Przewodnik dla mediów - Akredytacja

Komentarze

Transkrypt

Przewodnik dla mediów - Akredytacja
Przewodnik dla mediów
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 1
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
2
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 2-3
1. Kalendarz spotkań
4
2. Akredytacje
19
3. Centra prasowe w Polsce
24
Sopot
24
Wrocław
28
Kraków
32
Poznań
36
Warszawa
40
4. Bezpieczeństwo
43
5. Materiały audiowizualne
44
6. Serwis fotograficzny 46
7. Strona internetowa www.pl2011.eu
47
8. Rzecznicy prasowi prezydencji
48
9. Opieka medyczna
54
10. Wyżywienie 54
11. Parkowanie
55
12. Użyteczne linki
56
Spis treści
Spis treści
3
11-06-27 15:27
Lipiec
5-6 lipca Nieformalne spotkanie ministrów
ds. zdrowia, Sopot HB
6-7 lipcaKonferencja „Wschodni wymiar
mobilności”, Warszawa
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
7-8 lipca
Nieformalne spotkanie ministrów
ds. zatrudnienia i polityki społecznej,
Sopot HB
8 lipca Spotkanie członków Rady Ministrów
RP z Kolegium Komisarzy UE,
Warszawa HB
16 lipca Konferencja ministerialna
„Energetyczne wykorzystanie biomasy
pochodzenia rolniczego ważnym
elementem Wspólnej Polityki Rolnej”,
Sopot
18-19 lipca Rada ds. Ogólnych (GAC)
(do potwierdzenia), Bruksela
18-19 lipca Rada ds. Zagranicznych (FAC)
(do potwierdzenia), Bruksela
18-19 lipca Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela
11-12 lipca Nieformalne spotkanie ministrów ds. środowiska, Sopot HB
12 lipca
Rada ds. Gospodarczych
i Finansowych (ECOFIN), Bruksela
13-15 lipca Spotkanie wysokiego szczebla
ds. energii, Bełchatów
18-19 lipca
Konferencja „Wyrównywanie szans poprzez sport jako element polityki społecznej”, Wrocław
14-15 lipca
Nieformalne spotkanie ministrów
ds. rozwoju, Sopot HB
18-20 lipca
Konferencja „Kompetencje
w kulturze”, Warszawa
4
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 4-5
Kalendarz Spotkań
Kalendarz spotkań
18-19 lipca Nieformalna Rada ds. Wymiaru
Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (JHA), Sopot HB
5
11-06-27 15:27
20-22 lipca Nieformalna Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Sopot HB
22 lipca Rada ds. Gospodarczych
i Finansowych – budżet (ECOFIN
budget), (ewent.),Bruksela
28-29 lipca Nieformalne spotkanie ministrów
ds. europejskich, Sopot HB
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Wrzesień
Europejski Kongres Kultury,
Wrocław HB
9 września Nieformalne spotkanie ministrów
ds. kultury i spraw audiowizualnych,
Wrocław HB
12 września
Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela
12 września Rada ds. Zagranicznych (FAC),
Bruksela
11-13 września Nieformalna Rada ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa (AGRIFISH),
Wrocław HB
12 września Konferencja „e-wolontariat”,
Warszawa
2-3 września Nieformalne spotkanie ministrów
spraw zagranicznych w formule
GYMNICH, Sopot HB
5 września Konferencja nt. Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu, Gdańsk
5-6 września Nieformalne spotkanie ministrów
ds. transportu, Sopot HB
8 września
8-11 września Kalendarz Spotkań
20 lipcaKonferencja poprzedzająca
nieformalne posiedzenie Rady
ds. Konkurencyjności nt. Europejskiej
Przestrzeni Badawczej, Sopot
6
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 6-7
Konferencja ministrów ds. gospodar-
czych Partnerstwa Wschodniego,
Krynica Zdrój
13-14 września
Konferencja „Od wolontariusza
do lidera sportu”, Warszawa
14-16 września
Eurofi Financial Forum (wydarzenie towarzyszące), Wrocław
15 września
Konferencja ministerialna
„Transformacja własnościowa
w Polsce – ewaluacja i plany
na przyszłość”, Warszawa
15 wrześniaKonferencja ministerialna
Ministerstwa Gospodarki z okazji
15-lecia członkostwa Polski
7
11-06-27 15:27
16-17 września Nieformalna Rada ds. Gospodarczych
i Finansowych (ECOFIN),
Wrocław HB
26 wrześniaKonferencja ministerialna MPiPS
nt. priorytetu społecznego
„Społeczne skutki kryzysu
gospodarczego: Krótko- i długookresowe działania w ramach polityki
antykryzysowej”, Wrocław
17-18 wrześniaEuropejski Kongres Kobiet,
Warszawa
26-28 września Doroczna konferencja Enterprise
Europe Network, Warszawa
19-20 września Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela
28-29 wrześniaKonferencja ministerialna „Leśnictwo dla klimatu i różnorodności
biologicznej” wraz z połączonym
spotkaniem dyrektorów ds. lasów
i ochrony przyrody, Ryn
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
19-20 września Nieformalna Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – Energia (TTE – Energy), Wrocław HB
22-23 września Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych (JHA),
Bruksela
22-23 września
Nieformalne spotkanie ministrów obrony narodowej, Wrocław HB
26 września Rada ds. Zagranicznych (FAC)
w formacie ministrów handlu,
Bruksela
26 wrześniaNieformalne spotkanie ministrów
ds. handlu, Bruksela
8
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 8-9
Kalendarz Spotkań
w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Warszawa
29-30 wrześniaSzczyt Partnerstwa Wschodniego,
Warszawa HB
29-30 września Rada ds. Konkurencyjności
(COMPET), Bruksela
Październik
3 październikaRada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), Luksemburg
3-4 października Forum Rynku Wewnętrznego
(SIMFO), Kraków
9
11-06-27 15:27
4 października Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Luksemburg
5-6 października Nieformalne spotkanie ministrów
ds. turystyki, Kraków HB
5-7 października Europejskie Forum Turystyki, Kraków
6 października Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – transport
(TTE – Transport), Luksemburg
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
10 październikaRada ds. Środowiska (ENVI),
Luksemburg
10-11 października Konferencja ministerialna w zakresie
polityki energetycznej wraz ze
Zgromadzeniem Ogólnym Rady
Europejskich Regulatorów Energii
(CEER) oraz Rady Regulatorów
(ACER), Kraków
10-11 październikaStała Rada Współpracy Unia
Europejska – Rosja w obszarze
Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych, Warszawa
10
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 10-11
10-11 październikaKonferencja ministerialna MPiPS
„Wyzwania i szanse dla zatrudnienia
wobec zmian demograficznych”,
Warszawa
10-12 października E uropejskie Forum Dziedzictwa,
Wrocław
11 październikaSeminarium ministerialne, Gdańsk
11-12 październikaKonferencja w sprawie przygotowania do Światowego Szczytu Rio+20,
Warszawa
Kalendarz Spotkań
3-4 października Forum Ministerialne Unia Europejska
– Bałkany Zachodnie, Ochryda
13 października Rada ds. Ogólnych (GAC),
Luksemburg
13 października Rada ds. Zagranicznych (FAC),
Luksemburg
13-14 października N
ieformalne spotkanie ministrów
sportu, Kraków HB
17 październikaTrójstronny Szczyt Społeczny,
Bruksela
17-18 października Konwencja Europejskiej Platformy
Przeciw Ubóstwu, Kraków
17-18 października RADA EUROPEJSKA, Bruksela
11
11-06-27 15:27
19-20 październikaKonferencja ministerialna
„Perspektywy rozwoju rynku
łączności elektronicznej w Unii
Europejskiej”, Warszawa
19-20 października Europejski Kongres Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Warszawa
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
19-21 października Konferencja Szefów Służb Celnych
w ramach unijnego programu
Partnerstwa Wschodniego, Kraków
20-21 październikaRada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
(AGRIFISH), Luksemburg
20-21 października Spotkanie wyższych urzędników
Unii dla Śródziemnomorza, Kraków
20- 21 października Nieformalne spotkanie ministrów
ds. rodziny i równości płci, Kraków
24-25 października Spotkanie ministrów transportu nt.
