Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki

Komentarze

Transkrypt

Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki
Karty usług
Małżeństwa, narodziny, zgony
Dowody osobiste
Meldunki
Nieruchomości
Podatki lokalne, ulgi
Działalność gospodarcza
Sprawy wojskowe
Pozostałe sprawy
Małżeństwa, narodziny, zgony
Sprawa
Piętro, pokój, telefon
Karta usługi
Wniosek
Zmiana imienia lub nazwiska
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
Zgłoszenie zgonu
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
Zgłoszenie urodzenia
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
Ślub konkordatowy
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
Ślub cywilny
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
Wpisanie zagranicznego aktu do
polskiej księgi stanu cywilnego
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
PDF
Sprostowanie i uzupełnienie aktu
stanu cywilnego
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Uzyskanie odpisu aktu stanu
cywilnego
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
PDF
Sprawa
Piętro, pokój, telefon
Karta usługi
Wniosek
Wydanie dowodu osobistego
II piętro, pok. 39
(17) 2219 310 w. 39
PDF
PDF
Dowody osobiste
Karty usług
Karty usług
Meldunki
Sprawa
Karta usługi
Wniosek
Meldowanie cudzoziemców i członków
rodzin cudzoziemców na pobyt stały i II piętro, pok. 31
czasowy oraz nadanie numeru PESEL (17) 2219 310 w. 31
dla cudzoziemca
Piętro, pokój, telefon
PDF
PDF
Zameldowanie/wymeldowanie osoby
na pobyt stały lub czasowy ponad 3
miesiące – obywatel RP
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
PDF
Wymeldowanie lub anulowanie
zameldowania (wymeldowania) w
drodze decyzji administracyjnej
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
Udostępnianie danych osobowych
II piętro, pok. 31
(17) 2219 310 w. 31
PDF
PDF
Sprawa
Piętro, pokój, telefon
Karta usługi
Wniosek
Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego
I piętro, pok. 26
(17) 2219 310 w. 26
PDF
PDF
Podział nieruchomości
parter, pok. 11
(17) 2219 310 w. 21
PDF
PDF
Ustalenie numeru porządkowego
parter, pok. 11
(17) 2219 310 w. 21
PDF
PDF
Rozgraniczenie nieruchomości
parter, pok. 11
(17) 2219 310 w. 21
PDF
PDF
Decyzja o warunkach zabudowy
parter, pok. 18
(17) 2219 310 w. 18
PDF
PDF
PDF
Wyrys i wypis z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub
parter, pok. 19
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
(17) 2219 310 w. 19
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy i Miasta Tyczyn
PDF
PDF
PDF
Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
parter, pok. 18
(17) 2219 310 w. 18
PDF
PDF
PDF
Sprawa
Piętro, pokój, telefon
Karta usługi
Wniosek
Wydanie zezwolenia na jednorazową
sprzedaż napojów alkoholowych
I piętro, pok. 26
(17) 2219 310 w. 26
PDF
PDF
Wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
I piętro, pok. 26
(17) 2219 310 w. 26
PDF
PDF
Sprawa
Piętro, pokój, telefon
Karta usługi
Wniosek
Uznanie za jedynego żywiciela lub za
żołnierza samotnego
II piętro, pok. 31
(17) 2219310 w. 31
PDF
PDF
Nieruchomości
Działalność gospodarcza
Sprawy wojskowe
Karty usług
Karty usług
Przyznanie świadczenia pieniężnego
rekompensującego utracone
wynagrodzenie ze stosunku pracy lub
stosunku służobowego albo dochód z II piętro, pok. 31
prowadzonej działalności gospodarczej (17) 2219310 w. 31
lub rolniczej, które mogliby uzyskać w
okresie odbywania ćwiczeń
wojskowych
PDF
PDF
Pozostałe sprawy
Sprawa
Piętro, pokój, telefon
Karta usługi
Wniosek
Wydanie zezwolenia na wycięcie
drzew i krzewów
I piętro, pok. 24
(17) 2219310 w. 24
PDF
PDF
Postępowanie w sprawie naruszenia
stosunków wodnych
I piętro, pok. 24
(17) 2219310 w. 24
PDF
PDF
Karty usług

Podobne dokumenty