licencji podłączeniowej do systemu RIS/PACS, zintegrowania i podłączenia dostarczonego aparatu do systemu
RIS/PACS oraz udzielenia 36-miesięcznej gwarancji na udzielone licencje. Pragniemy zauważyć, że pierwotnie
Zamawiający nie stawiał takich wymogów określając zakres Zamówienia, a następnie rozszerzył/zmienił go po
odpowiedziach z dnia 09.11.2015r. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający nie wskazał jaki system
RIS/PACS posiada, co nie zmienia faktu, że producenci i dystrybutorzy systemów ultrasonograficznych nie posiadają w
2
swojej ofercie licencji wymaganych przez Zamawiającego co zmusza ich do zakupu takowych wraz z usługa
przyłączeniową i pakietem gwarancyjnym od firmy oferującej je na rynku medycznym. To z kolei wpływa na cenę i
wymusza doliczenie, a tym samym znaczna powiększenie wartości oferty. Niniejszym wnosimy o jednoznaczną
rezygnację z wymogu dostarczenia wraz z aparatem licencji podłączeniowej do szpitalnego systemu RIS/PACS,
zintegrowania i podłączenia dostarczonego aparatu do systemu RIS/PACS oraz udzielenia 36-miesięcznej gwarancji na
udzielone licencje lub alternatywnie potwierdzenie wymogu opisanego wcześniej i przyjęcie założenia, podwyższenia
potencjalnej oferty o koszty wynikające z rozszerzonego wymogu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podłączenia zamawianego aparatu z systemem CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska
Sp. z o.o. w taki sposób żeby zamawiający mógł wykonywać zlecenia elektroniczne na badania wykonywane przez
zamawiane urządzenie, a następnie system będący przedmiotem zamówienia odesłał wynik do systemu CliniNET, a
operator mógł go w tym, że systemie opisać. Zamawiający dysponuje licencją na podłączenie serwera/aparatu do
systemu RIS/PACS.
Pytanie 9 -dotyczy pkt. XII, 1. Załącznika nr 4 do formularza oferty ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I
PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku z wymogiem stawianym przez Zamawiającego, aby oferowane
głowice przezprzełykowe posiadały 24-miesięczny okres gwarancji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
urządzenia do dezynfekcji głowic ultrasonograficznych dla którego producent udziela gwarancji na okres 2 lat lub 4000
cykli do wyboru przez użytkownika? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wskazanie, który warunek będzie przez
Zamawiającego wymagany.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia do dezynfekcji głowic
ultrasonograficznych. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje SIWZ w
brzmieniu:
1. rozdział IV, pkt. 4
„4. Wymagane terminy gwarancji
Minimalny okres gwarancji dla:
a) aparatu - min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego;
b) głowic przezprzełykowych oraz urządzeń do dezynfekcji głowic ultrasonograficznych - min. 24 miesiące od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.”
2. §9 ust. 2 - „2. Wykonawca udziela …… miesięcznej, pełnej gwarancji na aparat wraz z wyposażeniem, oraz …..
miesięcznej gwarancji na głowice przezprzełykowe oraz urządzenia do dezynfekcji głowic ultrasonograficznych.
Gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
3. rozdział III, pkt. 4 formularza oferty
„4. Termin gwarancji:
a) aparatu (min. 36 miesięcy) … miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez
Zamawiającego.
b) głowice przezprzełykowe oraz urządzenia do dezynfekcji głowic ultrasonograficznych (min. 24 miesiące)
- ........ miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.”
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w w/w zakresie.
3

Podobne dokumenty