Partnerstwa Wschodniego, Kraków
12
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 12-13
24-27 października Forum Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego oraz Bałtyckie
Forum Rozwoju, Gdańsk
25-26 październikaKonferencja Europejskiej Sieci
Migracyjnej, Warszawa
26 października Konferencja nt. realizacji inicjatywy
LMI oraz Europejskich Partnerstw
Innowacji (EPI), Warszawa
27-28 października Konferencja ministerialna
„Zbliżanie przepisów państw
objętych inicjatywą Partnerstwa
Wschodniego z prawem Unii
Europejskiej w zakresie kwestii
weterynaryjnych, fitosanitarnych
oraz bezpieczeństwa i jakości
żywności”, Kraków
Kalendarz Spotkań
18-19 października Konferencja ministerialna „Rozwój
Europejskiego Systemu Statystycznego w świetle Partnerstwa
Wschodniego – kierunki
i strategia”, Kraków
27-28 października Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA),
Luksemburg
Listopad
3-4 listopadaII Konferencja Ministerialna Procesu
Praskiego – Building Migration
Partnerships in Action, Poznań
13
11-06-27 15:27
onferencja ministerialna „SolidarK
ność w zdrowiu – Zmniejszanie różnic
w zdrowiu pomiędzy państwami Unii
Europejskiej”, Poznań
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
8 listopada Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela
„Borderless eGovernent Services
for Europeans”, Poznań
18 listopada Rada ds. Gospodarczych i Finansowych – budżet (ECOFIN budget),
Bruksela
9-10 listopadaKonferencja nt. Common Frame
of Reference, Warszawa
21 listopada Rada ds. Zagranicznych w formacie
ministrów obrony (FAC)
(do potwierdzenia), Bruksela
10 listopada Rada ds. Zagranicznych w formacie
ministrów ds. rozwoju (FAC)
(do potwierdzenia), Bruksela
21 listopada Rada ds. Zagranicznych w formacie
ministrów ds. zagranicznych (FAC)
(do potwierdzenia), Bruksela
14-15 listopadaRada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
(AGRIFISH), Bruksela
21-22 listopadaKonferencja Praw Podstawowych
2011, Warszawa
14-15 listopada V Europejski Szczyt ds. Równości,
Poznań
22 listopadaRada Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na marginesie Rady
ds. Ogólnych (GAC), Bruksela
14-15 listopada Spotkanie ministerialne UE – USA
w obszarze spraw wewnętrznych
i wymiaru sprawiedliwości,
Waszyngton
17 listopadaSpotkanie ministrów ds. administracji elektronicznej, Poznań HB
17-18 listopada6. Europejska Konferencja Ministerialna i Wystawa nt. e-administracji
14
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 14-15
22 listopada Kalendarz Spotkań
7-8 listopada
Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela
23-24 listopada Konferencja „5-lecie REACH”,
Warszawa
24 listopada Rada ds. Transportu, Telekomunikacji
i Energii – energia (TTE – Energy),
Bruksela
15
11-06-27 15:27
2 grudnia Rada ds. Zatrudnienia, Polityki
Społecznej, Zdrowia i Ochrony
Konsumentów – Zdrowie
(EPSCO – Health), Bruksela
24-25 listopadaEuropejski Dzień Konkurencji
i Konsumentów, Poznań
5-6 grudnia Rada ds. Ogólnych (GAC)
(do potwierdzenia), Bruksela
25 listopadaNieformalne spotkanie ministrów
ds. polityki regionalnej, spójności,
spójności terytorialnej i rozwoju
miast, Poznań HB
5-6 grudnia Rada ds. Konkurencyjności
(COMPET), Bruksela
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
28-29 listopada Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury
i Sportu (EYCS), Bruksela
30 listopada Rada ds. Gospodarczych
i Finansowych (ECOFIN), Bruksela
Grudzień
1 grudnia Rada ds. Zatrudnienia, Polityki
Społecznej, Zdrowia i Ochrony
Konsumentów (EPSCO), Bruksela
1-2 grudniaKonferencja wysokiego szczebla
dla krajów południowego sąsiedztwa,
Warszawa HB
16
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 16-17
5-6 grudniaRada ds. Zagranicznych (FAC)
(do potwierdzenia), Bruksela
Kalendarz Spotkań
24 listopadaKonferencja ministerialna „Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz
do inteligentnej, inkluzywnej
i zrównoważonej Europy”, Poznań
5-6 grudnia Rada ds. Kosmicznych na marginesie
Rady ds. Konkurencyjności
(COMPET) (ewent.), Bruksela
5-6 grudnia„Europejska konferencja – pomoc
prawna z urzędu”, Warszawa
9 grudniaRADA EUROPEJSKA, Bruksela
12 grudnia Rada ds. Transportu, Telekomunikacji
i Energii – transport
(TTE – Transport), Bruksela
13 grudnia Rada ds. Transportu, Telekomunikacji
i Energii – telekomunikacja
(TTE – Telecom.), Bruksela
17
11-06-27 15:27
Akredytacje
15-16 grudniaRada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
(AGRIFISH), Bruksela
Głównym zadaniem Systemu Akredytacji jest elektroniczna rejestracja uczestników spotkań polskiej prezydencji
odbywających się w Polsce oraz druk identyfikatorów
współpracujących z systemami kontroli dostępu, które
zostaną zainstalowane w ośrodkach konferencyjnych
polskiej prezydencji.
15-16 grudniaEuropejskie Dni Rozwoju,
Warszawa HB
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
16 grudniaRada ds. Ogólnych nt. Polityki
Spójności (GAC) (do potwierdzenia),
Bruksela
16 grudniaRada ds. Zagranicznych (FAC)
na marginesie konferencji
ministerialnej WTO
(do potwierdzenia), Genewa
19 grudniaRada ds. Środowiska (ENVI),
Bruksela
HB – wydarzenie obsługiwane przez Host Broadcastera
18
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 18-19
Akredytacje
13-14 grudniaRada ds. Wymiaru Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych (JHA),
Bruksela
Akredytacja odbywa się wyłącznie poprzez
specjalny formularz przygotowany przez MSZ:
https://media-accreditation.pl2011.eu.
Po zarejestrowaniu się i weryfikacji tożsamości dziennikarz będzie widział w systemie akredytacji listę spotkań,
na które może się akredytować, a obok przycisk „Akredytuj mnie na to spotkanie”. Poprzez naciśnięcie tego
przycisku może zgłosić chęć uczestniczenia w danym
spotkaniu. Potwierdzenie akceptacji organizatora będzie
notyfikowane dziennikarzowi poprzez e-mail.
Do rejestracji niezbędne jest podanie danych osobowych,
a także załadowanie zdjęcia w formacje .jpg, załadowanie
skanu certyfikatu od redaktora naczelnego.
Akredytacja na konkretne spotkanie będzie otwierana
co do zasady na 4 tygodnie przed rozpoczęciem spotkania
i zamykana na tydzień przed jego rozpoczęciem.
19
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
System będzie dostępny w dwóch wersjach językowych:
polskiej i angielskiej – domyślnej dla mediów spoza
Polski.
Niektóre z punktów spotkań będą dostępne dla wszystkich akredytowanych przedstawicieli mediów
(np. konferencje prasowe), podczas gdy dostęp do innych,
ze względów organizacyjnych, będzie ograniczony.
Wstęp na otwarte części spotkań oraz na oficjalne zdjęcie
ministrów będą mieli jedynie przedstawiciel Host Broadcastera i fotoreporterzy akredytowani w systemie pool.
UWAGA: akredytacje na spotkania w Brukseli
i Luksemburgu oraz na posiedzenia Rady Europejskiej
będą się odbywały na dotychczasowych zasadach
Sekretariatu Generalnego Rady UE – link do formularza
akredytacyjnego będzie także dostępny na stronie
www.pl2011.eu lub bezpośrednio na stronie:
http://www.consilium.europa.eu.
20
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 20-21
Akredytacja mediów w 12 krokach
KROK 1: wpisz do przeglądarki internetowej adres:
https://media-accreditation.pl2011.eu,
wybierz zielony przycisk „Rejestracja
dziennikarza”.
Akredytacje
Należy bezwzględnie przestrzegać terminów
akredytacji, które zostaną przydzielone
do poszczególnych spotkań
KROK 2: stwórz swoje konto w systemie akredytacji,
czyli wprowadź podstawowe informacje
o sobie: imię, nazwisko, e-mail, na który będą
przesyłane informacje z systemu akredytacji,
państwo. Wgraj swoje zdjęcie, takie jak
w dokumencie tożsamości – dzięki opcji
kadrowania zdjęć wybierz fragment, na którym
widać Cię najlepiej (plik z rozszerzeniem .jpg,
maks. 2 MB).
Podaj dane identyfikacyjne:
• obywatelstwo, które odpowiada państwu, które wydało
dokument tożsamości, którego dane wpisujesz
• wpisz swoją datę urodzenia
• wybierz typ dokumentu: dowód osobisty lub paszport
• wpisz numer dokumentu
Pola „Imię ojca” oraz „Numer PESEL” są obowiązkowe
dla osób, które mają obywatelstwo polskie.
21
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
KROK 4: wpisz numer legitymacji prasowej, datę
ważności i przez kogo została wydana, wgraj
skan legitymacji prasowej (awers i rewers)
lub skan listu z redakcji potwierdzającego
zatrudnienie (plik .jpg lub .png, .pdf,
max 500 KB).
KROK 5: wpisz dane dotyczące redakcji, pełnioną
funkcję, adres, numer telefonu, faksu i utwórz
hasło do swojego konta w systemie akredytacji (pamiętaj, że hasło musi składać się z 8-30
znaków, zawierać małe i duże litery oraz znaki
specjalne, np. [email protected]#$%^&*).
KROK 6: przeczytaj oświadczenie o przetwarzaniu
danych osobowych i jeżeli wyrażasz zgodę,
zaznacz pole znajdujące się obok oświadczenia.
KROK 7: uważnie przeczytaj podsumowanie
wprowadzonych danych, kliknij przycisk
„Zapisz” i zgłoszenie zostanie przesłane
do weryfikacji.
22
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 22-23
KROK 8: na wskazany przez Ciebie adres poczty
powinieneś otrzymać informację:
„Konto zostało założone. Na podany adres
e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
Po aktywacji konta zaloguj się w celu
zakończenia rejestracji”.
Akredytacje
KROK 3: wybierz z listy nazwę redakcji, którą reprezentujesz (jeżeli ktoś z Twojej redakcji wpisał już
ją wcześniej) lub wybierz opcję „Reprezentuję
inną redakcję”.
KROK 9: po potwierdzeniu aktywacji konta zaloguj się
ze strony głównej systemu akredytacji, tym
razem używając już swojego e-maila podanego podczas rejestracji konta i wymyślonego
przez Ciebie hasła. Pamiętaj, że teraz Twój
e-mail jest zawsze Twoim loginem do systemu akredytacji.
KROK 10: po zalogowaniu się zobaczysz listę spotkań,
na które możesz się akredytować, wybierając
przycisk „Akredytuj mnie na to spotkanie”.
KROK 11: potwierdź swoje dane w systemie.
KROK 12: na wskazany adres e-mail zostanie przesłana
informacja z systemu o akceptacji Twojego
udziału w wybranym spotkaniu.
Pamiętaj – zabierz ze sobą dowód potwierdzający
tożsamość i legitymację prasową lub list z redakcji
– będą potrzebne do odebrania identyfikatora.
23
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Sopot
Centrum Prasowe znajduje się w namiocie na plaży
przed Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & SPA
(ul. Powstańców Warszawy 10). Część punktów
medialnych umieszczono w hotelu Sofitel
Grand (ul. Powstańców Warszawy 12/14) oraz
Państwowej Galerii Sztuki (plac Zdrojowy 2).
W skład Centrum Prasowego wchodzą: sala konferencji
prasowych, sala briefingów narodowych, miejsce
do pracy dla mediów, boksy radiowo-telewizyjne oraz
Telewizyjno-Radiowe Centrum Nadawczo-Produkcyjne.
Wszystkie konferencje, spotkania prasowe oraz wywiady
odbywają się na terenie kompleksu konferencyjnego.
Punkt Akredytacyjny mieści się w namiocie od strony
morza przed Sheraton Sopot Hotel, Conference Center
& SPA (ul. Powstańców Warszawy 10). Identyfikatory
będą wydawane wyłącznie akredytowanym na stronie
https://media-accreditation.pl2011.eu dziennikarzom po
okazaniu dokumentu tożsamości.
miejsce pracy mediów jest usytuowane w namiocie
na plaży przed Sheraton Sopot Hotel, Conference
Center & SPA. Do dyspozycji dziennikarzy przygotowano
24
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 24-25
stanowiska pracy, każde wyposażone w gniazda 230 V
oraz z dostępem do sieci internetowej LAN.
Kilkanaście stanowisk pracy jest wyposażonych
w zestawy komputerowe. Podczas zajmowania tych
stanowisk obowiązuje zasada kolejności przybycia.
Na terenie całego Centrum Prasowego zapewniony
został dostęp do bezprzewodowego internetu (Wi-Fi).
Na każde dwa stanowiska pracy dziennikarzy prasowych
przypada jedna linia telefoniczna umożliwiająca przeprowadzanie rozmów telefonicznych zarówno krajowych,
jak i międzynarodowych. Połączenia telefoniczne dla
dziennikarzy są bezpłatne. Koszty połączeń telefonicznych pokrywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Centra prasowe w Polsce
CENTRA PRASOWE W POLSCE
Dostęp do linii ISDN na terenie Centrum Prasowego
jest możliwy w dwóch miejscach:
1. w Centrum Prasowym w namiocie
2. w Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym w boksach montażowych radia.
Linie są udostępniane według kolejności rezerwacji
(stanowiska montażowe radia) lub kolejności przybycia
(miejsce pracy mediów). Wszystkie linie ISDN w Centrum
Prasowym, udostępnione na czas spotkań organizowanych centralnie w czasie polskiej prezydencji, wymagają
standardowych adapterów sieciowych Euro-ISDN. Korzystanie z linii ISDN w Centrum Prasowym jest nieodpłatne
dla dziennikarzy. Koszty tych połączeń pokrywa MSZ.
25
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Telewizyjno-Radiowe Centrum Nadawczo-Produkcyjne
znajduje się na terenie Centrum Prasowego. Narodowy
nadawca telewizyjny – Telewizja Polska S.A. (TVP S.A.)
i radiowy – Polskie Radio S.A. (PR S.A.) zapewniają
koordynację funkcjonowania tego Centrum.
Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A.
Głównym nadawcą telewizyjnym podczas spotkań
centralnych jest TVP S.A., a głównym nadawcą radiowym
- Polskie Radio S.A. (PR S.A.).
TVP S.A. zapewni transmisję na żywo głównych
wydarzeń, m.in.: przyjazdu delegacji, krótkich wypowiedzi przed wejściem na spotkanie, tour-the-table,
konferencji prasowych, oficjalnego zdjęcia ministrów
oraz innych otwartych części spotkań. TVP S.A. zapewni
bezpłatny sygnał pool w Telewizyjno-Radiowym Centrum
26
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 26-27
Nadawczo-Produkcyjnym, w tym w boksach radiowych
i telewizyjnych.
Dostarczenie do Centrum Prasowego własnego sprzętu
nagrywającego z niezbędnym okablowaniem i przejściówkami oraz innych materiałów (np. kaset wideo) leży
w wyłącznej gestii przedstawicieli mediów.
Na potrzeby wywiadów telewizyjnych w Hotelu Sofitel
Grand oraz Państwowej Galerii Sztuki będą pomieszczenia do indywidualnych wywiadów. Mogą z nich korzystać
przedstawiciele wszystkich mediów. Ze względu na
przewidywane duże zainteresowanie możliwością korzystania ze studia, dziennikarzy będą obowiązywać limity
czasowe. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie, na
zasadzie dostępności, za pośrednictwem TVP S.A.
Centra prasowe w Polsce
Konferencje oraz spotkania prasowe będą się odbywały
w Sofitel Grand Hotel oraz Państwowej Galerii Sztuki.
W tym celu została wyznaczona sala konferencji prasowych. Sala jest odpowiednio oświetlona i wyposażona
w system nagłośnienia i kostki XLR oraz ma zbudowane podesty dla kamer i fotoreporterów. Konferencje
prasowe będą wcześniej zapowiadane i emitowane
w telewizji CCTV oraz przez stronę internetową
www.pl2011.eu. Z zasady wszyscy akredytowani na
spotkanie dziennikarze mają wolny dostęp do konferencji
prasowych.
Oficjalne zdjęcia ze spotkań można pobrać bezpłatnie
ze strony: www.pl2011.eu. W Centrum Prasowym nie ma
możliwości edycji zdjęć.
Faksy znajdują się w Punkcie Akredytacyjnym w namiocie
oraz Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym. Korzystanie z połączeń krajowych i międzynarodowych jest nieodpłatne dla dziennikarzy.
Kserokopiarki
W miejscu pracy mediów oraz w namiocie akredytacyjnym dostępne są kserokopiarki.
27
11-06-27 15:27
Transmitowany materiał będzie zawierał przekazy
na żywo oraz relacje z uprzednio zarejestrowanych
wydarzeń, jak również informacje na temat programu,
zaplanowanych konferencji prasowych itp. Na ekranach
CCTV będą także emitowane ogłoszenia
dla dziennikarzy dotyczące np. systemu pool.
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Wrocław
Centrum Prasowe znajduje się na terenie Hali Stulecia
(ul. Wystawowa 1). Część punktów medialnych umieszczono w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej
(ul. Wystawowa 1). W skład Centrum Prasowego
wchodzą: sala konferencji prasowych, sala briefingów
narodowych, miejsce do pracy dla mediów, boksy
radiowo-telewizyjne oraz Telewizyjno-Radiowe Centrum
Nadawczo-Produkcyjne. Wszystkie konferencje,
spotkania prasowe oraz wywiady odbywają na terenie
kompleksu konferencyjnego.
Punkt Akredytacyjny mieści się w namiocie przed
Halą Stulecia (ul. Wystawowa 1). Identyfikatory będą
wydawane wyłącznie akredytowanym na stronie
28
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 28-29
https://media-accreditation.pl2011.eu dziennikarzom
po okazaniu dokumentu tożsamości.
miejsce pracy mediów jest usytuowane w Hali Stulecia,
w południowej części. Do dyspozycji dziennikarzy przygotowano stanowiska pracy, każde wyposażone
w gniazda 230 V oraz z dostępem do sieci internetowej
LAN. Kilkanaście stanowisk pracy jest wyposażonych w
zestawy komputerowe. Podczas zajmowania tych stanowisk obowiązuje zasada kolejności przybycia.
Na terenie Centrum Prasowego zapewniony został dostęp
do bezprzewodowego internetu (Wi-Fi).
Na każde dwa stanowiska pracy dziennikarzy prasowych
przypada jedna linia telefoniczna umożliwiająca przeprowadzanie rozmów telefonicznych zarówno krajowych,
jak i międzynarodowych. Połączenia telefoniczne dla
dziennikarzy są bezpłatne. Koszty połączeń telefonicznych pokrywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Centra prasowe w Polsce
Wewnętrzna Telewizja CCTV, za pomocą monitorów
rozmieszczonych na terenie Centrum Prasowego, będzie
emitować materiały udostępniane przez oficjalnego Host
Broadcastera polskiej prezydencji.
Dostęp do linii ISDN na terenie Centrum Prasowego
jest możliwy w dwóch miejscach:
1. w Centrum Prasowym
2. w Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym w boksach montażowych radia.
Linie są udostępniane według kolejności rezerwacji
(stanowiska montażowe radia) lub kolejności przybycia
(miejsce pracy mediów). Wszystkie linie ISDN w Centrum
Prasowym, udostępnione na czas spotkań organizowa29
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Konferencje oraz spotkania prasowe będą się odbywały
w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej. W tym
celu została wyznaczona sala konferencji prasowych.
Sala jest odpowiednio oświetlona i wyposażona
w system nagłośnienia i kostki XLR oraz ma zbudowane
podesty dla kamer i fotoreporterów. Konferencje prasowe
będą wcześniej zapowiadane i emitowane
w telewizji CCTV oraz przez stronę internetową
www.pl2011.eu.
Z zasady wszyscy akredytowani na spotkanie dziennikarze mają wolny dostęp do konferencji prasowych.
Telewizyjno-Radiowe Centrum Nadawczo-Produkcyjne
znajduje się na terenie Centrum Prasowego. Narodowy
nadawca telewizyjny – Telewizja Polska S.A. (TVP S.A.)
i radiowy – Polskie Radio S.A. (PR S.A.) zapewniają
koordynację funkcjonowania tego Centrum.
Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A.
Głównym nadawcą telewizyjnym podczas spotkań
centralnych jest TVP S.A., a głównym nadawcą radiowym
Polskie Radio S.A. (PR S.A.).
TVP S.A. zapewni transmisję na żywo głównych
30
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 30-31
wydarzeń, m.in.: przyjazdu delegacji, krótkich
wypowiedzi przed wejściem na spotkanie, tour-the-table,
konferencji prasowych, oficjalnego zdjęcia ministrów
oraz innych otwartych części spotkań. TVP S.A. zapewni
bezpłatny sygnał pool w Telewizyjno-Radiowym Centrum
Nadawczo-Produkcyjnym, w tym w boksach radiowych
i telewizyjnych.
Dostarczenie do Centrum Prasowego własnego
sprzętu nagrywającego z niezbędnym okablowaniem
i przejściówkami oraz innych materiałów (np. kaset
wideo) leży w wyłącznej gestii przedstawicieli mediów.
Na potrzeby wywiadów telewizyjnych będą pomieszczenia do indywidualnych wywiadów. Mogą z nich
korzystać przedstawiciele wszystkich mediów. Ze względu
na przewidywane duże zainteresowanie możliwością
korzystania ze studia dziennikarzy będą obowiązywać
limity czasowe. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie,
na zasadzie dostępności, za pośrednictwem TVP S.A.
Centra prasowe w Polsce
nych centralnie w czasie polskiej prezydencji, wymagają
standardowych adapterów sieciowych Euro-ISDN.
Korzystanie z linii ISDN w Centrum Prasowym jest
nieodpłatne dla dziennikarzy. Koszty tych połączeń
pokrywa MSZ.
Oficjalne zdjęcia ze spotkań można pobrać bezpłatnie
ze strony: www.pl2011.eu. W Centrum Prasowym nie
ma możliwości edycji zdjęć.
Faksy znajdują się w Punkcie Akredytacyjnym w namiocie
oraz Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym. Korzystanie z połączeń krajowych i międzynarodowych jest nieodpłatne dla dziennikarzy.
31
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Wewnętrzna Telewizja CCTV, za pomocą monitorów
rozmieszczonych na terenie Centrum Prasowego, będzie
emitować materiały udostępniane przez oficjalnego
Host Broadcastera polskiej prezydencji.
Transmitowany materiał będzie zawierał przekazy
na żywo oraz relacje z uprzednio zarejestrowanych wydarzeń, jak również informacje na temat
programu, zaplanowanych konferencji prasowych itp.
Na ekranach CCTV będą także emitowane ogłoszenia
dla dziennikarzy dotyczące np. systemu pool.
UWAGA: Europejski Kongres Kultury ma odrębną
akredytację i obsługę medialną (szczegóły na stronie
http://www.culturecongress.eu/)
Kraków
Centrum Prasowe znajduje się na terenie Audytorium
Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33).
W skład Centrum Prasowego wchodzą: sala konferencji
prasowych, sala briefingów narodowych, miejsce do pracy dla mediów, boksy radiowo-telewizyjne oraz Telewizyjno-Radiowe Centrum Nadawczo-Produkcyjne. Wszystkie
konferencje, spotkania prasowe oraz wywiady odbywają
się na terenie kompleksu konferencyjnego.
32
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 32-33
Punkt Akredytacyjny mieści się w Audytorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33).
Identyfikatory będą wydawane wyłącznie akredytowanym na stronie https://media-accreditation.pl2011.eu
dziennikarzom po okazaniu dokumentu tożsamości.
miejsce pracy mediów jest usytuowane w namiocie
na terenie Auditorium Maximum. Do dyspozycji
dziennikarzy przygotowano stanowiska pracy, każde
wyposażone w gniazda 230 V oraz z dostępem
do sieci internetowej LAN. Kilkanaście stanowisk pracy
jest wyposażonych w zestawy komputerowe. Podczas
zajmowania tych stanowisk obowiązuje zasada kolejności przybycia. Na terenie całego Centrum Prasowego
zapewniony został dostęp do bezprzewodowego internetu
(Wi-Fi).
Centra prasowe w Polsce
Kserokopiarki
W miejscu pracy mediów dostępne są kserokopiarki.
Na każde dwa stanowiska pracy dziennikarzy prasowych
przypada jedna linia telefoniczna umożliwiająca przeprowadzanie rozmów telefonicznych zarówno krajowych,
jak i międzynarodowych. Połączenia telefoniczne dla
dziennikarzy są bezpłatne. Koszty połączeń telefonicznych pokrywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Dostęp do linii ISDN na terenie Centrum Prasowego
jest możliwy w dwóch miejscach:
1. w Centrum Prasowym w namiocie
2. w Telewizyjno-Radiowym Centrum NadawczoProdukcyjnym – w boksach montażowych radia.
Linie są udostępniane według kolejności rezerwacji (stano33
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Konferencje oraz spotkania prasowe będą się odbywały
w Auditorium Maximum. W tym celu została wyznaczona sala konferencji prasowych. Sala jest odpowiednio
oświetlona i wyposażona w system nagłośnienia
i kostki XLR oraz ma zbudowane podesty dla kamer i
fotoreporterów. Konferencje prasowe będą wcześniej
zapowiadane i emitowane w telewizji CCTV oraz przez
stronę internetową www.pl2011.eu.
Z zasady wszyscy akredytowani na spotkanie dziennikarze mają wolny dostęp do konferencji prasowych.
Telewizyjno-Radiowe Centrum Nadawczo-Produkcyjne
znajduje się na terenie Centrum Prasowego. Narodowy
nadawca telewizyjny – Telewizja Polska S.A. (TVP S.A.)
i radiowy – Polskie Radio S.A. (PR S.A.) zapewniają
koordynację funkcjonowania tego Centrum.
Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A.
Głównym nadawcą telewizyjnym podczas spotkań
centralnych jest TVP S.A., a głównym nadawcą radiowym
Polskie Radio S.A. (PR S.A.).
34
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 34-35
TVP S.A. zapewni transmisję na żywo głównych wydarzeń, m.in.: przyjazdu delegacji, krótkich wypowiedzi
przed wejściem na spotkanie, tour-the-table, konferencji
prasowych, oficjalnego zdjęcia ministrów oraz innych
otwartych części spotkań. TVP S.A. zapewni bezpłatny
sygnał pool w Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym, w tym w boksach radiowych i
telewizyjnych.
Dostarczenie do Centrum Prasowego własnego sprzętu
nagrywającego z niezbędnym okablowaniem i przejściówkami oraz innych materiałów (np. kaset wideo) leży
w wyłącznej gestii przedstawicieli mediów.
Oficjalne zdjęcia ze spotkań można pobrać bezpłatnie ze
strony: www.pl2011.eu. W Centrum Prasowym nie ma
możliwości edycji zdjęć.
Centra prasowe w Polsce
wiska montażowe Radia) lub kolejności przybycia (miejsce
pracy mediów). Wszystkie linie ISDN w Centrum Prasowym,
udostępnione na czas spotkań organizowanych centralnie
w czasie polskiej prezydencji, wymagają standardowych
adapterów sieciowych Euro-ISDN. Korzystanie z linii ISDN
w Centrum Prasowym jest nieodpłatne dla dziennikarzy.
Koszty tych połączeń pokrywa MSZ.
Faksy znajdują się w Punkcie Akredytacyjnym oraz
Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym. Korzystanie z połączeń krajowych i międzynarodowych jest nieodpłatne dla dziennikarzy.
Kserokopiarki
W miejscu pracy mediów dostępne są kserokopiarki.
Wewnętrzna Telewizja CCTV, za pomocą monitorów
rozmieszczonych na terenie Centrum Prasowego,
będzie emitować materiały udostępniane przez
oficjalnego Host Broadcastera polskiej prezydencji.
35
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Poznań
Centrum Prasowe znajduje się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w tzw. czteropaku – pawilony 7, 7a, 8, 8a (ul. Głogowska 14). W skład Centrum
Prasowego wchodzą: sala konferencji prasowych, sala
briefingów narodowych, miejsce do pracy dla mediów,
boksy radiowo-telewizyjne oraz Telewizyjno-Radiowe
Centrum Nadawczo-Produkcyjne. Wszystkie konferencje,
spotkania prasowe oraz wywiady odbywają się na terenie
kompleksu konferencyjnego.
Punkt Akredytacyjny mieści się w pawilonie 14b
(ul. Głogowska 14).
Identyfikatory będą wydawane wyłącznie akredytowanym na stronie https://media-accreditation.pl2011.eu
dziennikarzom po okazaniu dokumentu tożsamości.
miejsce pracy mediów jest usytuowane w namiocie
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
w pawilonie 8A.
36
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 36-37
Do dyspozycji dziennikarzy przygotowano stanowiska
pracy, każde wyposażone w gniazda 230 V oraz z dostępem
do sieci internetowej LAN. Kilkanaście stanowisk pracy
jest wyposażonych w zestawy komputerowe. Podczas
zajmowania tych stanowisk obowiązuje zasada kolejności
przybycia. Na terenie całego Centrum Prasowego zapewniony został dostęp do bezprzewodowego internetu (Wi-Fi).
Na każde dwa stanowiska pracy dziennikarzy prasowych
przypada jedna linia telefoniczna umożliwiająca przeprowadzanie rozmów telefonicznych zarówno krajowych,
jak i międzynarodowych. Połączenia telefoniczne dla
dziennikarzy są bezpłatne. Koszty połączeń telefonicznych pokrywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Centra prasowe w Polsce
Transmitowany materiał będzie zawierał przekazy
na żywo oraz relacje z uprzednio zarejestrowanych
wydarzeń, jak również informacje na temat programu,
zaplanowanych konferencji prasowych itp. Na ekranach
CCTV będą także emitowane ogłoszenia dla dziennikarzy
dotyczące np. systemu pool.
Dostęp do linii ISDN na terenie Centrum Prasowego
możliwy jest w dwóch miejscach:
1. w Centrum Prasowym
2. w Telewizyjno-Radiowym Centrum NadawczoProdukcyjnym w boksach montażowych radia.
Linie są udostępniane według kolejności rezerwacji
(stanowiska montażowe radia) lub kolejności przybycia
(miejsce pracy mediów). Wszystkie linie ISDN w Centrum
Prasowym, udostępnione na czas spotkań organizowanych centralnie w czasie polskiej prezydencji, wymagają
standardowych adapterów sieciowych Euro-ISDN.
Korzystanie z linii ISDN w Centrum Prasowym jest
nieodpłatne dla dziennikarzy. Koszty tych połączeń
pokrywa MSZ.
37
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Telewizyjno-Radiowe Centrum Nadawczo-Produkcyjne
znajduje się na terenie Centrum Prasowego. Narodowy
nadawca telewizyjny – Telewizja Polska S.A. (TVP S.A.)
i radiowy – Polskie Radio S.A. (PR S.A.) zapewniają
koordynację funkcjonowania tego Centrum.
Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A.
Głównym nadawcą telewizyjnym podczas spotkań
centralnych jest TVP S.A., a głównym nadawcą radiowym
Polskie Radio S.A. (PR S.A.).
TVP S.A. zapewni transmisję na żywo głównych wydarzeń, m.in.: przyjazdu delegacji, krótkich wypowiedzi
przed wejściem na spotkanie, tour-the-table, konferencji
prasowych, oficjalnego zdjęcia ministrów oraz innych
otwartych części spotkań. TVP S.A. zapewni bezpłatny
sygnał pool w Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym, w tym w boksach radiowych i telewizyjnych.
38
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 38-39
Dostarczenie do Centrum Prasowego własnego
sprzętu nagrywającego z niezbędnym okablowaniem
i przejściówkami oraz innych materiałów (np. kaset
wideo) leży w wyłącznej gestii przedstawicieli mediów.
Na potrzeby wywiadów telewizyjnych zaaranżowany
jest fragment pomieszczenia w pawilonie 8a.
Mogą z niego korzystać przedstawiciele wszystkich
mediów. Ze względu na przewidywane wysokie zainteresowanie możliwością korzystania ze studia, dziennikarzy
będą obowiązywać limity czasowe. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie, na zasadzie dostępności,
za pośrednictwem TVP S.A.
Centra prasowe w Polsce
Konferencje oraz spotkania prasowe będą się odbywały
w pawilonie Targów Poznańskich. W tym celu została
wyznaczona sala konferencji prasowych. Sala jest odpowiednio oświetlona i wyposażona w system nagłośnienia
i kostki XLR oraz ma zbudowane podesty dla kamer i
fotoreporterów. Konferencje prasowe będą wcześniej
zapowiadane i emitowane w telewizji CCTV oraz przez
stronę internetową www.pl2011.eu.
Z zasady wszyscy akredytowani na spotkanie dziennikarze mają wolny dostęp do konferencji prasowych.
Oficjalne zdjęcia ze spotkań można pobrać bezpłatnie
ze stron: www.pl2011.eu W Centrum Prasowym nie ma
możliwości edycji zdjęć.
Faksy znajdują się w Punkcie Akredytacyjnym w namiocie oraz Telewizyjno-Radiowym Centrum Nadawczo-Produkcyjnym. Korzystanie z połączeń krajowych i międzynarodowych jest nieodpłatne dla dziennikarzy.
Kserokopiarki
W miejscu pracy mediów oraz namiocie akredytacyjnym,
dostępne są kserokopiarki.
Wewnętrzna Telewizja CCTV, za pomocą monitorów
rozmieszczonych na terenie Centrum Prasowego,
będzie emitować materiały udostępniane przez
39
11-06-27 15:27
Warszawa
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Punkt informacyjny dla mediów znajduje się w siedzibie
Centrum Informacji Europejskiej (ul. Krucza 38/42).
Centra Prasowe będą zlokalizowane w pobliżu organizowanych w wydarzeń, np. w dniu inauguracji w pobliżu
Teatru Wielkiego (plac Teatralny 1), w trakcie szczytu
Partnerstwa Wschodniego w Zamku Ujazdowskim,
w trakcie spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych
na temat Afryki Płn. w pobliżu Centrum Nauki Kopernik
(Wybrzeże Kościuszkowskie 20), w czasie Europejskich
Dni Rozwoju w sąsiedztwie.
W skład Centrum Prasowego standardowo wejdą: sala
konferencji prasowych, sala briefingów narodowych,
miejsce do pracy dla mediów, boksy radiowo-telewizyjne,
sale do wywiadów telewizyjnych i radiowych oraz Telewizyjno-Radiowe Centrum Nadawczo-Produkcyjne.
Centra będą także wyposażone w punkt pomocy
technicznej, a także punkt medyczny.
40
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 40-41
Akredytacje będzie można odbierać w Centrum Informacji Europejskiej (ul. Krucza 38/42) lub w zorganizowanym
Centrum Prasowym bezpośrednio przed wydarzeniem
(szczegółowe informacje będą przekazywane mediom
na bieżąco).
Identyfikatory będą wydawane wyłącznie akredytowanym na stronie https://media-accreditation.pl2011.eu
dziennikarzom po okazaniu dokumentu tożsamości.
Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A.
Głównym nadawcą telewizyjnym podczas spotkań centralnych jest TVP S.A., a głównym nadawcą radiowym
Polskie Radio S.A. (PR S.A.).
TVP S.A. zapewni transmisję na żywo głównych wydarzeń, m.in.: przyjazdu delegacji, krótkich wypowiedzi
przed wejściem na spotkanie, tour-the-table, konferencji
prasowych, oficjalnego zdjęcia ministrów oraz innych
otwartych części spotkań. TVP S.A. zapewni bezpłatny sygnał pool w Telewizyjno- Radiowym Centrum
Nadawczo-Produkcyjnym, w tym w boksach radiowych
i telewizyjnych.
Centra prasowe w Polsce
oficjalnego Host Broadcastera polskiej prezydencji.
Transmitowany materiał będzie zawierał przekazy
na żywo oraz relacje z uprzednio zarejestrowanych
wydarzeń, jak również informacje na temat
programu, zaplanowanych konferencji prasowych itp.
Na ekranach CCTV będą także emitowane ogłoszenia
dla dziennikarzy dotyczące np. systemu pool.
Oficjalne zdjęcia ze spotkń można pobrać bezpłatnie
ze strony: www.pl2011.eu. W Centrach Prasowych nie
będzie możliwości edycji zdjęć.
Parkowanie
Niedozwolony jest wjazd taksówek i pojazdów prywatnych do stref bezpieczeństwa. Satelitarne wozy transmi41
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
42
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 42-43
Bezpieczeństwo
Przedstawiciele mediów, biorący udział w spotkaniach
centralnych polskiej prezydencji muszą posiadać przy
sobie identyfikator wydawany w punkcie akredytacyjnym wygenerowany z systemu akredytacji dostępnego
na stronie https://media-accreditation.pl2011.eu oraz
dokument tożsamości ze zdjęciem.
Bezpieczeństwo
syjne mogą zajmować stanowiska na wyznaczonym
parkingu Centrum Prasowego (szczegółowe daty
i godziny będą podawane każdorazowo przed
spotkaniami).
Identyfikator uprawnia dziennikarza do swobodnego
wstępu do Centrum Prasowego oraz do udziału,
w asyście personelu ochrony lub organizatora,
w realizacji obsługi medialnej wydarzenia.
Przedstawiciele mediów powinni liczyć się z możliwością sprawdzenia przez personel ochrony wnoszonego
sprzętu, np. kamery, aparatu fotograficznego czy torby
podręcznej.
Ze względu na konieczność zastosowania, czasami
długich procedur bezpieczeństwa przedstawicielom
mediów zaleca się odpowiednio wczesne przybycie
na miejsce wydarzenia.
43
11-06-27 15:27
Host Broadcaster
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. pełnią rolę
oficjalnego nadawcy narodowego (Host Broadcaster, HB)
polskiej prezydencji.
W ramach porozumienia zawartego z MSZ Host Broadcaster zrealizuje, wyprodukuje i udostępni innym nadawcom
radiowym, telewizyjnym i operatorom internetowym
sygnał audio i wideo z przebiegu kluczowych wydarzeń
polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przy
założeniu że nie będzie on przedmiotem dalszego obrotu.
Sygnał audio i wideo będzie wyprodukowany zgodnie
ze standardami poprzednich prezydencji, w tym zakresie
m.in. TVP S.A. będzie współpracować z Europejska Unią
Nadawczą (EBU). Ponadto HB będzie świadczyć pomoc
produkcyjno-techniczną zainteresowanym podmiotom.
Wszystkie materiały wyprodukowane przez HB będą
także dostępne dla mediów poprzez oficjalną stronę
prezydencji www.pl2011.eu oraz w boksach radiowo-telewizyjnych zlokalizowanych w Centrum Prasowym.
44
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 44-45
Kontakt w TVP:
Przemysław Wojciechowski
tel. +48 601 600 e-mail:[email protected]
Grażyna Baczyńska
współpraca z telewizjami zagranicznymi
tel. +48 601 600 286
e-mail:[email protected]
[email protected]
Ireneusz NIEWOLSKI
+48 605 605 080
e-mail: [email protected]
Materiały audiowizualne
Materiały Audiowizualne
Kontakt w Polskim Radiu:
Andrzej Solczak
tel. +48 508 011 163
email: [email protected]
Sławomir Liszewski
współpraca z zagranicznymi rozgłośniami radiowymi
tel. +48 508 01 12 94
e-mail: [email protected]
45
11-06-27 15:27
Serwis na www.pl2011.eu będzie zawierał dokumentację
fotograficzną spotkań wysokiego szczebla oraz wydarzeń
kulturalnych odbywających się w Polsce.
Pod adresem www.pl2011.eu znajduje się oficjalna
strona internetowa polskiego przewodnictwa w Radzie
Unii Europejskiej.
Zdjęcia umieszczane na oficjalnej stronie prezydencji
można bezpłatnie wykorzystywać z podaniem źródła.
Na stronie można sprawdzić kalendarz wydarzeń,
przeczytać o zasadach udziału w wydarzeniach
związanych z prezydencją, dowiedzieć się więcej
o miejscach, w których odbywają się spotkania.
46
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 46-47
Strona internetowa
Strona internetowa www.pl2011.eu
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Serwis fotograficzny
Na stronie znajdują się także informacje o programie
kulturalnym, a także sekcja dla mediów, w której są do
pobrania materiały audiowizualne i zdjęcia z oficjalnych
spotkań. Ponadto na stronie można znaleźć publikatory
i informatory o Polsce oraz przewodnik „Kto jest Kim”
w polskiej prezydencji. Strona internetowa jest dostępna
w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej,
francuskiej i niemieckiej.
47
11-06-27 15:27
Rzecznicy prasowi prezydencji, tzw. Korpus Prasowy
Prezydencji, chętnie odpowie na każde pytanie związane
z Przewodnictwem w Radzie UE. Głównym rzecznikiem
prezydencji jest Konrad Niklewicz – zastępca dyrektora
w Centrum Informacyjnym Rządu.
Ministerstwo Gospodarki
WIOLETA WITCZAK
tel. +48 22 693 57 16
kom. +48 783 939 729
[email protected]
Ministerstwo Infrastruktury
Justyna MOSOŃ
tel. +48 22 630 15 33
kom. +48 783 932 537
[email protected]
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej BABCZYŃSKI
tel. +48 22 421 03 04
kom. 695 310 106
[email protected]
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Ewa SHARMAN
tel. +48 22 50 17 166
kom. + 48 607 280 551
[email protected]
[email protected]
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rzecznik polskiej prezydencji
KONRAD NIKLEWICZ
tel. +48 22 694 64 10
kom. +48 783 92 45 41
[email protected]
Ministerstwo Edukacji Narodowej
JERZY BARSKI
tel. +48 22 347 46 46
kom. +48 695 177 055
[email protected]
Ministerstwo Finansów
MAŁGORZATA BRZOZA
tel. +48 22 694 36 16
kom. +48 783 938 897
[email protected]
48
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 48-49
Rzecznicy prasowi prezydencji
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Rzecznicy prasowi prezydencji
49
11-06-27 15:27
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dagmara JAROSŁAWSKA
tel. +48 22 684 02 12
kom. +48 601 388 988
[email protected]
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Jakub KWIATKOWSKI
tel. +48 22 244 31 11
kom. +48 602 594 131
[email protected]
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Bożena DIABY
tel. +48 22 661 11 65
kom. +48 608 407 239
[email protected]
Ministerstwo Sprawiedliwości
Joanna DĘBEK
tel. +48 22 52 12 608
kom. +48 500 166 870
[email protected]
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna PIENIĄŻEK
tel. +48 22 623 26 28
kom. +48 783 933 723
[email protected]
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji Anna MYTKO
tel. +48 22 601 44 27
kom. +48 603 346 871
[email protected]
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Piotr POPA
tel. +48 22 461 39 65
kom. +48 605 892 269
[email protected]
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Marcin BOSACKI
tel. +48 22 523 93 56
kom. +48 728 850 315
[email protected]
Ministerstwo Skarbu Państwa
Maciej WEWIÓR
tel. +48 22 695 83 68
kom. +48 608 844 785
[email protected]
Ministerstwo Środowiska
Magda SIKORSKA
tel. +48 22 57 92 722
kom. +48 695 100 978
[email protected]
50
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 50-51
Rzecznicy prasowi prezydencji
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
51
11-06-27 15:27
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Aleksandra MĄCZYŃSKA
tel. +48 22 55 60 167
kom. +48 691 980 678
[email protected],
Instytut Adama Mickiewicza
(zagraniczny program kulturalny)
Magdalena Mich
tel. +48 22 447 61 33
kom. +48 602 663 570
[email protected]
Przedstawicielstwo RP przy UE
Kacper CHMIELEWSKI
kom. +32 492 727 219
[email protected]
Przedstawicielstwo RP przy UE
Renata BANCARZEWSKA
kom. +32 492 727 220
[email protected]
Koordynacja obsługi medialnej
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Monika Janus-Klewiado
tel. +48 22 523 93 56
kom. +48 795 550 710
[email protected]
Rzecznicy prasowi prezydencji
Ministerstwo Zdrowia
Jakub GOŁĄB
tel. +48 22 634 9303
kom. +48 602 727 302
[email protected]
Narodowy Instytut Audiowizualny
(krajowy program kulturalny)
Agnieszka Wolak
tel. +48 22 380 49 75
kom. +48 503 099 013
[email protected]
52
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 52-53
53
11-06-27 15:27
Pomoc Medyczna jest dostępna dla wszystkich uczestników spotkania. Szczegółowe informacje w Centrach
Prasowych.
Wyżywienie
Niedozwolony jest wjazd taksówek i pojazdów
prywatnych do stref bezpieczeństwa.
Satelitarne wozy transmisyjne mogą zajmować stanowiska na wyznaczonym parkingu Centrum Prasowego
tylko w wyznaczonych przez Organizatora terminach.
Po wyznaczonym terminie nie bedzie możliwości wjazdu
na teren (szczegółowe daty i godziny będą podawane
każdorazowo przed spotkaniami).
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Catering, bezpłatnie udostępniany przedstawicielom
mediów, znajduje się w miejscu pracy mediów.
Parkowanie
Parkowanie
Opieka medyczna
54
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 54-55
55
11-06-27 15:27
Zakwaterowanie
Lista miejsc noclegowych w miastach prezydencji
(Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa) jest
dostępna na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej
http://www.polska.travel/pl.
Polska prezydencja w UE Polish EU Presidency
Dojazd
Lotniska:
Sopot (Gdańsk)
www.airport.gdansk.pl
Wrocław
http://www.airport.wroclaw.pl/
Pociągi:
Polskie Koleje Państwowe
http://www.pkp.pl/
Komunikacja miejska:
Sopot (Gdańsk)
http://www.ztm.gda.pl/
Użyteczne linki
Użyteczne linki
Wrocław
http://www.wroclaw.pl/rozklady_jazdy.dhtml
Kraków
http://www.mpk.krakow.pl/
Poznań
http://www.mpk.poznan.pl/
Warszawa
http://www.ztm.waw.pl/
Kraków
http://www.krakowairport.pl/pl
Poznań
http://www.airport-poznan.com.pl/pl/
Warszawa
http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/pasazer
56
Przewodnik_dla_mediow_A6_PL.indd 56-57
57
11-06-27 15:27

Podobne dokumenty